11.sınıf TARİH 2.dönem 2.dönem yazılı SORULARI (Test) , lise 3 2. dönem 2. yazılı tarih dersi

11.sınıf 2.dönem 2.dönem yazılı A grubu (Test)
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11/H-I SINIFLARI TARİH DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI YOKLAMASI
(A GRUBU )
AD: NO:
SOYAD: SINIF:
1)Aşağıdakilerden hangisinde I.olay II.olay üzerinde etkili olmamıştır?
I.olay II.olay
A)M.Ali Paşa İsyanı Hünkar İskelesi Antlaşması
B)Kutsal yerler sorunu Kırım Savaşı
C)Edirne Antlaşması Yunanistan’ın kurulması
D)Duyun-u Umumiyenin Kapitülasyonların
Kurulması kaldırılması
E)Berlin Antlaşması Ermeni sorunun
gündeme gelmesi
2)Berlin Antlaşmasında
I:Romanya II.Karadağ III.Sırbistan IV.Bulgaristan
Devletlerinden hangileri Osmanlı Devletinden bağımsızlıklarını kazanmıştır.
A)I ve II B)I ve III C)II ve III
D)I,II,III E)II,III veIV
3)Osmanlı Devleti, Fransa ve Rusya arasında yapılan Tilsit Antlaşması’na karşı tedbir amacıyla İngiltere ile aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
A)Kütahya B)Paris C)Balta Limanı
D)Hünkar İskelesi E)Kale-i Sultaniye
4) Osmanlı Devletinde balkanlardaki ilk ve son azınlık hangi olaylarla bağımsızlığını kazanmıştır?
İlk azınlık Son azınlık
A)Bükreş 93 Harbi
B)Edirne 93 Harbi
C)Edirne I.Dünya Savaşı
D)Edirne I.Balkan Savaşı
E)Bükreş II.Balkan Savaşı
5)Osmanlıda 19yy.’da medreseler Evkaf Nezaretine, batı tarzı eğitim kurumları Maarif Nezaretine bağlandı.Böylece eğitimde ikilik ortaya çıktı.Bu durum hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A)II.Abdülhamit B)I.Abdülaziz C)II.Mahmut
D)I.Abdülhamit E)I.Abdülmecid
6)Osmanlı’da gayri Müslimler ile Müslümanlar arasındaki en önemli farklar ne zaman kaldırılmıştır?
A)Tanzimat B)Sened-i İttifak C)Islahat
D)I.Meşrutiyet E)II.Meşrutiyet
7)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda Fransız İhtilalinin etkisiyle ortaya çıkmamıştır?
A)Sırp isyanı B)Yunan İsyanı C)Tanzimat
D)Mecelle E)M.Ali Paşa İsyanı
8)Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin ortaya çıkmasının dış sebeplerindendir?
A)7 yıl savaşları
B)Osmanlıda I.Meşrutiyetin ilanı
C)İngiltere’deki meşrutiyet rejimi
D)İsviçre’de liberallerin yönetimde olması
E)Almanya’nın siyasi birliğinin sağlaması
9)Nüfus sayımı Osmanlı tarihinde ilk kez II.Mahmut döneminde yapılmıştır.II.Mahmut nüfus sayımının düzenli yapılmasını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
A)Ceride Nezareti B)Nafia Nezareti C)Evkaf Nezareti
D)Sayman Nezareti E)Dahiliye Nezareti
10)İngiltere’nin Osmanlı topraklarını paylaşma politikası içine girmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması
B)Osmanlının Almanya’ya yakınlaşması
C)İngiltere ile Rusya’nın ittifak kurması
D)İngiltere’nin Hindistan’da sömürge kurmak istemesi
E)Osmanlı Devleti’nin zayıflaması
11)Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan 1833 Hünkar iskelesi Antlaşmasının en önemli sonucu nedir?
A)Osmanlı son kez boğazlar üzerinde tek hakim olmuştur.
B)Rusya sıcak denizlere inme imkanını elde etmiştir.
C)Rusya güney sınırlarını güvence altına almıştır.
D)Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.
E)Boğazlar uluslar arası statüye sahip olmuştur.
12)-1798 Fransa’nın Mısırı işgali
-1833 Mısır sorunu
Yukarıdaki olayların ortak özelliği nedir?
A)Osmanlı Devletinin K.Afrika’daki egemenliği sona erdi
B)İngiltere’ye verilen ticari imtiyazlar arttı
C)Osmanlı Devleti Avusturya ile ittifak yapmıştır.
D)Rusya sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirdi.
E)Osmanlı Devleti Rusya ile ittifak yaptı.
13)İdare kademelerde görev alacak memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye ne zaman açıldı?
A)II.Mahmut B)II.Abdülhamit C)I.Abdülmecid
D)I.Abdülaziz E)V.Mehmet Reşad
14)Kırım Savaşı’ndan sonra düzenlenen Paris Barış Konferansına savaşa katılmadığı halde temsilcileri katılan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa B)Piyemonte C)İngiltere
D)Prusya E)Avusturya
15)II.Meşrutiyet aşağıdaki özelliklerden hangisi ile daha önce görülmeyen bir gelişme sağlamıştır?
A)Anayasal yönetime geçilmesi
B)Halkı yönetime katması
C)Padişahın yetkilerini kısıtlaması
D)Batılılaşma özelliği göstermesi
E)Çok partili hayata geçilmesi
16)XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde yaşanan Tanzimat,Islahat ve Meşrutiyet hareketlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Parlamenter sistemi gerçekleştirme
B)Teokratik yapıyı sürdürme
C)Devletin dağılmasını önleme
D)Anayasal düzeni sağlama
E)Uluslaşma sürecini tamamlama
17)Aşağıdaki coğrafyalardan hangisinin elden çıkışı Osmanlıda uygulanan ümmetçilik akımının etkisizliğine kanıt olarak gösterilemez?
