İngilizce Sıfatlar, Adjective in English, ingilizcede sıfatlar, ingilizce sıfatlar ve anlamları, ingilizce sıfat, ingilizce sıfat listesi, ingilizce sıfat cümleleri, ilgili cümleler, örnekleri, ingilizce sıfatları, ingilizce adjectives dersi, adj

ADJECTIVES IN ENGLISH
İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar genel olarak isimlerden önce gelir ve ismin rengini tadını kokusunu ve durumunu bildirir.

He is an intelligent student. (O, zeki bir öğrencidir.)
She is a pretty girl. (O, güzel bir kızdır.)
İngilizce’de sıfatlar genellikle sonuna aldıkları eklerle tanınabilir. Belli başlı sıfatlar aşağıda verilmiştir:
 -al: typical (tipik), special (özel), international (uluslararası), industrial (endüstriyel), mental (zihinsel), physical (fiziksel), general (genel)
-ant: pleasant (hoş, samimi, memnun), significant (önemli), tolerant (hoşgörülü), variant (varyant, değişiklik gösteren)
-ent: different (farklı), patient (sabırlı), sufficient (yeterli), excellent (harika), frequent (sık)
-ous: serious (ciddi), anxious (endişeli, kaygılı), nervous (sinirli, gergin), dangerous (tehlikeli), obvious (apaçık, açık, belirli), famous (meşhur), conscious (endişeli)
-ic: horrific (korkunç) , democratic (demokratik), scientific (bilimsel), platonic (platonik), sympathetic (sempatik), basic (temel) 
-y: dirty (kirli), dusty (tozlu), messy (dağınık), noisy (gürültülü), sandy (kumsal), stony (taşlı), rocky (kayalık), healthy (sağlıklı), hungry (aç), angry (sinirli) 
-ive:
active (faal, hareketli), passive (pasif), attractive (çekici, cazibeli), expensive (pahalı)
-able:  comfortable (rahat), enjoyable (eğlenceli, neşeli), fashionable (modaya uygun)
-ible:  possible (mümkün), horrible (korkunç)
-ful: useful (faydalı), careful (dikkatli), beautiful (güzel), skilful (becerikli), grateful (memnun), faithful (inançlı) 
-less: useless (faydasız, yarasız), careless (dikkatsiz), breathless (nefessiz)
-ed:  bored (canı sıkılmış, bıkkın, usanmış), tired (yorgun), surprised (şaşırmış), worried (endişelenmiş), confused (kafası karışmış), excited (heyecanlı) 
-ing: interesting (ilgi çekici), boring (sıkıcı, usandırıcı), tiring (yorucu), surprising (şaşırtıcı), worrying (endişelendirici), confusing (kafa karıştırıcı), exciting (heyecan verici)

Yukardaki tabloda verilenlerin dışında her hangi bir ek almadan kullanılan sıfatlar da vardır:
good (iyi), fast (hızlı), pretty (güzel), big (büyük), small (küçük), tall (uzun), great (büyük), long (uzun), large (geniş), hard (sert, zor) gibi sıfatlar bunlara örnek verilebilir..
 
Sıfatlar / Adjectives / ingilizce Dersi
ingilizce Türkçe Sözlük de bir sıfat bir isim ya da zamiri niteleyen bir sözcüktür.Adjective’ler varlıkların renklerini ,biçimlerini ,durumlarını , miktar ve sayılarını , nasıl olduklarını belirtirler.

Sıfatlar genelde ” being verb / linking verb ” lerden sonra ve niteledikleri isim ve zamirlerden önce gelirler. What kind of , which one , how , how much ,how many gibi soruların yanıtını verirler.
Aşağıda sıfatlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir :
1- Önlerine getirilek olumsuzluk veren ön eklerle ( prefix ) , çoğu sıfat olumsuz hale getirilebilir .
un ön eki alan fiillere bazı örnekler :
happy mutlu necessary gerekli
unhappy mutsuz unnecessary  gereksiz
clean
 temiz kind  nazik
unclean  pis  unkind  kaba

dis ön eki alan fiillere bazı örnekler :
respectful
 saygılı  honest  şerefli
disrespectful  saygısız  dishonest şerefsiz
loyal  sadık interested ilgili
disloyal  sadakatsiz  disinterested  ilgisiz

