KPDS Sınavında çıkan Temel Kelimeler ve Türkçe anlamları Listesi

KPDS Kelimeleri
Abandon nedir ? terk etmek, vazgeçmek, bırakmak
Abruptly nedir ? aniden; ani ve nezaketsiz biçimde
Absolute nedir ? mutlak; tamamen
Absurd nedir ? saçma, gülünç
Abundant nedir ? bol, çok
Accomplish nedir ? başarma, tamamlama
Accord nedir ? uzlaşma
Accountant nedir ? muhasebeci
Accurate nedir ? kesin, doğru, yanlışsız
Accused nedir ? sanık
Accustomed nedir ? alışkın, alışılmış, her zamanki (-TO)
Achieve nedir ? başarma, elde etme
Acknowledgement nedir ? onay, kabul etme, tasdik
Acute nedir ? keskin (düşünce) şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık
Adapt nedir ? uyum sağlamak
Adequate nedir ? yeterli, uygun, elverişli
Adjust nedir ? ayarlamak, uydurmak, uymak
Adjustable nedir ? ayarlanabilir, uyarlanabilir
Administrate nedir ? yönetmek, idare etmek
Admirable nedir ? takdire değer
Advanced nedir ? ilerlemiş, ileri
Affable nedir ? rahat, dostça, anlaşılabilir
Affair nedir ? olay, mesele, sorun
Affectionate nedir ? müşfik, sevecen
Affluent nedir ? varlıklı
Agreeable nedir ? razı, hoş, iyi
Aid nedir ? yardım
Aisle nedir ? sıralar arası, yol, geçenek
Alliance nedir ? ittifak
Ally nedir ? müttefik, dost
Alter nedir ? değiştirmek
Ambiguous nedir ? müphem, birden fazla anlama gelebilen
Amend nedir ? düzeltme, değiştirme
Ample nedir ? gerektiğinden çok, bol
Annual nedir ? yıllık, yıldönümü
Anticipate nedir ? tahmin etmek ve ona göre davranmak
Apparel Clothing nedir ? kılık kıyafet
Appetite Desire for food nedir ? iştah, arzu
Appreciate nedir ? takdir etmek
Apprehension Fear nedir ? korku, endişe, anlayış, kavrayış
Approach nedir ? yaklaşım, tarz
Approval nedir ? tasvip, onay, resmi izin
Argue nedir ? tartışma, münakaşa, iddia etme
Argument nedir ? tartışma, sav, iddia
Article nedir ? makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
Artisan nedir ? zanaatçı, esnaf
Ashamed nedir ? utanmak
Assassinate nedir ? suikast yapmak
Asset, Advantage nedir ? kıymetli şey, beceri, erdem
Asset nedir ? servet; değerli nitelik
Astonish nedir ? hayret etmek, şaşkın olmak, şaşırmak
At once nedir ? derhal, aynı anda
Attack nedir ? saldırmak
Attainment Achievement nedir ? başarı, elde etmek, marifet
Attempt nedir ? teşebbüs etmek, denemek
Attract nedir ? cezbetmek, çekmek
Available nedir ? elde edilebilir, müsait
Avidity nedir ? gayret, heves, hırs
Award nedir ? ödül, mükafat
Base nedir ? temel, esas; askeri üs
Beneficial nedir ? faydalı
Benefit nedir ? fayda, yarar
Blame nedir ? suçlamak
Blink Open and close nedir ? gözlerini kırpıştırmak
Bloom nedir ? çiçek açmak
Blossom nedir ? çiçek açmak, canlanmak, gelişmek
Blunder nedir ? gaf, gaf yapmak
Border nedir ? sınır
Break off nedir ? kırılıp ayrılmak, ilişiğini kesmek; birdenbire durmak
Breakthrough nedir ? cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş
Briskly, Quickly ,Energetically nedir ? canlı ve istenilen tarzda; enerjik
Bruise nedir ? berelemek, ezmek; bere, ezik
Brush up, Review nedir ? tazelemek
