GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/2-GYGK-ÖL/2006

A
GENEL KÜLTÜR TESTİ
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
1. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden
hangisi uğraşları arasına girmiştir?
A) Heykel B) Mimarlık C) Müzik
D) Ticaret E) Resim
2. Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde kervansaray
mimarisi yoktur?
A) Karahanlılar B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular D) Anadolu Selçukluları
E) Göktürkler
3. Sultan İkinci Kılıç Arslan Döneminde, Anadolu Selçukluları’nda
ekonomik durum yüksek düzeye ulaşmıştır.
Bu dönemde görülen,
I. imar çalışmalarının fazla olması,
II. surlar içinde birer kaleden ibaret olan kasabaların
büyümesi,
III. loncalar tarzındaki Ahilik teşkilatının Müslüman
olmayanlara kapalı olması
durumlarından hangileri ekonomideki bu başarının
kanıtları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
4. Osmanlı ülkesinde, timar sisteminin aşağıdakilerden
hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde
doğrudan etkili olduğu savunulamaz?
A) Güvenlik B) Maliye C) Ticaret
D) Askerlik E) Tarım
5. XVII. yüzyılda,
I. şehzadelerin taşrada sancak beyliği yapmalarının
yasaklanması,
II. padişahlığın, hanedanın reşit olan en yaşlı
erkeğine geçmesi usulünün kabul edilmesi,
III. kimi padişahların tahttan indirilmesi
uygulamalarından hangilerinin Osmanlı Devleti’ni
siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
6. Osmanlı İmparatorluğu’nda devşirme yöntemiyle
toplanan çocuklardan, saraya alınanlar aşağıdakilerin
hangisinde eğitilmiştir?
A) Sıbyan mektepleri B) Enderun
C) Hendesehane D) Yabancı okullar
E) Azınlık okulları
7. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nun ekonomik durumunun bozulmasının
nedenlerinden biri değildir?
A) İç ayaklanmaların çıkması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Savaşların yüklü harcamalar gerektirmesi
E) Tarımdaki ağır vergilerin köylünün toprağı
bırakıp kente göç etmesine neden olması
8. Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Meclis-i Mebusan’da
Hıristiyan halkın temsil edilmesi sağlanmış
ve böylece Avrupalıların Hıristiyanları koruma
bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması
önlenmek istenmiştir?
A) Sened-i İttifak B) Kanun-i Esasi
C) Tarzimat Fermanı D) Islahat Fermanı
E) Halepa Fermanı
9. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda
yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler
yapılması
B) İmparatorluğun parçalanmasının ve çökmesinin
önlenmeye çalışılması
C) Halk hareketlerinin bir sonucu olması
D) Batı’daki kurumların bazılarının örnek alınması
E) Eski ile yeninin her alanda ortaklaşa ve karışım
halinde bulunması
10. Avrupa devletleri, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı
İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunmasını
isterken, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’daki
topraklarının paylaşılması politikasını gütmüşlerdir.
Avrupa devletlerinin politikasında aynı yüzyıl içinde
meydana gelen bu değişiklik, aşağıdakilerden
hangisine kanıt sayılabilir?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nun giderek zayıfladığına
B) Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığını yitirdiğine
C) Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Avrupa devleti
sayıldığına
D) Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma hareketlerinin
önem kazandığına
E) Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da henüz
toprak kaybetmediğine
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
11. Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları’nın
etkisi olduğu savunulabilir?
A) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine girmesi
B) Mustafa Kemal’in ulusal boyutta üne kavuşması
C) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na girmesi
D) Osmanlı İmparatorluğu’nun Makedonya’yı kaybetmesi
E) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi
12.
I. Doktor Esat Işık
II. Amiral Bristol
III. General Harbord
Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdakilerden hangilerinin
yaptıkları araştırmalarla Doğu Anadolu’da Ermenilerin
çoğunlukta olmadıkları sonucu ortaya
çıkmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
13.
I. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliğinin her
türlü tehlikeden uzak tutulması
II. Azınlık haklarının, komşu ülkelerdeki Müslüman
halkların haklarının korunması şartıyla kabul
edilmesi ve sağlanması
III. Kapitülasyonların reddedilmesi
Misak-ı Milli’yle ilan edilen yukarıdaki kararlardan
hangileri uluslararası ilişkilerde eşitliğin temel
alındığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
14. Amasya Genelgesi’nde,
I. ümmet anlayışından ulus anlayışına geçilmesi,
II. Mebuslar Meclisi’nin kapanmasından sonra
TBMM’nin açılması,
III. tek partili yönetimden çok partili yönetime geçilmesi
gelişmelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
15. Hıyanet-i Vataniye Kanunu aşağıdakilerden hangisi
için çıkartılmıştır?
A) Seçimlerin yapılması
B) TBMM’nin varlığının korunması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
16. Moskova Antlaşması’nda yer alan; “İki taraftan birinin
tanımadığı uluslararası bir senedi diğerinin de
tanımaması” maddesi aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A) Tarafların geçmişte çok savaştıklarını
B) Tarafların düşmanlarının aynı olduğunu
C) Tarafların siyasal rejimlerinin aynı olduğunu
D) Sovyet Rusya’nın Anadolu harekâtına ekonomik
yönden destek verdiğini
E) Tarafların siyasi alanda birlikte hareket ettiklerini
17. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın işgal ettiği yerlerden
çekilmesinde,
I. Anlaşma Devletleri’nin, 22 Mart 1922 tarihinde
Türk ve Yunan devletlerine ateşkes önerisinde
bulunması,
II. Sovyet Rusya’nın aracılığıyla Kafkas Cumhuriyetleri’yle
Kars Antlaşması’nın imzalanması,
III. İkinci İnönü Zaferi’nin kazanılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
18. Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun Sakarya’nın
doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biridir?
A) TBMM’nin yetkilerini bir süre için Mustafa
Kemal’e vermesi
B) İstiklal mahkemelerinin kurulması
C) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması’nın bastırılması
E) Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yakınlaşmanın
başlaması
19. Aşağıdakilerden hangisinin geleceği, Lozan Antlaşması’yla
belirlenmemiştir?
A) İmroz B) Musul C) On İki Ada
D) Karaağaç E) Bozcaada
20. Atatürk, “Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda
uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel
ve onlarla uyum içinde yürümekle beraber Türk
toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız
kimliğini korumaktadır.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle Türk milliyetçiliğinin aşağıdaki
özelliklerinden hangisini vurguladığı savunulamaz?
A) Kültürel değerleri koruma
B) Çağdaşlığı temel alma
C) Dünya barışına katkıyı ilke edinme
D) Uluslararası ilişkilere önem verme
E) Bağımsızlık hareketlerine örnek olma
21. Şeyhülislamlık aşağıdakilerden hangisiyle sona
ermiştir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Atatürk ilkelerinin Anayasa’da yer alması
C) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması
D) Şer’iye ve Evkâf Bakanlığı’nın kurulması
E) 1921 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
22.
I. Mecelle’nin yürürlükten kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
III. Uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangilerinin laiklik ilkesiyle ilgili
uygulamalar arasında olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
23. Aşağıdakilerden hangisi en önce gerçekleşmiştir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Şapka İnkılabı’nın yapılması
C) Türk Dil Kurumu’nun açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
E) Tekke ve türbelerin kapatılması
24. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar,
I. mirastan yararlanmada erkeklerle eşit olma,
II. evlendikten sonra kendi soyadını kullanma,
III. mahkemelerde tanıklık yapmada erkeklerle eşit
olma
konularından hangileriyle ilgili haklar kazanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
25.
I. Yabancı okulların denetim altına alınması
II. Medreselerin kapatılması
III. İstanbul Üniversitesi’nin kurulması
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesiyle,
farklı programlarla eğitim yapılması ve ikiliğe
yol açılması önlenmeye çalışılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
26. Türkiye Cumhuriyeti’nde kısa zamanda köylü, işçi,
esnaf, genç, yaşlı, her kesimden vatandaşın
okuryazar duruma gelmesinde,
I. millet mekteplerinin açılması,
II. Harf İnkılabı’nın yapılması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
27.