in ön eki alan fiillere bazı örnekler :
formal  resmi  direct direk
informal resmi olmayan  indirect  dolaylı
active hareketli  expensive  pahalı
inactive  hareketsiz  inexpensive  ucuz

il ön eki alan fiillere bazı örnekler :
literate tahsilli logical mantıklı
illiterate tahsilsiz  illogical  mantıksız

im ön eki alan fiillere bazı örnekler :
mortal ölümlü pratical  pratik
immortal  ölümsüz impratical  elverişsiz
possible  mümkün mobile  taşınır
impossible  imkansız immobile taşınmaz

ir ön eki alan fiillere bazı örnekler :
regular düzenli  responsible  sorumlu
irregular  düzensiz irresponsible sorumsuz

 
2- Fiilin sonuna – ing konmuş presen participle hali veya fiiliin 3. şekli olan past particible hali çoğunlukla bir sıfat ( adjective ) olarak kullanılabilir.
a – Fiilin present particible şekliyle ismi niteler :
Örnek ( example ) :
boilling water : kaynayan su

i need some boilling water to make tea.
b- Fiilin past particible şekliyle ismi etkiler :
Örnek ( example ) :
baked potato : pişmiş patates

Do you like baked potatos ?
3- Bazı sözcüklere eklenen son eklerle ( suffix ) adjective elde edriz.Bu son ekler isimleri ve fiilleri adjective yaparlar.
Örnekler ( examples ) :
to drink içmek  life hayat
drinkable  içilebilir lifeless cansız
care  özen  help  yardım
careful dikkatli  helpful  yardım sever

No & Not
No bir sıfattır ve isimleri niteler.
Örnek ( example ) :
There were no books on the table.
I have no time to waste.

Not bir zarftır ve fiilleri niteler.
Örnek ( example ) :
She does not speak French.
Not many people work on Sundays.

Sıfatlar
ADJECTIVES
 

İsmi niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar cümle içinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi sıfat grubu olarak da kullanılabilirler. Birden fazla sıfat bir arada kullanıldığında diziliş sıralarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1.  adjectives which express judgments and attitudes (lovely, perfect, wonderful, nice, etc.)
2.  size, length and height (big, wide, short, etc.)
3.  shape (square, oval, round, etc.)
4.  colour (red, brown, etc.)
5.  origin (Spanish, French, etc.)
6.  material (wooden, glass, etc.)
7.  purpose (jogging shoes, tea pot, etc.)
 
Bazı sıfatları sonlarına aldıkları eklere göre sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya bir göz atalım.        
-able/-ible
 achievable, capable, illegible, remarkable
 
-al
 biographical, functional, internal, logical
 
-ful
 beautiful, careful, grateful, harmful
 
-ic
 cubic, manic, rustic, terrific
 
-ive
 attractive, dismissive, inventive, persuasive
 
-less
 breathless, careless, groundless, restless
 
-ous
 courageous, dangerous, disastrous, fabulous
 

  
Ancak yukarıdaki tabloda yer almayan sıfat sayısı da oldukça fazladır. Bu sıfatların yukarıdaki tablodaki gibi tipik bir yapısı yoktur.  Bu sıfatlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
bad  
bright  
clever  
cold  
common  
complete  
dark  
deep  
difficult
 distant  
elementary  
good  
great  
honest  
hot  
main  
morose  
old
 quiet  
real  
red  
silent  
simple  
strange  
wicked  
wide  
young
 

Bazı sıfatların present participle ve past participle yapıları vardır. Present Participle, fiilin sonuna gelen ‘–ing’ takısıyla, past participle ise fiilin sonuna ‘–ed’ takısı getirilerek oluşturulur. ‘–ing’ ile oluşturulan sıfatlar, o şeklide bir duyguya kapılmamızın sebebini ortaya koyarken ‘–ed’ ile biten sıfatlar olaydan etkilenen kişi olarak durumumuzu anlatır.
Cause of feeling                                       Receiver of feeling
alarming                                                alarmed
amusing                                                amused
boring                                                   bored
concerning                                             concerned
confusing                                               confused
embarrassing                                          embarrassed
encouraging                                            encouraged
entertaining                                            entertained
exciting                                                  excited
exhausting                                             exhausted
frightening                                              frightened
frustrating                                              frustrated
interesting                                              interested
overwhelming                                         overwhelmed
pleasing                                                 pleased
relaxing                                                 relaxed
satisfying                                               satisfied
shocking                                                shocked
surprising                                               surprised
terrifying                                                terrified
tiring                                                     tired
         
The show was entertaining.      –    The children were entertained.
House chores are tiring.    –  She is tired.
Bazı durumlarda düzensiz fiillerin 3. halleri de sıfat gibi kullanılabilir.
 Örnek:broken arrow, torn clothes, sunk ship, sold car, drunk people, hurt feelings
Adjectives
İngilizce Sıfatlar

Sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini Işaret eder ve isimlerden önce gelirler.
1) NİTELEME SIFATLARI: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler.
 
