Angles- Catala locució verbal que es compon del verb més preposició o adverbi i explicació, English-Catalan Phrasal verbs, idioms and meanings

blow up
s inflar, volar, ampliar
come across
v trobar per casualitat, topar
break down
v perdre la salut, tenir un col·lapse | avariar-se, fer-se malbé | fer fallida, fracassar | posar-se a plorar
break up
v esmicolar-se, espoltrir-se | fondre’s, desfer-se, trencar-se | acabar-se | dispersar-se, escampar-se | acabar, tancar-se
bring up
v pujar, educar, criar | treure (tema) | vomitar, treure, perbocar
call back
v tornar a trucar, recordar, fer tornar
catch up
v encalçar, agafar-se a
check in
s facturació
Transport aeri: Turisme. Hoteleria
Def. del Termcat: Gestió que es duu a terme en un aeroport o una estació mitjançant la qual una companyia de transport lliura als passatgers la targeta d’embarcament i, si cal, n’enregistra l’equipatge.
s entrada
Turisme. Hoteleria
Def. del Termcat: Conjunt de tràmits que es fan a la recepció d’un establiment d’allotjament perquè un hoste pugui ocupar una habitació.
Nota: Per a referir-se a l’acció se sol utilitzar la perífrasi fer l’entrada.
check out
s sortida
Turisme. Hoteleria
Def. del Termcat: Conjunt de tràmits que es fan a la recepció d’un establiment d’allotjament perquè un hoste pugui deixar l’habitació que ocupava.
Nota: Per a referir-se a l’acció se sol utilitzar la perífrasi fer la sortida
cheer up
v animar, animar-se
excl cheer up! ànim! anima’t!
come across
v trobar per casualitat, topar
To come true acomplir-se, esdevenir-se
To come about passar, succeir
To come across trobar per casualitat, topar
To come apart desmuntar-se, trencar-se, dividir-se
To come back tornar, recordar, tornar a la memòria
To come by aconseguir, obtenir
To come down esfondrar-se, caure, baixar
To come forth sortir, aparèixer
To come forward presentar-se, oferir-se
To come in entrar
To come of provenir
To come of age arribar a la majoria d’edat
To come off tenir lloc, tenir èxit, desprendre’s, desenganxar-se
To come on seguir, desenvolupar-se, progressar, arribar
To come out sortir, aparèixer, desaparèixer
To come round visitar, deixar-se caure, entendre, assentir
To come to tornar en si, pujar, arribar
To come together ajuntar-se
To come up pujar, aparèixer, sortir, sorgir, ser discutit, acostar-se
To come upon caure sobre, sorprendre
To cut away tallar
To cut down tallar, escurçar, rebatre, disminuir, minvar
To cut off tallar, aïllar
To cut out retallar, suprimir, excloure, reemplaçar, espatllar-se, desconnectar-se
To cut up capolar, esmicolar, afligir-se
Cut it/that out! prou!
adj cut-up disgustat –ada
do up
v lligar | arreglar | embolicar | decorar
drop off
v desprendre’s, separar-se | baixar | adormir-se | deixar | disminuir
fall over
v ensopegar amb | caure
to fall asleep adormir-se
to fall flat no tenir èxit
to fall in love enamorar-se
to fall short fer curt, no arribar
to fall back retirar-se, retrocedir
to fall back on recórrer a
to fall down caure, esfondrar-se | fracassar
to fall for enamorar-se, deixar-se enredar
to fall in with estar d’acord, coincidir
to fall out with barallar-se, renyir
to fall through fracassar
to fall upon caure sobre

fill in
v omplir (un imprès)
s fill-in substitut, substitutiu
I’ve had my fill of him estic tip d’ell
To fill in omplir ( un imprès)
To fill out eixamplar, engreixar | eixamplar-se, engreixar-se
To fill up omplir, tapar
to find fault with trobar defectes, censurar
to find one’s feet començar a caminar | fig independitzar-se
to find guilty JUR declarar culpable
to find oneself trobar-se
to find for fallar a favor de
to find out esbrinar, descobrir
to find out about informar-se sobre, esbrinar sobre
To get ready preparar-se
To get hold of agafar, aferrar
To get the better of avantatjar
To get wind of assabentar-se
To get better millorar
To get old envellir-se, fer-se vell
To get rid of desfer-se de
To get near apropar-se
To get about desplaçar-se, moure’s | difondre’s, escampar-se | viatjar molt
To get along avenir-se | progressar, fer progressos, millorar | anar, anar fent, espavilar-se | marxar
To get away allunyar-se, marxar, escapar-se
To get back recobrar, tornar
To get by defensar-se, espavilar-se
To get down baixar | desanimar-se | NÀUT empassar-se
To get in entrar | arribar | pujar, montar | tornar
To get into ficar-se | entrar | pujar, montar | posar, posar-se
To get off baixar | escapar-se, marxar, arrencar, sortir | desempellegar-se
To get on muntar, pujar | harmonitzar | avançar, progressar | fer-se vell | fer-se tard
To get on one’s nerves emprenyar-se
To get out sortir, escapar-se | refer-se, superar | passar a l’altra banda, travessar | passar per sobre, acabar amb
To get through aconseguir | passar per | acabar | aprovar | comunicar | ficar el cap | gastar | JUR fer aprovar, ser aprovat
To get to arribar | aprendre
To get up llevar-se
To give birth to donar a llum, parir
To give away regalar, repartir, lliurar | revelar (secret)
To give back tornar, retornar
To give off treure, llençar
To give out repartir, distribuir | publicar, emetre | exhaurir-se | difondre
To give over lliurar | deixar de, desistir de
To give up renunciar a | lliurar | dimitir | deixar de | deixar córrer, cedir
go on
v continuar, avançar, progressar
go out
v sortir | publicar-se | passar de moda | apagar-se | sortir en antena
To grow old envellir, fer-se vell
To grow on/upon arrelar | arribar a agradar
To grow out quedar petit, fer-se petit | deixar, abandonar | venir de, derivar-se
To grow to arribar a
To grow up créixer, fer-se gran, desenvolupar-se
I don’t give a hang m’importa un rave
to hang on agafar-se, aferrar-se
hang on a minute! espera un moment!
