Basit Harmonik Hareket Sorular

1)
Basit harmonik (sinüsoidal) hareket yapan bir cisme etkiyen net F kuvvetinin, cismin denge durumundan x uzaklığına bağlı olarak deği-şimini veren grafik, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
 2)
Basit harmonik hareket yapan cisimle ilgili söylenenlerden hangileri doğrudur?
I. Hızı değişkendir.
II. İvmesi değişkendir.
III. Cisme etkiyen kuvvet değişkendir.
A) I ve II B) I-II ve III
D) II ve III D) Yalnız I
E) I ve III
 
3)
Basit harmonik salınmalar yapan bir sarkacın uzanımının en büyük olduğu andaki ivmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) En büyük değerini alır.
B) En küçük değerini alır.
C) Sıfırdır.
D) Düşey konumdaki ivmenin iki katı olur.
E) Sarkacın boyuna ve kütlesine bağlıdır.
4)
K-L arasında basit harmonik hareket yapan cisim O dan L’ye giderken cismin hareketine ilişkin hangi yargı doğrudur?
A) Hızı azılır, ivmesi artar.
B) Hızı ve ivmesi azalır.
C) Hızı azalır, ivmesi değişmez.
D) Hızı ve ivmesi değişmez.
E) Hızı ve ivmesi artar.
5)
Bir cisim şekildeki gibi P¢ – P noktaları ara-sında basit harmonik hareket yapmaktadır. Bu cismin ivmesinin büyüklüğü için aşağıda-kilerden hangisi doğrudur?
A) Her an sıfırdır.
B) Değişkendir ve cisim denge konumuna
yaklaşırken artar.
C) Değişkendir ve cismin denge konumuna
en uzak olduğu anda sıfırdır.
D) Değişkendir ve cisim denge konumun-
dan uzaklaşırken azalır.
E) Değişkendir ve cismin denge konumun-
dan geçtiği anda sıfırdır.
6)
K-L arasında basit harmonik hareket yapan cismin 1 noktasındaki ivmesi ise K daki ivmesi nedir?
A) – B) -2 C) 4 D) -4 E) 2
7)
Şekildeki K noktasından bırakılan bir basit sarkaç denge konumundan geçerken, ip çi-viye takılıyor ve sarkaç topu L noktasına ka-dar yükselerek geri dönüyor. Hareket böylece sürdüğüne göre, sarkaç topunun:
I. KO ve OL yollarına alması için geçen t1
ve t2 süreleri
II. h1 ve h2 yükseklikleri
arasındaki ilişkiler nasıldır? (Sürtünme yok)
A) t1 > t2 , h1 < h2 B) t1 < t2 , h1 > h2
C) t1 > t2 , h1 = h2 D) t1 < t2, h1 = h2
E) t1 = t2 , h1 = h2
8)
Çekim alanının g olduğu bir yerde şekildeki yayın ucuna aslı m kütleli cisim P-K, sarkaçtaki m kütleli cisim de M-N arasında aynı f frekansıyla salınım yapıyorlar.
Çekim alanının 2g olduğu bir yerde, bunların frekanslarının yine f olması için ne yapıl-malıdır?
A) Yay ve sarkaçtaki cisimlerin kütleleri 2m
ye çıkartılmalıdır.
B) Yaydaki cismin kütlesi 2m ye, sarkacın boyu 2l ye çıkartılmalıdır.
C) Yalnız yaydaki cismin kütlesi 2m ye çı- kartılmalıdır.
D) Yalnız sarkacın boyu 2l ye çıkartılmalı- dır.
E) Yalnız sarkacın boyu ’ye düşürülme- lidir.
9)
Bir yayın ve bir sarkacın ucundaki m kütleli cisimler, yerçekimi alanında şekilde kesikli çizgilerle gösterilen yörüngelerde, f frekan-sıyla salınım yapıyorlar.
Çekim ivmesinin yerinkinden daha büyük olduğu bir gezegende, bu yay ve sarkacın frekansları için ne söylenebilir?
A)İkisininki de artar.