Little  Küçük
 
Red  Kırmızı
Large  Geniş
 
a little bird        küçük bir kuş
a red apple       kırmızı bir elma
a large room     geniş bir oda
2) BELİRTME SIFATLARI: Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler.

İŞARET SIFATLARI:
 This  Bu
 That  Şu
 These  Bunlar
 Those  Şunlar
 

This man            Bu adam
That duck           Şu ördek
These ducks       Bu ördekler
Those pencils     Şu kalemler

Sayı Sıfatları ve Belgisiz Sıfatlar
 
SAYI SIFATLARI:
one two three ten twenty first second third
bir iki üç on yirmi birinci ikinci üçüncü 

Two books             İki kitap
Second class         İkinci sınıf
First examination   Birinci sınav

BELGİSİZ SIFATLAR: (Belirsiz sıfatlar)
Every Her
Any Hiç 
Some Bazı 

Every body     Herkes
Every where   Her yer
Any body        Herhangi bir kimse
Some one        Herhangi biri
Some books    Bazı kitaplar

Soru Sıfatları ve İyelik sıfatları
SORU SIFATLARI:
Which   Hangi 
What Ne
How many Kaç tane
How much Ne kadar

Which book?           Hangi kitap?
How many books?   Kaç tane kitap?
How much money?  Ne kadar para?
At what time?         Ne zaman?

İYELİK SIFATLARI: Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.
My book
Benim kitabım

Its tail 
Onun kuyruğu

Your father
Senin baban 

Our mother
Bizim annemiz

His money
Onun parası

Your house
Sizin eviniz

Her cat
Onun kedisi 

Their car
Onların otomobili

Sıfatların Dereceleri
İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. Düzenli olanları daha ileri derecelendirebilmek için normal sıfatların sonuna “er” getirilir. En ileri dereceler içinse normal sıfatların sonuna “est”, ve başına da mutlaka “the article” getirilir.
Normal Daha ileri derecede En ileri derecede
long uzun longer daha uzun the longest en uzun
rich zengin richer daha zengin the richest en zengin
hot sıcak hotter daha sıcak the hottest en sıcak
great büyük greater daha büyük the greatest en büyük
big büyük bigger daha büyük the biggest en büyük
large geniş larger daha geniş the largest en geniş
wet ıslak wetter daha ıslak the wettest en ıslak
wide geniş wider daha geniş the widest en geniş
tall uzun taller daha uzun the tallest en uzun
high yüksek higher daha yüksek the highest en yüksek
hard katı harder daha katı the hardest en katı
light hafif lighter daha hafif the lightest en hafif
bright parlak brighter daha parlak the brightest en parlak
cheap ucuz cheaper daha ucuz the cheapest en ucuz
ripe olgun riper daha olgun the ripest en olgun
narrow dar narrower daha dar the narrowest en dar
strong kuvvetli stronger daha kuvvetli the strongest en kuvvetli

NOT: “great” değer bakımından büyük, “big” hacim bakımından büyüktür. “Large” iri anlamında geniş, “wide” ise en olarak geniştir.
İki heceden daha uzun olan sıfatları daha ileri dereceye çevirmek için başına “more” edatı getirilir. En ileri dereceye çevirmek için ise sıfatın başına “the most” edatı getirilir.
beautiful                 güzel
 
important               önemli
necessary               lüzumlu 

more beautiful       daha güzel           the most beautiful           en güzel
 
more important      daha önemli         the most important         en önemli
more necessary      daha lüzumlu       the most necessary        en lüzumlu

İleri ve en ileri dereceye çevrilirken belirli bir kurala bağlı olmayan yani düzensiz şekilde değişen sıfatları:
good     iyi             better          daha iyi              the best           en iyi
 
bad      kötü          worse         daha kötü           the worst          en kötü
 
much    fazla          more          daha fazla           the most          en fazla
 
many    fazla          more          daha fazla           the most          en fazla
little      az             less            daha az               the least          en az 

NOT: “Much” sayılamayan varlıklar, “many” ise sayılabilenler için kullanılır.
 
