Element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri

MADDE
SAF MADDELER KARIŞIMLAR
ELEMENT BİLEŞİK HETEROJEN KARIŞIM HOMOJEN KAR.
 
Metal Ametal Soygaz Süspansiyon Emilsiyon Adi karışım
MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir.
HACİM :Maddenin uzayda kapladığı alana denir. Hacim birimleri : m3 ,dm3, cm3 , mm3 , Lt
KÜTLE:Maddenin değişmeyen miktarıdır. Kütle birimleri : kg , gr
EYLEMSİZLİK:Hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir cismi hareket ettirmek istediğimizde cismin göstermiş olduğu tepkiye denir.
AYIRTEDİCİ ÖZELLİK:Maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan özkütle , erime noktası , donma noktası , kaynama noktası , yanma gibi özellikler madde miktarıma bağlı değildir.
ÖZKÜTLE: (Yoğunluk):Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Birimleri : gr/cm3
SAF MADDE :Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Doğada 2 çeşit saf madde vardır.
1-ELEMENT :Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir. Demir (fe) , karbon (C )
2-BİLEŞİK:İki veya daha fazla türdeki atomların belli oranlarda birleşerek oluşturdukları değişik özellikteki saf maddelerdir. Su ( H2O )
KARIŞIMLAR
KARIŞIM: İki veya daha fazla saf maddenin değişik oranlarda karıştırılmasıyla oluşur. Kum ve su karışımı. Karışımlar istenilen oranda yapılabilir. Yani rastgele yapılabilir. Karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki sınıfta incelenir.
1-HOMOJEN KARIŞIMLAR: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır. Örneğin ; çözeltiler , alaşımlar, gaz karışımları vb.
2-HETEROJEN KARIŞIM: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır.
a-)SÜSPANSİYON :Bir katının , bir sıvı içerisinde çözünmeden çok küçük zerreler halinde dağılmasıyla oluşan sistemlerdir. (Katı + Sıvı karışımlar) Örnek olarak ; şeker-su karışımı. www.teknolojiweb.net
b-)EMİLSİYON :Bir sıvının bir başka sıvı içinde çözünmeden çok küçük zerreler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir.(Sıvı + Sıvı karışımlar) örnek: su-zeytinyağı.
c-)ADİ KARIŞIM . İki veya daha fazla katı maddenin karıştırılmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir. (Katı + Katı karışımı) Örnek olarak ; kum ve taş karışımı.
Karışımların özellikleri
1- Karışımları istediğimiz maddelerle yapabiliriz.
2- Karışımları istediğimiz oranlarda yapabiliriz.
3- Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
4- Homojen veya heterojen olabilir.
5- Belli bir formülleri yoktur.
6- Saf değildirler.
7- Karışımı oluşturan bileşenler her oranda karıştırılabilir.
 
ELEMENT
Tek cins atomdan oluşmuş saf maddelere element denir. Örnek olarak demir(Fe) , bakır(cu) , vb.
• Saf yapıdadırlar bu nedenle belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
• Homojendirler.
• En küçük yapıtaşları atomlardır.
• Kimyasal ve fiziksel yolarla daha küçük parçalara bölünemezler.
• Reaksiyonlara girerek bileşikleri oluştururlar.
• Doğada bulunan elementler 3 grupta incelenir. Bunlar : metal , ametal ve soygazlardır.
BİLEŞİKLER
İki veya daha fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek , kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddelere bileşik denir. Örnek olarak iki hidrojen atomu(H) ve bir oksijen(O) atomu birleşerek H2O(su) bileşiğini oluştururlar.
• Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliğini göstermezler.
• Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.
• Bileşiklerin özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına molekül denir.
• Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur.
• Kendini oluşturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.
• Bileşiği oluşturan atomlar arasında sabit kütle oranları vardır.
• Bileşikler formüllerle gösterilir.
ÖRNEK: I. Saf madde olması
II. Kendinden başka maddelere ayrışmaması.
III. İki farklı maddenin birleşmesiyle oluşması.
IV. Elektriği iletmesi.
Yukardaki ifadelerden hangisi veya hangileri bir maddenin kesinlikle element olduğunu belirler.
CEVAP : I. Saf maddeler element ve bileşik olabilir.
