9. sınıf edebiyat yazılısı 2. dönem 3. yazılı, lise 1 türk dili ve edebiyatı 2. dönem 3. yazılı soruları

1. “Sen  geldin diye..” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bir olgu, gerçek nedeninin dışında, güzel bir nedene bağlanmış olur?
a. Gözlerinin içi gülüyor.   b. Uyku gözlerine girmiyor
c. etekleri zil çalıyor.          d. Güneş erken doğuyor.
 
2.  Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a. Anlam bütünlüğü taşıyan ikiden çok mısra kümesine bent denir.
b. Mısra sonlarında, ayrı anlamdaki kelimelerdeki ses benzerliğine kafiye denir.
c. Divan şiirinde ve onun etkisinde kalan şiirlerde anlam bütünlüğü taşıyan iki mısraya beyit denir.
d. Ölçülü mısra kümeleriyle kurulan yazı şekline nazım, nazımla ortaya konmuş kısa eserlere dörtlük denir.
e. Ölçü ve uyak geleneğine bağlı olmayan yazılara nesir denir.
 
3. “Çiçek açar domru domru dal verir
      Kimi uzar bir birine el verir
      Kimi meyve verir kimi gül verir
      Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar”
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. “6+5” duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
b. Doğayla ilgili gözlemler yansıtılmıştır.
c. “Dal, el, gül” sözcüklerindeki “l” ler yarım uyak oluşturmaktadır.
d. “Verir” sözcüğünün dize sonlarında yinelenmesiyle redif oluşturulmuştur.
e. Yalın, kolay anlaşılır bir dille söylenmiştir.
 
4.” Didaktik şiir, bir duyguyu iletmek, bilgi vermek
          I                     II
amacıyla yazılan öğretici nitelikte şiirlerdir. Manzum
                                    III
hikayeler ve fabllar da bu türün örnekleridir.”
  IV                  V                                     
 
Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır ?
a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V
 
5. Halk şiirimizin en yaygın nazım biçimi sayılan “koşma” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Her konuda söylenebildiği
b. Hecenin 11’li kalıbıyla oluşturulduğu
c. Nazım biriminin dörtlük olduğu
d. Söyleyenin belli olmadığı
e. Konularına göre adlandırıldığı
 
6. Divan edebiyatı ile halk edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Divan edebiyatında konu bütünlüğü yoktur, halk edebiyatında vardır.
b. Divan edebiyatında halktan uzak, ağır bir dil halk edebiyatında yalın bir dil kullanılmıştır.
c. Divan edebiyatında nazım birimi beyit, halk edebiyatında dörtlüktür.
d. Her ikisinde de dinle ilgili din dışı konular ele alınmıştır.
e. Divan edebiyatında kafiye ve ölçülere önem verilirken halk edebiyatında bunlar önemsenmemiştir.
 
 
 
7. “ Divan şairi; gazelin ilk beytinde sevgilisinin lütfuna teşekkür eder;  ikincisinde dünyanın durumunu beğenmez, üçüncüsünde kendi şairlik gücünü abartarak över; dördüncüsünde ilk beytinin tersine, sevgilisinin vefasızlığından yakınır, beşinci beytinde de kendi kendisine üçüncü gibi seslenerek , bir başkasının gazeline nazire söylediği için övünür. Onun için önemli olan, her beytin ikinci dizelerinin ilk beyitle uyaklı olmasıdır.
Bu parçada divan şairinin asıl eleştirilen yönü, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Biçimsel öğeleri önemsememesi
b. Sevgili konusunda çelişki içinde olması
c. Övünürken aşırılığa düşmesi
d. Konu bütünlüğünü göz ardı etmesi
e. Duygularını abartarak yansıtması
 
8. Aşağıdakilerden hangisi “gazel”in özelliklerinden birisi değildir?
a. Arap edebiyatından alınmış olması
b. Beyitlerle ve “aa, ba, ca, ….” Uyak düzeniyle yazılması
c. Övmek ya da övünmek amacıyla yazılması
d. İlk beytinin “matla” son beytinin “makta” diye adlandırılması
e. En güzel beyte “beyt’ül gazel” denmesi
 