to hang up penjar
to be hung up estar penjat
he has no latin no sap llatí
we had better do it més val que ho fem
to have against tenir en contra
to have on portar, vestir
to have somebody on enredar, estafar
to have to haver de
to have a mind to estar temptat de
to have to do with tenir a veure amb
hold on
v esperar | no penjar (el telèfon) | agafar-se a (alguna cosa o a algú)
to take hold of agafar, apoderar-se
to hold good valer/servir per a
to hold back vacil·lar, conternir, refrenar | contenir-se
to hold down subjectar, aguantar, oprimir
to hold forth predicar, perorar | presentar, oferir
to hold in contenir | contenir-se
to hold out resistir, allargar, durar
to hold over ajornar, diferir
to hold up retardar, retenir | sostenir, aixecar | presentar, mostrar | atracar
to hold with estar d’acord amb
To keep at persistir en
To keep away mantenir-se allunyat, evitar
To keep back mantenir a ratlla, contenir, amagar
To keep down oprimir, dominar, limitar, retenir
To keep from abstenir-se, impedir, evitar, amagar
To keep off no acostar-se, no tocar, no trepitjar
To keep on continuar, seguir, continuar portant, insistir, prosseguir
To keep out no deixar entrar
To keep to limitar-se a , complir, continuar
To keep up mantenir, sostenir, no endarrerir-se, aixecar, continuar
leave out
v excloure
by your leave amb el vostre permís
to take leave acomiadar-se
to leave behind deixar enrere
to leave for marxar cap a
to leave off deixar de, deixar
let alone deixar en pau, no tocar
let loose deixar anar, deslligar, afluixar
let know fer saber, avisar, comunicar
let B equal C posem que B és igual a C
let down abaixar, allargar | deixar anar | desinflar | decebre, fallar
let in deixar entrar, fer entrar
let off disparar | deixar sortir
let on dir, fingir
let out deixar sortir, deixar anar, afluixar | eixamplar | arrendar, llogar
let up disminuir, amainar, minvar, moderar-se
log in
loc connectar, entrar en connexió, entrar en línia
log off
loc desconnectar, acabar la connexió, sortir de l’estat “en línia”
look alike assemblar-se
look alive cuitar, afanyar-se
look like semblar
look daggers (at) mirar malament, fulminar amb la mirada
look about mirar al voltant
look after tenir cura de
look back mirar enrere, fer-se enrere
look down on menysprear
look for buscar
look forward to esperar amb il·lusió
look into investigar
look out abocar-se, anar amb compte
look out! ves amb compte!