Brutality, Cruelty nedir ? vahşilik
Budget nedir ? bütçe
Bump nedir ? vurma, toslama; şiş, tümsek
Burglar nedir ? (ev. dükkan) soyan hırsız
Bury nedir ? gömmek, defnetmek; gizlemek, örtmek
Call at nedir ? uğramak
Call off nedir ? iptal etmek
Call on nedir ? ziyaret etmek; talep etmek
Call up nedir ? telefon atmak
Candidate nedir ? aday, namzet
Capable nedir ? yetenekli, ehliyetli
Captivate nedir ? büyüleme, esir etme, cezbetmek
Cautious nedir ? ihtiyatlı, tedbirli
Chance nedir ? şans, tesadüfen olmak
Charge nedir ? ücret; itham; hamle; şarj
Charity nedir ? sadaka; hayırseverlik, hayır kurumu
Cheer nedir ? neşe, tezahürat
Chemist nedir ? kimyager; eczacı
Choice nedir ? seçmek
Choir nedir ? koro
Clammy nedir ? yapış yapış; soğuk nemli
Clarify nedir ? açıklamak, açıklık getirmek
Clear nedir ? temizlemek. aklamak. izin vermek
Clerk nedir ? memur, tezgahtar, sekreter
Cliff nedir ? uçurum, sarp kayalık
Clog nedir ? tıkamak, tıkanmak; takunya
Coast nedir ? kıyı
Coincidence nedir ? tesadüf
Collar nedir ? yaka; tasma
Collide nedir ? çarpışma, çarpma
Combine nedir ? birleşmek, birleştirmek
Commerce nedir ? ticaret
Compare nedir ? mukayese etmek
Compensation nedir ? bedel, tazminat, telafi
Compete nedir ? yarışmak; rekabet etmek
Competent, Capable nedir ? ehil, yetenekli, yetkili
Competition nedir ? yarışma, rekabet, sınama
Complaint nedir ? şikayet etmek
Complete nedir ? tamamlamak; tamamen
Composed nedir ? birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak
Compromise nedir ? uzlaşmak
Conceal nedir ? gizlemek, saklamak, örtmek
Concurrence Agreement nedir ? aynı olan, birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama
Condense nedir ? yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme
Confidence nedir ? güven, itimat
Confidence nedir ? kendine güven
Confidential nedir ? gizli, sır
Confirm nedir ? teyit etmek, pekiştirme, onaylama, sürekli, müzmin
Confiscated nedir ? müsadere etmek,haczetmek; istimlak etmek
Conflict nedir ? çelişmek
Congratulate nedir ? tebrik etmek
Conscientious, Careful nedir ? vicdanlı; dikkatli
Consequence nedir ? netice ; önem
Conserve nedir ? koruma, muhafaza etme
Consider nedir ? hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak
Consist of nedir ? müteşekkil olmak, oluşmak
Consistently nedir ? mütemadiyen, devamlı
Constitute nedir ? teşkil etmek, tesis etmek; tayin etmek
Constitution nedir ? anayasa
Contaminate nedir ? kirletmek; zehirlemek, bozmak
Contented nedir ? halinden memnun, mutlu
Cooperation nedir ? işbirliği
Courteous nedir ? nazik, kibar, saygılı
Coward nedir ? korkak
Creative nedir ? yaratıcı
Crime nedir ? suç, cürüm
Criminal nedir ? suçla ilgili; suçlu; cezalı
Crooked nedir ? eğri, çarpık, virajlı, hilekar
Crop nedir ? mahsul
Crowd nedir ? kalabalık
Cruelty nedir ? zulüm, acımasızlık
Dabble nedir ? su serpme; amatörce uğraşma
Deadline nedir ? son teslim tarihi
Decade nedir ? on yıl
Deception nedir ? aldatma, hile
Deceptive nedir ? aldatıcı, yanıltıcı
Dedicate nedir ? adamak; ithaf etmek