II. Kendinden başka maddelere ayrışmayan maddeler elementlerdir.
III. İki farklı maddenin birleşmesiyle oluşan maddelere bileşik denir.
IV. elektriği ileten maddeler metal veya eloktrolit çözeltiler olabilir.
O halde doğru cevap sadece II. seçenektir.
MADDEKİ DEĞİŞMELER
Fiziksel Değişmeler Kimyasal Değişmeler
Fiziksel değişme:
Maddenin molekül yapısı bozulmadan oluşan değişmelerdir. Maddenin şekli değişir. Madde katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilir. Isı etkisi ile bir halden başka bir hale dönüşebilir. Bunların hepsi fiziksel değişime örnektir. Fiziksel değişmenin temel özelliği, maddenin tekrar eski haline dönebilmesidir. Eritilen mumun sonra donarak eski haline gelmesi vb.
Kimyasal değişme:
Maddenin molekül yapısındaki değişikliklerdir. Bu değişmelerde madde yeni özellikte başka maddelere dönüşür. Moleküller oluşurken, atomların özellikleri değişir.
2Hidrojen + Oksijen = Su
Hidrojen ve oksijen yanıcı ve yakıcı maddelerdir fakat su ne yanıcı ne de yakıcıdır. Kağıdın yakılması, un helvası yapımı, mumun yanması, demirin paslanması, sütün yoğurda dönüşmesi, birer kimyasal değişmedir. Kimyasal değişme sonrası eski madde yok olur. Başka bir örnek yanan kağıt kimyasal değişmeye örnektir.
ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fiziksel olay değildir?
(1) Odunun yanması (2) Suyun buharlaşması
(3) Tuzun suda çözünmesi (4) Yazın elektrik tellerinin uzaması
CEVAP : (1) Odunun yanması ; yanma reaksiyonlar kimyasal bir olaydır.
(2) Suyun buharlaşması fiziksel bir olaydır . Çünkü madde hal değiştirmiştir yapısı değişmemiştir.
(3) Tuzun suda çözünmesi fiziksel bir olaydır. Maddenin yapısında bir değişme yok.
(4) Yazın elektrik tellerinin uzaması fiziksel bir olaydır. Telin yapısı değişmemiş sadece genleşme olayı olmuştur.
NOT: Yanma olayları , yeni bir bileşik oluşturma kimyasal olaylardır. Ancak genleşme , çözünme ve hal değişiklikleri fiziksel olaylardır.
ATOM VE MOLEKÜLLER
ATOM :Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşına denir.
MOLEKÜL : Bir bileşiğin tüm özelliklerini taşıyan ve bölünemeyen en küçük parçasıdır.
ATOMUN YAPISI : Atomlar iki kısımdan oluşur.
Çekirdek ve çekirdek etrafında belli yörüngede
hareket eden elektronlardan oluşur. Çekirdekte proton
protonlar ve nötronlar bulunur.
PROTON : Atom çekirdeğinde yer alan +1 yüklü parçacıklardır Kütlesi 1 akb’dir
NÖTRON :Atom çekirdeğindeki yüksüz parçacıklardır. Kütlesi 1 akb’dir. Çekirdekteki proton ve nötron sayıları toplamı kütle numarasını verir.
ELEKTRON: ‘-’ yüklü parçacıklardır. Kütlesi yok denecek kadar azdır. Kütlesi 1/2000 akb’dir. Yüksüz atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir.
YÜK : bir atomun aldığı ve verdiği elektron sayısıdır. Yük proton ve elektron sayıları farkına eşittir.
Kütle Numarası = proton say. + nötron say. Atom Num.= proton say. nötr atomlarda: proton sayısı = elektron eşittir .
Örnek: Bir X atomunun nötron sayısı 18, elektron sayısı ise 17 olduğuna göre X’in proton sayısı atom numarası ve kütle numarası nedir?
Örnek: Bir A elementinin kütle numarası 28 ve proton sayısı nötron sayısından 2 eksik olduğuna göre A’nın atom numarası nedir?
İYON: (+) ve (-) yüklü atom yada atom gruplarına İYON denir.
(+) yüklü iyonlara KATYON ; (-) İyonlara da ANYON denir.
İyon yükünü bulurken proton sayısından elektron sayısı çıkarılır.
Örnek: X-3 , Y+2 , Z-1 iyonları 3’er elektron verirlerse iyon yükleri ne olur?
Çözüm:
X için İyon yükü = -3 demek iyonun elektron sayısı , proton sayısından 3 fazla demektir. 3 e verirse proton sayısı ile elektron sayısı birbirlerine eşit olur ve atom nötr olur.
