Açıköğretim Fakültesi 1. Sınıf İktisada Giriş Dersi Soru ve Cevaplı Test

1-) Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılındaki Büyük Buhranda maliye politikasıyla çözümlenmeye çalışılan bir sorundur?
 
A) Kalkınma
B) İşsizlik
C) Enflasyon
D) Adaletsiz gelir dağılımı
E) Savunmanın finansmanı
 

Cevap Cevap-B
 
2-) Keynese göre ekonomide noksan istihdamı ortadan kaldırmak için ne yapılmalıdır?
 
A) Toplam arz azaltılmalıdır
B) Toplam arz arttırılmalıdır
C) Fiyatlar düşürülmelidir
D) Toplam talep arttırılmalıdır
E) Milli gelir arttırılmalıdır
 
 
Cevap Cevap-D
 
 
3-) Aşağıdakilerden hangisi, ülkedeki fertlerin satın alma gücü düzeyini gösterir?
 
A) GSMH
B) Kişisel Gelir
C) Safi Milli Hasıla
D) Harcanabilir Gelir
E) Milli Gelir
 
Cevap Cevap-C
 
4-) Birşeyi elde etmek için vazgeçilmek zorunda kalınan durumu anlatan kavrama ne ad verilir?
 
A) Marjinal maliyet
B) alternatif maliyet
C) Toplam maliyet
D) Sabit maliyet
E) Değişken maliyet
 
 
Cevap Cevap-E
 
5-) Aşağıdakilerden hangisi monopollürekabette uzun dönem firma dengesinin sonuçları arasında yer almaz?
 
A) Reklam masrafları israf sayılabilir.
B) Ürün en düşük maliyetle üretilmemektedir
C) Üretim fazlası vardır
D) Aşırı kar yoktur
E) Zarar eden firma yoktur
 
Cevap Cevap-C
 
6-) Bir ülkenin net üretim gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Gayri safi milli hasıla
B) Safi milli hasıla
C) Milli gelir
D) Kişisel gelir
E) Kullanılabilir gelir
 
Cevap Cevap-B
7-) Aşağıdakilerden hangisi makro iltisadın inceleme konularından biri değildir?
 
A) Toplam gelir
B) Toplam istihdam
C) Genel fiyat düzeyi
D) Gayri safi milli hasıla
E) Firma arzı
 
Cevap Cevap-E
 
😎 Bir ekonomide gelir düzeyi 600 trilyon iken APS %30’dur. Bu ülkede toplam tasarruf ne kadardır?
 
A) 280
B) 100
C) 180
D) 200
E) 300
 
Cevap Cevap-C
 
9-) Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin yerini değiştirmez?
 
A) Malın fiyatı
B) İkame malın fiyatı
C) Tamamlayıcı malın fiyatı
D) Tüketicinin parasal geliri
E) Zevk ve tercihler
 
Cevap Cevap-A
 
10-) Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilir?
 
A) Sanayi talep eğrisi
B) Talep eğrisi
C) Endüstri arz eğrisi
D) Arz eğrisi
E) Firma arz eğrisi
 
Cevap Cevap-C
 
11-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen faktördür?
 
A) Faiz oranı
B) Servet
C) Kapasite kullanımı
D) Teknolojik değişme
E) Sermaye mallarının maliyeti
 
Cevap Cevap-B
 
12-) Bir ülkenin geliri arttıkça ithalatı çoğalmaktadır. Bunun sonucunda net ihracat eğrisi nasıl bir şekil almaktadır?
 
A) Net ihracat azalır, negatif eğimli olur
B) Net ihracat artar, pozitif eğimli olur
C) Net ihracat bir doğru şeklindedir
D) Net ihracat paralel kayar
E) Nat ihracatta değişiklik olmaz
 
Cevap Cevap-A
 
13-) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi kaydıran nedenlerden biri değildir?
 
A) Kamu harcamalarının artması
B) Kamu harcamalarının azalması
C) Vergilerin artması
D) Para arzının artması
E) Maliyetlerin azalması
 
Cevap Cevap-B
 
14-) Krediler neden aktif hesaplarda gösterilmektedir?
 
A) Zorunlu rezerv oranı olduğu için
B) Kişilerin bankaya olan borcudur
C) Bankaların borcu olduğu için
D) Kaydi para olduğu için
E) Kişilerin bankalardan alacakları olduğu için
 
Cevap Cevap-B
 
15-) Bir ekonomide enflasyon varsa devlet nasıl bir maliye politikası uygulamalıdır?
 
A) Genişletici maliye politikası
B) Daraltıcı maliye politikası
C) Deflasyonist maliye politikası
D) Korumacı maliye politikası
E) Devletin müdahale etmediği maliye politikası
 
 
Cevap Cevap-B
 
 
16-) Aşağıdakilerden hangisi yaratılan gelirin kullanım birimleri arasında yer almaz?
 
A) Tüketim
B) Vergiler
C) İthalat
D) Kamu harcamaları
E) Tasarruf
 
Cevap Cevap-B
 
17-) Bir malın talebi sabitken arzı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
 
A) Denge miktarı artar, denge fiyatı sabit kalır
B) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır
C) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar
D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır
E) Denge fiyatı azalır, denge miktarı sabit kalır
 
Cevap Cevap-B
 
18-) Monetaristlere göre para arzını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak göstermiştir?
 