A)Suriye B)Lübnan C) Cezayir
D)Irak E) Ürdün
18) Aşağıdakilerden hangisi 1787’de ABD’nin kuruluşunun doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
A) İnsan Hakları Beyannâmesi’nin ilan edilmesi
B) Fransa’nın sömürgecilik yarışını kaybetmesi
C) Avrupa uygarlığının, yeni bir yayılma alanı bulması
D) Avrupa’ya karşı denge unsurunun oluşması
E) ABD’ye göçler sayesinde Avrupa’da işsizliğin azalması
19) I. Osmanlı
II. Amerika
III. Avusturya
IV. İngiltere
V. İspanya
Yukarıdaki devletlerden hangileri, demokratikleşme yolunda yaptıkları çalışmalar ile Fransız İhtilali’ni etkilemiştir?
A) I ve II B) III ve V C) II ve IV
D) I ve IV E) II ve III
20) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Batılı anlamda yapılan yenilik hareketlerine bir örnek sayılamaz?
A) Islahat Fermanı
B) Sened-i ittifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Lâle Devri Islahatları
E) Nizam-ı Cedit Dönemi
21) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devlet yönetiminin teokratik niteliğini vurgulamaktadır?
A) Azınlıklara hoşgörülü davranılması
B) Devletteki mutlak gücün padişahın elinde olması
C) Devletin çok uluslu olması
D) Divan’a sadrazamların başkanlık etmesi
E) Kararların Şeyhülislamdan alınan fetva ile uygulanması
22) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun XVIII. Yüzyılda gerçekleştirdiği askeri ıslahatlardan biri değildir?
A) Nizam-ı Cedit askeri birliklerinin oluşturulması
B) Kara mühendishanesinin oluşturulması
C) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
D) Sürat topçularının oluşturulması
E) Orduya bölük ve tabur sisteminin getirilmesi
23) Gerileme döneminde Avusturya,Pasarofça Antlaşmasıyla ele geçirdiği yerlerin bir bölümünü aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Osmanlıya geri vermiştir?
A)Ziştovi B)Yaş C)Vasvar D)İstanbul E)Belgrad
24) Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi, Osmanlı tarihindeki ferman ve ıslahatlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk defa padişahın yetkilerini sınırlandırması
B) Topyekün batılılaşma yolunda atılan ilk adım olması
C) Belçika ve Prusya Anayasaları örnek alınmıştır
D) Avrupalı devletlerin baskısıyla yapılmış olması
E) Osmanlı’yı çöküşten kurtarması
25) Osmanlı Tarihi’nde, bazı devlet adamları gerçekleştirilmesinde katkıda bulundukları oluşumlar ile özdeşleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yargıya uymaz?
A) Mustafa Reşit Paşa -Tanzimat Fermanı
B) Alemdar Mustafa Paşa – Sekban-ı Cedit
C) Mithat Paşa-l. Meşrutiyet
D) Nevşehirli Damat İbrahim – Lâle Devri
E) Ahmet Cevdet Paşa – Islahat Fermanı
26) Osmanlı Devleti’nde Parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Sened-i İttifak’la
B) Tanzimat Fermanı’yla
C) Islahat Fermanı’yla
D) I. Meşrutiyet’le
E) Bab-ı Ali Baskını’yla
27) 1908 yılında Aydınların baskısı sonucu ilan edilen II. Meşrutiyete göre her ne düşüncede olursa olsun partilerin kurulması serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde gelişmeye başladığını gösterir?
A) Laik devlet anlayışının
B) Monarşik devlet sisteminin
C) Ulusal egemenlik kavramının
D) Sömürgeci devlet yapısının
E) Ulusal bağımsızlığın
28)Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin getirdiği düşünce akımları ile bağdaşmaz?
A)Tanzimat Fermanının ilan edilmesi
B)Meşrutiyetin ilan edilmesi
C)İslahat fermanının ilan edilmesi
D)31 Mart olayının çıkması
E)Sened-i İttifakın imzalanması
29). Aşağıdakilerden hangisi ile, Osmanlı İmparatorluğu’nda “askerlik düzeni” ocak şeklinden bir vatan görevi şekline getirilmiştir?
A)Sened-i İttifak
B)Tanzimat Fermanı
C)Islahat Fermanı
D)Kanun-i Esasi
E)Mecelle-i Osmanlı
30). Tanzimat fermanı ile aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapılmamıştır?
A)Askerlik B)Maliye C)İdare D)Hukuk E)Tarım
31)Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde kaldırılmamıştır?
A)Yeniçeri Ocağı B)Müsadere C)Cizye vergisi
D)Tımar ve Zeamet E)Divan-ı Hümayun
32) Tanzimat Fermanında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?
A)Rüşvet ve iltimasın kaldırılması
B)Mahkemelerin açık olarak yapılması
C)Hristiyanların il meclislerine üye olması
D)Askerlik işlerinin düzene konması
E)Vergilerin herkesten gelirine göre alınması
33)Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilallerinin sonuçlarından değildir?
A)Fransada cumhuriyet ilan edildi
B)Almanya ve İtalya siyasi birliğini sağladı
C)Belçika ve Hollanda birbirinden ayrıldı
D)İşçi sınıfına haklar verildi
E)Avusturya’da Macarlar ayaklandı
NOT: Her sorunun doğru cevabı 3 Puandır. .
(3×33=99+1=100 puan)
Süre 45 dakikadır
Kaynak www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.