Y için İyon yükü = +2 demek elektron sayısı , proton sayısından 2 az demektir 3 elektron daha verirse ; elektron sayısı 5 eksik olur. O halde yükü -5 olur.
Z için İyon yükü = -1 demek iyonun elektron sayısı , proton sayısından 1 fazladır. 3 elektron verirse. Elektron sayısı , proton sayısından 2 az olur. Yükü +2 olur.
X0 , Y-5 , Z+2
Örnek: X-1 ve X+3 iyonlarının toplam elektron sayısı 34’tür. X atomunun çekirdek yükü nedir?
Çözüm: X atomunun elektron sayısına t diyelim.
X-1 atomunun elektron sayısına t + 1 olur Toplam e. Sayısı = ( t + 1) + ( t – 3)
X+3 atomunun elektron sayısına t – 3 olur 34 = 2t – 2
X = t = 16 elektron
İZOTOP: Atom numaraları aynı kütle numaraları birbirinden farklı olan atomlar birbirinin izotopudur. Ör: C612 , C136 birbirinin izotopudur.
Hidrojenin 3 izotopu vardır.
Hidrojen : H11 Proton sayısı : 1 ; nötron sayısı : 0
Döteryum : H12 Proton sayısı : 1 ; nötron sayısı : 1
Trityum : H13 Proton sayısı : 1 ; nötron sayısı : 2
• İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır , fakat fiziksel özellikleri farklıdır.
• İzotop iyonlar için elektron sayıları farkı ise kimyasal özelikleri de farklıdır.
ÖRNEK : Element Atom No Kütle No P+ e- n0
X 21 46 …. ….. …..
Y ….. 47 ….. …. 23
Z ….. ….. 21 …. 23
Yukarıdaki çizelgede birbirinin izotopu olan atom çiftleri aşağıdakilerden hangisidir?
A-) X-Z B-) Y-Z C-) X-Y D-) X-Y-Z
PERİYODİK CETVEL
Periyodik cetvel elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yatay sıralara periyot ; düşey sıralara ise grup denir. Aynı gruptaki elementler birbirleriyle benzer özellik gösterirler. Periyodik cetvelin en sağındaki grupta yer alan elementlere soygaz (asalgaz) denir.
Periyodik cetveli 3 ana grupta inceleyebiliriz. Bunlar metal , ametal ve soygazdır.
Periyodik cetvelde bazı grupların özel adı vardır.
1. Grup elementler : Alkali metaller 7. Grup elementler : Halojenler
2. Grup elementler : Toprak alkali metaller 8. Grup elementler : Soygazlar
METALLER AMETALLER SOYGAZLAR
1-) e vermeye yatkındırlar 1-) e almaya yatkındırlar 1-) e alıp vermezler
2-) Tel ve levha haline alabilirler 2-)Dövülürlerse toz halini alırlar ———————
3-)Elektriği iletirler 3-)Elektriği iletmezler ———————
4-)Parlaktırlar 4-)Mattırlar ———————
5-)Genelde katı haldedirler 5-)katı,sıvı ve gaz haldedirler. 5-)Gaz haldedirler
6-)Aralarında bileşik yapmazlar . 6-)Kendi aralarında bileşik ——————–
Ancak alaşım yapabilirler. yapabilirler.
PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ
Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe:
1. Atom numarası ve kütle numarası artar.
2. Atom çapı azalır.
3. Elektron ilgisi artar periyot
4. Elektron koparmak zorlaşır.
5. Metallik özellik azalır , ametallik artar.
6. Bazik özellik azalır, asidik özellik artar. grup
Per. cetvelde yukarıdan aşağıya inilince
1. Atom numarası ve kütle numarası artar.
2. Atom çapı artar.
3. Elektron ilgisi azalır
4. Elektron koparmak kolaylaşır.
5. Metallik özellik artar , ametallik azalır.
6. Bazik özellik artar, asidik özellik azalır.
Örnek: 3. Periyot 6A grubunda bulunan X elementi ile 4. Periyot 1A grubunda bulunan Y elementinin oluşturacağı bileşiğin bir molekülünde kaç elektron vardır?
Çözüm:
X : 2 , 8 , 6 Yükü = – 2 olur. Y : 2 , 8 , 8 , 1 Yükü = +1 olur.