A) Ms artar, AE artar, Y artar
B) Ms artar, AE azalır, Y azalır, i artar
C) Ms azalır, AE azalır, Y artar
D) Ms artar, AE azalır, Y artar, İ azalır
E) Ms azalır, AE artar, Y artar
 
Cevap Cevap-A
 
19-) Bir birim daha fazla faktör kullanılarak elde edilen ek ürünün, faktörün marjinal ürününün, satışından sağlanacak hasılata ne isin verilmektedir?
 
A) Marjinal maliyet verimi
B) Marjinal gelir verimi
C) Marjinal hasılat verimi
D) Toplam hasılat verimi
E) Ortalama hasılat verimi
 
Cevap Cevap-C
 
20-) Faktör talebinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Faktörlerin verimliliği ile ters yönde değişmesi
B) Sabit olması
C) Faktör arzına bağlı olması
D) Türeme talep olması
E) Faktörün kendi fiyatından etkilenmemesi
 
Cevap Cevap-D
 
21-) Bir ülke veya bölgedeki ailelerin diğerlerine göre elde ettiği gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Ekonomik büyüme
B) Mutlak anlamda yoksulluk
C) Nisbi anlamda yoksullık
D) Sermaye sığlaşması
E) GSMH
 
Cevap Cevap-C
 
22-) 5 birim değişken girdi kullanılması durumunda toplam ürün miktarı 50 birimdir.Değişken girdi miktarı 7 birime çıkarıldığında üretim miktarı 60 birime yükselmektedir. Bu durumda marjinal ürün değeri kaçtır?
 
A) 2
B) 5
C) 9
D) 10
E) 110
 
Cevap Cevap-B
 
23-) Merkez Bankasının elinde bulunan en esnek para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Faiz oranları
B) Reeskont
C) Mevduat karşılık oranları
D) Transfer harcamaları
E) Açık piyasa işlemleri
 
Cevap Cevap-E
 
24-) Aşağıdakilerden hangisinde devletin piyasaya müdahalesi için bir gerekçe yoktur?
 
A) Özel malların üretiminde yetersizlik olduğunda
B) Orta mallarının üretiminde
C) Tekellerin varlığı durumunda
D) Zararlı dışsallıkların varlığı durumunda
E) Yararlı dışsallıkların varlığı durumunda
 
Cevap Cevap-A
 
25-) Spekülatif amaçlı para talebinin ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Paranın en likit değer saklama aracı olması
B) Paranın hesap birimi olması
C) Paranın değişim aracı olması
D) Para arzının varlığı
E) Faiz oranının arttıkça para talebinin artması
 
Cevap Cevap-A
 
26-) Para miktarındaki değişikliklerin direkt olarak toplam harcamaları etkileyeceğini savunan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Monetaristler
B) Neoklasikler
C) Keynesyen
D) Realistler
E) Rasyonalistler
 
Cevap Cevap-A
 
27-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri ( AR) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A) Sabittir ve fiyata eşittir
B) Üretimle birlikte artar
C) Üretimle birlikte azalır
D) Ortalama maliyete bağlı olarak artar
E) Önce artar sonra azalır
 
Cevap Cevap-A
 
28-) Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin negatif eğimli olmasını açıklamaz?
 
A) Azalan marjinal fayda yasası
B) Gelir etkisi
C) İkame etkisi
D) Azalan verimler kanunu
E) Marjinal fayda
 
 
Cevap Cevap-D
 
 
 
29.) Bir kimsenin yaptığı bir şeyden, yapılan işle hiç ilgisi olmayan başka kimselerin olumlu ya da olumsuz etkilenmesine ne ad verilir?
 
A) Dışsallık
B) İçsellik
C) İçsel ekonomiler
D) Pozitif dışsallık
E) Negatif dışsallık
 
 
Cevap Cevap-A
 
30.) Piyasa mekanizmasının kendi başına doğru dürüst işlemeyeceğini, onun işini devletin daha iyi yapacağını düşünenler için ideal çözüm aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Tam rekabet piyasası koşullarının yaratılması
B) Görünmeyen el ilkesinin uygulanması
C) Ortak malların yok edilmesi
D) Merkezi plancılık uygulamasının yerleştirilmesi
E) Devletin sadece hakem rolü üstlenmesi
 
Cevap Cevap-D
 
31.) Bir elma bahçesindeki ağaçların arttırılması ile komşunun arılarına daha fazla bal üretme olanağı tanınmasına ne ad verilir?
 
A) Ortak mal üretimi
B) Etkisiz dışsallık
C) Olumsuz dışsallık
D) Olumlu dışsallık
E) Optimal kaynak dağılımı
 
Cevap Cevap-D
 
32.) Piyasaların tümü rekabet piyasaları olsa bile aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye müdahalesi için bir gerekçe oluşturabilir?
 
