11. sınıf felsefe çalışma soruları, lise 3 felsefe dersi konuları hakkında çalışma soruları, Felsefe ile ilgili sorular, Lise feLsefe soruları

Felsefe klasik sorular
1.   Bilgi nedir? Tanımlayınız.
2.   Bilgi nedir?Bilgi çeşitlerini yazınız.
3.   Ultrasonik seslere ilişkin bilimsel buluşun ultrason aletinde kullanılması hangi bilgi türleri arasında ilişkiyi gösterir? Siz de bu türden bir örnek yazınız.
4.   “Hava bulutlu, yağmur yağacak.” “ Yoğurt, böcek ısırmalarına iyi gelir.” gibi ifadeler hangi bilgi türüne girer? Niçin?
5.   Doğruluk ve gerçeklik kavramlarını açıklayarak birer örnek veriniz.
6.   Platon’a göre kaç tür  bilgi vardır? Bilgi veriniz.
7.   Bilgi felsefesinin konusu nedir? Belirtiniz.
 
8.   Bilgi felsefesinin soruları kaç başlık altında toplanabilir? Belirtiniz.
 
9.   Bilginin kaynağı ile ilgili nasıl sorular  sorulabilir ?  örnek veriniz.
 
10.   Protagoras’ın “Her bir şey bana nasıl görünürse benim için böyledir; sana nasıl görünürse senin için de öyle.” Sözünü bilgi kuramı açısından değerlendiriniz.
11.   Protagoras’ın “insan her şeyin ölçüsüdür” sözünü bilgi açısından yorumlayınız.
12.   Descartes’ın şüpheciliğinin amacı nedir? Yazınız.
13.   Septiklerin şüphe anlayışı ile Descartes’ın şüphe anlayışı arasındaki en temel fark nedir?
14.   Descartes varlık anlayışı bakımından ne tür bir filozoftur? Belirtiniz.
15.    “Bir  “at”ı ele aldığımızda “at” tan  duyularla algıladığımız tek tek koşum ya da koşu atını değil, düşünsel olarak kavradığımız bir at özünü anlarız” görüşü  kime ya da hangi yaklaşıma aittir?
16.   Empirist filozoflardan David Hume’un nedensellik ilkesini nasıl açıkladığını yazınız.
17.   D. Hume’a göre nedensellik neden bilinemez ve temellendirilemez? Örnekle açıklayınız.)
18.   Entüisyonist filozoflardan Bergson’a göre bilgi elde etmenin kaç yolu vardır? Adlarını yazınız?
19.   A.Comte’un üç hal yasasına göre insan düşüncesi ya da insanlık hangi hal ya da aşamalardan geçer? Belirtiniz.
20.   “Hayvanın çevresi doğanın bir vergisi olduğu halde, insanın çevresi kendisinin yapıtıdır.” (Takiyettin Mengüşoğlu) sözü üzerine felsefi bir yazı yazınız.
21.   Ahlak ile ahlak felsefesi arasında nasıl bir fark vardır? Açıklayınız
22.   Yapılan bir eylemin sorumluluğu ile özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi örnekle açıklayınız.
 
