9. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI, LİSE 1 TARİH 2. DÖNEM 1. YAZILISI

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………… ÇOK PROGRAMLI LİSESİ TARİH 1 DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI YOKLAMA SORULARI
(A)
ADI SOYADI: SINIFI: NO:
*Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Her soru 2 puandır.
1)Dört Halife döneminde devlet teşkilatlanması ile ilgili çalışmalar ilk defa Hz………………… zamanında olmuştur.
2) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti ……………………dir.
3)Tarihte İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti ………………….dır.
4)Türk hükümdar ailesine milleti idare etme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği inanışına
……………… denir.
5) Düzenli ve disiplinli Türk ordu teşkilatı ………………………. tarafından kurulmuştur.
6)Orta Asya Türk devletlerinde Türklerin ölüleri için yaptıkları mezarlara ……………….. denir.
7) 622 yılında Mekkeli Müslümanlar artan baskıdan kurtulmak ve İslamiyet’i yaymak amacıyla
………………. ettiler.
8)………………………..döneminde Kur’an-ı Kerim’in ayetleri toplandı ve bir kitap haline getirildi
9) ……………………….savaşıyla İran’ın fethi tamamlanmıştır.
10) Arap Yarımadası dışındaki ilk fetihler ……………………. zamanında yapılmıştır
* Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 10 puandır.
1)Orta Asya Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?(5 madde)
2)Kavimler Göçü’nün sonuçları nelerdir?(5 madde)
3)Uygur devletini Orta Asya’da kurulan diğer Türk devletlerinden ayıran özellikler nelerdir?
4)Avar-Tuna Bulgarları-Oğuzlar-Karluklar:verilen Türk devlet ve boylarının özelliklerini yazınız.
5)Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanması açısından yapılan çalışmalar nelerdir?
*Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Her soru 5 puandır.
1) Aşağıdakilerden hangisi Mani dininin Uygurlar üzerindeki etkilerinden değildir?
A) Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
B) Yerleşik hayata geçtiler.
C) Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda geliştiler.
D) Hayvancılığı bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmaya başladılar.
E) Mani dinini benimsedikten sonra Türklüklerini kaybettiler.
2) Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına ne ad verilirdi?
A) Kut B) Töre C) Şaman D) Kurgan E) Kurultay
3) Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk büyük savaş hangisidir?
A) Taif Seferi B) Mute Savaşı C) Hendek Savaşı D) Tebük Seferi E) Huneyn Savaşı
4) Aşağıdakilerden hangisi Hubeydiye Antlaşmasıyla ilgili değildir?
A) Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
B) Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
C) Bu antlaşma Bedir Savaşı sonrasında yapılmıştır.
D) Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
E) Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.
(A)
* Aşağıdaki ifadeleri (D) veya (Y) şeklinde cevaplayınız. Her soru 2 puandır.
1) Müslümanların ilk savaşı Uhud Savaşıdır( D ) (Y)
2) Gassaniler İslamiyet öncesi Arabistan’da kurulan devletlerden biridir. ( D ) (Y)
3) Orta çağ Avrupa’sının temel yönetim biçimi feodalitedir. ( D ) (Y)
4)Ergenekon Destanı Hunlara aittir. ( D ) (Y)
5)Hayber kalesinin fethiyle baharat yolunun güvenliği sağlanmıştır. . ( D ) (Y)
BAŞARILAR
 
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………… ÇOK PROGRAMLI LİSESİ TARİH 1 DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI YOKLAMA SORULARI
(B)
ADI SOYADI: SINIFI: NO:
*Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Her soru 2 puandır.
1)Hunların bilinen ilk hükümdarı …………………………. dır.
2)Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti ……………………………. dir.
3)İslamiyet’ten önce Türkler arasında en yaygın ve en eski din…………………….. dinidir.
4)Türklerin kullandığı ilk alfabe ………………………….. Alfabesidir.
5) Orhun yazıtları………………………………..Devleti döneminde dikilmiştir.
6) ………………………….Müslümanlarla Bizans ordusu arasında yapılan ilk savaş olarak kabul edilmektedir.
7) ………………………….. Döneminde Kur’an-ı Kerim çoğaltıldı.
8) İslam donanmasının ilk fethi…………………………….alınmasıdır.
9) ……………………………. Savaşı ile Irak’ın fethi tamamlanmıştır.
10)Müslümanlar arasındaki ilk ayrılık ……….….olayında yaşanmıştır.
* Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 10 puandır.
1)Orta Asya Türk göçlerinin sonuçları nelerdir?
2)Kavimler Göçü sonucunda Avrupa toplumunda meydana gelen sosyal sınıfları yazınız.Bu sınıfları kısaca açıklayınız.
3)Mete Han’ın Çin topraklarına yerleşmek yerine Çin’i vergiye bağlamasının nedeni nedir?
4)İtil Bulgarları-Hazarlar-Türgeşler-Oğuzlar: verilen Türk devlet ve boylarının özelliklerini yazınız.
5)Hz.Ali dönemi olaylarını değerlendiriniz.
*Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Her soru 5 puandır.
1) Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti’nin Türk tarihindeki önemli rollerinden değildir?
A) Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti’dir.
B) Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
C) Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır.
D) Asya Hun Devleti’nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı başarmışlardır.
E) Anadolu’da kurulan ilk Türk devletidir.
2) Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun başlıca özelliklerinden değildir?
A)Halk hürdü. Herkes aynı işi yaptığından(hayvancılık) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması imkânsızdı.
B)Yaşam biçimleri göçebe olduğundan savaşta elde ettikleri esirleri çalıştırmaya elverişli değildi. Bu yüzden Türk toplumunda köle sınıfı yoktu.
C)Din adamları diğer toplumlarda olduğu gibi imtiyazlı değillerdi.
D)Uzun süre esaret altında yaşadıklarından başka toplumların kültürlerinden büyük ölçüde etkilenmişlerdir.
E)Kadın erkek eşitliği egemendi. Toplumun temelini aile oluşturuyordu. Aile kutsal kabul edilirdi
3) Aşağıdakilerden hangisi Dört halife döneminin en önemli özelliğidir?
A) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
B) Hz. Muhammed’i bizzat gören kişiler olması
C) Dördünün de Mekke’li olması
D) En güçlü halifeler olması
E) Tüm Arabistan’da İslamiyet’in yayılması
4) Hz. Muhammet döneminde yapılan savunma savaşı hangisidir?
A) Bedir Savaşı B) Uhut Savaşı C) Hendek Savaşı D) Tebük Seferi E) Huneyn Savaşı
(B)
* Aşağıdaki ifadeleri (D) veya (Y) şeklinde cevaplayınız. Her soru 2 puandır
1)Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. . ( D ) (Y)
2)Müslümanların Arap yarımadası dışında kazandıkları ilk zafer Huneyn savaşıdır. . ( D ) (Y)
3)Orhun Kitabeleri İlteriş adına dikilmiştir. . ( D ) (Y)
4) İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise kurultay denirdi.( D ) (Y)
5)Ukaz panayırı Müslüman Araplar için önemli bir etkinliktir.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

18 YORUMLAR

  1. ben yarın sınava gırecegım ancak verdıgınız bılgıler pek yeterlı olmadı sunların bır cevaplarını yazsaymıssınız coq guzel olcaktı ancak yapmamıssınız…

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.