Defeat nedir ? yenme, bozguna uğratmak
Deficient nedir ? eksiz yetersiz, noksan
Delicate nedir ? nazik, hassas, narin
Delight nedir ? sevinç, zevk, haz
Denial nedir ? inkar, yok sayma
Deny nedir ? inkar etme
Depict nedir ? göstermek, dile getirmek
Deplore nedir ? teessüf etmek, üzülmek
Dept nedir ? borç
Desperate nedir ? ümitsiz; gözü dünmüş
Despondent nedir ? ümitsiz, meyus
Determine nedir ? belirlemek, tespit etmek azimli, kararlı
Detest nedir ? nefret etmek, tiksinmek
Device nedir ? alet, aygıt
Devote nedir ? ..-e adamak
Diluted nedir ? sulandırılmış, su katılmış
Diminish nedir ? azaltmak, küçültmek, eksiltmek
Discipline nedir ? Punish disiplin; cezalandırma
Discourteous nedir ? nezaketsiz, kaba
Discreet nedir ? saygılı, dikkatli ve nazik
Discretion nedir ? basiret, sağduyu, tedbir, ihtiyat
Discuss nedir ? tartışma, münazara etmek
Disease nedir ? hastalık
Disgraced nedir ? gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
Disgust nedir ? iğrenme, tiksinme, midesini bulandırma
Dishonest nedir ? sahtekar
Disintegrate nedir ? parçalamak, bölünmek
Disposition nedir ? eğilim, mizaç, düzen, tertip
Dispute nedir ? tartışma
Dissolve nedir ? çözmek, dağıtmak, yok olmak
Distinguish nedir ? ayırmak, ayırt etmek, seçkin, ünlü, kendine yer edinmiş
Distrust nedir ? güvenmemek
Ditch nedir ? hendek, ark, kanal
Divert nedir ? başka yöne çevirmek; saptırmak
Divide nedir ? bölmek, ayırmak
Divulge nedir ? ifşa etmek, açığa vurmak
Doubt nedir ? şüphe, kuşku
Drift nedir ? sürüklenmek
Drowsy nedir ? uykulu, uyku veren
Duplicate nedir ? kopyasını yapmak
Dwindle/ Diminish nedir ? giderek azalmak
Eagerness nedir ? şevk, istek, arzu
Edge nedir ? kenar; avantaj
Efficient nedir ? verimli, randımanlı
Elevation nedir ? kaldırma, yükseltme; terfi
Embark (on) nedir ? gemiye binmek; başlamak
Embarrassment nedir ? utanma, mahcubiyet
Emerge nedir ? meydana çıkmak
Emit nedir ? yaymak çıkarmak
Employer nedir ? iş veren
Encouraging nedir ? teşvik edici, cesaretlendirici
Endearing nedir ? sevdiren
Enhance nedir ? değerini, gücünü, güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek
Enlarge nedir ? büyütmek, genişlemek
Enlighten nedir ? aydınlatmak
Enthusiastically nedir ? şevkle, hararetle
Envy nedir ? kıskanma, gıpta etme
Equivocal nedir ? iki anlama gelebilen
Espionage nedir ? casusluk
Essential nedir ? gerekli
Examine nedir ? tetkik, muayene etmek, sorguya çekmek
Excessive nedir ? aşırı, haddinden fazla
Exchange nedir ? karşılıklı değişmek
Excuse nedir ? mazeret
Exempt nedir ? bağışık; muaf; hariç tutmak
Exhausted nedir ? bitmiş, tükenmiş, yorgun
Exhibition nedir ? sergi
Existence nedir ? varlık
Expand nedir ? genişle(t)mek, büyümek
Expedition nedir ? yolculuk; sefer
Explicit nedir ? açık, sarih
Explore nedir ? keşif, inceleme gezisi
Explorer nedir ? kaşif seyyah
Expose nedir ? ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak
Exposure nedir ? ifşa; korunmasızlık; poz
Extensive nedir ? büyük, derin, kapsamlı
Extremely nedir ? oldukça fazla