Y+1X-2 çaprazlama yapılırsa Y2X bileşiği oluşur. 2.Y + 1.X = 2 .19 + 16 = 54 e
Bileşiklerin Adlandırılması:
Bileşik formülleri element sembollerinden yararlanılarak yazılır. Formül yazılırken önce pozitif değerli atom yazılır. Daha sonra negatif değerli atom veya kök yazılır. Bileşik oluşumundaki alınan ve verilen elektron sayıları eşitlenir.
Al3+2 Br2-3 H2+1O-2 Ca3+2N2-3
Ametal—Ametal Bileşiklerin Adlandırılması
I. Ametalin atom sayısı + I. Ametalin adı + II. Ametalin sayısı + II. Ametalin adı + Ek
Latince Sayılar:
1- Mono 2- Di 3- Tri 4- Tetra 5- Penta
6- Heksa 7- Hepta 8- Okta 9- Nona 10- Deka
O : Oksit ÖRNEK: N2O5 = di azot penta oksit
S : Sülfür CO2 = mono karbon di oksit
F,Cl,Br,I –ür eki CO = Karbon monoksit
N : Nitrür PCl3 = fosfor tri oksit
P2O5 = di fosfor penta oksit
Metal—Ametal Bileşiklerin Adlandırılması
Metal Adı + Ametal Adı veya Metal Adı + Metal Değerliği + Ametal Adı
Na+1Cl-1 Sodyum klorür Fe+2Cl2-1 Demir II klorür
Ca+2O-2 Kalsiyum oksit Fe+3Cl2-1 Demir III klorür
Metal – Kök Bileşiklerin Adlandırılması
Metal Adı + Kök Adı
SO4-2 Sülfat CO3-2 Karbonat NO3-1 Nitrat PO4-3 Fosfat
Na2CO3 Sodyum Karbonat NaHCO3 Soyum bikarbonat
CaSO4 Kalsiyum Sülfat Fe2+3(SO4)3-2 Demir III sülfat
ELEKTRON DAĞILIMI Atomun çekirdeği etrafında elektronların dizildiği yörünge adını verdiğimiz enerji katmanları vardır. Çekirdeğin etrafından başlayarak 1.2.3.4….. yörünge şeklinde sıralanırlar. Her yörüngede bulunacak elektron sayısı ise 2n2 ile hesaplanır.
n = yörünge sayısıdır.
1.yörünge = 2 2.yörünge = 8 3.yörünge = 18 4.yörünge = 32 Dış yörüngedeki elektronlar kolayca atomdan ayrılabilir. İlk yörüngedeki elektronlar kolayca ayrılamaz. Son yörüngede en fazla 8 bir önceki yörüngesinde ise en fazla 18 elektron bulunur. Atomlar son yörüngelerini ya 8 ya da 2 ye tamamlamak ister. Böylece soygaza benzemek ister. (okted-dukted kuralı) Hidrojen = 1 Neon = 2 8
Potasyum = 2 8 8 1 Helyum = 2 Sodyum = 2 8 1
Kalsiyum = 2 8 8 2 Lityum = 2 1 Magnezyum= 2 8 2 Berilyum = 2 2 Alüminyum= 2 8 3 Bor = 2 3 Silisyum = 2 8 4 Karbon = 2 4 Fosfor = 2 8 5 Azot = 2 5 Kükürt = 2 8 6 Oksijen = 2 6 Klor = 2 8 7 Flor = 2 7 Argon = 2 8 8
NOT: Son yörüngesinde 1 , 2 veya 3 elektron bulunan elementler metaldir.
Son yörüngesinde 4 , 5 ,6 veya 7 elektron bulunduran elementler ametaldir.
Son yörüngesinde 8 elektron bulunduran elementler soygazdır.
ATOMLAR ARASI BAĞLAR :
Atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ adı verilir. Tuğla arasına konan harç gibi. İyonik ve Kovalent bağ olmak üzere iki çeşittir.
İYONİK BAĞ : Metal ve ametal atomlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Ametal elektron alarak (-) , metal ise elektron vererek (+) elektrikle yüklenir. Bu şekilde elektrikle yüklü atomlara İYON denir. Bu şekildeki elektron alışverişine ise İYONİK BAĞ veya Elektriksel Çekim Kuvveti denir.
ÖRNEK : NaCl , LiF , MgCl , CaCl2 , CaO vb.
