Temel İngilizce Dilbilgisi2. ORDINARY VERBS-OLAĞAN FİİLLER

On iki adet olduğunu gördüğümüz yardımcı fiiller dışında kalan bütün fiiller olağan fiiller olarak isimlendirilir.
to read okumak
to walk yürümek
to sleep uyumak
to drink içmek
İngilizce fiillerin mastar eki olan ve Türkçe fiildeki “-mek, -mak”ın anlamını veren to, fiil gövdesinin önünde yer alır. İngilizcede fiilin bu şekline (infinitive – mastar) denir.
Fiillerin çeşitli zamanların yapılmasında kullanılan şekilleri, aldığı ekleri, düzenli, düzensiz diye ikiye ayrılışını ve belirttikleri eylemlerin özne ile nesne arasındaki geçişlilik durumlarını ele alarak inceleyelim:
Fiiller verdikleri anlam ve kullanılış yerleri uyarınca şu şekillerde bulunurlar :
1. Mastar halinde, yani çekimsiz biçimde (infinitive)
to drink içmek
to work çalışmak
to give vermek
to talk konuşmak
2. Geniş zaman halinde bir cümlede bulundukları zaman önlerindeki to mastar eki kalkmış olarak (simple present tense)
they drink içerler
you work çalışırsın
we give veririz
I talk konuşurum
Bu zaman halindeki cümlelerin öznesi tekilse, yani bir tek şahıs veya şeyi gösteriyorsa fiil -s ekini alır.
he drinks o içer
Dora works Dora çalışır
Andrew gives Andrew verir
she talks o konuşur
3. Şimdiki zaman halindeki (present continuous tense) bir cümlede veya (gerund – isim fiil) olarak kullanıldığında sonuna ing eki almış olarak
drinking içme, içen
working çalışma, çalışan
giving verme, veren
talking konuşma, konuşan
We are drinking. Biz içiyoruz.
She is working. O çalışıyor.
They are giving. Onlar veriyorlar.
Mary is talking. Mary konuşuyor.
4. Geçmiş zaman halinde bir cümle yapısı içinde bulundukları zaman (simple past tense). Geçmiş zaman ifadesi (ve 5. maddede göreceğimiz zaman) için kullanılacak biçimleri bakımından İngilizcede olağan fiiller iki gruba ayrılırlar.
A. düzenli fiiller
B. düzensiz fiiller
Düzenli fiiller grubundan bir fiil geçmiş zaman haline girerken sonuna “-ed” eklenir.
she worked çalıştı
Mary talked Mary konuştu
Düzensiz fiiller grubundan bir fiil geçmiş zaman haline girerken bu fiilin geçmiş zaman için mevcut olan şekli alınır. Bu gruptaki her fiilin geçmiş zaman için kullanılmak üzere ayrı bir şekli vardır. Bu fiilleri, geçmiş zaman için kullanılan şekilleriyle birlikte ileride bir liste halinde göreceğiz.
we drank içtik
they gave verdiler
5. Şimdiki bitmiş zaman halinde bir cümlede bulundukları zaman (present perfect tense). Böyle bir zamanda bulunan cümlede fiilin bu amaçla kulla-nılacak şekli yer alır. Fiil düzenli fiiller grubundansa “-ed” ilave edilmişşekli, düzensiz fiiller grubundansa fiilin bu amaçla kullanılan üçüncü şekli kullanılır. Bu açıklamaya göre, düzenli fiillerin geçmiş zamanda kullanılan şekilleriyle, yakın geçmiş zamanda kullanılan şekilleri aynıdır. Her ikisi de “-ed” eki almış durumdadır.
she has worked çalıştı
Mary has talked Mary konuştu
Düzensiz fiillerin geçmiş zaman için kullanılan şekillerinden başka şimdiki bitmiş zaman (present perfect tense) için kullanılacak ayrı bir üçüncü şekilleri vardır. Past participle (geçmiş zaman ortacı) adı verilen bu üçüncü şekilleri de düzensiz fiiller listesinde görülmektedir.
we have drunk içtik
they have given verdiler
Yukarıda açıkladığımız fiil biçimlerini bir tablo halinda aşağıda bir daha görelim :
olağan fiillerin biçimi
1. mastar halinde to drink – to talk
2. geniş zaman drink, drinks – talk, talks
3. şimdiki zaman drinking – talking
4. geçmiş zaman drank – talked
5. şimdiki bitmiş zaman drunk – talked
regular and irregular verbs – düzenli ve düzensiz fiiler
İngilizcede olağan fiiller iki grupta toplanırlar. Bir fiil ya “regular -düzenli” ya da “irregular -düzensiz”dir. Düzenli fiillerin özelliği, geçmiş zaman biçimlerinin fiil köküne “-ed” ilavesiyle yapılmasıdır.
I walk yürürüm
I walked yürüdüm
she helps yardım eder
she helped yardım etti
they want isterler
they wanted istediler
Bu tip fiiller şimdiki bitmiş zaman kipinde kullanılırken yine aynı biçimlerini, yani “-ed” eki almış biçimlerini korurlar.
I walk yürürüm
I walked yürüdüm
I have walked yürüdüm
she helps yardım eder
she helped yardım etti
she has helped yardım etti
they want isterler
they wanted istediler
they have wanted istediler
Görüldüğü gibi düzenli fiiller geçmiş zamanda da, şimdiki bitmiş zamanda da “-ed” eki almaktadırlar.
irregular verbs – düzensiz fiiller
Düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü şekillerinin hep aynı oluşu, yani “-ed” ilavesiyle yapılmasına karşın düzensiz fiillerin, geçmiş zaman için kullanılan ikinci ve şimdiki bitmiş zaman için kullanılan üçüncü şekilleri ayrı biçimdedirler.
Aşağıda üç sütun halindeki listenin ilkinde fiilin mastar (infinitive) halini, ikincisinde geçmiş zamanda (past tense) kullanılan şeklini, üçüncüsünde şimdiki bitmiş zamanda (present perfect tense) kullanılan şeklini görmekteyiz. Üçüncü şekil “geçmiş zaman ortacı – sıfat fiil” (past participle) olarak isimlendirilir.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.