TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI(10.SINIF) Lise 2 Edebiyat Dersi yazılısı 2. dönem 1. yazılı soruları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
       DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI(10.SINIF)
                                        GAZEL
Bir devlet içün çarha temennadan usandık                   1. Nabi’ye ait yandaki gazelin konu ba-
Bir vasl içün ağyara müdaradan usandık                          kımından diğer gazellerden farkı ne-
                                                                                          dir? Bu farklılığı nasıl açıklayabilir-
Hicran çekerek zevk-i mülakatı unuttuk                           siniz?(15)
Mahmur olarak lezzet-i sahbadan usandık                   2. Kaç çeşit gazel vardır? Bu ayrımda
                                                                                          hangi kriter gözetilir?Açıklayınız.(10)
Düştük katı çoktan heves-i devlete amma                    3. Aşık Tarzı Türk Edebiyatı ürünlerin-
Ol daiye-i dağdağa fermadan usandık                              den olan koşma,semai ve varsağılar
                                                                                          birbirlerinden nasıl ayırt edilir?Açık-
Dil ganla dahi dest ü giribandan usanmaz                        layınız.(10)
Bir yar için ağyar ile gavgadan usandık                       4. Yandaki  gazelin son beyitindeki
                                                                                          edebi sanatları tespit ediniz.(10)
Nabi ile ol afetin ahvalini naklet
Efsane-i Mecnun ile Leyla’dan usandık                       5. Nefi’nin sanat anlayışı ve eserleri 
                                                       NABİ                         hakkında bilgi veriniz.(15)
 
6. XVII. yüzyılın tanınmış nesir yazarları kimlerdir ve hangi alanda eserler vermişlerdir?(10)
 
7. Aşağıdaki dörtlükte yer alan sıfatları bularak çeşidini yazınız.(10)
         Birden gülümseyen yüzün
         Sabahların aynasında
         Ve beni çıldırtan hüzün
         İki bakış arasında
8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim fiil ve sıfat fiilleri tespit ediniz.(10)
  “Yerde bulduğum cüzdan arkamdan koşan adamındı.” ……………………………………………………
  “Müdür Bey iş görüşmesinden yeni döndü.”…………………………………………………………………..
  “Bugün okuduğun gazetelerde en çok hangi haber dikkatini çekti?……………………………………
  “Sürekli olarak eğik oturma ileriki dönemlerde sorun yaratabilir.” .”…………………………………
9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri ve çeşitlerini tespit ediniz.(10)
   “Biri gelmiş sizi görmek istiyor.”…………………………………………………………………………………
   “Dersi hanginiz anlatacak?”………………………………………………………………………………………..
   “Hepimizi bir kenara toplayıp uzun uzun nasihat etti.”…………………………………………………..
   “Bu haksızlığa kimse razı olamazdı.”…………………………………………………………………………..
 
kaynak

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.