9.SINIFLAR,TARİH DERSİ II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI, LİSE 1 TARİH 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST ŞEKLİNDE

9.SINIFLAR,TARİH DERSİ II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI (A)
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
1) Bir tarihi olayın değerlendirilmesinde
I.Olayı meydana geldiği dönemin şartlarına göre değerlendirmek
II.Olayı günümüzdeki bazı olaylarla karşılaştırmak
III.Olayı farklı kaynaklara dayanarak incelemek
Yargılarından hangilerine önem verilmesi objektif bir yaklaşım sergilenmesini sağlar?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III
2)Tarih öncesi ve Tarihi Çağlar’ın günümüze yaklaştıkça sürelerinin kısaldığı görülür. Aşağıdakilerden hangisinin bu durum üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
A)Toplumlararası iletişimin hızlanması B)Toplumsal gelişmenin yavaşlaması
C)Ticari faaliyetlerin hızlanması D)Teknolojinin hızla genişlemesi
E)Toplumlararası rekabetin artması
3)Yaşanan olaylar doğrudan tarihi bilgi ve kaynak olarak değerlendirilmezler. Bir olay üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklenir. Bu durum
I.Objektif bir değerlendirmenin yapılabilmesi
II.Olayların tüm sonuçlarıyla birlikte ortaya çıkması
III.Olayların başka olaylarla bağlantılı olması gibi yargılardan hangileriyle ilgilidir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III
4) Lidya uygarlığında ticari faaliyetleri kolaylaştırma düşüncesi paranın icadına, paranın icadı uluslar arası ticaretin gelişimine, o da Kral Yolu’nun yapılmasına neden olmuştur. Buna göre;
I.Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu
II.Bir olayın sonucunun, sonraki olaya neden olduğu
III.Lidyalıların yalnız ticari faaliyetlerle ilgilendikleri yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III
5)Cilalı Taş Devri’ni yaşamış olan bir bölgede yapılan kazılar sonucunda;
-buğday kalıntılarına,
-seramiklere
-hayvan koşumlarına rastlanmıştır. Buna göre;
I.Yerleşik yaşam başlamıştır.
II.Ateşten yararlanılmıştır
III.Devirleri sırasıyla yaşamışlardır.
IV.Hayvanlar ehlileştirilmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)I ve II B)II ve IV C)II ve III D)I, II ve III E)I, II ve IV
6) İlkçağ’da gözümüze çarpan;
-Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları
-Hititlerin anal denilen yıllıklar yazmaları
-Lidyalıların parayı kullanmaları gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kendi alanlarında ilk buluşlar olmaları B)Tarih öncesi dönemde gerçekleştirilmeleri
C)Toplum tarafından benimsenmiş olmaları D)Tarihi çağları başlatmış olmaları
E)Evrensel nitelikteki gelişmeler olmaları
7)MÖ.1280 yılında imzalanan Kadeş Antlaşması’na göre;
I.Mısır veya Hititlerden kaçan bir sığınmacı iade edilecek
II.Kaçan sığınmacı öldürülmeyecek
III.Suçundan dolayı ailesine zarar verilmeyecektir. Buna göre bu maddelerden hangileri, toplu ceza yerine bireysel hukuk anlayışına kesin kanıt olarak gösterilebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III
8) Ahiret inancına sahip Mısırlılar, bedenin bozulmaması amacıyla ölüleri mumyalamışlar ve ölüler için anıt mezarlar yapmışlardır. Bu durum Mısırlıların aşağıdaki alanların hangilerinde gelişme göstermelerine sebep olmuştur?
A) Bürokrasi- Yasa hazırlayıcılığı B)Tıp- Mimari C)Savaş- Merkezi Krallık
D)Bilim- Felsefe E)Ticaret- Tarım
9) İyonlardaki
I.Şehir devletleri halinde yaşayarak özgür bir ortam oluşturmaları
II.Site yöneticilerinin bilimle uğraşanları desteklemeleri
III.Çok tanrıcılığı benimsemeleri
IV.Ticaret sayesinde diğer uygarlıklarla etkileşime geçmeleri gibi özelliklerden hangileri bilim ve felsefe alanındaki gelişmelerde etkili olmamıştır?
