Türk vergi sistemi açıköğretim dersi soru ve cevapları

1-) Sürekli olarak yapılan faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
A) Net artış teorisi
B) Kaynak teorisi
C) Bölüşüm teorisi
D) Ayrım teorisi
E) Tüketim teorisi
2-) İkametgâhı Türkiye’de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye’de altı aydan az kalan yabancı uyrukluların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi sorumlusu
B) Daimi temsilci
C) Dar mükellef
D) Tam mükellef
E) İradi temsilci
3-) Vergi alacağının doğması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Verginin tarh edilmesi
B) Verginin tahakkuk ettirilmesi
C) Verginin tahsil aşamasına gelmesi
D) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
E) Tarih ve tebliğ edilen verginin mükellef tarafından yargı organlarına götürülmesi
4-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç sayılmaz?
A) Müteahhitler
B) Emlak komisyoncuları
C) Coberler
D) Taşeronlar
E) Gümrük komisyoncuları
5-) Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketin ortaklarının geliri aşağıdakilerden hangisine göre kazanç sayılır?
A) Zirai kazanç
B) Ticari kazanç
C) Serbest meslek kazancı
D) Menkul sermaye iradı
E) Gayrimenkul sermaye iradı
6-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç sayılmaz?
A) Arıcılık
B) Yarıcılık
C) Seracılık
D) Çiçekçilik
E) Balıkçılık
7-) Gayrimenkul sermaye iradında hangi tür kira gelirlerine götürü gider esası uygulanmaz?
A) Mesken kira gelirine
B) Arsa kira gelirine
C) İşyeri kira gelirine
D) Hakların kira gelirine
E) Arazinin kira gelirine
😎 Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur hakkı aşağıdakilerden hangisine göre gelir sayılır?
A) Ticari kazanç
B) Serbest meslek kazancı
C) Ücret
D) Gayrimenkul sermaye iradı
E) Diğer kazanç ve irat
9-) Muhtasar beyanname ne zaman verilir?
A) Ertesi ayın 20’si akşamına kadar.
B) Ertesi ayın 23’ü akşamına kadar
C) Ertesi ayın 25’i akşamına kadar
D) Ertesi ayın sonuna kadar
E) O yılın sonuna kadar
10-) Verginin, kanunda gösterilen matrah ve oranları üzerinden miktarının hesaplanması için yapılan idari işleme ne denir?
A) Tahakkuk
B) Tebliğ
C) Tarh
D) Tahsil
E) Terkin
11-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri kurumlar vergisine tabi değildir?
A) Anonim şirket
B) Limited şirket
C) Adi komandit şirket
D) Eshamlı komandit şirket
E) İş ortaklığı
12-) Kurum kazancının tespitinde GVK’da belirtilen hangi kazanca ilişkin hükümler uygulanır?
A) Ticari kazanç
B) Zirai kazanç
C) Serbest meslek kazancı
D) Menkul sermaye iradı
E) Diğer kazanç ve irat
13-) Limited şirketler en az ve en çok kaç ortak tarafından kurulur?
A) 2 – 25
B) 2 – 30
C) 2 – 40
D) 2 – 50
E) 5 – 50
14-) Risturn istisnasından aşağıdakilerden hangisi yararlanır?
A) Kooperatifler
B) Anonim Şirketler
C) Limited Şirketler
D) İş Ortaklıkları
E) Eshamlı Komandit Şirketler
15-) Aşağıdakilerden hangisi, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilir?
A) İhtiyat akçeleri
B) Gecikme zamları
C) Vergiden muaf kazanca ait giderler
D) Sözleşme gereğince ödenen tazminatlar
E) Örtülü kazançlar
16-) Aşağıdakilerden hangisi ilk tesis ve örgütlenme gideri olarak kurum kazancından indirilir?
A) Bina alımı
B) Bilgisayar alımı
C) Makine alımı
D) Arsa alımı
E) Piyasa araştırma gideri
17-) Tasfiye durumunda aşağıdakilerden hangisi servet değeri kavramına dönüşür?
A) Gerçek aktif
B) Aktif toplamı
C) Öz sermaye
D) Amortismanlar
E) Mevcutlar
18-) İflasta tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İflasın ticaret siciline tescil tarihi
B) Genel kurulun iflası onayladığı tarih
C) İflasın mahalli gazetede yayınlandığı tarih
D) Yönetim kurulunun iflas kararı aldığı tarih
E) Ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarih
19-) Dar mükellef kurumların hangi gelirlerinde kaynakta vergi kesintisi yapılmaz?
A) Ticari kazanç
B) Serbest meslek kazancı
C) Ücret
D) Gayrimenkul sermaye iradı
E) Menkul sermaye iradı
20-) Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar beyannamelerini ne zaman verirler?
A) Ertesi yılın Ocak ayında
B) Ertesi yılın Mart ayında
C) Ertesi yılın Nisan ayında
D) Ertesi yılın Mayıs ayında
E) Ertesi yılın Haziran ayında
21-) Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
A) İstihlak vergisi
B) Toplu muamele vergisi
C) Yaygın muamele vergisi
D) Katma değer vergisi
E) Servet vergisi
22-) Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?
A) Vade farkı
B) Servis bedeli
C) Ambalaj masrafı
D) İskonto
E) Sigorta gideri
23-) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mirasçıları yurt dışında ise veraset ve intikal vergisi beyannamesi kaç ay içinde verilmelidir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
24-) Ölüm dolayısı ile mirasçılara intikal eden miras paylarının vergilendirildiği subjektif nitelikteki servet vergisine ne ad verilir?
A) İntikal Vergisi
B) Tereke Vergisi
C) Miras Payı Vergisi
D) Ölüm Vergisi
E) Veraset Vergisi
25-) Veraset ve intikal vergisinde, veraset yoluyla intikallerde vergi hangi vergi dairesince tarh olunur?
A) Ölüm olayının vaki olduğu yerdeki vergi dairesi
B) Ölen kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
C) Defterdarlığın belirleyeceği bir vergi dairesi
D) Ölenin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki vergi dairesi
E) Varislerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
26-) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin mükellefleri, satın aldıkları taşıtları nereye kayıt ve tescil ettiremezler?
A) Trafik şubelerine
B) Belediye siciline
C) Liman siciline
D) Sivil havacılık genel müdürlüğüne
E) İl özel idare siciline
27-) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki eşit taksitte ödendiği aylar hangisidir?
A) Ocak – Haziran
B) Ocak – Temmuz
C) Şubat – Haziran
D) Şubat – Temmuz
E) Mayıs – Kasım
28-) Devlet ormanları dışında kendi arazisini orman haline getiren kişiler kaç yıl süre ile geçici muafiyetten yararlanırlar?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 50
29-) Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan arsanın emlak vergi oranı binde kaçtır?
A) 10
B) 4
C) 6
D) 2
E) 1
30-) Bir araziye paylı mülkiyet halinde sahip olanlar arazi vergisinden ne şekilde sorumludurlar?
A) Hisseleri oranında
B) Her biri verginin tamamından zincirleme
C) Eşit miktarda
D) Yarı yarıya
E) Vergi sorumluluğu yoktur.
1-) B
2-) C
3-) D
4-) E
5-) B
6-) B
7-) D
😎 C
9-) A
10-) C
11-) C
12-) A
13-) D
14-) A
15-) D
16-) E
17-) C
18-) E
19-) A
20-) C
21-) E
22-) D
23-) B
24-) C
25-) B
26-) E
27-) B
28-) E
29-) C
30-) A .
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.