Öss hazırlık tanzimat edebiyatı konusu test soruları 2. kısım 52

52. Aşağıdaki eserlerden hangisi, ilk defa köy hayatından bahsetmesi bakımından önemlidir?    A)İntibah  B) Karabibik  C) Sergüzeşt                         D) Felatun Bey’le Rakım Efendi E) Araba Sevdası
53. 1. Divan şiirinin bahsettiği kadınlar gerçeklikten
uzaktır; Tanzimat şiiri ise gerçek kadından bahseder.
Il. Tanzimat şiiri toplumsal konularla ilgilidir; divan şiiri ise dinsel ağırlıklıdır.
III. Divan şiirinde şekil mükemmelliği önemlidir. Tanzimat şairleri ise şiirin şeklinde değişiklikler aramışlardır.
IV. Tanzimat şiirinde bütün, divan şiirindeyse parça güzelliği ön plandadır.
V. Divan şiirinde Tanzimat şiirinde olduğu gibi kafiye kulak içindir.
Divan ve Tanzimat şiirleri üzerine yapılan karşılaştırmaların hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I.    B) II.   C) III     D) IV.    E) V.
54. Şiir, roman, öykü, edebi bilgiler, tiyatro ve eleştiri türünde yapıtları vardır. Şiirlerinde, çocuklarının ölümünü görmüş olmasından dolayı hüzün ön plandadır. Ayrıca edebiyat ile ilgili düşüncelerini ve eleştirilerini Takdir — i Elhan, Talim — i Edebiyat ve zemzeme adlı yapıtlarında dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                       A) Muallim Naci  B) Ziya Paşa  C) A. Hamit Tarhan    D) Samipaşazade Sezai E) Recaizade Mahmut Ekrem
55. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ziya Paşa – Zafername
B) Namık Kemal – Şiir ve inşa
C) Ahmet Mithat – Hasan Mellah
D) Şinasi – Müntahabat-i Eş’ar
E) Recaizade Ekrem – Araba Sevdası
 
56. Tanzimat Il. dönem Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki belirlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Sanat toplum için ilkesiyle hareket eden şair ve yazarlar şiirde heceye yönelmiş; aruza yer vermemişlerdir.
B) Recaizade M. Ekrem, genç şair ve yazarlarca üstat olarak görülmüştür.
C) Samipaşazade Sezai hikaye ve romanlarıyla romantizmden realizme geçişi sağlamıştır.
D) Birinci dönemdeki “halka yaklaşma” düşüncesi yerini “sanat için sanat” ilkesine bırakmıştır.
E) Bu dönem sanatçıları yeniden eski dile yönelmiş ve genellikle eserlerinde kişisel konuları işlemişlerdir.
57. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ikinci kuşak şair ve yazarları arasında yer almaz?
A) Recaizade M. Ekrem B) Abdülhak Hamit
C) Muallim Naci D) Nabizade Nazım E) Ziya Paşa
58, Aşağıdaki oyunlardan hangisi, Abdülhak Hamit Tarhan’a ait değildir?
 
A Duhter-i Hindu        B) İçli Kız              C)Kara Bela      D) Macera-yı Aşk  E) Finten
59. Abdülhak Hamit Tarhan “Makber” şiirini niçin yazmıştır?
A) Torununu kaybetmenin verdiği acıyı anlatmak için
B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntıyı göstermek için
0) Ölen karısının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarmak için
E) Yeni şiire has nazım şekline örnek göstermekiçin
60 l. Nabizade Nazım — Karabibik
Il. Samipaşazade Sezai — İclal
Il. Abdülhak Hamit — Garam
IV. Şemsettin Sami — Macera-yı Aşk
V. Ahmet Mithat Efendi — Hüseyin Fellah
Yukarıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I.   B) Il.   C) IIl.    D) IV,     E )V
61. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşanın özelliklerinden biri değildir?
A) Çalışmalarını daha çok Türk dili üzerine yoğunlaştırmıştır.
B) Moliere’den tiyatro çevirileri yapmıştır.
C) Türk tiyatrosunun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Eserlerinde yerli ağızlara yer vermiştir                      D) Eserler sonunda genellikle bir öğütle biter.
E) Roman konuları tarihi ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılır.
62. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Nabizade Nazım – Zehra
B) Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler
C) A.Mithat Efendi-Çok Bilen Çok Yanılır
D) A.Vefik Paşa-Kadınlar Mektebi
E) A.Hamit Tarhan–Makber
 