A)Yalnız III B)II ve IV C)I ve II D) III ve IV E)I ve III
10) Orta Asya’da islamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde ülke, hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiş ve aile üyelerine ülke yönetiminde görevler verilmiştir. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kısa sürede yıkılmaları B)Halka baskı uygulamaları C)Savaşçı bir toplum olmaları
D)Göçebeliği benimsemeleri E)Avrupa’ya göç etmeleri
11) Göçebe Türklerin sanat faaliyetlerinde çoğunlukla savaş sahneleri, av sahneleri ve hareketli figürler yer alır. Bu durum Türk Sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)Boyların katkıları ile oluştuğunun B)Göçebe yaşantıdan etkilendiğinin
C)Klasik bir dönem yaşandığının D)Halk tarafından benimsenmediğinin
E)Başka kültürlerden etkilendiğinin
12) Kavimler Göçünden sonra merkezi krallıkların yıkılması ile kendi güvenliğini sağlayamayan köylüler ve toprak sahipleri, daha güçlü olanın yanında yer almaya çalışmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
A)Kilisenin etkinliğinin azalmasında B)Merkezi yönetimin kurulmasında
C)Tarım gelirlerinin artmasında D)Halk arasında dayanışma oluşmasında
E)Feodal yönetim şeklinin doğmasında
13) Orta Asya Türk devletlerinde devlet yönetiminde Hakana yardımcı olunabilmesi amacıyla Kurultay adlı bir meclis oluşturulmuştur. Bu meclis karar alma meclisi değil danışma meclisi niteliğindedir. Buna göre;
I.Son kararın Hakana ait olması
II.Devletin ileri gelenlerince oluşturulması
III.Devlet yönetiminde Hakana yardımcı olması gibi özelliklerinden hangileri Kurultaya danışma meclisi niteliği katmaktadır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E) II ve III
14) Uygurlarda Maniheizm resmi din olarak kabul edilmesine rağmen devlet içerisinde başka dinlere ait mabetlere de sıkça rastlanmaktadır. Buna göre Uygurlarla ilgili olarak;
I.Dini inançlara karşı hoşgörüyle yaklaşılmıştır.
II.Toplumda mezhep farklılıkları bulunmaktadır.
III.Laik devlet anlayışı benimsenmiştir. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III
15) İslamiyetten önce Arabistan halkının bir kısmı, Hristiyanlığa ve Museviliğe, büyük bir kısmı ise putperestliğe inanmaktaydı. Halk kabileler halinde yaşamaktaydı. Ayrıca toplumda kan davaları eksik olmuyordu. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir?
A)Ekonomik olarak geri kalınmış bir toplum olduğuna B)Halk arasında sınıflaşmalar olduğuna
C)Dini ve siyasi yönden toplumda bütünlük bulunmadığına D)Ticaretin önemli bir geçim kaynağı olduğuna
E)Çevre uygarlıklardan etkilenildiğine
16) I.Durum: Dört Halife Devrinde halifelerin işbaşına gelişinde Mekke’nin ileri gelenleri söz sahibi olmuşlar ve halifeleri seçimle belirlemişlerdir.
II.Durum: Emevilerle birlikte ölen halifenin yerine oğlu geçmeye başlamıştır. Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A)İslam toplumunda çoğulculuğa her zaman önem verildiğinin
B)Emevilerden itibaren halifelikte saltanat sisteminin benimsendiğinin
C)Emevilerle birlikte yönetimin aynı aileden devam ettiğinin
D)Halifelerin her zaman seçimle işbaşına geçmediğinin
E)İslam Devletinde demokratik dönemler bulunduğunun
17) Hz.Ebubekir döneminde;
-dinden dönen kabileler itaat altına alınmış
-zekat vermek istemeyenlerin üzerine gidilmiş
-sahte peygamberler ortadan kaldırılmıştır. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A)Devlet otoritesini sağlamaya B)Sınırları genişletmeye C)Kur’an’ın orjinalliğini korumaya
D)Arap Milliyetçiliğini önlemeye E)Ticaret gelirlerini artırmaya
18)Abbasiler döneminde, Eski Yunan ve Roma Medeniyetlerine ait pek çok eser Arapçaya çevrilmiştir. Medreselerde de tefsir, fıkıh, kelam gibi derslerin yanı sıra tıp, matematik, kimya gibi dersler de okutulmuştur. Buna göre;
I.İslam kültürü, Batı kültürünün temelini oluşturmaktadır.