B) İkisininki de azalır.
C) Yayınki değişmez, sarkacınki artar.
D) Yayınki değişmez, sarkacınki azalır.
E) Sarkacınki değişmez, yayınki artar.
10)
Şekilde basit harmonik hareket yapan cismin periyodu T=12 saniyedir. K dan bırakılan cisim 20 sn sonra nerededir?
A) K da B) L de
C) L-M arasında D) K-L arasında E) M de
11)
Eşit boylu iki sarkaç şekildeki gibi a > b olacak şekilde yana açılıyor. Sarkaçların O ve O¢ noktalarına varış süreleri t1 , t2 O ve O¢ deki hızları ise v1 , v2 dir. Buna göre hangisi doğru olur?
A) t1 = t2 B) t1 = t2
v1 = v2 v1 > v2
C) t1 < t2 D) t1 < t2
v1 < v2 v1 > v2
E) t1 = t2
v1 < v2
12)
Aşağıdaki değişikliklerden hangileri sarkacın periyodunun büyümesine neden olur?
I- Sarkacın 1 boyunun uzatılması.
II- a genlik açısının büyütülmesi.
III-Sarkaç cisminin m kütlesinin küçültül- mesi.
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I ve III
E) I-II ve III
13)
Şekildeki m kütleli araba denge konu-mundayken F kuvvetiyle P ye kadar itilerek yay x kadar sıkıştırılıyor. Sonra bırakılan araba P-R arasında harmonik hareket yapı-yor. Sürtünme olmadığına göre; F, x ve m bi-linenleriyle aşağıdakilerden hangileri bulu-nabilir?
I. Yayın k değişmezi.
II. Arabanın O denge konumundaki hızı
III. Arabanın P ve R deki ivmesi.
A) I ve II B) II ve III
C) I ve III D) Yalnız II
E) I-II ve III
14)
m kütlesi bir yaya asıldığında yayı x kadar uzatabiliyor. M, x ve yerçekim alanı (g) bili-nenleriyle aşağıdaki niceliklerden hangileri bulunabilir?
I. Yayın k değişmezi
II. m kütlesi denge konumundan biraz aşağı çekilip bırakıldığında titreşim periyodu
III.Titreşime bırakılan m kütlesinin en bü- yük hızı.
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) I ve II
E) I-II ve III
15)
Titreşim periyotları T ve 2T olan Y1 ve Y2 yay-kütle düzenekleri şekil I deki gibi denge durumundadır. Şekil II deki gibi, Y1 yayı düşey doğrultuda a kadar sıkıştırılıp, Y2 yayı da a kadar çekildikten sonra aynı anda serbest bırakılıyor. M2 kütlesi ilk kez denge konu-mundan geçtiği anda, M1 kütlesi hangi ko-numda bulunur?
16)
Şekildeki sürtünmesiz sistemlerde kütleler denge konumundan x kadar çekilerek serbest bırakılıyolar. Sistemlerin T1, T2 ve T3 peri-yotları hakkında ne söylenebilir?
A) T1 > T2 > T3 B) T3 > T1 > T2
C) T1 = T3 > T2 D) T1 = T2 = T3
E) T3 > T1 = T2
17)
Bir ucu sabitleştirilmiş yayın ucuna bağlı m kütleli cisim, K -L noktaları arasında periyodu T olan basit harmonik hareket yapmaktadır.
Yalnız x ve T bilinenleriyle aşağıdakilerden hangileri bulunabilir?
I. Cismin maksimum hızı,
II. Cismin maksimum ivmesi,
III. Cisme etkiyen maximum kuvvet.
A) Yalnız I B) YalnızII C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
18)
Yeryüzünde, l uzunluğunda ipe bağlı cisim, K noktasından bırakılınca, t süre sonra P noktasından v hızıyla geçiyor.
Aynı deney, Ay yüzeyinde tekrarlansaydı, t ve v nicelikleri nasıl değişirdi?
(Cismin Yeryüzündeki ağırlığı, Aydakinden büyüktür.)