A) Dışsallıklar
B) monopoller
C) Oligopoller
D) Demokrasi
E) monopolcü rekabet
 
 
Cevap Cevap-A
 
33.) Klasik iktisatçıların ekonomi açısından temel felsefeleri nasıl anlatılır?
 
A) Para önemlidir.
B) Halk sistematik hata yapmaz.
C) Devlet herşeyi çözer.
D) Bırakınız yapsınlar – bırakınız geçsinler
E) Her az kendi talebini yaratır.
 
Cevap Cevap-D
 
34.) Tüketicilere yapılan satışlar 80, yatırımlar 40, kamu harcamaları 30, ihracat 35, ithalat 25 birim ise GSMH kaçtır?
 
A) 160
B) 150
C) 240
D) 185
E) 210
 
Cevap Cevap-A
 
 
35.) Gelirden bağımsız olarak yapılan tüketime ne ad verilir?
 
A) Gerekli tüketim
B) Zorunlu tüketim
C) Otonom tüketim
D) Fakir tüketimi
E) Zorunlu ihtiyaç
 
 
 
Cevap Cevap-C
 
36.) Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Gelir düzeyi
B) Para arzı
C) Faiz oranı
D) Servet stoku
E) Tüketicilerin beklentileri
 
 
Cevap Cevap-A
 
 
37.) Ekonomide devletin noksan istihdamı yok etmek ve tam istihdam milli gelir seviyesine ulaşmak için devletin uygulayacağı genişletici maliye politikası için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
 
A) Kamu harcamalarını arttırması
B) Vergileri arttırması
C) Para arzını arttırması
D) Halktan borçlanmayı arttırması
E) Reeskont oranlarını azaltması
 
 
Cevap Cevap-A
 
 
38.) Mutlak anlamda kamu harcamaları çarpanının vergi çarpanından büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Vergilerdeki değişmenin toplam harcamaları direkt olarak etkilemesi
B) Kamu harcamalarındaki değişmenin toplam harcamaları dolaylı olarak etkilemesi
C) Kamu harcamalarının otonom olması
D) Vergilerin toplam harcamaları dolaylı olarak etkilemesi
E) Vergi oranlarına itiraz edilememesi
 
 
Cevap Cevap-D
 
39.) Bir ekonomide hükümetin uyguladığı açık bütçe politikası aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 
A) Fiyatlar genel düzeyinde düşme
B) Ekonominin daralması
C) İşsizlik oranı
D) Ekonominin genişlemesi
E) Milli gelirin düşmesi
 
 
Cevap Cevap-D
 
40.) Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak kullanılan paralara ne ad verilir?
 
A) Kaydi para
B) Mal para
C) İtibari para
D) Asli para
E) Bozukluk para
 
Cevap Cevap-B
 
41.) Paranın hangi fonksiyonu mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır?
 
A) Hesap birimi olma
B) Değişim aracı olma
C) İktisat politikası aracı olma
D) Değer muhafaza aracı olma
E) Finansal yeniliklere olanak tanıma
 
 
Cevap Cevap-B
 
42.) Bankaların toplam yükümlülüklerinden çok daha küçük bir miktarları rezerv olarak bulundurdukları bankacılık uygulamasına ne ad verilir?
 
A) Kısmi rezerv bankacılığı
B) Kamu bankacılığı
C) Serbest bankacılık
D) Serbest rezerv bankacılığı
E) Fonksiyonel bankacılık
 
 
Cevap Cevap-A
 
43.) Spekülatif para talebi hangi durumda azalır?
 
A) Faiz oranı sabit kaldığında
B) Faiz oranı azaldığında
C) Faiz oranı arttığında
D) Tahvilin değeri yüksek olduğunda
E) İhtiyat amaçlı para talebi azaldığında
 
Cevap Cevap-C
 
44.) Merkez Bankasının likidite hacmini, piyasadaki alışverişi sağlayacak düzeyde tutması hangi temel işlevini ifade eder?
 
A) Düzenleyici otorite mercii olarak hizmet verme
B) Son ödünç veren mercii olarak hizmet verme
C) Devletin bankacılığını yapma
D) Kağıt para kullanımının yaygınlaşmasını sağlama
E) Para piyasasının istikrarının sağlanması
 
Cevap Cevap-E
 
 
 
45.) Toplam talepteki değişmenin, ekonomiye etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
 
A) Toplam talebin eğimine
B) Toplam arz eğrisinin eğimine
C) Yatırımların fiyat esnekliğine
D) Para talebine
E) Para arzına
 
Cevap Cevap-B
 
 
46.) Çok taraflı ticaret anlaşmasına örnek olan kurum hangisidir?
 
A) IMF
B) Dünya Bankası
C) İLO
D) GATT
E) KEİB
 
 
Cevap Cevap-D
 
47.) Bir ülkenin devalüasyon yapması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?
 
A) Yerli para değer kazanır.
B) Ülkenin ithalatı artar.
C) Diğer koşullar sabitken ödemeler bilançosu açığı artar
D) Ülkenin ihracatı artar.
E) Yerli para uluslararası piyasadan daha fazla mal ve hizmet satın alır.
 
Cevap Cevap-D
 
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.