II.Farklı zaman dilimlerinde göze çarpan uygarlıklar arasında kültürel etkileşim olabilmektedir.
III.Abbasiler döneminde dini ve pozitif bilimlere önem verilmiştir gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)I ve II
19) –İslamiyetin Türkler arasında yayılmaya başlaması
-Orta Asya’da Çin hakimiyetinin sona ermesi
-Ticaret yollarının Müslümanların denetimine geçmesi
-Türk ve Arap toplulukları arasındaki ilişkilerin gelişmesi
Talas Savaşı’nın yukarıdaki sonuçları aşağıdaki alanların hangisine yönelik değildir?
A)Dini B)Siyasi C)Bilimsel ve Kültürel D)Ekonomik E)Sosyal
20) Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslamiyeti yaymak amacıyla çeşitli savaşlar yapmışlardır. Böylece cihat politikasını uygulamışlardır. Buna göre
I.Dandanakan Savaşı
II.Malazgirt Savaşı
III.Pasinler Savaşı
IV.Yassıçemen Savaşı savaşlarından hangileri cihat özelliği göstermez?
A)Yalnız II B)II ve III C)I ve IV D)II ve IV E)I,II ve IV
21)Karahanlı Devleti İslamiyeti kabul etmesine rağmen;
-Türkçeyi her alanda kullanmışlar
-Ülkeyi eski Türk geleneklerine göre yönetmişlerdir. Bu durum;
I.Türk geleneklerinden kopmadıkları
II.Araplaşma eğilimi taşımadıkları
III.İslamiyeti tam olarak benimseyemedikleri yargılarından hangilerine kanıttır?
A)Yalnız I B)I ve II C)I ve III D)II ve III E)I,II ve III
22)Türk-İslam devletlerinde ele geçirilen topraklar komutanlara görev karşılığında dağıtılmış ve onlardan bulun dukları bölgelerde vergi toplamaları, asker yetiştirmeleri, bölgeyi bayındır hale getirerek yönetmeleri istenmiştir. Buna göre bu sistem aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili değildir?
A)Ekonomik B)Yönetim C)İmar D)Askeri E)Dini
23) Moğol İmparatoru Cengiz Han döneminde (1196-1227) Orta Asya’daki İslam mimari eserlerinin yakılıp yıkıldığı gözümüze çarparken, ölümünden sonra ortaya çıkan Moğol Hanlıkları döneminde bu İslam eserlerinin onarıldığı hatta yenilerinin yapıldığı görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Moğolların siyasi otoritelerini kaybettiklerinin B)Moğollar arasında İslamiyetin yayılmaya başladığının
C)Moğolların Türk kültürünü etkilediklerinin D)Moğolların ikili yönetim anlayışıyla yönetildiklerinin
E)Moğolların, İslamiyetin koruyuculuğunu üstlendiklerinin
24)1040 Dandanakan Savaşı Gaznelileri çöküşe götürürken , Selçukluların kuruluşunun tamamlanmasını sağlamıştır. Sadece bu bilgiler;
I.İktidarın el değiştirmeye başladığı
II.Bölgedeki güç dengelerinin değiştiği
III.Devlette Türkmenlerin etkin hale geldiği yargılarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A)Yalnız II B)II ve III C)I ve II D)I ve III E)I,II ve III
25)Malazgirt savaşı sonrası Türklerin Anadolu’ya göçe yönlendirilmesi;
I.Türkleri Balkan fetihlerinde destek güç olarak kullanmak
II.Denizcilik alanında Venedik donanmasıyla boy ölçüşmek
III.Halkın kültürel yönden gelişmesine destek sağlamak
IV.Anadolu’nun kısa sürede Türkleşmesini sağlamak
V.Anadolu’da kurulan beyliklere nüfus desteği sağlamak yargılarından hangileri ile ilgilidir?
A)I ve II B)III ve IV C)III ve V D)IV ve V E)I ve III
9.SINIFLAR,TARİH DERSİ II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI (B)
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
1) I.Olayların meydana geldiği dönemlerde yazılan her türlü belgeye ana kaynak denir.