Fabric nedir ? kumaş, doku
Fact nedir ? gerçek, olgu
Faint nedir ? donuk, baygın
Far nedir ? uzak; çok
Fatigue nedir ? yorgun, bitkin; yormak
Fearsome nedir ? dehşetli, korkunç
Feasible nedir ? yapılabilir, mümkün
Feeble nedir ? zayıf, kuvvetsiz
Fever nedir ? ateş, hararet; humma
Firing nedir ? ateşleme; pişirme; işten atma
Fiscal nedir ? mali
Flawless nedir ? kusursuz, defosuz
Flee from Run away nedir ? kaçmak, firar etmek
Flip nedir ? fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah
Float aimlessly nedir ? yüzmek, su üstünde kalmak, bir şeyi oluruna bırakmak
Floor nedir ? zemin
Fluctuate nedir ? inip çıkmak
Flushed Red nedir ? kızarmak, utanmak
Foggy nedir ? sisli
Fool nedir ? aldatmak, şaka yapmak. kandırmak
Foolishness nedir ? aptallık, budalalık
Forecast nedir ? tahmin etmek
Forestall nedir ? erken davranıp önlemek
Fortunate nedir ? şanlı, talihli
Frank nedir ? açık sözlü, içten, samimi
Frightened nedir ? korkmuş
Fume nedir ? pis kokulu gazi, yaymak
Futile nedir ? boşuna, beyhude
Gain nedir ? kazanmak, elde etmek
Gash nedir ? derin yara
Germinate nedir ? çimlenmek, çimlendirmek
Gift nedir ? hediye; yetenek
Giggle nedir ? kıkırdamak
Gist nedir ? idea ana fikir
Gleeful nedir ? neşe dolu
Globe nedir ? küre
Goods nedir ? mallar, eşya
Govern nedir ? yönetmek, idare etmek
Grievance nedir ? şikayet
Grumbles nedir ?şikayet, yakınma
Halt nedir ? mola, durma
Harsh nedir ? sert, kaba, haşin
Hasten nedir ? acele etmek, ettirmek
Have faith in nedir ? inancı olmak
Hazardous nedir ? tehlikeli, zararlı
Heat nedir ? ısı, ısıtmak
Hectic nedir ? heyecanlı, telaşlı
Hence nedir ? bu nedenle, bundan dolayı
Herd nedir ? sürü; ayak takımı
Hesitate nedir ? tereddüt etmek, çekimsemek
Hide nedir ? saklanmak
Highway nedir ? anayol
Hike nedir ? uzun yürümek; fiyatını artırmak
Hinted Indirectly nedir ? ima etmek
Hoax nedir ? şaka, oyun; hile
Homeless nedir ? evsiz
Honest nedir ? samimi, dürüst
Hug nedir ? kucaklamak, sarılmak
Huge nedir ? kocaman, büyük
Humorous nedir ? komik, güldürücü
Hurl nedir ? fırlatmak, savurmak
Ignore nedir ? aldırmamak, bilmezden gelmek
Impartial nedir ? yansız
Imprecise nedir ? kesin olmayan, dikkatsiz, özensiz
Impression nedir ? izlenim, etki
Impromptu nedir ? hazırlıksız, doğaçlama
Improve nedir ? ilerletme, geliştirme
In charged nedir ? sorumlu, görevli
Inadvertent nedir ? kasıtsız, elde olmayan
Incline nedir ? eğilme, aşağı eğilme
Inconsiderate nedir ? başkalarını düşünmez, düşüncesiz
Incredible nedir ? inanılmaz
Incurable nedir ? tedavi edilmez, çaresiz
Indecisive nedir ? kararsız, kesin olmayan
Indication nedir ? anlatma, belirti, gösterge
Indifferent nedir ? kayıtsız, umarsız
Indispensable nedir ? vazgeçilmez, zorunlu
Indistinct nedir ? belirsiz, bulanık
Induce nedir ? kandırmak, ikna etmek
Industrious nedir ? çalışkan, gayretli
Inert nedir ? hareketsiz, uyuşuk, eylemsiz
Inflammable nedir ? kolay tutuşan, parlayıcı
Influence nedir ? etki
Initial nedir ? ilk, başlangıç
Insignificant nedir ? önemsiz, belirsiz.