Sıfatların Cümle İçindeki Yeri
Sıfatlar cümle içinde tek başlarına özne (subject) yani işi yapan olamaz. Özne daima isim olur. Sıfatlar isim olan bir öznenin baş tarafında bulunurlar ve o ismi süslerler. 
A boy is sleeping in the room.
Bir çocuk odada uyuyor. 

A young boy is sleeping in the room.
Genç bir çocuk odada uyuyor. 

A book is on the table.
Bir kitap masanın üzerindedir. 

A green book is on the table.
Yeşil bir kitap masanın üzerindedir.

 
NOT:
Bir veya herhangi bir anlamına kullanılan “a” veya “an” hiçbir zaman sıfatlarla ismin arasına giremez. Yani Türkçedeki gibi, iyi bir adam “good a man” olamaz, iyi bir adam demek istenirse, mutlaka,

a good man                     iyi bir adam
 
a beautiful girl                güzel bir kız
an historical building      tarihi bir bina,  denmesi gerekir.

Sıfatlar isim cümlelerinde “direct object” (nesne) olarak tek başına da bulunabilirler. Bu durumda bir isimle birleşip, sıfat tamlaması olarak kullanılmaları gerekmez. 
Ali is clever.  The coat is wet
Ali akıllıdır.  Palto ıslaktır.

She is old.  Apples are ripe.
O yaşlıdır.  Elmalar olgundur. 

They are happy. This river is deep.
Onlar mutludur.  Bu nehir derindir.

We are young.  Elephants are heavy.
Biz genciz.  Filler ağırdırlar. 

I am thirsty.  The tea is hot.
Ben susadım.  Çay sıcaktır.

My father is fat. These roses are red.
Babam şIşmandır. Bu güller kırmızıdırlar. 

The book is white. These flowers are beautiful.
Kitap beyazdır.  Bu çiçekler güzeldirler.

 
Sıfatların Cümle İçindeki Kullanışları
Last night the stars were very bright.
Dün gece yıldızlar çok parlaktı. 

A large car can not pass through a narrow road.
Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez. 

We like hot tea.
Biz sıcak çay severiz. 

I don’t like cold water.
Soğuk su sevmem. 

I am fat.
Ben şişmanım. 

I am a fat boy.
Ben şişman bir çocuğum. 

Şimdi birbirine eş değerde sıfatlara sahip iki ismin karşılaştırmasını gösteren karşılaştırma cümlelerini görelim. 
A is as sıfat as B
Ahmet is as fat as Mehmet.
Ahmet, Mehmet kadar şişmandır. 

Ayşe is as beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzeldir. 

Olumsuzlarda, 
Ayşe is not as beautiful as Fatma. v
Veya “as” yerine “so” da kullanılabilir ve, 

Ayşe is not so beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzel değildir. Olabilir. 

Soruda da aynı iki şekil uygulanabilir. 
Is Ayşe as beautiful as Fatma?
Veya
Is Ayşe so beautiful as Fatma?
Ayşe, Fatma kadar güzel midir?

Sıfatların Birbirleri ile Karşılaştırılmaları
Birbirinden Daha İleri Derecede Sıfatlara Sahip İki İsmin Karşılaştırmalı Çatısı
 
A is ileri derecede sıfat than B A
Ayşe is more beautiful than Fatma.
Ayşe, Fatma’dan daha güzeldir. 

My father is fatter than your father.
Benim babam, senin babandan daha şişmandır. 

İstanbul is larger than Ankara.
İstanbul, Ankara’dan daha geniştir (büyük). 

John is taller than Henry.
John, Henry’den daha uzundur. 

My pencil is longer than your pencil.
Benim kalemim, senin kaleminden daha uzundur. 

Ali is not younger than Ahmet.
Ali, Ahmet’den daha genç değildir.

Are they more beautiful than these?
Onlar, bunlardan daha güzel midirler? 

Birkaç ismin içinden en ileri derecede sıfata sahip karşılaştırma
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklendi
Ekleyen: Berke

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.