II. Ana kaynaklardan yararlanılarak yazılan eserlere ise ikinci el kaynak denir.
Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A)İkinci el kaynaklar çoğunlukla yanlış bilgiler içerir
B)Ana kaynaklar yazılırken ikinci elden kaynaklardan da faydalanılır.
C)İkinci el kaynaklar, ana kaynakların izlerini taşır
D)Aynı olayı anlatan kaynaklar aynı kişiler tarafından yazılmıştır
E)Ana kaynakların güvenilirliği zayıftır
2) Tarih Öncesi Çağlar’dan, Tarihi Çağlar’a geçiş dönemi toplumdan topluma farklılık gösterir
Bu duruma neden olarak;
I.Toplumların inanış biçimleri
II.Toplumların yazıyı farklı zamanlarda kullanmaları
III.Bilimsel çalışmaların önemsenmemesi yargılarından hangileri gösterilebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III
3) “Tarihi bilgiler, kesin ve değişmez bilgiler değildir.”Aşağıdaki yargılardan hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir?
A)Yeni belge ve bilgiler eski bilgileri değiştirebilir B)Tarihi olay objektif bir biçimde değerlendirilmelidir
C)Yerli kaynaklar gibi yabancı kaynaklara da başvurulması, kesin sonuçlar elde edilmesini sağlar.
D)Tarihi olaylar mutlaka belgelere dayandırılmalıdır E)Tarihte yer ve zaman kavramı son derece önemlidir.
4)Yontma Taş Devri’nin sonlarında bulunan ateş, insan topluluklarının yaşamlarında önemli değişikliklere yol açmıştır. Buna göre;
I.Seramik yapımının gerçekleşmesi
II.Madenlerin eritilerek hayata sokulması
III.Yerleşik yaşama geçilmesi gibi faaliyetlerden hangilerinin ateşin kullanılması ile doğrudan bir ilişkisi yoktur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)II ve III
5) Tarih öncesi Dönemler, insanların kullanmış oldukları araç ve gereçlerin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. En eski döneme ait eşyalar, diğer dönemlere ait eşyalara oranla toprağın daha alt katmanlarında yer almaktadır. Tarih öncesi devirleri, tarihsel sürece uygun yaşamış bir bölgede araştırma yapan bir arkeolog sırasıyla aşağıdaki alet türlerinden hangilerini bulur?
A)Taş, toprak, maden B)Toprak, taş, maden C)Taş, maden, toprak
D)Maden, toprak, taş E)Maden, taş, toprak
6) İlkçağ toplumlarından; Sümerler’in yazıyı, Mısırlıların Güneş takvimini, Çinlilerin ipekli kağıdı icat etmeleri;
I.Gereksinim duymaları
II.Medeniyetlerini yayma arzusu
III.Dinsel inanışlar gibi faktörlerden hangileriyle alakalıdır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III
7)-Hititlerde Tanrılara hesap verme düşüncesi
-Mısır’da tarla sınırlarının belirlenmesi ihtiyacı
-Lidyalılarda ticari faaliyetleri kolaylaştırma düşüncesi
-İyonlarda yerleşmek ve ticaret amacıyla yeni yerlerin aranması gibi özelliklerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A)Paranın icat edilmesine B)Kolonicilik faaliyetlerine C)Anal denilen yıllıkların yazılmasına
D)Yazının icat edilmesine E)Geometri biliminin ortaya çıkmasına
8)Mısır uygarlığında;
-takvim çalışmalarının başlaması
-mumyacılık tekniğinin gelişmesi
-tarımın gelişmesi
-anıtmezar yapımının gelişmesi gibi gelişmelerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangi ikisi etkili olmuştur?
A)Sanat- Edebiyat B)Din- Matematik C)Nil Nehri- Coğrafi Koşullar
D)Nil Nehri- Din E)Yönetim- Din
9)İlk tek Tanrılı din, İbrani toplumunda görülen Musevilik olmasına rağmen bu din, Hristiyanlık ve İslamiyet kadar yayılmamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)İbrani devletinin kısa sürede yıkılması B)Tarih boyunca baskı ve şiddete maruz kalınması
C)Nüfus olarak azınlıkta kalınması D)Museviliğin Ortadoğu’da ortaya çıkması
E)Musevilerin bu dinin yalnızca kendilerine gönderildiğine inanmaları
10) İslamiyetten önce Türk devletlerinde görülen;
I.konar-göçer yaşam tarzının benimsenmesi
II.Her boyun “Kurultay Meclisi”nde temsil edilmesi
III.İkili yönetim anlayışının uygulanması gibi özelliklerden hangileri bu devletlerin kısa sürede yıkılmalarında etkili olan sebeplerdendir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III
11) Türk toplulukları genelde göçebe bir yaşantı sürdürmüşler ve bu yaşantıya uygun faaliyetlerde bulunmuş lardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi göçebe Türklerin faaliyetlerinden biri değildir?