23.   Ütopya nedir? Tanımlayarak iki ütopya örneği yazınız.
24.   Bürokrasi ne anlama gelir? Belirtiniz.
25.    “Devlet, tek insanın eylemlerini düzenlemek için yeterli olmayan vicdanın yerine geçer” görüşünü örneklerle açıklayınız.
26.   Sivil toplum nedir? Sivil toplum örgütlerinin demokrasi açısından önemi nedir?
27.   Max Weber’e göre egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
28.    Kant’ın ödev ahlakının ilkesi “öyle hareket et ki, hareketlerinin ilkesi (yasası) aynı zamanda başka in-sanlar için de bir ilke (yasa) olsun” şeklindedir. Bu görüşü örnekle açıklayınız.
29.   Sokrates’in “hiç kimse bilerek kötülük yapmaz” sözünü kendinizce, gerekçelerle değerlendiriniz.
30.    Siyasetle siyaset felsefesi arasındaki farkı örnekle açıklayınız.
31.    Felsefe ile bilimin varlığa ilişkin temel bakışını örneklerle karşılaştırınız.
32.   Bilimin özelliklerinden evrensel olma ne demektir? Açıklayınız.
33.   Bilimsel kuram ile felsefi kuram arasında ne gibi farklar vardır?
34.   Thomas Kuhn’a göre paradigma nedir? Bir paradigmadan başka bir paradigmaya geçiş niçin ve nasıl olmaktadır? Açıklayınız.
35.   Klasik bilim anlayışına eleştirel yaklaşan Karl Popper’a göre ileri sürülen bilimsel yargılar niçin hiçbir zaman kesin olarak doğrulanamaz? Açıklayınız.
36.   Bilimsel açıklama ve bilimsel öndeyi arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnek vererek açıklayınız.
37.   Bilimin özelliklerinden ‘seçici olma’ ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
38.   Sokrates, konuşmalarında, kendisinin hiçbir şey bilmediği gerekçesiyle, karşısındaki kişiye sorular yöneltir. Bu sorular ve onlara aldığı cevaplarla, önce o kişinin ortaya koyduğu düşüncenin üstünkörülüğünü, temelsizliğini gösterir. Sorularına devam ederek, konuştuğu kişinin doğru düşünceye ulaşmasına yardımcı olur. Kendi deyişiyle “ruhta uyku halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya” uğraşır. Sokrates’in bu yaklaşımının temelindeki düşünce nedir? Belirtiniz.
39.   “Dışarıda bir gerçeklik vardır, dışarıdadır, ama, bununla birlikte zihnimize doğrudan doğruya verilmiştir. Bu gerçeklik hareketliliktir. Ortada yapılmış şeyler yoktur, yalnız yapılmakta, oluşmakta olan şeyler vardır, ortada öylece durup duran durumlar yoktur, değişmekte olan durumlar vardır.” Henri Bergson’un bu görüşleri bağlamında bilgi anlayışı hakkında bilgi veriniz.
40.   “Bir  “at”ı ele aldığımızda “at” tan  duyularla algıladığımız tek tek koşum ya da koşu atını değil, düşünsel olarak kavradığımız bir at özünü anlarız” görüşü  kime ya da hangi yaklaşıma aittir? Kısaca bilgi veriniz.
41.   Çağdaş Fransız filozofu J. Derrida  “Günümüzde, toplumun çok acil sorunlarına cevap aramakta, hiçbir zaman olmadığı kadar felsefeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum…. Hiçbir zaman, günümüzdeki kadar felsefi hafızaya ihtiyacımız olmamıştır.” der. Felsefeye günümüzde neden daha fazla ihtiyaç duyulduğu üzerine felsefi bir yazı yazınız.
42.   “Eğer bilim adamları kendilerini yalnızca bilgi için bilgi toplamayla sınırlarlarsa, bilim sakat kalacak ve yeni buluşlar yalnızca yeni dertler getirecektir. Zamanla keşfedilebilecek her şeyi keşfedebilirsin, fakat ilerlemen insanlıktan uzaklaşan bir ilerleme olacaktır. Seninle insanlık arasındaki uçurum bir gün o kadar büyüyebilir ki, senin yeni bir buluş üzerine duyduğun coşkunun karşılığı, evrensel bir dehşet haykırışı olabilir.” B. Brecht’in Galileo’nun Yaşamı adlı oyunundan alıntılanan bu parçada bilimin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Sizce bilimin temel amacı nedir? Belirtiniz.
43.   – Varlık algılanabilen olaylardan ibarettir.
– Ancak olgusal dünya (deneylenebilir varlık alanı) bilinebilir.
– Doğru bilgi, olguların deneylenmesiyle ortaya çıkar.
– Olguların, nesnel alanın, dışında bir şey yoktur.
–   Doğayı doğanın kendisiyle anlamak gerekir. görüşleri hangi felsefi yaklaşıma aittir?
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.