Tarih dersi soru bankası,tarih dersi test soruları,DIŞ POLİTİKA VE ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

DIŞ POLİTİKA VE ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
 
1. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’na önderlik yaparak yurdumuzu işgalden kurtardı. Cumhuriyet esasına dayalı yeni bir devlet kurulmasına öncülük yaptı.
Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın esası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler’in isteklerini gerçekleştirmek
B) Akdeniz’de üstün durumda olmak
C) Ulusal sınırlar içinde bağımsız yaşamak
D) Komşu ülkelerin istekleri doğrultusunda sınırları belirlemek
E) Yayılmacı bir siyaset izlemek
 
2. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye, bağımsız bir devlet olarak kendi vatandaşlarının eğitiminden sorumludur.” ilkesi doğrultusunda, aşağıdakilerden hangisini görüşme konusu yapmayacağını açıklamıştır?
A) Yabancı okullar
B) Medreselerin kapatılması
C) Üniversiteler Kanunu
D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
E) Maarif Teşkilatı ile ilgili kanun
 
3. “Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın önkoşulu içte de güçlü olmaktır.”
Türkiye’de cumhuriyet döneminde;
I. Yabancı okullar
II. Musul
III. Boğazlar
gibi sorunlardan hangilerinin çözümü, bu yargıya olumsuz örnek oluşturmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II             C) I ve II
D) I, II ve III               E) Yalnız III
 
4. “Sömürgecilik ve emperyalizm ortadan kalkmalı ve yerlerine uluslararasında renk, ulus, din ve dil ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği egemen olmalıdır.”
Atatürk’ün bu konuşmasında, Almanya ve İtalya’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisine karşı bir tepki olduğu söylenemez?
A) Saldırgan politikalar izlemeleri
B) Sömürgecilik yarışını hızlandırmaları
C) Dünya barışını tehlikeye düşürmeleri
D) Milletler Cemiyeti üyesi olmaları
E) İnsan haklarına ters düşen uygulamalar yapmaları
 
5. Türkiye’de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;
. I. 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
II. 1934’te Balkan Antantı’nın 1937’de Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük yapmıştır.
III. 1936’da Montrö Sözleşmesi ile Boğazların yönetimini üstlenmiştir.
Bunlardan hangileri, “Misak-ı Milli” ilkelerinin gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III
 
6. Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalar izlemesi sonucu Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmak zorunda kaldı.
Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?
A) Savaş tazminatı
B) Musul sorunu
C) Dış borçlar
D) Nüfus değişimi
E) Hatay sorunu
 
7. Cumhuriyet; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişiler aracılığıyla yönetilmesidir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) TBMM’nin açılması
B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi
C) Teşkilat-ı Esasi’ye Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Siyasi partilerin kurulması
 
8. Yeni Türk devletinde cumhuriyet döneminde görülen;
I. Medeni Kanunun kabul edilmesi
II. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
III. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
IV. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
V. Öğretimin birleştirilmesi
VI. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
gibi gelişmelerden hangileri “milliyetçilik” ile doğrudan ilişkilidir?
A) I ve II     B) III ve IV              C) V ve VI
D) I ve VI   E) II ve V
 
9. Yeni Türk devletinde;
I. 10 Nisan 1928’de Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır.” maddesinin çıkarılması
II. 1934’te çıkarılan bir yasa ile toplumsal sınıf ve ayrıcalıkları belirten unvanların yasaklanması
gibi inkılaplar, aşağıdaki ilkelerden hangileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
I II
A) Milliyetçilik Devletçilik
B) Laiklik Halkçılık
C) Halkçılık Cumhuriyetçilik
D) Cumhuriyetçilik Laiklik
E) Laiklik Milliyetçilik
 
10. Yeni Türk devletinde;
I. Halkın kanunlar önünde eşit olması
II. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak götürülmesi
III. Yönetime tüm halkın katılması
gibi özellikler Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Laiklik
E) Akılcılık ve bilimsellik
 
11. Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gelecekte kendisinin de aşılmasının yolunu göstermiş, devlet ve toplum yapısının sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine işaret etmiştir?
A) Laiklik  B) Devletçilik        C) Ulusçuluk
D) Cumhuriyetçilik E) İnkılapçılık
 
12. Yeni Türk devleti’nde,
I. Medeni Kanunun kabulü
II. Harf inkılabı
III. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
IV. Dil inkılabı
V. Kılık kıyafet inkılabı
gibi inkılaplardan hangileri “çağdaşlaşma ve batılılaşma” ilkesine yöneliktir?
A) I, II ve V                B) I, II ve IV
C) II, III ve IV                            D) III, IV ve V
E) I, II ve III
 
CEVAP ANAHTARI
1. C            2. A         3. B         4. D         5. C
6. E            7. B         8. E         9. B         10. A
11. E          12. A
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.