I. İnkılapların yapılması
II. Siyasal partilerin kurulması
III. Anayasal düzenin kökleşmesi
Halifeliğin kaldırılmasıyla yukarıdakilerden hangileri
kolaylaşmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
28. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın
programında yer alan konulardan biri değildir?
A) Kadınlara siyasi haklar verilmesi
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun tümüyle uygulanması
C) Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına
bağlılığın belirtilmesi
D) Seçimlerin tek dereceli olması
E) Ekonomide devletçiliğin uygulanması
29.
I. Azınlık okullarının açılması
II. Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması
III. İş Bankası’nın kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Dönemine
aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
30. Köylüler için çok ağır mali yük olan ve ürün üzerinden
peşin olarak alınan âşar vergisinin kaldırılması,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
31. Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş ve Türklerin
çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün,
I. tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu,
II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması
gerektiği,
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak
uzmanlara gereksinim olduğu
görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
32. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. tek partili seçim sisteminden çok partili seçim
sistemine geçilmesi,
II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli
seçim sistemine geçilmesi,
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
gelişmelerinden hangileriyle halkın, milletvekili
seçimlerine doğrudan katılması amaçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
33.
I. Devlet kurumlarına pahalı da olsa yerli sanayi
ürünlerini almak zorunluluğu getirilmesi
II. Yabancı şirketlerin sanayi tesisleri kurmalarına
kısıtlamalar getirilmesi
III. Gerektiğinde yerli kuruluşlara üretecekleri malların
değerine göre prim verilmesi
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda öngörülen yukarıdaki
uygulamalardan hangilerinin, ulusal sermayeyi
koruma amaçlı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
34. Atatürk Döneminde,
I. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
II. toplumda ayrıcalık ifade eden sanların kaldırılması,
III. tarım kredi kooperatiflerinin kurulması
inkılaplarından hangilerinin uluslararası siyasi ve
ticari ilişkilerde çıkan zorlukları gidermek amacıyla
yapıldığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
35. Atatürk Nutuk’ta hangi yıllar arasındaki olayları
anlatmıştır?
A) 1919-1923 B) 1919-1927 C) 1919-1930
D) 1919-1937 E) 1919-1938
36. Atatürk’ün doğumunun 100. yılının tüm ülkelerde
kutlanması kararı aşağıdakilerden hangisinde
alınmıştır?
A) UNESCO B) AB C) İLO
D) NATO E) FAO
37.
I. Sadabad Paktı’nın kurulması
II. Türkiye’nin Boğazlar’ın Türk egemenliğine geçmesi
için uluslararası girişimlerde bulunması
III. Musul sorununun ortaya çıkması
olaylarından hangileri İtalya’nın Orta Doğu’da yarattığı
tedirginliğin sonucudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
38. Aşağıdaki haritada Türkiye’deki altı yöre numaralarla
gösterilmiş ve bu yörelerin coğrafi koordinatlarıyla ilgili
bazı bilgiler verilmiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi bu yörelerin
coğrafi koordinatlarından kaynaklanan bir
durum değildir?
A) III. yörenin yerel saatinin, VI. yöreninkinden ileri
olması
B) II. yörede Güneş ışınlarının düşme açısının, V.
yöredekinden dik olması
C) V. yörenin çizgisel hızının, I. yöreninkinden az
olması
D) IV. yörenin yıllık sıcaklık ortalamasının, I. yöreninkinden
düşük olması
E) 21 haziranda gündüz süresinin, II. yörede, V. yöredekinden
kısa olması
39.
Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin iklim
özellikleri göz önüne alındığında, kaç numaralı
yerin,
• en soğuk ay ortalamasının sıfır derecenin altına
düşmemesi,
• yıllık yağış tutarının 2000 milimetrenin üstündeolması,
• Türkiye’de, yıllık güneşlenme süresinin en az
olduğu yer olması
özelliklerinin tümüne sahip olduğu söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
40. Aşağıdakilerin hangisinde yer şekillerinin etkili
olduğu söylenemez?
A) Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelanların çok
olması
B) Doğu Anadolu Bölgesi’nde hidroelektrik potansiyelin
yüksek olması
C) Akdeniz Bölgesi’nde deniz turizmine elverişli sürenin
uzun olması
D) Karadeniz Bölgesi’nde kıyıyla iç kesimler arasında
ulaşımın güç olması
E) Marmara Bölgesi’nde makineli tarımın yaygın
olarak yapılabilmesi
41. Havzalarındaki yer şekilleri dikkate alındığında
aşağıdaki akarsulardan hangisinin, birlikte verilen
yörede taşkına yol açma olasılığı diğerlerinden
daha fazladır?
A) Zapsuyu – Hakkâri B) Meriç – Edirne
C) Kızılırmak – Sivas D) Karasu – Erzincan
E) Dicle – Diyarbakır
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
42. Türkiye’de, doğurganlık oranının yüksek olmasının
aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu
söylenemez?
A) Bölgeler arasında tarımsal nüfus yoğunluğunun
farklılık göstermesi
B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
C) Kişi başına düşen milli gelirin azalması
D) Kırdan kente göçün artması
E) Genç nüfus oranının yüksek olması
43. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin kıyı bölgelerinde, etkin
nüfus içinde tarımda çalışanların oranları verilmiştir.
Etkin nüfus içinde
Bölge tarımda çalışan nüfus oranı (%)
Karadeniz 72
Marmara 30
Ege 54
Akdeniz 58
Yalnızca bu tabloya dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Akdeniz Bölgesi’nde tarımsal nüfus yoğunluğu
Türkiye ortalamasının altındadır.
B) Karadeniz Bölgesi’nde tarım alanları dardır.
C) Marmara Bölgesi’nde etkin nüfusun çoğunluğu
tarım dışı alanlarda çalışmaktadır.
D) Tarımsal nüfus yoğunluğu, her bölge içinde bölümden
bölüme büyük farklılık gösterir.
E) Bölgelerin ekonomik gelişme düzeyine göre tarımda
çalışma oranları da değişiklik gösterir.
44. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki nüfus
dağılışı üzerinde etkisi yoktur?
A) Ulaşım kolaylığının B) Yer şekillerinin
C) İklimin D) Enlemin
E) Yükseltinin
45. Aşağıdaki ovaların hangisinde nüfus yoğunluğu
en azdır?
A) Çukurova B) Bursa Ovası
C) Bafra Ovası D) Balıkesir Ovası
E) Iğdır Ovası
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
46. Ege Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi,
diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?
A) Ulaşımın batı-doğu yönünde gelişmesi
B) Dağların kıyıya dik uzanması
C) Deniz etkisinin iç kısımlara kadar sokulması
D) Çok sayıda koy ve körfezin olması
E) Limanların art bölgesinin geniş olması
47. Son yıllarda, Türkiye’deki meyve üretiminde elde
edilen artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenemez?
A) Gübre kullanımının yaygınlaşması
B) Zararlılarla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi
C) Sulama olanaklarının artması
D) Türkiye koşullarına uygun fidan yetiştirilmesi
E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun kıyı kesimlerde
daha yoğun olması
48.
Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde
seracılık etkinlikleri diğerlerinden daha
fazla gelişmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
49. Türkiye’de verimli tarım alanlarının giderek azalması
ve niteliklerinin bozulmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?
A) Plansız kentleşme
B) Çevre kirliliği
C) Yanlış tarım tekniklerinin uygulanması
D) Yer altı kaynakları
E) Erozyon
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
50. Aşağıdaki grafik Türkiye’de 1997-2004 yılları arasındaki
buğday ve arpa üretimlerini göstermektedir.
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
22500
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Bin ton Buğday Arpa
Yıl
Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak buğday
ve arpa üretimiyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılabilir?
