9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı soruları, Türk Edebiyatı 2. dönem yazılısı

TÜRK EDEBİYATI I 2.DÖNEM 9 ….. SINIF   1.SINAVI  
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım
S.1.İstiklal Marşı’nın bu bölümünde Türk tarihi ilgili değindiği konuları dörtlükte geçen kelimelerle açıklayınız.
Cem’in tamama irüp devri cam kalmışdur   S.2.Bu (NABİ)şiirin türü hakkında beyitlerden örnekler vererek bilgi veriniz.
           O camdan da bu meclisde nam kalmışdur
       
 Rüsum-i lütf ü kerem halk içinde mensüdir(unutulmuş)
 Fakat alıp virilür bir selam kalmışdur  NABİ
 
Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş S.3Yandaki şiirin hangi geleneğe ait olduğunu şiirden örneklerle açıklayınız.
Vâr ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş
Gam çekme hakîkatde eğer ârif isen
Farz eyle ki el’ân yine âlem yoğ imiş                             
 
    Ahmet HAŞİM             S.4.Bu şiirde şair ahengi nasıl  sağlamıştır?Açıklayınız.
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;
 Koşma/Gevheri              S.5.Halk şairi Gevheri bu şiirnde hangi gelenğin etkisinde kalmıştır? Şiirden örnekler
İyiye hizmet et olasın eyi                         vererek açıklayınız. 
Öter defler gibi sinemin neyi
Bu çarhın elinden el’aman deyi
Geda ağlar sultan ağlar kul ağlar
         Kamil olanların bellidir yeri
           Yoluna koyarlar can ile seri
           Hakkın didarını görelden beri
           Gökler ağlar derya ağlar sel ağlar
S.6.Hurşide baksa gözleri halkın dola gelür   S.6.Bu beyitteki edebi sanatları adlarını yazıp açıklayınız.
       Zira görünce hatıra ol meh-likâ gelür
 
 
S.7.Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeler getirerek doldurunuz.
      Lirik şiirlere halk edebiyatında …ve ……divan şiirinde………………………ve………………………nazım şekli veya türü  adlarını alırlar.Manzumelerin sanatsal özellik taşıyanlarına …………..adı verilir.Çobanların karşılıklı kır konulu şiirlerine …………adı verilir.
 
S.8.Manzum hikayeler ile şiir arasındaki benzerlik ve farkları belirtiniz.
S.9.Anlatmaya dayalı metinlerle göstermeye dayalı metinlerin eser bakımından farkları nasıl belli olur?Açıklayınız.
 
– Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış”(D/Y) olarak değerlendiriniz.(her soru ikişer puandır)
  *Bir ülkede ortaya konan edebi metin ile o ülkenin toplumsal yaşamı, yapısı arasında sıkı bir etkileşim vardır.(         )
  *Farklı zaman dilimlerinde oluşturulan metinler, zihniyet açısından birbirinden farklı özellikler gösterir………….(         )
  *Her tema, yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel problemlerinden farklı bir yapıdadır……………………(        )
  *Şiirde bireysellik ve çağrışım duyguları işlenir……………………………………………………………………………….(        )
  *Divan şairleri kendilerinden sonra gelen şairleri etkilememişlerdir……………………………………………….(        )
  *Modern şiirde şairler sadece bir gelenekten şekil bakımından etkilenebilirler. …………………………….(        )
  *Mesnevilerde aşk vb olay örgüsü olduğu için manzume örneklerindendir…………………………………….(        )
  *Halk şairleri şiirlerinde daha çok soyut ifadeleri kullanmaktadırlar………………………………………………..(        )
  *Koşmanın işlediği konuya göre şiir türü de değişebilir…………………………………………………………………….(        )
  *Koşma,semai,şarkı ve ilahinin şekil bakımından ve içerik bakımından hiç benzerliği yoktur………..(        )
kaynak

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.