Insist nedir ? ısrar etmek
Insolent nedir ? küstah, terbiyesiz
Inspire nedir ? telkin etmek, ilham etmek
Instructive nedir ? öğretici, eğitici
Insult nedir ? hakaret etme, hor görme
Intensity nedir ? güçlülük, yoğunluk
Intention nedir ? niyet
Interfere nedir ? müdahale etme, çatışma, engelleme
Interfere with nedir ? yoluna çıkmak, engellemek, karışmak
Intermittent nedir ? kesik kesik, aralıklı
Intrepid nedir ? yılmaz, korkusuz, cesur
Intricate nedir ? karışık, girift
Investigator nedir ? dedektif, araştırıcı
Investment nedir ? yatırım, sağlanan gelir
Irrelevant nedir ? konu dışı, ilgisiz
Irresponsible nedir ? sorumsuz
Issue nedir ? konu; yayım-baskı
Item nedir ? adet, tane; madde; konu-fıkra
Jam nedir ? sıkıştırmak, kilitlemek, izdiham, reçel
Landscape nedir ? manzara
Lane nedir ? dar yol; şerit
Law nedir ? hukuk, kanun
Leading nedir ? önde olan, kılavuzluk eden
Leak nedir ? sızıntı, çatlak
Lecture nedir ? ders, konferans
Liability nedir ? sorumluluk, yükümlülük
Limp nedir ? topallamak, aksamak
Lingered nedir ? kolay kolay ayrılmak;
Litter nedir ? çöp
Locate nedir ? bulunma, bir yerde yerleşmiş olma
Lofty nedir ? yüce, yüksek, azametli
Lonely nedir ? yalnız, kimsesiz, tenha
Look up to nedir ? hayran olmak, örnek almak, sözlüğe bakmak
Luck nedir ? şans, talih, uğur
Majority nedir ? çoğunluk
Management nedir ? idare, yönetim
Manufacture nedir ? imal etmek
Means nedir ? yol, yöntem, araç
Meddle nedir ? karışmak, burnunu sokmak
Medicine nedir ? tıp, ilaç
Meditative nedir ? derin derin düşünen
Melt nedir ? eritmek, yumuşa-t-mak
Memorize nedir ? ezberlemek
Mend nedir ? tamir etmek
Merge nedir ? birleşmek, içine katmak
Messy nedir ? dağınık, düzensiz
Mild nedir ? ılımlı, hafif, ılıman
Misty nedir ? sisli, bulanık
Misuse nedir ? suistimal; yanlış kullanım
Moderate nedir ? ılımlı
Moist nedir ? nemli, ıslak
Mold nedir ? şekil vermek, kalıp
Monster nedir ? canavar
Mud nedir ? çamur; iftira
Neglect nedir ? ihmal etmek
Negligible nedir ? ihmal edilebilir
Nod nedir ? onaylamak, başını sallamak
Notify nedir ? bildirmek, haber vermek
Notorious nedir ? adı çıkmış, kötü şöhretli
Novelist nedir ? romancı
Object nedir ? itiraz etmek
Objection nedir ? itiraz; sakınca
Obligation nedir ? mecburiyet
Obscured nedir ? saklı, anlaşılması güç
Obsess nedir ? aklına takılmak, fikri sabit yapmak
Obstinate nedir ? inatçı
Occasion nedir ? fırsat, vesile, önemli gün, özel olay
Odorless nedir ? kokusuz
Of his own accord nedir ? kendi isteğiyle
On strike nedir ? grevde
Open-minded nedir ? Açık fikirli
Opinion nedir ? fikir
Orchid nedir ? orkide
Outline nedir ? ana hat, taslak
Output nedir ? ürün, verim, çıktı
Outrageous nedir ? nefret uyandırıcı, öfkelendirici
Overdue nedir ? vadesi geçmiş, gecikmiş
Overemphatic nedir ? fazla vurgulu, çok fazla çarpıcı
Overseas nedir ? deniz aşırı
Oversimplify nedir ? aşırı basitleştirme
Overturn nedir ? devirmek, tepe üstü getirmek
Owing to nedir ? sayesinde; yüzünden dolayı
Pace nedir ? adım, hız
Pain nedir ? acı, sızı, ağrı
Pale nedir ? solgun