A) 1998-2004 yılları arasında buğday ile arpa üretiminde
aynı yıllarda, aynı yönde değişme olmuştur.
B) Arpa, en fazla 2004 yılında üretilmiştir.
C) 1999-2000 yılları arasında buğday üretiminde
görülen artış miktarı, arpa üretimindekiyle aynıdır.
D) 1997-2004 yılları arasında arpadan alınan verim,
buğdaydan alınandan fazladır.
E) En düşük buğday üretimi 2003 yılında olmuştur.
51. Marmara Bölgesi’nin yüz ölçümünün daha küçük olmasına
karşın, bu bölgedeki tarım ürünü çeşidi İç
Anadolu Bölgesi’ndekinden daha fazladır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Tarıma dayalı endüstri kuruluşlarının yoğun olması
B) Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının olması
C) Farklı iklimlerin etkili olması
D) Eğim ve engebenin az olması
E) Akarsu ağının sık olması
52. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’deki iki yörenin aylık
ortalama sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir.
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
10
15
20
25
30
Yağış Sıcaklık
Yağış (mm) Sıcaklık (oC)
Ay
I. Yöre
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
10
15
20
25
30
Yağış Sıcaklık Ay
Yağış (mm) II. Yöre Sıcaklık (oC)
Grafiklerdeki iklim koşulları göz önüne alındığında
bu iki yörede yetiştirilmeye uygun tarım ürünleri
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
I. Yöre II. Yöre
A) Çay Pamuk
B) Pamuk Muz
C) Buğday Çay
D) Muz Buğday
E) Pamuk Buğday
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
53. Aşağıdakilerden hangisi, GAP uygulanmaya başlamadan
önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
görülen bir durumdur?
A) Enerji üretiminin fazla olması
B) Kuru tarımın yaygın olarak yapılması
C) Bölgeye dışarıdan göç olması
D) Pamuk üretiminde önemli bir paya sahip olması
E) Çok sayıda baraj gölünün bulunması
54. Türkiye’nin iç bölgelerinde aşağıdakilerden hangisinin
yaygınlaşmasında, bu bölgelerin kıyı bölgelere
göre daha az yağış almasının rolü olduğu
savunulamaz?
A) Bozkır bitki örtüsünün
B) Küçükbaş hayvancılığın
C) Su kaynaklarına yakın yerleşmelerin
D) Endüstri kuruluşlarının
E) Tahıl tarımının
55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de erozyonun
sonuçlarından biri değildir?
A) Toprağın su depolama kapasitesinin azalması
B) Barajlardan yararlanma süresinin kısalması
C) Akarsu rejimlerinin değişmesi
D) Delta ovalarının alanlarının genişlemesi
E) Bitki ve hayvan türlerinin sayıca azalması
56. Aşağıdakilerden hangisi, endüstriden elde edilen
geliri artırmak için alınması gereken temel önlemlerden
biri olamaz?
A) Ürünlere yeni pazarlar bulunması
B) Yüksek kalitede ve belli standartlarda üretim yapılması
C) Teknolojik gelişmelere ayak uydurulması
D) Endüstride, niteliksiz işçi payının azaltılması
E) Dış alımı yapılan ham madde çeşidinin sınırlandırılması
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
57. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de, endüstri kuruluşlarının
yeri belirlenirken göz önüne alınması
gereken ölçütlerden biri değildir?
A) Elektrik enerjisi üretim merkezlerine yakınlık
B) Ulaşım olanaklarının gelişmişliği
C) Su kaynaklarına yakınlık
D) İş gücü sağlamada kolaylık
E) Ham maddeye yakınlık
58. Aşağıdaki illerin hangisinde maden endüstrisi
bulunmaktadır?
