Açıköğretim 1. sınıf Davranış Bilimleri Dersi Testi Soru ve Cevapları

1. Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir?
a. Sistematik gözlem
b. Görüşme
c. Anket
d. Örneklem
e. Saha araştırması
Cevap Anket
2.”Her araştırma en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir” sözünü bilimsel araştırma ilkelerinden hangisini ifade eder?
a. Nesnellik
b. Objektiflik
c. Basitlik
d. Doğruluk
e. Sınırlılık
Cevap Cevap-D
3. Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?
a. T. Parsons
b. R. Merton
c. K. Marx
d. A .Comte
e. E. Durkheim
Cevap Cevap-B
4. Ziya Gökalp’in sosyoloji düsüncesinde ki kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi en önemli yeri tutar?
a. Pozitivizm
b. Bilinç
c. Gelişim
d. Devlet
e. Sınıf
Cevap Cevap-A
5. Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?
a. Benlik
b.Toplumsal yapı
c. Rol
d. Statü
e. Grup
Cevap Cevap-B
6. Rol kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Toplum üyelerinden üstlendikleri rolü en iyi olarak yerine getirmelerini ister.
b. İnsanlar belirli bir statüyü işgal eder ve buna uygun bir rol oynar..
c. Roller bir koruyuculuk görevi üstlenirler..
d. Rollerin bir araya gelmesiyle sınıflar oluşur.
e. Roller toplumsal kargaşayı engeller.
Cevap Cevap-D
7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir?
a. Görenekler
b. Teknolojik gelişmeler
c. Adetler
d. Ahlak kuralları
e. İnançlar
Cevap Cevap-B
8. Günümüzde, özellikle gençlerin pop müzik dinlemeleri hangi tür kültüre örnektir?
a. Karşıt kültür
b. Yüksek kültür
c. İdeal kültür
d. Kültür taassubu
e. Yaygın kültür
Cevap Cevap-E
9. Kültürü yine o kültürün yapısı içinde değer yargılarından arınık bir biçimde tanıma ve anlamaya ne ad verilir?
a. Kültürel birleşme
b. İdeal kültür
c. Kültürel relativizm
d. Alt kültür
e. Yaygın kültür
Cevap Cevap-C
10. Aşağıdakilerden hangisi insanların iletişimlerinin ve kültürü iletmelerinin kaynağıdır?
a. Sembol
b. Norm
c. Değer
d. Gelenek
e. Rol
Cevap Cevap-A
11. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı nedir?
a. Eğitim kurumları
b. Kitle iletişim araçları
c. Arkadaş grupları
d. Aile
e. Ulaşım olanakları
Cevap Cevap-B
12. Eğitimin toplumsallaşmada önemli bir role sahip olmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a. Öğretmenler
b. Sınıf ortamı
c. Arkadaşlar
d. Oyun çevresi
e. Teknik ortam
Cevap Cevap-A
13. Ayşe ve Memo’yı birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ayşe hastalıklı bir çocuktur.
b. Ayşe sekiz yaşında bulunmuştur.
c. Ayşe bulunduğunda yürüyemiyor ve zeka belirtisi göstermiyordu.
d. Memo’nun annesi sağır ve dilsizdi, annesiyle iletişimde işaretleri kullanıyordu.
e. Memo iki yıl içinde bulunduğu yaşın özelliklerini ve davranışlarını göstermeye başladı.
Cevap Cevap-D
14. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirmede, örnek aldığı gruplara ne ad verilir?
a. İkincil grup
b. Referans grup
c. İç grup
d. Dış grup
e. Birincil grup
Cevap Cevap-B
15. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya, fikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Otoriter
b. Demokratik
c. Karizmatik
d. Bırakınız yapkıncı
e. Yönetici
Cevap Cevap-B
16. Elektronik etkileşim gruplarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Üyelerinin birbirlerini görmeden bilgisayarla iletişim kurması
b. İlişkilerindeki üyelik duygusu
c. Yeni dostlar bulmayı kolaylaştırması
d. Birbirlerine olan bağlılıkları
e. Her konuda bilgi alışverişi yapmaları
Cevap Cevap-A
17. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da ret ederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine ne ad verilir?
a. Matrilokalite
b. Bilateral
c. Egaliteryan
d. Neolokalite
e. Patrilokalite
Cevap Cevap-D
18. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli davranış bozukluklarının tedavisi ile ilgilenir?
a. Okul psikoloğu
b. Danışman psikoloğu
c. Kişilik psikoloğu
d. Klinik psikoloğu
e. Endüstri psikoloğu
Cevap Cevap-D
19. Sinir sistemimizin beyin ve omurilikten oluşan bölümüne ne ad verilir?
a. Periferik sinir sistemi
b. Somatik sistem
c. Otonom sistem
d. Merkezi sinir sistemi
e. Hipotalamus
Cevap Cevap-D
20. Duygu ifade eden davranışların en yoğun olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yüzümüz
b. Kollarımız
c. Bacaklarımız
d. Sesimiz
e. Vücudumuz
Cevap Cevap-A
21. Kumarbaz bir kişinin kumar oynamaktan vazgeçmesi oldukça güçtür. Bu durum hangi pekiştirme tarifesi ile açıklanabilir?
a. Değişken zamanlı
b. Değişken oranlı
c. Sabit zamanlı
d. Sabit oranlı
e. Güdüsel zamanlı
Cevap Cevap-A
22. Olumlu pekiştirme işlemi sonucunda davranışa ne olur?
a. Azalır
b. Değişmez
c. Hem azalır hem artar
d. Artar
e. Hem artar hem azalır
Cevap Cevap-D
23. Sınıfta hocasına hakaret eden bir öğrenci disipline gider ve okuldan uzaklaştırılırsa bu öğrencinin gelecekte bu tür davranışlarda bulunma olasılığı ne olur?