Participate nedir ? iştirak etmek
Partner nedir ? ortak
Passageway nedir ? pasaj, geçit
Pay attention to nedir ? dikkatini vermek
Peculiarity nedir ? özellik; …-e özgü olma; tuhaflık
Percent nedir ? yüzde
Personality nedir ? şahsiyet
Pessimistic nedir ? kötümser
Phony nedir ? sahte, düzmece
Pick up nedir ? toplama, devşirme
Plentiful nedir ? bol; bereketli
Plunge nedir ? dalma, fırlama
Poetic nedir ? şiirsel
Point of view nedir ? bakış açısı
Policy nedir ? politika; davranış biçimi; poliçe
Polish nedir ? cilalamak, boyamak
Poll nedir ? oylama, anket
Pollute nedir ? kirletmek
Postpone nedir ? ertelemek
Praised nedir ? övmek
Precaution nedir ? tedbir, önlem
Precisely nedir ? tam olarak; kesinlikle
Prediction nedir ? tahmin
Premium nedir ? sigorta primi; ödül, prim
Presume nedir ? varsaymak
Pretense nedir ? rolüne girme, bahane
Pretext nedir ? bahane
Prevent nedir ? engellemek, korumak
Preview nedir ? ilk gösterim
Previous nedir ? önceki, sabık
Pride nedir ? gurur, iftihar
Prior to nedir ? öncelikli, daha önemli
Private nedir ? özel; şahsa ait
Prodigious nedir ? şaşılacak, müthiş, kocaman
Profilic nedir ? çok eser veren
Profound nedir ? derin; bilgili; etkileyici
Promote nedir ? terfi ettirmek
Promotion nedir ? terfi
Propose nedir ? önerme, niyet etme, evlilik teklifi
Prospects nedir ? başarı şansı
Prove nedir ? kanıtlamak; çıkmak
Punctual nedir ? dakik
Punctuality nedir ? dakiklik
Purify nedir ? temizlemek, arındırmak, saflaştırmak
Pursue nedir ? peşine düşmek, izini sürmek
Put off nedir ? elbisesini çıkartmak
Quarter nedir ? çeyrek; bölge, semt; askeri kışla
Quartet nedir ? dörtlü
Raise nedir ? yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
Rate nedir ? oran
Readily nedir ? kolayca, seve seve
Readily nedir ? isteyerek, gönülden
Recast nedir ? yeniden çıkarmak, değiştirmek
Recent nedir ? yakında olmuş
Recession nedir ? gerileme, durgunluk, azalma
Reckless nedir ? aldırışsız, kayıtsız
Reckon nedir ? hesaplamak, tahmin etmek
Recover nedir ? iyileşmek, yeniden elde etmek
Recruit nedir ? üye yapmak; işe almak
Refrain nedir ? from kendini tutma, sakınma
Refugee nedir ? mülteci
Refute nedir ? yalanlamak, çürütmek
Regarded as nedir ? gibi görülmek, kabul edilmek
Region nedir ? bölge
Rejection nedir ? ret
Relent nedir ? yumuşama, gevşeme, merhamete gelme
Relentless nedir ? amansız; acımasız, merhametsiz
Reliance nedir ? güven, itimat
Relief nedir ? ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
Relieve nedir ? hafiflemek, rahatlamak
Reluctant nedir ? isteksiz, tereddütlü
Reluctantly nedir ? gönülsüzce
Remark nedir ? söz söyleme; fark etme
Remarkable nedir ? dikkate, sözü edilmeye değer
Remove nedir ? çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek
Renovation nedir ? yenileme, tecdit, onarım
Represent nedir ? temsil etme
Reprimand nedir ? azar, paylama
Reprove nedir ? azarlama, paylama
Reputation nedir ? ün, itibar
Require nedir ? gerektirmek; istemek
Reservation nedir ? yer ayırtma; şart; ihtiyat
Resign nedir ? istifa etmek. ayrılmak