A) Sakarya B) Nevşehir
C) Elazığ D) Muş
E) Şanlıurfa
59. Türkiye’de transit taşımacılığın gelişmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bulunması
C) Kara yoluyla demir yolu taşımacılığının birbirini
tamamlaması
D) Ulaşım sektörüne önemli yatırımların yapılması
E) Ülke yüz ölçümünün geniş olması
60. Aşağıdaki grafik 1998-2001 yılları arasında Türkiye’ye
deniz, hava ve kara yoluyla gelen turist sayılarını
göstermektedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
1998 1999 2000 2001
Milyon kişi Deniz yolu Hava yolu Kara yolu
Yıl
Yalnızca bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki
sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Turist sayısındaki en fazla değişiklik hava yoluyla
gelenlerde görülür.
B) Kara yoluyla gelen turist sayısı sürekli artmıştır.
C) Kara yoluyla gelen turist sayısı hava yoluyla gelenlerin
yarısından daha azdır.
D) Deniz yoluyla gelen turist sayısı hava ve kara yoluyla
gelen turist sayısından azdır.
E) Hava, kara ve deniz yoluyla gelen toplam turist
sayısının en az olduğu yıl 1999’dur.
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
61. − 67. SORULARI 1982 ANAYASASI’NA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
61. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2. maddesinde
sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer
almaz?
A) İnsan haklarına saygılı
B) Demokratik
C) Laik
D) Sosyal
E) Halkçı
62. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek
mahkemelerden biri değildir?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Ağır ceza mahkemesi
C) Yargıtay
D) Askeri Yargıtay
E) Danıştay
63. Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir?
A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) Danıştay Başkanı
C) Yargıtay Başkanı
D) Milletvekilleri
E) Hâkimler
64. Milli Güvenlik Kurulunun gündemini aşağıdakilerden
hangisi düzenler?
A) TBMM Başkanı
B) Adalet Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı
E) Milli Savunma Bakanı
65. Siyasi parti üyesi olabilmek için en az kaç yaşını
doldurmuş olmak gerekir?
A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 25
66. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını aşağıdakilerden
hangisi kabul eder?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) TBMM
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
67. Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen yabancı temsilcileri
kabul etmek görevi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Devlet bakanı
E) Cumhurbaşkanı
68. “Adil yargılanma” aşağıdaki anayasal ilkelerden
hangisinin gereğidir?
A) Hukuk devleti
B) Üniter devlet
C) Laik devlet
D) Sosyal devlet
E) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
69. İlçe yönetiminin başında aşağıdakilerden hangisi
bulunur?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) İlçe başkanı
E) Bölge müdürü
70. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk düzenindeki
yaptırım türlerinden biri değildir?
A) Cebri icra B) Ceza C) Kısas
D) Tazminat E) İptal
71. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde
yer alan ceza türlerinden biri değildir?
A) Ölüm cezası
B) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
C) Adli para cezası
D) Müebbet hapis cezası
E) Hapis cezası
A
KPSS/2-GYGK-ÖL/2006
Diğer sayfaya geçiniz.
34
72. Bir nüfus sayımında kişilere, nüfusta kayıtlı bilgilerinin
yanı sıra bir işte çalışıp çalışmadıkları, çalışıyorlarsa
yaptıkları işin türü ve yaptıkları işin eğitim aldıkları
alanla ilgili olup olmadığı, aldıkları ücret de sorulmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisi için bu nüfus
sayımı sonuçlarından yararlanılmaz?
A) Askerlik çağındakilerin belirlenmesi
B) Kişi başına düşen gelir miktarının belirlenmesi
C) Eğitim kurumlarının planlanması
D) Nüfusun iş kollarına göre dağılımının belirlenmesi
E) Yapılacak enerji santrallerinin yerlerinin belirlenmesi
73. Sabit kur sistemlerinde, hükümet tarafından alınan
bir kararla, ülkenin ulusal parasının dış değerinin
düşürülmesine ne ad verilir?
A) Enflasyon B) Devalüasyon C) Repo
D) Sübvansiyon E) Leasing
74. Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu
kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) T.C. Merkez Bankası
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı
75. Üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine
katkıda bulunmak amacıyla, 4 Nisan
1949 tarihinde kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kuzey Atlantik Örgütü (NATO)
B) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
D) Avrupa Birliği (AB)
E) Uluslararası Para Fonu (IMF)
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.