11. sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları Test

11. sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları Test
S1.Tarih içinde gazete ve dergilerin,yayımladığı yazılardan dolayı kapatılması ya da sansüre uğraması edebiyatın hangi alanla ilişkisini ortaya koyar?
A)Tarih B)Siyaset C)Sosyal hayat D)psikoloji E)Sosyoloji
S2.Felatun Bey ve Rakım Efendi,Ahmet Mithat Efendi’nin 1875 yılında yazdığı bir romandır.Tanzimatı takip eden yıllarda ortaya çıkan ilk Türk romanlarının ana teması”yanlış Batılılaşma”üzerine kurulmuştur.Bu romanın teması da aynıdır.Karakterlerden Felatun Bey,kendi değerlerinden uzaklaşıp Batılılaşmak isteyen bir tiptir.Ne var ki Felatun Bey Batılılaşmayı yüzeysel olarak yorumlamış ve sefa hayatı sürmüştür. Rakım Efendi ise ona karşıt bir karakter olarak öne çıkmıştır.Doğu kültrünü temsil eden Rakım Efendi oldukça çalışkan ve tutumlu biridir.Eserin sonunda bu dönem romanlarından beklenileceği üzere Rakım Efendi dilediği hayatı elde ederken,Felatun Bey yaptığı hataların sonucuna katlanmak zorunda kalmıştır.
Bu parçada sözü edilen Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında aşağıdaki çatışmalardan hangisi ağır basmaktadır?
A)Zihniyet B)Sanat  C)Üslup D)Tema E)Sosyal çevre
S3.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın ikinci dönem
 sanatçıları için söylenemez?
A)Sosyal konulardan çok bireysel konulara ağırlık vermeleri
B)”Sanat için sanat”görüşüne yer vermeleri
C)Hece veznini savunup,başarıyla uygulamaları
D) İçerikten çok, söyleyişe önem vermeleri
E)Şekil ve içerik olarak şiire yenilikler getirmeleri
S4.Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?
A)Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
B)Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
C)Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
D)Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
E)Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.
S5.Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Yukarıdaki dizelere göre, 1. dönem Tanzimat şiirinin özellikle hangi alanda yenileştiği söylenebilir?
A)Ölçü    B)Konu  C)Dil  D)imge  E)sanat
S6. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır?
A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
B)Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.
C)Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.
D)Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.
E)Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.
S7.Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.
D)Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale,piyes,roman,eleştiri,tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.
E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.
S8.Aşağıda verilen  bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?
A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.
B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.
C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme-i Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.
D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.
S9.Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin
Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Namık Kemal’in
                       I İ
İntibah, Samipaşazâde Sezâi’nin Zehra, Recaizâde
     II                                                  III
Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, Nabizâde Nazım’ın
                                       IV
Sergüzeşt isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara
        V
örnek olarak gösterilebilir.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile III. D) III. ile V. E) IV. ile V.
S10.Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya çalışmıştır. İlk kuşaktan sonra, —-, —-, —-, —- oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır.
 Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
 A)Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem – Süleyman Nazif’ten
B)  Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit – Ahmet Şuayıb’dan
C) Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif – Muallim Naci’den
D)Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan
E)Yahya Kemal-Halide Edip-Yakup Kadri–Refik Halit’ten
S11.Aşağıdakilerden hangisi coşku ve heyecanı dile getiren eserlerden değildir?
A)Hürriyet Kasidesi B)Makber C)Karabibik
D)Tercime-i Manzume E)Validem
S12.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk edebi romanımız İntibah’tır.
B)Şemsettin Sami dil alanındaki çalışmaları ile öne çıkar.
C)Muallim Naci “göz için kafiye”yi savunur.
D)Ziya Paşa bireysel konular işlemiştir.
E)Abdülhak Hamit Tarhan şiirde metafizik konulara ağırlık vermiştir.
S13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Ahmet Vefik Paşa Moliere’den çeviriler yapmıştır.
B)Tahrib_i Harabat eleştiri türündedir.
C)Birinci dönem Tanzimat edebiyatında romantizm ve klasizm etkilidir.
D)Sergüzeşt’te cariyelik konusu işlenmiştir.
E)İkinci dönem Tanzimat tiyatroları sahnelenmek için yazılmıştır.
S14.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk realist roman Felatun Bey ve Rakım Efendi’dir.
B)İlk tezli roman Zehra’dır C)ilk tarihi roman cezmi’dir
D)İlk çeviri roman Telemak’tır
E) İlk yerli roman Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
S15.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk Türk mizah gazetesi  Diojen’dir.
B)Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir.
C)Tanzimat edebiyatı Takvim-i Vekayi’nin çıkarılmasıyla başlar.
D)Ceride-i Havadis yarı resmi bir niteliğe sahiptir.
E)Tasvir-i Efkar İbrahim Şinasi tarafından çıkarılmıştır.
S16.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Batılı anlamdaki ilk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir
B)Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre’sidir.
C)Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
D) Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren
E)ilk tiyatro çevirisi Şinasi/ Çok Bilen Çok Yanılır
S17. I. – II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.
B)I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.
C)I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö­nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.
D)I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni bi­çimler görülür.
E)1. dönemde uyak tartışılır,kulak için olduğu savunulur.2. dönmede göz için olduğu kabul edilir.
 S18.Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk pastoral şiir:A.Hamit Tarhan /Sahra
B)Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan :A. Hamit / Validem
C)İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
D)Şiirde Türk adını ilk kullanan Mehmet Emin Yurdakul’dur.
E) İlk şiir çevirisi yapan Ahmet Vefik Paşa’dır.
S19.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?
A) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
B) Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.
C) Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.
D) Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.
E) Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.
S20. Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
Zerduz palan ursan eşşek yine eşektir
Yukarıdaki dizelerin içeriği dikkate alındığında,hangi şair tarafından yazıldığı söylenebilir?
A)Ziya Paşa B)Namık Kemal C)Muallim Naci D)Abdülhak Hamit Tarhan  E)Şinasİ
 
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.