a. Azalır
b. Artar
c. Değişmez
d. Hem artar hem azalır
e. Tekrar eder
Cevap Cevap-A
24. Bireylerin grup ya da kalabalık içindeyken yalnız başına olduklarında yapmayacakları bazı davranışları yapmaları na yol açan grup etkisine ne ad verilir?
a. Kimlik kaybı
b. Sosyal ketvurma
c. Tanık Etkisi
d. Uçlara kayma
e. Karşılıklılık normu
Cevap Cevap-A
25. Aşağıdakilerden hangisi tutumların özelliklerinden biri değildir?
a. Karmaşıklık derecesi
b. Kuvvet derecesi
c. Bileşenler arası tutarlık
d. Diğer tutumlarla ilişki
e. Algısal seçicilik
Cevap Cevap-E
26) Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel araştırma tekniklerinden olan deneysel yöntemde, hipo*te*zde belirleyici neden sa*yılan değişkenin adını tanımlamaktadır?
A) Dolaylı Değişkeni
B) Ara Değişken
C) Bağımlı Değişken
D) Bağımsız Değişken
E) Kontrol Değişkeni
Cevap Cevap-D
27) Emile Durkheim’e göre or*ganik dayanışma aşağıda*kilerden hangisinin zorunlu bir sonucudur?
A) İşbölümü
B) Nüfus artışı
C) Kentleşme
D) Gelenek
E) Kültür
Cevap Cevap-A
28) Aşağıdakilerden hangisi, bir ölçme aracının ayrı ayrı öl*çüm*lerde, benzer ve kararlı so*nuç*lar elde etme yeteneğini ifade etmektedir?
A) Temsil yeteneği
B) Yeterlilik
C) Güvenilirlik
D) Geçerlilik
E) Tesadüfi örnekleme
Cevap Cevap-C
29) Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?
A) Beyaz olmak
B) Gençlik
C) Annelik
D) Kadınlık
E) Soyluluk
Cevap Cevap-C
30) Aşağıdakilerden hangisi, kültürün bütün parçalarının her*hangi bir biçimde birbir*lerine bağ*l*anmasıdır?
A) Kültür Relativizm
B) Ortak Kültür
C) Etnosentrizm
D) Kültürel Birleşme
E) Endosentrizm
Cevap Cevap-D
31) Kingsley Davis, Anna ve Isabella adlı çocukların ba*şın*dan geçen olayları aşağıdaki temel kavramların hangisinin önemine de*ği*nerek açıklamıştır?
A) Başkalarının tepkileri
B) Kültür
C) Kalıtsal özellikler
D) Sosyal destek
E) Aşırı yalnızlık ve izo*lasyon
Cevap Cevap-E
32) Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din
B) Kitle iletişim araçları
C) Arkadaş grupları
D) Eğitim kurumları
E) Aile
Cevap Cevap-B
33) Aşağıdakilerden hangisi, ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?
A) Özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülmesi
B) Üyelerin birtakım toplumsal görevleri yerine getirmelerinin daha önemli olması
C) Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahip olması
D) Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalması
E) Büyük çaplı, resmi gruplar olması
Cevap Cevap-C
34) Aşağıdakilerden hangisi sos*yo*logların aile ve evlilik biçim*lerine göre oluşturdukları kate*go*rilerden biri değildir?
A) Eş sayısı
B) Çiftlerin yerleşim yeri
C) Soy ve secere ilişkileri
D) Otorite ilişkileri
E) Gelir dağılımı
Cevap Cevap-E
35) Marx’a göre sınıflar arası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir ve zengin arasın*daki farklılığın çoğal*ması
B) Otorite ilişkilerinin zayıflaması
C) Özel mülkiyet
D) Tüketimin artması
E) İşgücü azlığı
Cevap Cevap-C
36) Aşağıdakilerden hangisi, psi*koloji biliminin temel amaç*larından biri değildir?
A) Kesinlik
B) Yordama
C) Betimleme
D) Açıklama
E) Kontrol
Cevap Cevap-A
37) Her derecedeki eğitim kuru*munda öğrencilerin eğitim ve öğretime ilişkin ve birey*sel sorunlarıyla ilgilenen psi*koloji dalı aşağıda*ki*ler*den hangisidir?
A) Klinik Psikolojisi
B) Psikometrik Psikoloji
C) Danışmanlık Psikolojisi
D) Eğitim Psikolojisi
E) Örgüt Psikolojisi
Cevap Cevap-C
38) Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme planına göre doğal olarak gelişmeyi tanımlamaktadır?
A) Öğrenme
B) Olgunlaşma
C) Değişim
D) Büyüme
E) Gelişim
Cevap Cevap-B
39) Davranışların, cinsellik ve sal*dırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle, sosyal engeller arasındaki çatışma*lar*dan kaynaklandığı görüşü aşağıdaki hangi kurama aittir?
A) Uyarıcı-Davranış Kuramı
B) Psikoanalitik Kuram
C) Sosyal Öğrenme Kuramı
D) Yapısal Baskı Kuramı
E) Gelişim Dönemleri Kuramı
Cevap Cevap-B
40) Aşağıdakilerden hangisi, bir davranışı başlatan ve bu dav*ra*nışın yön ve sürekliliğini belir*le*yen içsel güçledir?
A) Hedef
B) Duygu
C) Duyum
D) Algı
E) Güdü
Cevap Cevap-E
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.