KOVALENT BAĞ : İki ametal atomunun bir araya gelip karşılıklı olarak birbirlerinin elektronlarını ortak kullanmasıyla oluşan bağa Kovalent Bağ denir. Her iki ametalde elektron alarak (-) yüklenmek ister. Bu nedenle elektron çiftlerini ortak kullanırlar.
ÖRNEK : H2 , Cl2 , N2 , O2 , F2 , NH3 ,H2O
İYON NEDİR ? : Elektrikle yüklü atom veya atom gruplarına İYON denir.
ÖRNEK: Aşağıdaki bileşiklerin kimyasal bağlarının türünü söyleyiniz? [ Na : 11 ; CI : 17 ; C : 6 ; O : 8
Mg : 12 ; F : 9 ; H : 1 ]
A-) NaCI B-) CO2 C-) MgF2 D-) H2O
Cevap:
A-) Na : 2 . 8 . 1 —- metal CI : 2 . 8 . 7 — > ametal metal–ametal arasında iyonik bağ vardır.
B-) C : 2 . 4 —– ametal O : 2 . 6 — ametal ametal –ametal arasında kovalent bağ vardır.
C-) Mg: 2 . 8 . 2 — metal F : 2 . 7 — ametal metal –ametal arasında iyonik bağ vardır.
D-) H : 1 —– ametal O : 2 . 6 — ametal ametal –ametal arasında kovalent bağ vardır.
NOT : Hidrojenin son yörüngesinde bir elektron olmasına rağmen ametal özelliği gösterir.
SORULAR:
1- İyonik bağ nasıl gerçekleşir ?
2- Kovalent bağ nasıl gerçekleşir ?
3- Kimyasal bağ nedir ?
4- Elektronlar hangi yörüngede en zayıftır ?
5- Elektronlar hani durumda yörüngeden kopmaz ?
ÇÖZELTİLER
Çözelti: iki veya daha fazla saf maddenin birbiriyle homojen bir şekilde karıştırılmasıyla elde edilen karışımlara denir. Bir çözeltide çözücü ve çözünen diye iki bileşen vardır. Miktarca fazla olana çözücü az olana da çözünen denir.
Çözeltiler madde miktarına göre Derişik ve Seyreltik çözelti diye ikiye ayrılır.
1-Derişik Çözelti : Çözüneni fazla , çözeni az olan çözeltidir.
2-Seyreltik Çözelti : Çözüneni az , çözücüsü fazla olan çözeltilerdir.
Çözünürlüklerine göre de çözeltiler 3’e ayrılırlar.
1-Doymamış Çözeltiler
2-Doymuş Çözeltiler
3-Aşırı Doymuş Çözeltiler
DOYMUŞ ÇÖZELTİ : Belli sıcaklıkta daha fazla madde çözemeyen çözeltidir. DOYMAMIŞ ÇÖZELTİ : Belli sıcaklıkta daha fazla çözebilen çözeltidir. ( İYON ÇÖZELTİ) ELEKTROLİT ÇÖZELTİ : Yapılarında (+) ve (-) yüklü iyon bulunduran maddelerin çözeltileridir. Asit,baz ve tuzlar. Elektriği iletir.
(MOLEKÜL ÇÖZELTİ) ELEKTROLİT OLMAYAN ÇÖZELTİ : Yapılarında (+) veya (-) yüklü iyon bulundurmayan maddelerin çözeltileridir. Bunlar nötrdür. Şeker ve alkol gibi. Elektriği iletmez.
ÖRNEK : Şeker ve tuz suda çözünür. Tuz alkolde , alkol suda çözünmez.
ÇÖZÜNÜRLÜK: Belli şartlarda birim miktar çözücüde çözünecek olan maksimum çözünen miktarıdır. Katı ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık artışıyla artar. Gazların ise sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü basınç artıkça artar.
ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK
KATI VE SIVI GAZ
GAZ
SICAKLIK SICAKLIK
ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:
1-Sıcaklık 2-Karıştırma 3-Tanecik büyüklüğü
ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ:
1-Homojendirler
2-İyonik katıların suda çözünmesiyle oluşan çözeltiler elektriği iletirler. Molekül yapılı katıların suda çözünmesiyle oluşan çözeltiler elektriği iletmezler.
3-Çözeltilerin kaynama noktaları sıvının kaynama noktasından büyüktür. Donma noktası ise küçüktür. Kısaca Kaynama noktası yükselmesi; Donma noktası alçalması gerçekleşir. Aynı zaman da çözeltilerin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazladır.