Resignation nedir ? istifa; kabullenme
Resonance nedir ? tınlama
Respect nedir ? saygı, hürmet
Restored nedir ? onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
Restraint nedir ? zaptetme, sınırlama, hakim olma
Restriction nedir ? sınırlama
Resultant nedir ? sonucunda ortaya çıkan
Reveal nedir ? açığa çıkarma; ilhamla bildirme
Revere nedir ? saymak, saygı göstermek
Revise nedir ? gözden geçirmek
Revive nedir ? yeniden canlan-dır-mak
Reward nedir ? ödül
Ridiculous nedir ? gülünç, saçma
Rim nedir ? kenar
Rival nedir ? rakip
Rot nedir ? çürüme, çürük ; zırva
Rub nedir ? ovma, ovalama
Rugged nedir ? zor, kaba, yontulmamış, pürüzlü
Rule out nedir ? Reject
Runaway nedir ? kaçak
Rush nedir ? aceleyle koşmak, hücum etmek
Saucer nedir ? çay, fincan tabağı
Scattered nedir ? dağınık
Scheme nedir ? plan, tasarı
Scholarly nedir ? çok derin, bilgili, bilimsel
Scholarship nedir ? burs; irfan, ilim
School nedir ? board okul yönetimi
Scold nedir ? azarlama, paylama
Scorch nedir ? yakmak, kavurmak; acı sözlerle incitmek
Scratch nedir ? tırmalamak, kazımak, kaşınmak
Sealed nedir ? mühürlü
Seam nedir ? dikiş yeri, bağlantı yeri
Seed nedir ? tohum
Seek nedir ? araştırmak, bulmaya çalışmak
Seize nedir ? tutmak, yakalamak, zaptetmek
Select nedir ? seçmek, ayırım
Selfish nedir ? bencil
Sensitive nedir ? duyarlı
Separate nedir ? ayırmak
Serene nedir ? sakin; yüce
Severe nedir ? acı, sert, şiddetli
Shade nedir ? gölge
Shape nedir ? şekil
Shareholder nedir ? hissedar
Shattered nedir ? mahvolmuş. bitmiş; yorgun
Shield nedir ? kalkan; korumak
Shift nedir ? vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi
Shipping nedir ? gemiler; sipariş alıp gönderme
Shout nedir ? bağırmak
Shrewd nedir ?, kurnaz, açık göz
Sinful nedir ? günahkar
Sink nedir ? dibe batmak
Skillful nedir ? becerikli
Skip nedir ? atlamak
Slope nedir ? eğim
Sly nedir ? sinsi
Smooth nedir ? yumuşak
Sneer nedir ? dudağını bükmek. küçümsemek
Soothe nedir ? sakinleştirmek. rahatlatmak
Sophisticated nedir ? karmaşık, girift,
Spectacle nedir ? görülecek şey
Sphere nedir ? küre
Spokesperson nedir ? sözcü
Sporadic nedir ? düzensiz aralıklarla olan
Squeeze nedir ? sıkmak, ezmek
Staff nedir ? personel, çalışanlar kadrosu; kurmay
Statue nedir ? heykel
Stature nedir ? boy-pos; önem; kişilik
Stayed nedir ? late oyalanmak
Steady nedir ? düzenli sabit
Stem from nedir ? -den ileri gelmek, doğmak, çıkmak
Step nedir ? adım, basamak
Stern nedir ? sert, müsamahasız
Stiff nedir ? katı, sert, kıran kırana
Stingy nedir ? cimri, eli sıkı
Stockholder nedir ? hissedar
Straighten nedir ? doğrultmak
Strain nedir ? kendini zorlamak, gayret göstermek
Stray nedir ? başıboş,
Stretch nedir ? germek, esnetmek
Struggle nedir ? çabalamak, mücadele etmek
Stubborn nedir ? inatçı dik başlı
Subsidize nedir ? Para vermek, desteklemek
Subtle nedir ? ince, narin; zeka işi
Sufficient nedir ? yeterli
Summary nedir ? özet
Superficial nedir ? yüzeysel, üstünkörü
Superior nedir ? daha üstün
Supplementary nedir ? takviye, ek
Surgeon nedir ? cerrah, operatör
