İngilizce SUBJECT PRONOUNS (ÖZNE ZAMİRLERİ),OBJECT PRONOUNS (NESNE ZAMİRLERİ),POSSESIVE ADJECTIVE (İYELİK SIFATLARI),REFLEXIVE PRONOUNS (DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)

2008 ·
SUBJECT PRONOUNS (ÖZNE ZAMİRLERİ)
Kişi zamirleri, insan ve varlık isimlerinin yerine kullanılan kelimelerdir.
Tekil Şahış:
1st Person: I -ay- : Ben
2nd Person: You -yu- : Sen
3rd Person: He -hi- : O (Erkek)
3rd Person: She -şi- : O (Kadın)
3rd Person: It -it- : O (Hayvan, Eşya)
Çoğul Şahış:
1st Person: We -wi- : Biz
2nd Person: You -yu- : Siz
3rd Person: They -dey- : Onlar
İngilizce’de özne zamirleri fiilden önce kullanılır.
I sang a song.
You have to change your mind.
He wants to buy a new car.
She will marry a dentist.
It is raining. (”It” kişi zamiri İngilizce’de havanın, hayvanların veya cansız varlıkların yerine kullanılır.)
We are listening to the radio.
You were having rest on the sofa.
They must obey the rules.
Yalnızca soru cümlelerinde yardımcı fiil, kişi zamirinden yani özneden önce gelir.
Can I help you?
Have we got enough water?
Does she likes jazz music?
OBJECT PRONOUNS (NESNE ZAMİRLERİ)
Nesne zamirleri, cümle içerisinde fiil (verb) ve edatlardan (prepositions) sonra yer alır.
Me -mi- : Bana, Beni
You -yu- : Seni, Sana
Him -him- : Onu, Ona (Erkek)
Her -hör- : Onu, Ona (Kadın)
It -it- : Onu, Ona (Hayvan, Eşya)
Us -as- : Bizi, Bize
You -yu- : Sizi, Size
Them -dem- : Onları, Onlara
Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi bazı özne ve nesne zamirleri aynıdır. Cümle içerisinde kullanıldıkları yere göre; hangisinin özne zamiri, hangisinin nesne zamiri olduğunu belirleyebiliriz. Fiilden önce geliyorsa özne zamiri, fiilden sonra geliyorsa nesne zamiridir.
Brad loves me.
He will give you some money.
I told him that he was perfect.
They belive in her.
I left it on the table.
They invited us to their wedding ceremony.
We hate you.
You’re going to travel with them in the same bus.
POSSESIVE ADJECTIVE (İYELİK SIFATLARI)
İyelik sıfatları bir isimle birlikte kullanılır, ismin önüne gelerek kime ait olduklarını gösterir.
My -may- : Benim
Your -yur- : Senin
His -hiz- : Onun (Erkek)
Her -hör- : Onun (Kadın)
Its -its- : Onun (Hayvan, Eşya)
Our -avr- : Bizim
Your -yur- : Sizin
Their -deir- : Onların
My book (Benim kitabım)
Your sister (Senin kız kardeşin)
Her notebook (Onun defteri)
His car (Onun arabası)
Our school (Bizim okulumuz)
Their house (Onların evi)
POSSESIVE PRONOUNS (İyelik Zamirleri)
İyelik zamirleri tek başına bir isim (noun) yerine kullanılabilirler. İyelik zamirleri tek başlarına hem iyelik sıfatının hem de ismin yerini tutarlar.
Mine -mayn- : Benimki
Yours -yorz- : Seninki
His -hiz- : Onunki (Erkekler için)
Hers -hörz- : Onunki (Kadınlar için)
*”Its” iyelik sıfatının iyelik zamiri olarak karşılığı yoktur.
Ours -avrz- : Bizimki
Yours -yorz- : Sizinki
Theirs -deirz- : Onlarınki
This book is mine
That is your book
This book is yours
This is his book
This book is his
This is her book
This book is hers
These are our books
These books are ours
These are your books
These are yours
REFLEXIVE PRONOUNS (DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)
Öznenin yaptığı iş ve eylemden yine kendisinin etkilendiğini, yaptığı iş ve eylemin kendisine yönelik olduğunu belirtir.
Tekil Şahış:
Myself -mayself- : Ben Kendim(i) (Ben Kendi Kendime)
Yourself -yorself- : Sen Kendin(i) (Sen Kendi Kendine)
Himself -himself- : O Kendi(ni) (O Kendi Kendine) (Erkekler İçin)
Herself -hörself- : O Kendi(ni) (O Kendi Kendine) (Kadınlar İçin)
Itself -itself- : O Kendi(ni) (O Kendi Kendine) (Hayvanlar, Eşyalar İçin)
Çoğul Şahış:
Ourselves -avrselvz- : Biz Kendimiz(i) (Biz Kendi Kendimize)
Yourselves -yorselvz- : Siz Kendiniz(i) (Siz Kendi Kendinize)
Themselves -temselvz- : Onlar Kendilerin(i) (Onlar Kendi Kendilerine)
She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
He saw himself in the mirror. (Kendisini aynada gördü.)
They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)
“by” ile kullanıldığında tek başına yardım almadan anlamına gelir.
I always do my homework by myself. (Ödevimi daima kendi kendime yaparım)
Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır.
* When the subject and object are the same (Cümlede özne ile nesnenin aynı kişi ya da aynı şey olduğunu bildirirler. )
I hurt myself.(Kendimi incittim) (kendi kendimi)
The band call themselves “Dire Straits”. (Grup kendine “Dire Straits” diyor.
He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)
* As the object of a preposition, referring to the subject (Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)
I bought a present for myself.
She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına)
That man is talking to himself.
* When you want to emphasize the subject or object (Özneyi veya nesneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)
I’ll do it myself. (No-one else will help me.) (Onu kendim yapacağım) (Kimse bana yardım etmeyecek)
They ate all the food themselves. (No-one else had any.) (Bütün yemekleri kendileri yediler) (Başka hiç kimse yemedi)
The teacher herself said that she liked me. (Öğretmen beni sevdiğini bizzat kendisi söyledi)
Hatırlatma
Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın.
Beni bıçakla kestim.
Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede “beni” yerine “kendimi” kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.
I cut me with a knife.
Bu cümle de yanlıştır. “Me” beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun “myself” olmalıdır.
I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

7 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.