Süre(t)
Hız(v)
A)
Azalır
Artar
B)
Artar
Artar
C)
Artar
Azalır
D)
Azalır
Değişmez
E)
Değişmez
Değişmez
19)
Özdeş yaylarla oluşturulan düzeneklerde, kütleleri şekilde belirtilen cisimler titreşime bırakıldığında hareketlerin periyotları T1, T2, T3 ise bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) T1 > T2 > T3 B) T1 = T3 > T2
C) T3 > T1 > T2 D) T1 > T2 = T3
E) T1 = T2 = T3
20)
K ve L noktaları arasında küçük genlikli salınımlar yapan basit sarkacın periyodu 4 saniyedir.
Buna göre sarkaç kütlesi, K noktasında bulunduğu bir anda 10 saniye sonra nerede olur?
A) K noktasında, B) K-O arasında,
C) O noktasında, D) O-L arasında
E) L noktasında
21)
K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan m kütleli cismin, hareketinin genliği arttırıldığında, aşağıdakilerden hangile-rinin büyüklüğü artar?
I. O noktasındaki hızı,
II. Hareketin periyodu,
III. Cisme etkiyen kuvvetin maximum değeri.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
22)
Homogen bir yayın ucuna bağlı m kütleli cisim, K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.
Cisim L noktasında iken aşağıdakilerden hangileri doğru olur?
I. Cismin ivmesi sıfırdır.
II. Cismin hızı sıfırdır.
III. Yayı geren kuvvet cismin ağırlığına eşittir.
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
23)
m kütlesi şekildeki yaya asıldığında yayın x kadar uzamasına neden oluyor. Buna göre yayın periyodu aşağıdaki lerden hangisi olur?
A) 2p B) 2p C) 2p
D) 2p E) 2p
24)
Şekildeki sistemlerde yaylar özdeş ve arabaların kütleleri eşittir.
Arabalar denge konumundan biraz ayrılıp bırakılırsa periyotlarının oranı ne olur?
A) 2 B) C) D) E) 4
25)
Basit harmonik hareket yapan, şekildeki gibi düzeneğin periyodunu arttırmak için aşağı-daki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Kütle büyütülmesi.
B) Kütle küçültülmesi.
C) Yay sabiti büyütülmeli.
D) Genlik küçültülmeli.
E) Genlik büyültülmeli.
26)
Şekildeki esnek yaya asılı cisim denge konumundan x kadar aşağı çekilip bırakılırsa titreşim periyodu T oluyor. Aynı cisim denge konumundan (2x) kadar aşağı çekilip bıra-kılacak olursa periyodu ne olur?
A) T B) 2T C) T D) E) 4T
27)
Şekildeki yaya bağlı kütle F kuvvetiyle x ka-dar yana çekilip bırakılıyor. Sürtünme oldu-ğuna göre harmonik hareket yapan cismin genliği ve periyoduyla ilgili hangi sonuç doğru olur?
A) Genliği küçülür periyodu büyür.
B) Genliği ve periyodu küçülür.
C) Genliği küçülür periyodu değişmez.
D) Genliği ve periyodu değişmez.
E) Genliği değişmez periyodu büyür.
28)
Şekideki MN noktaları arasındaki T = 12 sn periyotla basit harmonik hareket yapan bir cisim O noktasından OX yönünde harekete başladıktan 9 sn sonra hangi noktada bulunur?
A) P B) R C) O D) M E) N
29)
Şekildeki m kütleli cisim, ağırlığı önemsen-meyen yaya asılı olarak eğik düzlem üzerinde K noktasında dengededir. Bu cisim L noktasına kadar çekilerek serbest bırakıldı-ğında, L-M noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Bu hareketin frekansını bulmak için, m kütlesinden başka aşağıdaki niceliklerden hangilerinin bilinmesi gerekir?
I. Yayın kuvvet sabiti (k).
II. Eğim açısı(a).
III. Yerçekim ivmesi(g).
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
30)
K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumundaki hızı ve hareket genliği bilindiğine göre aşağıdakilerden hangileri hesaplanabilir?