63. Dönem Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatı eleştirilmiştir.                                   B) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
C) “Sanat, toplum içindir” görüşü benimsenmiştir.
D) Şiirde estetikten çok, içerik ön plana çıkarılmıştır.
E) Dilde sadeleşme savunulmuş ve başarıyla uygulanmıştır.
 64. 1. ilk roman ve yazarı: Taaşşuk — i Talat ve Fıtnat – Şemseddin Sami
Il.İlk Türkçe sözük ve yazarı: Kamus — i Türk, – Şemsettin Sami
III. İlk hikaye denemeleri ve yazarı: Letaif-i Rivayet-A.Mithat
IV. İlk tarihi roman ya yazarı: Cezmi- Namık Kemal
V. İlk çeviri roman ve yazar: Telemak – Ahmet Vefik Paşa
Yukarıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
    A I.    B) Il.   C) III.   D) IV.   E) V.
65. “Adaptasyon, yabancı dilde yazılmış bir yapıtı yerli renk ve anlatıma uyarlamaktır. Bizde ilk adaptasyon çalışmaları……………. döneminde ………………………..tarafında yapılmıştır.”
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiterden hangileri getirilmelidir?
A) Tanzimat — A. Vefik Paşa
B) Servet i Fünun — Muallim Naci
C) Tanzimat — Samipaşazade Sezai
D) Servet — i  Fünun — Halit Ziya
E) Tanzimat — Abdülhak Şinasi
66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Kamüs — ı Türki adlı sözlüğün yazarı Şemsettin
Sami Tanzimat edebiyatının en önemli dil bilimcisidir.
B) Şinasi, Agah Efendiyle kurduğu Tercüman-ı Ahval gazetesi ile Tanzimat edebiyatını başlatmıştır.
C) Ahmet Cevdet Paşa, Moliere’den yaptığı çevirileriyle Türk tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuştur,
D) Roman ve öyküde romantizmden realizme geçişin izleri görüler Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt, Küçük Şeyler adli eserlerin yazarı Tanzimat 1. dönemi sanatçısıdır.
E) Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağından olan R. Mahmut Ekrem “Araba Sevdası” adlı romanıyla ünlü bir sanatçımızdır.
68. Sefiller ve Robinson çevirileri ile tanınır. Ayrıca edebiyatımızda ilk romanı kaleme almasıyla bilinir. Tiyatro yapıtları da olan sanatçının bilim ve dil alanında çalışmaları vardır. Kamus — ı Türki Kamus — ı A’lam adlı önemli yapıtları kaleme almı ştı r.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                         A) Şemsettin Sami      B) Tevfik Fikret
C) A. Vefik Paşa  D) Ziya Paşa   E) Nabizade Nazım
69. Edebiyatımızda ilk roman Yusuf Kamil Paşa’nın ……………….adlı sanatçıdan çevirdiği ………………… yapıtıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fenelon — Telemak  B) Moliere — Cimri C) Cervantes — Don Kişot D) Victor Hugo — Sefiller E) Tolstoy — Hacı Murat
70. “Abdulhak Hamit Tarhan” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?
A) Divan şiirinin nazım şekilleriyle, kafiye düzenini kullanmamıştır.
B) Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli bir yer tutar.
C) Eserlerinde hayat, tabiat, ölüm, insanlık gibi konuları işlemiştir.
D) Romantizmin etkisindedir, şiirlerine zengin bir lirizm hakimdir.
E) Tiyatrolarını yalnızca nesir olarak yazmış ve hece veznini kullanmıştır.
71. Aşağıdaki yapılardan hangisi Şinasi’ye değildir?    A) Şair Evlenmesi B) Müntehabat — ı Eş’ar          C) Tercüme — i Manzume D) Lehçe — i Osmani            E) Durub — ı Emsal — i Osmaniye
72.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?
A) Zafername    B) Harabat
C) Defter — i Amal  D) Rüya  E) Nağme — i Seher
73.Edebiyatımızda çok ve değişik türde eser vermesiyle tanınır. Yüze yakın eseri olan sanatçının dili sade ve düzgündür. Amacı halkı eğitmek ve insanlara bilgi vermektir. Halka okuma zevkini aşılamaya çalışan sanatçının eserlerinde yer yer