ASİTLER VE BAZLAR
Suda çözündüklerinde H+1 iyonu veren maddelere asit ;
Suda çözündüklerinde OH-1iyonu veren maddelere baz denir.
Asitlerle bazların birleşmesiyle oluşan maddelere tuz denir.
ASİT + BAZ TUZ + SU
Bu olaya nötralleşme denir.
ASİTLERİN ÖZELLİĞİ:
1. Tatları ekşi olup, yakıcı olan maddelerdir.
2. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
3. Mavi turnosol kağıdını kırmızıya çevirirler.
4. Bakır ,civa , gümüş , altın ve platin dışındaki metallere etki ederek H2 gazı çıkarırlar.
5. pH’ları 7’den küçüktür.Asit çözeltisine su eklendikçe pH büyür.
BAZLARIN ÖZELLİĞİ:
1. Tatları acı olup kaygandırlar.
2. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
3. Kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirirler. Fenoftalin ile pembeye dönerler.
4. Aleminyum , çinko , kalay , kurşun , krom gibi amfoter maddelerle tepkime verip H2 gazı ve tuz oluşturur.
Zn + 2KOH H2 + K2ZnO2
5. Asitlerle birleşerek tuz ve su oluştururlar.
6. pH’ları 7’den büyüktür. Baz çözeltisine su eklendikçe pH azalır.
TUZLARIN ÖZELLİKLERİ:
1. Suda çözündüklerinde iyonlara ayrışırlar.
2. Sulu çözeltileri elektriği iletir.
3. pH’leri 7’dir.
MOL KÜTLESİ Bir elementin veya bileşiği oluşturan elementlerin toplam kütlesine Mol Kütlesi denir.
Mol kütlesi ; atom-gram , formül-gram ve molekül-gram terimlerinin yerine kullanılır. Her elementin bir atom ağırlığı (kütle NO) vardır. Her elementin atom kütlesi kadar gram miktarında ise,EŞİT SAYIDA ATOM bulunur. Yani 12 gram C’da,56 gram Fe’de,32 gram S’de eşit sayıda atom bulunur. Bu sayı değeri ise 6,02.1023 tanedir. Bu sayıya AVAGADRO SAYISI denir.
ÖRNEKLER : Na — 1 atom-gram = 1 mol ( 23 gram) = 6,02.1023 2Na — 2 atom-gram =2 mol (2.23=46 gram) = 2 . Avagadro sayısı
H2SO4 –1 formül-gram = 1 molekül-gram = 1 mol = 98 gram = 6,02.1023 2 H2SO4— 2 formül-gram =2 molekül-gram = 2 mol = 2.98= 196 gram =2 . Avagadro sayısı PROBLEM : 1 mol H2SO4 de kaç tane atom vardır ? ÇÖZÜM : H2SO4 = 2mol H + 1 mol S + 4 mol O atomu vardır.
H2SO4 = 2 + 1 + 4 = 7 mol atom vardır.
O halde H2SO4 = 7 . 6,02.1023 = 42,14.1023 tane atom vardır. PROBLEM : 1 mol NH3 molekülündeki atom sayısı kaçtır ?
ÇÖZÜM : NH3 = 1 mol N + 3 mol H = 4 mol atom vardır.
O halde NH3 = 4 . 6,02.1023 = 24,08.1023 tane atom vardır. PROBLEM : 1 mol H atomunda atom sayısı kaçtır ? ÇÖZÜM : H = 1 mol H = 1 mol atom vardır. O halde H = 6,02.1023 tane atom vardır.
PROBLEM : 1 Mol H2 molekülünde atom sayısı kaçtır ? ÇÖZÜM : H2 = 2 mol H = 2 mol atom vardır. O halde H2 = 2 * 6,02.1023 tane atom vardır.
PROBLEM : 1 mol H2SO4 de kaç tane H2SO4 molekülü vardır ? ÇÖZÜM : H2SO4 = 1 mol = Avagadro sayısı kadar H2SO4 molekülü vardır.