A)Ticaret B)Mimari C)Yönetim D)Askerlik E)Hayvancılık
12) Feodalite rejiminde;
-ticaret önemini kaybetmiş
-küçük idari birimler oluşturulmuş
-Kilisenin halk üzerindeki etkisi artmış
-sınıf farklılıkları meydana gelmiştir. Bu açıklamada aşağıdaki alanların hangisinde bir değişiklik olduğuna değinilmemiştir?
A)Ekonomik B)Sosyal C)Etnik D)İdari E)Dinsel Etki
13)İslam öncesi Türk topluluklarında Töre denilen sözlü hukuk kuralları geçerliydi. Devlet ve toplum hayatı bu hukuka göre işlerdi. Hükümdarlar bile bu kurallara aykırı hareket edemezlerdi. Buna göre;
I. Hükümdarları sınırlayan kurallar bulunduğu
II.Sözlü hukuk kurallarının yaygın olduğu
III.En yetkili gücün hükümdar olduğu yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)II ve III
14) Hazar Devleti’nde davalara ikisi Müslüman, ikisi Hristiyan, ikisi Musevi ve biri de Şamanist olan yedi kişi lik hakim heyeti bakardı. Sadece bu bilgiler;
I.Dinsel hoşgörünün olduğu
II.Ülkede din birliğinin olmadığı
III.Ülkenin demokrasiyle yönetildiği yargılarından hangilerinin göstergesi olamaz?
A)Yalnız II B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)II ve III
15) İslami döneme kadar Arabistan’da siyasi bir birlik oluşturulamamış ve herhangi bir Arap Devleti, yarımadaya tam olarak hakim olamamıştır. Buna neden olarak;
I.Arabistan’da önemli coğrafi farklılıklar olması
II.Toplumda kadına değer verilmemesi
III.Araplar arası kültür birliğinin oluşturulamamış olması yargılarından hangileri gösterilebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)II ve III E)I,II ve III
16) I.Olay: Hz.Ebubekir zamanında ümmetçi anlayışı sağlamak üzere toplumda eşitliğe önem verilmiş ve tüm kabilelere eşit mesafede durulmuştur.
II.Olay: Hz. Osman zamanında Ümeyye (Emevi) ailesinin mensupları devlette önemli makamlara getirilmiştir.
Yukarıdaki I. ve II. olay dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Fetihlerde önemli mesafeler katedildiğine
B)İslam tarihinde en eşitlikçi dönemin Hz.Ebubekir zamanında yaşandığına
C)Hz. Osman döneminde kurumlaşmaya önem verildiğine
D)Hz. Osman’dan itibaren halifelikte saltanat sistemine geçildiğine
E)Hz. Ebubekir dönemindeki eşitlik anlayışının devam ettirilemediğine
17) Hz.Ömer döneminde;
-fethedilen topraklar küçük illere bölünmüş
-adalet örgütü kurulmuş
-devlet hazinesi kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Toplumda ayrılıklar olduğunun B)Kurumsallaşmanın gerçekleştirildiğinin
C)Çok uluslu yapıya geçildiğinin D)Ülke sınırlarında daralma yaşandığının
E)Ülkede iç savaş yaşandığının
18) Abbasiler’de;
-Memun döneminde bilimsel çalışmalara ağırlık verilmiş, pozitif bilimlerle alakalı Mutezile mezhebi ön plana çıkmış,
-Mutasım döneminde Türkler’e büyük önem verilmiş ve Bizans sınırında ordugah şehri olan Avasım şehirleri kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Abbasiler, Emeviler’in uyguladığı ırkçı politikaları terk etmişlerdir.
B)Abbasiler ümmetçiliği ön planda tutmuşlardır.