Surmount nedir ? üstesinden gelmek, alt etmek, yenmek
Surpass nedir ? aşmak, üstün olmak
Survive nedir ? hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
Susceptible to nedir ? kolay etkilenen, dayanıksız, hassas
Suspicion nedir ? şüphe, zan
Sustain nedir ? devam ettirmek, korumak
Swell nedir ? şişmek, kabarmak; artmak, büyümek
Symptom nedir ? Sign semptom, belirti
Synopsis nedir ? Summary özet
Tackle nedir ? çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;
Talent nedir ? yetenek
Tax nedir ? vergi
Tax-exempt nedir ? vergiden muaf
Tear nedir ? (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
Tempt nedir ? ayartmak, yoldan çıkartmaya çalışmak
Testimony nedir ? tanıklık, ifade
Thorough nedir ? tam, dikkatli eksiz
Thoughtful nedir ? düşünceli
Thrifty nedir ? tutumlu, idareli
Throng nedir ? kalabalık; kalabalık olarak gitmek
Tilted nedir ? yatırmak, eğmek, ; meyil
Tiny nedir ? küçük, ufacık
Top nedir ? üst, zirve
Torn nedir ? yırtık
Tower nedir ? kule
Trace nedir ? iz, eser ; kopyasını çıkarmak, ipuçlarından olayı çözmek
Trail nedir ? sürüklemek, gezdirmek; izlemek
Tramped nedir ? heavily kuvvetli adımla yürümek
Tranquil nedir ? serene sakin, huzurlu
Transaction nedir ? iş görme
Treachery nedir ? ihanet
Treatment nedir ? muamele, davranış; tedavi
Trial nedir ? deneme; duruşma
Triumph nedir ? zafer, başarı
Trivial nedir ? abes; bayağı; cüzi
Trust nedir ? güvenmek
Tunnel nedir ? tünel, geçit
Underestimate nedir ? az/düşük olarak tahmin etmek
Underground nedir ? metro; yer altı
Undermine nedir ? baltalamak, çökertmek, temelini çürütmek
Underrate nedir ? hafife almak, küçümsemek
Unhesitatingly nedir ? tereddüt etmeden
Union nedir ? birlik; sendika
Unique nedir ? biricik; tek; eşsiz
Unpardonable nedir ? affedilemez
Unpleasant nedir ? nahoş ; tatsız
Unrehearsed nedir ? provasız
Unrestrained nedir ? denetimsiz, frenlenmemiş, serbest
Unwillingly nedir ? istemeyerek
Unwillingness nedir ? isteksizlik
Vacant nedir ? boş, açık; dalgın
Vague nedir ? müphem, belirsiz, şüpheli
Vanity nedir ? kibir, kendini beğenmiş; abes şey, beyhudelik
Varied nedir ? değişik, çeşitli; değişken
Vast nedir ? çok geniş, engin, pek çok
Versatile nedir ? çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
Vexed nedir ? bir şeye canı sıkılmak
Victim nedir ? kurban
Victory nedir ? zafer
Violent nedir ? sert, şiddetli, zorlu
Vital nedir ? hayati önemde
Voluntarily nedir ? gönüllü olarak
Vote nedir ? oy vermek
Vulnerable nedir ? saldırı veya tenkide açık – maruz olan
Wasteful nedir ? savurgan, müsrif
Weakness nedir ? zayıflık; zaaf
Wealthy nedir ? zengin; varlıklı
Wheel nedir ? tekerlek
Whip nedir ? kamçı; kamçılamak
Wise nedir ? akıllı, akıllıca, mantıklı
Withdraw nedir ? çekmek, çekilmek, ayrılmak
Wither nedir ? solmak, soldurmak, sindirmek
Witness nedir ? şahit
Wrinkle nedir ? buruşmak, kırışmak
Yield to nedir ? kazanç, gelir, ürün, meyve vermek; boyun eğmek, teslim olmak
Zinnia nedir ? zenya çiçeği
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.