araya girip bilgi vermesi onun önemli özelliğidir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami B) Ahmet Mithat Efendi
C) Muallim Nacı  D) Recaizade M. Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan
74. Edebiyatımızda ilk tarihi roman Namık Kemal’in ………..adlı yapıtıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cezmi B) İntibah C) Celaleddin Harzemşah            D) İrfan Paşa’ya Mektup  E) Renan Müdafaanamesi
74. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır ?                                                                A) Afife Anjelik B) Atala C) Vuslat                             D) Nijat Ekrem     E) Çok Bilen Çok Yanılır
75. Doğu kültürü ile yetişip daha sonra Batı’ya bir sanatçıdır. Yenilikçi düşünceleri vardır ama bunlar yapıtlarına yansımamıştır. Şiirlerini Divan şiiri üslubuyla yazmıştır. Edebi yönü bütünüyle eskiye bağlı olan sanatçının yapıtlarında ikilik göze çarpar. Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında bocaladığı görülür. Şiir ve inşa makalesinde Halk edebiyatını savunan sanatçı Harabat’ta bunun tersini savunur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi  B) Namık Kemal  0) Şemsettin Sami
D) Ziya Paşa E) Abdülhak Hamid Tarhan
76. Bu dönem sanatçılarının en önemli özelliklerin biri aynı zamanda devlet adamı   olmalarıdır. Sadeleşmeyi savunan ama bunu uygulayamayan sanatçılar. Şiirlerini fikirleri yaymada bir araç olduğunu vurgulamışlardır. Yukarıdaki özellikleri verilen sanatçılar aşağıdaki dönemlerden hangisinin temsilcileri olabilir?
A) Servet — i Fünun  B) Fecr — i Ati
C) 1. Tanzimat  D) Milli Edebiyat  E) Cumhuriyet
77. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Il. Döne sanatçılarından değildir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B)Recaizade Mahmut Ekrem C)Samipaşazade Sezai
D) Nabizade Nazım  E) Şemsettin Sami
78. Şiirde Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür.. Şair — i Azam olarak tanınan sanatçı mantizmin etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde tez sanatını sıkça kullanılmış, şiir ve tiyatrolarında tarihi konulara önem vermiştir. Divan edebiyatının kurallarını yıkmaya çalışmış olan sanatçın – Sahra, Makber, Garam gibi yapıtları vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                 A) A. Hamit Tarhan  B) H. Ziya Uşaklıgil
C) R. Mahmut Ekrem D) Nabizade Nazım                  E) H. Rahmi Gürpınar
79. Tanzimat’ın Il. Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplum sorunlarından ve siyasetten uzak kalınmıştır.
B) Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatı savunulmuştur.
C) Romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi vardır.                                                                                   D) Şiirde konular genişletilmiştir.                                 E) ilk defa noktalama işaretleri kullanılmıştır.
80. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Muallim Naci’ye ait değildir?
A) Istılahat — ı Edebiyat B) Füruzan
C) Ömer’in Çocukluğu  D) Ateş — pare
E) Rübab — ı Şikeste
81.   ‘Tanzimat birinci dönem tiyatrosu’ için aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A)    Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi’nin Şair Ev­lenmesi’dir.
B)    Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.
C)   Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.
D)   Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.
E)    İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etki­sinde kalır.
 