C)Abbasiler, Arap olmayan Müslüman topluluklara karşı hoşgörülü tutum sergilemişlerdir
D)Abbasiler bilimsel çalışmalara önem vermişlerdir.
E)Abbasiler döneminde mezhep çatışmaları artarak devam etmiştir.
19) “Türk-İslam tarihi Talas Savaşı ile başlar.” Bu düşünceye sahip olan bir tarihçi buna gerekçe olarak;
I.Türkler’in Emeviler’le sürekli mücadele etmesi
II.Bu savaş sonucunda kağıt,matbaa,pusula ve barutun Çin’in dışına taşması
III.Talas Savaşı ile Türkler’in İslamiyete girmeye başlaması yargılarından hangilerini gösterebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)II ve III
20) Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslamiyeti yaymak amacıyla çeşitli savaşlar yapmışlardır. Böylece cihat politikasını uygulamışlardır. Buna göre
I.Dandanakan Savaşı
II.Malazgirt Savaşı
III.Pasinler Savaşı
IV.Yassıçemen Savaşı savaşlarından hangileri cihat özelliği gösterir?
A) II ve III B) Yalnız II C)I ve IV D)II ve IV E)I,II ve IV
21) Karahanlılar Devleti’nde;
-hükümdarlar Türkçe isim kullanmış
-Türkçe resmi dil ilan edilmiş
-ülke ikili sistemle yönetilmiştir. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıttır?
A)Türk kültürünün devam ettirildiğine B)Arap kültürünün benimsendiğine
C)Farklı toplumlarla etkileşim yaşandığına D)Devletin kısa ömürlü olduğuna
E)Yönetim yapısının değiştiğine
22)Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen;
I.Köylülerin devletten izin almadan topraklarını terk etmelerinin yasaklanması
II.Müslüman ve gayrimüslim çiftçilerden öşür ve haraç vergilerinin alınması
III.Toprağını işlemeyip boş bırakan çiftçinin toprağının elinden alınması
IV.Esnaf ve zanaatkarların kendi aralarındaki birliklerinin desteklenmesi gibi uygulamalardan hangileri tarımsal üretimde sürekliliği hedeflemektedir?
A)Yalnız I B)I ve II C)II ve IV D)I ve III E)III ve IV
23) Orta Asya’da Cengiz Han önderliğinde kurulan Moğol Devleti, kısa sürede Asya’da egemenliği ele geçirmiş ve Batıya doğru ilerlemeye başlamıştır. Moğolların batıya doğru ilerleyişi Türkleri de etkilemiş ve Türkler Ana dolu’ya göç etmeye başlamışlardır. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A)Haçlı seferlerinin gerçekleşmesine B)Beylikler arasında siyasal hakimiyet mücadelelerinin başlamasına
C)Toplumda dayanışmayı sağlayacak kurumların oluşturulmasına
D)Denizciliğin ve deniz ticaretinin gelişmesine
E)Anadolu’nun kısa sürede Türkleşip Müslümanlaşmasına
24) Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu devlet merkezi Rey şehrine taşınmış, Çağrı Beye ülkenin doğu tarafı, Musa Yabguya batı tarafı bırakılmıştır. Tuğrul Bey ise Rey kentinde devletin merkezinde yer almıştır. Buna göre;
I.Eski Türk geleneklerinin devam ettirildiği
II.Aile üyelerinin yönetimde etkili olduğu
III.Siyasi bütünlüğün sağlanmaya çalışıldığı yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III
25) Malazgirt Savaşının kazanılmasının ardından Türk komutanları, Büyük Selçuklu sultanı Alparslan tarafından sistemli bir şekilde Anadolu’ya yönlendirilmiş ve ilk Türk siyasi yapılanmalar Anadolu’da faaliyet göstermeye başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu da bu şekilde gerçekleşmiştir.Bu açıklamaya göre;
I.Türk tarihinin Malazgirt Savaşı ile başladığı
II.Anadolu’nun sistemli bir fetih hareketi ile Türkleşmeye başladığı
III.Anadolu’daki siyasi yapılanmaların Büyük Selçukluların bir uzantısı olduğu
IV.Anadolu’daki ilk türk yerleşmelerinin, Selçuklu otoritesini artırdığı yargılarından hangileri savunulamaz?
A)Yalnız II B)Yalnız IV C)I ve III D)III ve IV E)II ve IV
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.