FELSEFE 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI lise felsefe dersi testi yazılı

FELSEFE DERSİ

2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI A GRUBU

Test Soruları (Cevapları daire içine alınız)

1.     “Felsefe ile toplumun karşılıklı etkileşiminin dayandığı ilkeyi bulmak için, felsefenin toplumsal işlevlerini, toplumda oynadığı rolü gözden geçirmek, felsefi bilinçle toplumsal gerçekliğin kendine has biçimini belirlemek ve felsefi sorunların evriminin toplumların gelişme aşamasına bağlı olduğunu sergilemek gerekir.” Buna göre felsefenin hangi özelliğinden söz edilebilir ?

 

         A) Felsefe her zaman için toplumsal sorunların bir adım önünde yer almıştır.

         B) Felsefe yapabilmek için toplumsal bir bilgi birikimi şart değildir.

         C) Çoğu felsefi sorun, toplumsal sorunların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkar ve gelişir.

         D) Toplumsal sorunların çözümü için felsefe şarttır.

         E) Toplumsal sorunlar, felsefi sorunlarla karşılaştırıldığında ilk sırayı alır.

 

2.     K.Jaspers “Felsefi meselelerde herkes, kendini hüküm vermeye muktedir görür. Bilimlerde eğitim, öğretim ve metot, anlamanın şartı olarak kabul edildiği halde, felsefeye gelince, zaten işin içinde bulunulduğu, konuşmaya katılınabileceği iddiası yükselir. İnsan oluşumuz, kendi kaderimiz ve hayat tecrübemiz yeterli şart olarak kabul edilir” der. Paragrafta sözü edilen problem felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir ?

 

         A) Genel-geçer bilgi olmasıyla                                                                 B) Sübjektif bir bilgi olmasıyla

         C) Birikimsel bir bilgi olmasıyla                                                                               D) Bütünleştirici bir bilgi olmasıyla

E) Bilimi konu edinmesiyle

 

3.     “Yığın hiçbir zaman filozof olamaz.” Çoğu düşünüre göre Platon’un bu sözü bugün de geçerlidir. Çoğu insan dünya görüşlerini dinsel veya herhangi bir  gelenek yoluyla edinirler. Oysa felsefi bir dünya görüşünü amaçlayan kimse, kendi aklına dayanma cesaretini göstermelidir.” Paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek mümkün değildir?

 

         A) Herkesin filozof olmasını beklemek mümkün değildir.

         B) Felsefeyle uğraşmak isteyen kendi aklına güvenmek zorundadır.

         C) Filozof herkesten farklı bir dünya görüşüne sahip olabilir.

         D) Platon’un yargısı başkalarınca da kabul edilmektedir.

         E) Felsefe bir diğer yönüyle de duyulara dayanmak zorundadır.

 

4.     Etikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 

         A) Etik, varlığın bilgisini elde etmeğe çalışan bir disiplindir.

         B) Etik, bilimin metodunun nasıl olması gerektiğini araştırır.

         C) Etik, insan eylemleriyle onları idare eden ilkeleri konu  edinir.

         D) Etik, süjenin obje ile ilişkisini inceler.

         E) Etik insanların inanma fenomeniyle ilgilidir.

 

5.     Sokrates “dünyanın bütün öküzleri, atları ve hayvanları, ondan başka bir şey peşinde koşmadıkları için, hazzı birinci sıraya koymak isteseler de, buna imkan yok. Nasıl kahinler kuşlardan medet umarsa, insanların bir çoğu da hazlara inanmıştır. Hazların hayatımızda en iyi olduğu kanaatindedirler ve hayvanlardaki iştahların bir felsefe perisinin ilham ettiği sözlerden daha sağlam kefil olduğunu düşünürler” der. Paragrafa göre, Sokrates’in haz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştığı  söylenemez ?

 

         A)  Haz ahlakın kaynağı olamaz.                                                                              B) Akıl, hazdan sonra gelmemelidir.

         C)  Haz, ahlakın kaynağıdır.                                                                      D) Haz, aldatıcı bir duygudur.

E) Hazlara aldanmamak önemlidir

 

6.     “Sanat, bilim  ve felsefe alanında genel kavramlar ortaya koymaz; sanat tek olan, bir eşi olmayan bir şeyi işler, onu bütün tekliği ile kavramağa çalışır; fakat böyle bir şeyi kavramak için herhangi genel bir kural ele vermez. Kavranılan şey, yanlışlık ve doğruluğa kayıtsızdır.” Paragrafa göre aşağıdaki sanatla ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

 

         A) Sanatın konusu tek tek nesnelerdir.

         B) Sanatı, bilim ve felsefeden ayıran şey doğruluk kaygısı taşımamasıdır.

         C) Sanat genel kurallardan yola çıkar ancak genel yargılar ortaya koymaz.

         D) Sanatın herhangi bir nesnesi için doğruluk ya da yanlışlıktan söz edilemez.

         E) Her bir sanat nesnesi, eşi olmayan bir nesnedir.

 

Klasik sınav soruları

7.       Yapılan bir eylemin sorumluluğu ile özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi örnekle açıklayınız. (20 puan)

 

8.         Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (25 puan)

 

a)  Kant’ın ödev ahlakının ilkesi “öyle hareket et ki, hareketlerinin ilkesi (yasası) aynı zamanda başka insanlar için de bir ilke (yasa) olsun” şeklindedir. Bu görüşü örnekle açıklayınız.

 

b)  Sokrates’in “hiç kimse bilerek kötülük yapmaz” sözünü kendinizce, gerekçelerle değerlendiriniz.

 

 

9.         Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (25 puan)

 

a) “Platon’a göre, sanat eserleri, idealardan (ebedi biçimlerden) iki kat daha uzaktır.  Çünkü onlar, sadece ideaların kopyalarının kopyalarıdırlar; yani doğal nesneler, ideaların kusurlu kopyalarıdır ve sanat yapıtları doğal nesnelerin sadece ‘taklitleri’dir. “ görüşü ile sanatın yaratma olduğunu savunan görüş arasında nasıl bir fark vardır ? Örneklerle açıklayınız.

 

b) Sizce güzellik var olan şeylerde midir ,  yoksa seyreden kişinin gözlerinde midir ? Gerekçelerle açıklayınız.

 
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.