 
 
82.   ‘Tanzimat romanı’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Teknikçe kusursuz olduğu
B)    Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
C)   Romantizmden etkilendiği
D)   Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
E)    İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu
 
 
 83.  ‘İlk’lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?
A)    İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa – Telemak
B)    İlk öykü denemesi: Ahmet Mithat Efendi – Letai – fi Rivayet
C)   İlk yerli roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk – ı Talat ve Fitnat
D)   İlk edebi romar: Namık Kemal – İntibah
E)    İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai – Sergü­zeşt
 
 84.  ‘Tanzimat gazeteciliği’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
B)    Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
C)   Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi­lenmediği
D)   Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
E)    Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu­oyuna yansıttığı
 
 85.  “En önemli yapıtı ‘Araba Sevdası’dır. Bu romanında aşırı Batı hayranlığını eleştirir. Çamlıca betimleme­leri gerçekçidir. Bir entrika komedisi olan ‘Çok Bi­len Çok Yanılır’ oyun kurgusunun sağlamlığıyla belirginleşir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Nağme – i Seher, Pejmürde adıl şiir kitaplarından başka Muhsin Bey, Şemsa adlı öyküleri vardır. Servet – i Fünun dergisinde yandası gençleri bir araya geti­rir.”
           Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tevfik Fikret                    
B)    Recaizade Ekrem
C)   Muallim Naci                           
D)   Abdülhak Hamit
E)      E)      Cenap Şahabettin
 
 86.’Namık Kemal’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu
B)    Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gör­düğü
C)   Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa’da yazdığı
D)   Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı
E)    Londra’da Ziya Paşa’yla İbret gazetesini çı­kardığı
 
 87.  Aşağıdakilerden hangisi ‘Tanzimat nesri’nin özelliklerinden biri değildir?
A)    Bu dönemde süslü Divan cümlesi yerine, dü­şünce cümlesi geçer.
B)    Özentiye, süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.
C)   Öğretmek amaçlanır; cümle özleşir, kısalır.
D)   Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz; bağlaçlar atılır.
E)    Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.
 
 88.  ‘Ahmet Mithat’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Döneminin en çok okunan yazarıdır.
B)    Romanları teknik yönden kusursuzdur.
C)   Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar.
D)   Halkın okuma  alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır.
E)    Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahra­manlarını tutar, kimini yerer.
 
 89.  ‘Tanzimat gazeteciliği’ni veren aşağıdaki belir­lemelerden hangisi doğru değildir?
A)    İlk Türkçe gazete Takvim – i Vakayi’dir (1931 – resmi gazete).
B)    Ceride – i Havadis, yarı resmidir (1940).
C)   İlk özel gazete Tercüman – ı Ahval’dir. (1860 – Agah Efendi, Şinasi)
D)   Ahmet Vefik Paşa’nın çıkardığı Hürriyet gaze­tesi, ‘ilk’lerin göründüğü bir gazetedir.
E)    Şinasi’nin çıkardığı Tasvir – i Efkar’ı, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar.
 
90.   ‘Namık Kemal’in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.
B)    Tahrib – i Harabat, Ziya Paşa’nın Harabat’ına yönelik sert bir eleştiridir.
C)   Vatan yahut Silistre’de, Avrupa’da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.
D)   Mukaddime – i Celal’de roman türünü inceler, Doğu – Batı edebiyatlarını karşılaştırır.
E)    Zavallı Çocuk’ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.
 
91.   Tanzimat edebiyatında aşağıdaki ‘ikileme’ler­den hangisi görülmez?
A)    Eski dil – Sade dil
B)    Eski – Yeni düzyazı türleri
C)   Yeni – Eski nazım biçimleri
D)   Hece – Aruz ölçüsü
E)    Romanda Doğulu – Batılı yaşam biçimleri
 
92.   Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa­şa’nın eserlerinden oluşmuştur?
A)    Zafername, Terkib – i bent, Terci – i Bent, Me­raki
B)    Zafername, Harabat, Rüya, Defter – i Amal
C)   Harabat, Rüya, Eşar – ı Ziya, Sergüzeşt
D)   Yeniçeriler, Terkib – i bent, Terci – i bent, Rüya
E)    Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar – ı Ziya
 
93.   Aşağıdaki sanatçılar dönem ve sanat anlayış­ları’na göre öbekleştirilirse hangisi dışta kalır?
A)    Namık Kemal      
B)    Ahmet Mithat
C)   Şinasi
D)   Recaizade Mahmut Ekrem
E)    Direktör Ali Bey
 94.      Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat süre­cinde verilmemiştir?
A)    Şair Evlenmesi    B)  Cezmi    C)  Nesr – i Harp                        D)  Kara Bibik    E)              Araba Sevdası
95.   I. – II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)    I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.
B)    I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.
C)   I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö­nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.
D)   I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni bi­çimler görülür.
E)    I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgi­lenilmez.
 
 
96.   Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir?
A)    Samipaşasade Sezai
B)    Nabizade Nazım
C)   Recaizade Ekrem
D)   Ahmet Mithat
 
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.