EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI,EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİTEST SORULARI

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI, TEST SORULARI (1) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI)
 
SORU 1)
Aşağıdakilerin hangisinde Anonim Halk edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
a) Türkü, mani, bilmece, semai
b) Koşma, semai, varsağı, destan
c) Mani, ninni, tekerleme, türkü
d) Kıt’a, destan, koçaklama, güzelleme
e) Sone, kaside, türkü, koşma

SORU 2)
Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi farklıdır?
a) Rubai     
b) Murabba     
c) Tuyuğ     
d) Şarkı     
e) Kıt’a

SORU 3)
Ben öldüm ağlamaktan
Bağa su bağlamaktan
Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koşuk      b) Ağıt      c) Varsağı      d) Türkü      e) Mani
 
SORU 4)
Aşağıdakilerin hangisinde ölüm temasını işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?
a) Ağıt, ilahi, nefes
b) Mersiye, ağıt, sagu
c) Ağıt, kaside, terkib-i bend
d) Mersiye,- nutuk, devriye
e) Sagu, şathiye, münacaat

SORU 5)
Aşağıdakilerden hangisi mesnevinin özelliği değildir?
a) Arapların divan edebiyatına kattığı bir nazım şeklidir.
b) Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
c) Beyit sayısı sınırsızdır.
d) Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
e) Beş mesnevisi olan şairler “sahibü’l Hamse” olarak anılır.

SORU 6)
Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
a) Mersiye- şathiye- varsağı
b) Gazel-murabba-koşma
c) Tuyuğ- rubai-müstezat
d) Semai-ilahi-kaside
e) Hicviye-murabba-türkü

SORU 7)
Rüzgar esmez, konuşur
Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun
Mesut olun, yaşayın
Ana, baba, evlat, torun
Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Telmih      b) Tenasüp     c)Teşbih      d) Tevriye      e) Teşhis

SORU 8)
” Elde avuçta yok şimdi bir karış
Gel sen de artık bu kervana karış”
Bu dizelerde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cinas    b) Telmih    c) Hüsn-i Talil    d) İstiare    e) Mecaz-ı Mürsel

SORU 9)
“Önünde yürüdü kırk topluk göbek
Kollarda bir dal parçası
Öyle bir kafa ki
Sanırsınız Ramazan topu
Bu şiirdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tariz    b) Kinaye    c) Mübalağa    d) Mecaz-ı Mürsel    e) Cinas
 
SORU 10)
 “Işıkla dolar kalbimin en karanlık köşeleri”
Dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teşbih   
b) Kinaye   
c) Cinas   
d) Tezat   
e) Mecaz-ı Mürsel

SORU 11)
Aşağıdakilerden hangisinde doğal (sözlü) destanlar doğru olarak verilmiştir?
a) Alp Er Tunga- Gılgamış- Oğuz Kağan- Şu
b) Oğuz – Göç- Kurtarılmış Kudüs- Şu
c) Şehname- Üç Şehitler- Kalevela – Türeyiş
d) Ergonekon – Odiesse- Kaybolmuş Cennet- Oğuz
e) Ramayana- Gılgamış- Kalevela- Atatürk Kurtuluş Savaşında

SORU 12)
Alp Er Tunga öldü mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılır
Bu parçanın nazım biçimi ve dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sözlü edebiyat- Sagu
b) Yazılı edebiyat – Sav
c) Halk edebiyatı – Varsağı
d) Halk edebiyatı . Ağıt
e)Divan edebiyatı – Mersiye

SORU 13)
1-Nazım birimi dörtlüktür.
2 -Dil halkın kullandığı dil ve Türkçe’dir
3 -Hece ölçüsü kullanılmıştır
4 -Halkın ortak malıdır
5 -En çok aşk, ölüm, doğa sevgisi, yiğitlik, ayrılık, toplumsal sorunlar ele alınır
Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemimiz aşağıdakilerden hangisidir*
a) Tekke Edebiyatı
b) Aşık Edebiyatı
c) Milli Edebiyatı
d) Fecr-i Ati Edebiyatı
e)Anonim Halk Edebiyatı
 
CEVAP ANAHTARI
 
1.               c
2.               c
3.               e
4.               b
5.               a
6.               b
7.               e
8.               a
9.               c
10. d
11. b
12. d
13. b
 
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.