11. sınıf felsefe yazılı soruları, lise 3 felsefe yazılısı soruları, Felsefe dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

AD – SOYAD :                                      SINIF:                      NO:
FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI A GRUBU
1.   Yapılan bir eylemin sorumluluğu ile özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi örnekle açıklayınız. (10 p)
2.   Bilim ele aldığı olgular üzerinde iyi, kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız vb gibi değer yargılarında bulunmaz. Bu durum bilimin hangi özelliğini gösterir?(10p)
3.   J. P. Sartre’ın “varoluş özden önce gelir” sözünü açıklayınız.(15 p)
4.   Aristoteles’e göre bir varlığın ortaya çıkışında hangi nedenler söz konusudur? Bir örnek üzerinde belirtiniz.(10 p)
5.   Kant’ın ödev ahlakının ilkesi “öyle hareket et ki, hareketlerinin ilkesi (yasası) aynı zamanda başka insanlar için de bir ilke (yasa) olsun” şeklindedir. Bu görüşü örnekle açıklayınız.(15 p)
6.   Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.(15 puan)•   Felsefe varlıkları incelerken varlığı………………………..…………………inceler.
•   Fenomenolojide varlığı anmada kullanılan yöntem ……………………………………..      …………………….…………dır.
•   Bilimi anlamaya yönelik iki yaklaşım vardır.Bunlar………………………….…….ve …………………………..……dir.
•   Varlığı insan zihninden bağımsız olarak var kabul eden ve maddi cinsten olduğunu savunan görüşe ………………………………………………; varlığın ilk ve en önemli ögesinin idea (düşünce ) olduğunu öne süren öğretiye felsefede ……………………………………………… denilmektedir.
•   Dış dünyadaki varlıkları gözlemleyen ……………………………………, onların en az iki ögeden meydana gelmek durumunda olduğu sonucuna varır. Bu ögeler madde ve formdur.
•   Bergson’a göre insan neyin iyi neyin kötü olacağını ancak …………………………………. ile kavrayabilir.
7.   Bu bölümdeki ifadeleri Doğru/Yanlış D/Y olarak işaretleyiniz.(10 puan)
•   Felsefe bilimlerden ayrı bir alana sahiptir. Bu nedenle bilimlerle hiçbir ilişkisi yoktur(……)
•   Metafizik bilgiler olgulara dayanarak açıklanamaz (……..)
•   İyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilme gücüne yani bireyin kendi tutum ve eylemlerini değerlendirebilme yetisine erdem denir. (…….)
•   Thomas Hobbes’a göre insanı yönlendiren iki önemli güdü vardır: bunlar “ben sevgisi” ve “kendini koruma”dır. (…..)
•   Olgular arasındaki ilişkilerden oluşturulan genellemelerden yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmeye hipotez (varsayım ) denir. (…..)
8.   ”Bütün bilgimiz ‘var olan’ bir şeyin bilgisidir. Bu durum bilimsel bilgiyle felsefi bilginin ortak noktasıdır. Ancak her iki alanın da bu ‘var olan’ hakkında soru sorma tarzları onları birbirinden ayırır.” Paragraf bilimle ontolojinin hangi bakımdan birbirlerinden ayrıldıklarını iddia etmektedir ?  (5 p)
            A) Bilim ve felsefe, aynı varlıklara baksalar bile farklı nitelikleriyle ilgilenirler.
       B) Bilim ve felsefe, herhangi bir varlık karşısında aynı ilgiyi göstermeyebilir.
        C) Hem bilim hem de felsefe ‘var olmayanlarla’ ilgilenmezler.
         D) Felsefe ve bilim aynı varlıklarla ilgilenmezler, bu da onların en önemli özelliğidir.
        E) Bilim ve felsefe aynı varlıkla farklı zamanlarda ilgilenirler.
9.   Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?(5 p)
         A) Hegel      B) Marx      C) Gorgias      D) Farabi      E) Platon
10.   Etikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?  (5 p)  
             A)  Etik, süjenin obje ile ilişkisini inceler
     B) Etik, bilimin metodunun nasıl olması gerektiğini araştırır.
   C) Etik, insan eylemleriyle onları idare eden ilkeleri konu  edinir.
   D)Etik, varlığın bilgisini elde etmeğe çalışan bir disiplindir.
   E) Etik insanların inanma fenomeniyle ilgilidir.
Başarılar Dilerim          
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.