I. Hareketin periyodu,
II. Cismin kütlesi,
III. k yay sabiti.
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
31)
Şekil-1 ve 2’deki esnek ve ağırlığı önemsenmeyen yaylar özdeştir. Şekil-1’deki m kütleli K cismi, genliği x ve periyodu T olan basit harmonik hareket yapmaktadır.
Şekil-2’deki L cismi de, genliği 2x, periyodu T olan basit harmonik hareket yaptığına göre, L cisminin kütlesi nedir?
A) 4m B) 2m C) m D) E)
32)
Bir cisim K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.
O denge konumunda geçerken cismin hızı 4 m/s olduğuna göre hareketin periyodu kaç saniyedir?(p=3 alınız.)
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,5 E) 0,8
33)
Şekildeki K noktasından bırakılan bir basit sarkaç O denge konumundan geçerken, ip çiviye takılıyor ve sarkaç kütlesi L noktasına kadar yükselerek geri dönüyor.
Çivi daha yukarıdaki M noktasına çakılarak, sarkaç kütlesi yine K noktasından bırakılırsa, basit sarkacın hareketine ait aşağıdakilerden hangileri öncekine göre değişir?
(Sürtünme yok.)
I. Periyodu,
II. Denge konumundan geçerken ki hızı,
III. h yüksekliği.
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III
E) I, II ve III
34)
Durmakta olan asansör içindeki basit ve yaylı sarkaçların salınım periyotları T1 ve T2 dir.
Sarkaçlar, asansör g/2 ivmesi ile aşağı yönde hızlanırken salındırılırsa T1 ve T2 periyotları öncekine göre nasıl değişir?(g:yerçekimi ivmesi)
T1
T2
A)
Artar
Değişmez
B)
Artar
Artar
C)
Azalır
Azalır
D)
Değişmez
Azalır
E)
Değişmez
Değişmez
35)
K-L arasında 8 sn, lik periyotla basit har-monik hareket yapan cisim t=0 anında K’da olduğuna göre t=11 sn anında nerede olur? (KM = MN = ON = NL)
A) N de B) O-N arasında
C) K-M arasında D) M de
E) N-L arasında
36)
Yer üzerinde doğru giden biri yaylı diğeri sarkaçlı saat Ay’a götürülürse aşağıdaki-lerden hangileri olur?
Yaylı saat Sarkaçlı saat
A) doğruyu gösterir geri kalır
B) doğruyu gösterir ileri gider
C) geri kalır geri kalır
D) ileri gider geri kalır
E) doğruyu gösterir doğruyu gösterir
37)
Bir noktasal parçacık, şekildeki x ekseni üzerinde K ve L noktaları arasında, T=3 sa-niye periyotla basit harmonik hareket yap-maktadır.
Bu parçanın L noktasındaki ivmesinin yönü nedir ve büyüklüğü kaç cm/s2 dir?
(p=3 alınacak)
A) +x yönünde ve 20 B) +x yönünde ve 40
C) Sıfır D) -x yönünde ve 20
E) -x yönünde ve 40
38)
Şekildeki yaylar özdeştir. m kütleleri denge konumundan bir miktar aşağı çekilip bıra-kılırsa kütlelerin periyotlarının oranı ne olur?
A) 2 B) C) D) E) 2
39)
Şekildeki yaya m kütlesi asılıp titreşime bırakılırsa periyodu T olmaktadır. Aynı yay-dan 2L boyunda bir parça alınıp, T periyotla titreşmesi istenirse ucuna asılacak kütle ne olur?
A) m B) C) 2m D) 4m E)
40)
Yay sabiti k olan yayın ucundaki m kütlesi O noktası etrafında, K-L noktaları arasında x genlikli basit harmonik hareket yapıyor.
Hareketin frekansını artırmak için aşağıdaki-lerden hangisi yapılmalıdır?
A) Kütle büyütülmeli.
B) Yay sabiti büyütülmeli.
C) Yay sabiti küçültülmeli.
D) Genlik küçültülmeli.
E) Genlik büyütülmeli.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.