look over repassar, examinar, fullejar
look through donar una ullada | tenir cura de | mirar per
look to ocupar-se, mirar per
look up buscar, consultar
look up to admirar, tenir en consideració, considerar molt
look upon mirar, considerar
make a mistake equivocar-se
make a noise fer soroll
make fun of burlar-se
make angry fer enfadar
make clear aclarir
make good complir, dur a terme, mantenir, justificar
make haste afanyar-se
make known fer saber
make much of donar molta importància, apreciar
make the most of treure profit
make merry divertir-se
make away anar-se’n
make away with emportar-se, suprimir, destruir
make for anar cap a, dirigir-se
make into tranformar en, convertir en
make off marxar corrents
make out fer, escriure, comprendre, desxifrar, entreveure | estendre, omplir | creure, imaginar-se
make over canviar, transformar, cedir
make up inventar | maquillar-se | muntar, constituir, composar, arreglar, compaginar, confeccionar | recuperar, compensar | fer les paus | embolicar
make up for suplir, compensar
own up
v confessar (alguna cosa)
the pick of la flor i nata, el bo i millor
pick a quarrel buscar raons
pick off arrencar, arrancar
pick on escollir | criticar, censurar
pick out distingir, escollir
pick up collir, recollir, agafar | captar | copsar | despenjar el telèfon | comprar | millorar, refer-se, recuperar-se | agafar velocitat
put away
v desar, endreçar, guardar | estalviar | rebutjar
put down
v posar a terra | reprimir | ridiculitzar, deixar en ridícul, humiliar | apuntar, anotar, prendre notes | atribuir | incloure
put off
v ajornar, fer esperar, postposar, deixar per a més tard, aturar, diferir | disuadir, fer perdre les ganes | treure’s
put on
v posar-se | oferir | encendre, engegar, endollar, connectar | enganyar, fer posat de | posar en escena, presentar, representar | engreixar, posar, augmentar
put out
v treure, allargar, expulsar| publicar | distribuir, repartir | apagar | molestar, desconcertar, empipar, enutjar | dislocar, desllorigar | fer córrer | tergiversar
put up
v aixecar, erigir, armar, muntar | allotjar | enganxar, penjar | oferir resistència | proporcionar | apujar | embolicar
run out
v sortir corrent, escapar-se, anar-se’n | escolar-se, acabar-se | expirar, caducar | exhaurir-se, acabar-se
sell out
v estar esgotat -ada (existències) | vendre’s
s sell-out ple (representació, etc.)
set off
v sortir | comparar | fer explotar
set up
v muntar, constituir, establir, convocar | erigir, fundar, alçar | produir | preparar | parar una tramspa | instal·lar-se, establir-se | INFORM configurar
settle down
v instal·larse, establir-se, acostumar-se | normalitzar-se, posar seny, tranquil·litzar-se
slow down
s retardar, reduir la velocitat, caminar més lentament
sort out
s classificar | solucionar, resoldre
s sort-out neteja a fons
speak up
v parlar clar (againsts/in favour of en contra/a favor de)
take after
v assemblar-se
take a chance córrer el risc
take care of tenir cura de
take charge of encarregar-se de
take place ocórrer, tenir lloc
take away emportar-se
take back tornar, retornar
take down treure, abaixar, aterrar, enderrocar
take from reduir, disminuir
take in recollir, agafar | allotjar | entendre, assimilar | enganyar, donar gat per llebre
take off treure, despenjar | suprimir | descomptar, fer descompte | enlairar-se, prendre el vol | arrencar | minvar
take on prendre forma | assumir | encarregar-se de | acompanyar | agafar passatgers | acceptar | perdre els estreps
take out treure | fer sortir | fer-se una assegurança
take over fer-se càrrec de | assolir el poder | substituir
take to afeccionar-se a, tirar-se a
take up agafar | pujar, aixecar | absorbir | prendre possessió | dedicar-se a | criticar, censurar | seguir, acceptar
tell off
v renyar
tell on someone bescantar algú
tell me another! sí, home, i què més!
tere is no telling no es pot preveure
throw away llençar | desaprofitar, malbaratar
throw back reflectir | tornar, retornar | refusar | fer enrere, retardar
throw down llençar, tirar a terra, abatre
throw in tirar-hi, afegir-hi | intercalar
throw off treure’s del damunt | renunciar | abandonar | despistar, fer perdre
throw open obrir de bat a bat
throw out treure, proferir | expulsar | arrelar | fer ressaltar
throw over abandonar, deixar | posar-se
throw up llençar enlaire | aixecar | vomitar
turn against enemistar, posar-se en contra
turn around donar la volta | desvirtuar, falsejar
turn aside desviar, fer-se a un costat
turn back tornar, tornar enrere, fer tornar enrere | girar-se
turn down rebutjar | abaixar, afluixar, mitigar | posar de cap per avall
turn in fer a mans, lliurar | fer, executar | anar-se’n al llit
turn into transformar, convertir, tranformar-se, convertir-se, esdevenir
turn off apagar, tancar, desconnectar | sortir, desviar-se
turn on encendre, obrir, connectar | excitar | dependre de | tornar-se contra
turn out resultar, ser, sortir | pasturar | girar de dintre a fora, tombar | vestir, equipar-se | apagar el llum |alçar-se, aixecar-se del llit | manufacturar, produir en cadena
turn over meditar, pensar | cedir | girar full
turn up aparèixer de sobte | apujar el volum | escurçar (roba)
wake up
v despertar, despertar-se
wear out
v gastar, fer malbé | gastar-se, fer-se malbé
work out
v resultar, funcionar
write down
v anotar, escriure
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.