REAKSİYONDA MADDE DEĞİŞİMİ Reaksiyona giren elementler veya bileşikler reaksiyon sonucunda kendine benzemeyen ÜRÜN denilen yeni maddeler oluşturur. Reaksiyonlar denklemle gösterilir. Sol da giren madde,sağda çıkan maddeler yazılır. ÖRNEK : Demir + Kükürt +ısı —- Demirsülfür Zn + 2HCI —— ZnCI2 + H2 CuO + H2 —– Cu + H2O EKZOTERMİK REAKSİYON ( ISI VEREN REAKSİYON ): Reaksiyonda dışarıya ısı enerjisi veriliyorsa Ekzotermik reaksiyondur. Kibritin,mumun,kömürün yanması gibi. ÖRNEK : Na2CO3 + H2SO4 ——- Na2SO4 + CO2 + H2O + Isı C + O2 —– CO2 + Isı Mg + 1/2O2 —— MgO + Isı K + 1/2CI2 —– KCI + ısı(enerji) 2Fe + 3/2O2 —— Fe2O3 + ısı H2 + 1/2O2 —- H2O + ısı ENDOTERMİK REAKSİYON ( ISI ALAN REAKSİYON ) Reaksiyona ısı enerjisi veriliyorsa endotermik reaksiyondur. ÖRNEK : CaCO3 + ısı —– CaO + CO2 KCIO3 + ısı —– KCI + 3/2 O2 H2O + ısı —— H2 + 1/2O2 NH4CI + ısı —– NH3 + HCI REAKSİYONDA KÜTLENİN KORUNUMU Reaksiyonlarda giren ürün ile çıkan ürünün kütle miktarı daima birbirine eşittir. Giren madde 50 gram ise çıkan üründe daima 50 gramdır. Bu bilgiyi Fransız Lavosier bulmuştur.
NÜKLEER REAKSİYON Bir element atomunun başka bir element atomuna dönüştüğü olaylara Nükleer Reaksiyon,bu reaksiyonda çıkan enerjiye de Nükleer enerji denir. RADYOAKTİF MADDE : Işıma yaparak kendiliğinden parçalanan ve başka elementlere dönüşebilen maddelere Radyoaktif madde, bu olaya da Radyoaktivite denir. Örnek: Uranyum,radyum,toryum,polonyum,plütonyum vb. Radyoaktivitede Alfa,Beta,gamma gibi ışınlar yayılır. Gamma en girici,alfa en az giricidir.
Alfa insan derisinden içeri giremez. Gamma X veya Röntgen ışını olarak ta bilinir. ALFA : Havada bir kaç cm ilerler. Canlı dokular için tehlikelidir. Elektrik yüklüdür. Magnetik alanda saparlar. Alfa ışınları (+) yüklü helyum çekirdeğidir. Alfa ışıması yapan bir atomnu atom numarası 2 , kütle numarası 4 azalır.
236U — 90Th + He BETA : Havada birkaç metre ilerler. Canlıya zarar verir. Bu tür maddelere dokunmak tehlikelidir. Elektrik yüklüdür. Magnetik alanda saparlar. Beta ışınları (-) yüklü elektronlardır. Beta ışıması yapan bir atomun atom numarası 1 artar kütle numarası değişmez.
225Ra — 90Th + -1e
GAMMA : Havada kilometrelerce yol alır. Ancak kurşun gibi ağır metaller yolunu keser. Eloktromagnetik dalgalardan oluşmuştur. Magnetik alanda sapmazlar. Atomun atom ve kütle numarasını değiştirmez sadece fazla enerjini ışımasını sağlar. Radyoaktif maddelerle ilk çalışmaları Henri Bekerel,Merie Curie,Pierre Curie yapmışlardır. FİSYON ( ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ ) : Uranyum gibi atomlar parçalanırken iki çekirdeğe bölünür. Bu esnada ısı ve radyoaktif ışınlar oluşur. Bu olaya Fisyon denir. Atom bombası gibi. FÜZYON ( ÇEKİRDEK KAYNAŞMASI ) : Hafif iki atom çekirdeği yüksek sıcaklık ve basın altında tek bir çekirdek oluşturmasına Füzyon denir. Hidrojen bombası,Güneşte oluşan enerji gibi. RADYOAKTİF REAKSİYONLARDA AÇIĞA ÇIKAN ENERJİNİN KAYNAĞI : BU reaksiyonlarda bir miktar kütle kaybolur. Bu kütle enerjiye dönüşür. Einstein teorisine göre bu enerji şöyle hesaplanır :
E= m.c2
E = Joule cinsinden enerji m = Kg olarak kayıp kütle
c =Işık hızı ( 3.108 m/sn)
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.