10. sınıf Edebiyat 2. dönem 3. yazılı soruları doğru yanlış, klasik ve test karışık, lise 2 edebiyat dersi 2. dönem 3. yazılısı

II. DÖNEM 10. SINIF ORTAK SINAV SORULARI
                                          Sınıf:              Adı Soyadı:……………………………………………No:…………………
 
Aşağıdaki soruyu doğru (D)-Yanlış (Y) şeklinde
işaretleyiniz.(Her cevap 3 puandır)
S.1 (….)“Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı.”cümlesinde altı çizili kelimede açık istiâre vardır.
S.2(….) Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.
S.3  (….) Halk hikâyeleri daha çok trajedi, meddah hikâyeleri ise
komedi yanı ağır basan anlatımlardır.
S.4 (….) Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.
S.5 (….) Fuzûlî 15. yüzyıl, lirik, divan şairidir.
Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak  cevaplayınız. (Her cevap 2 puan)
S.6 Söz arasında herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatına………………denir.
S.7  Mantıku’t-Tayr’ı…………………yazmıştır.
S.8 14. yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından……………ve …………..olmak üzere ikiye ayrılır.
S.9 Bir tek kişinin seyirci önünde bir olayı   hikâyeyi hareket ve taklitlerle canlandırmasına………………..denir
S.10 Terkibibentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………beyti denir.
S.11 Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi …………dır.
S.12 Yiğitlik, savaş, kahramanlık konusunu işleyen koşma türüne ……………denir.
S.13  Kasidede şairin kendini övdüğü  bölüme………… denir.
S.14 Bektâşî tarikatına bağlı olan şairlerin söylediği şiirlere ………….denir.
S.15  Kavuklu, Gölge Oyunundaki……………….karşılığıdır.
Aşağıdaki soruları klasik tarzda cevaplayınız. (Her cevap 5 puan)
S.16  Meddahlarla şovmenler arasındaki benzerlikler nelerdir?
S.17 Dînî tasavvufî halk edebiyatının ürünlerini yazınız.
S.18 Hacivat’ın kişilik özelliklerini yazınız.
S.19 Geleneksel Türk Tiyatrosunun türlerini yazınız.
Aşağıdaki sorular çoktan seçmeli tarzdadır. (Her cevap 3 puan)
S.20 Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A) Varsağı-Destan- İlahî       B) Koşma-Varsağı- Semaî  
C)  Semaî- Varsağı- Şarkı     D ) Destan-Koşma-Türkü
E) Türkü- Koşma- Şarkı 
S.21 ”Güzeller Mihribân olmaz dimek yanluşdur ey Bâkî
         Olur vallâhi billâhi heman yalvarı görsünler.”
Yukarıdaki beyitle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Altı çizili sözcükte tevriye sanatı vardır.
B) Gazelin makta beytidir.
C) Kafiye dizilişi xb şeklindedir.
D) Gazelin matla beytidir.
E) Aşk konusunu işleyen bir beyittir.
S.22 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)  Tahir ile Zühre / Anonim
B) Makâlât / Hacı Bektâş-ı Velî
C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî
D)  Leyla ile Mecnun /  Fuzûlî
E) Mantıku’t Tayr / Ahmedî
S.23 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanunî Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır. 
    Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Fuzûlî    B) Bâkî     C) Nef’î     D)  Nedim   E) Kadı Burhaneddin
VEYSEL KEKİL                  HALİL KUZPINARI                   NURCİHAN ÇELİK
S.24 Daha çok kaside biçimiyle yazılan, Allah’a yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan Divan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhit    B) Medhiye   C) Naat      D) Münâcât    E) Hicviye
S.25 Aşağıdaki Divan şiiri nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde yazılır?
A) Gazel    B) Rubâî  C) Muhammes    D)  Şarkı    E) Murabbâ
S.26 Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk şiiri türlerinden değildir?
         A) Mani     B) Türkü   C) Ninni     D)Tekerleme   E) Semaî
S.27 Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk Edebiyatı’nın belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Her şair kendinden önceki şairleri taklit etmiştir.
B) Eserler doğaçlama ve saz eşliğinde söylenir.
C) Dil, yabancı sözcük ve kurallarla yüklü ağır bir dildir.
D) Nazım birimi beyit, ölçüsü aruzdur.
E) Sanatlı bir anlatımı yeğlemiştir.
S.28 Karagöz oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk Karagöz oynatıcısı Şeyh Küşterî’dir.
B) “Zenne” oyundaki kadın karakteridir.
C) Karagöz saf, temiz ruhlu, okumamış ama zeki ve irfan sahibi, Türk halkını temsil eder.
D) Muhâvere ve fasıl Karagöz oyununun bölümlerindendir.
E) Beberûhi oyunun çocuk karakteridir.
S.29 Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufî konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.
Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi                  B) Makâlât                  C) Divan-ı Hikmet  
D) Su Kasidesi             E) Mantıku’t-Tayr    
S. 30 “Yüzünde çifte benler
         Hayran oldu görenler
         Bilmem nasıl vazgeçer
         Sana gönül verenler.”
 Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ninni     B) Mâni     C) Varsağı      D) Ağıt      E) Semaî
S.31   Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca fıkraları için söylenirse yanlış olur?
      A) Döneme ait bazı toplumsal özelliklerin görüldüğü
      B) Fıkralardaki olayların halkın mizah anlayışını yansıttığı
      C) Fıkralardan çıkarılacak derslerin olduğu
      D)Tüm fıkraların Nasreddin Hoca denilen şahsiyet tarafından    oluşturulduğu
      E) Sözlü edebiyat ürünlerinden olduğu
S.32 “Bre ağalar bre beyler
        Ölmeden bir dem sürelim
        Gözümüze kara toprak
        Dolmadan bir dem sürelim”
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Konusu kahramanlıktır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Uyak düzeni abcb şeklindedir
E) Varsağıdan alınmıştır.
S.33 “Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ
          İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
          Gayrı yârânı bu günlük edip ey şûh fedâ
          Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a”
         Yukarıdaki bent aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisine aittir?
A) Terkib-i bent    B) Murabba       C) Rubâi
D) Şarkı                 E) Muhammes
S.34  “Âh u feryâdın Fuzûlî  incidübdür  âlemi
          Ger belây-ı aşk ile hoşnûd isen gavga nedür.”
      Yukarıdaki beyitte Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
A) Aşk derdinin verdiği acılar
B) Aşk acısının devamlılığı
C) Aşk acısından duyulan mutluluk
D) Aşkın verdiği acının insanı olgunlaştıracağı inancı
E) Sevgiliye duyulan özlem
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.