9. Aşağıdakilerden hangisi, mesnevi nazım biçiminin özellikleri arasında yer almaz?
a. Her beytinin kendi arasında uyaklı olması
b. beyitler arsında anlam birliğinin bulunması
c. Destanlar, aşk hikayeleri , din ve tasavvufla ilgili uzun soluklu konuların işlenmesi
d. Beyit sayısının 33 ile 99 arasında değişmesi
e. beş mesneviden oluşan yapıtların “hamse” adını alması
 
10.  I. Koşma ve türküden esinlenerek oluşturulmuştur.
       II. En az  üç, en çok beş dörtlükten oluşur
       III. Bestelenmeye elverişli aruz kalıbıyla yazılır.
       IV. Üç ayrı uyak dizilişi vardır. Bu yönüyle de  koşmaya benzer
       V. Genellikle din ve tasavvufla ilgili konuları işler 
Divan edebiyatındaki “şarkı” nazım biçimiyle ilgili bu yargılardan hangisi yanlıştır?
a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V
 
11. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.  
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V
 
12.   Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
        Seğirtir kaval sesinde sağa sola
        Çobandır köyün yamacında
        Yayar davarı da çömelir
         Meşe dallarının altına
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
a. Lirik   b.Dramatik  c. Didaktik   d. Epik    e. Pastoral
 
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?  
a.Hikâye  b. Roman   c. Masal  d. Destan  e. Tiyatro
 
14.  I.   Görünce bir kuvvetin bükülmeyen kolunu
             Ne var değiştirse de ayaklarım yolunu
       II.  Hasretinle her dem bağrım deliktir
             Kül oldu vücudum yanıktır
       III. Karışmasın kimse benim karıma
             Rahm etmesin gören ah u zarıma
       IV  Gökyüzünde tüten olsam
             Yeryüzünde biten olsam
        V. İstinye Körfezi’nde bu akşam garipliği
             Bir mihnetin sonunda teselli kadar iyi
Yukarıdaki beyitlerin hangisinde, redif kullanılmamıştır?
 a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V
 
15. Kasideyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Genellikle 33 ile 99 beyitten oluşur.
b. Şairin mahlasının geçtiği beyte “Taç beyit” denir.
c. Kaside dua bölümüyle biter
d. Kasidenin en güzel beytine “beyt’ül kasid “ denir
e. Methiye şairin kendini övdğü bölümdür.
 
16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?
a.Mum dibine ışık vermez.
b.Hamama giren terler.
c.Taşıma su ile değirmen dönmez.
d.Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
e.Bugünün işini yarına bırakma
 
17. “Sağ yanımda homurdayan, ak köpüklü engin mavilik… İsyan eden bir insan gibi üzerimde engin bir mavi kubbe… kandillerini yakmış; sessizlik içinde huzur bulan bir derviş sanki.”
Yukarıdaki parçada “benzeyen” varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?
a. İnsan- dalga             b. Su- köpük        c. Deniz- gökyüzü
d. Sular- gökyüzü        e. İnsan- gökyüzü
 
18. “Yaşamı anlayabilmek için tek şey yeterli değil. Umut, büyük bir öğretmendir; ama, umutsuzlukta büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir; ama, şaşkınlıkta öyledir. Yaşamın kendisi de bir öğretmendir de ölüm de”
Bu parçada belirtilenlerle asıl anlatılmak istenen nedir?
a. Hayat, engellerle dolu olduğundan bazen çok sıkıcı gelebilir insana
b. İyimser kişilerin mutlu olması çok da zor değildir.
c. İnsanlar dış dünyayı duyuları ve duygularıyla anlamak durumundadır.
d. Gerçek yaşam, kitaplarla değil, deneyimlerle güzelleşir.
e. Yaşamı anlayabilmek, olumlu ve olumsuz durumları bir arda düşünmekle mümkündür.
 
19. “Giydin boyunca naz ü letafet libasını
        Öptür doyunca damenini bi-nevalara”
Yukarıdaki beyitten hareketle, bu beytin alındığı şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kesinlikle belirleyebiliriz?
a. Ölçüsünü         b. Nazım biçimini             c. Nazım türünü
d. Konusunu        e. Dil ve üslup özelliklerini
20. I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.
    II. Yer ve zaman belli değildir.
    III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
    IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.
 Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Hikaye    B) Fabl     C) Roman        D) Masal         E) Günlük
Not: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 PUANDIR.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.