DİVAN EDEBİYATI VE DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

DİVAN EDEBİYATI VE DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)
 
11
I. Medhiye
II. Hicviye
III. Mersiye
IV. Semai
V. İlahi
Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?
A)IV ve V                  B) III. ve IV            C) I ve II      D) II ve IV     E) II. ve IIII
 
12
I. Siham-ı Kaza – Nedim
II. Leyla vü Mecnun – Baki
III.Garipname – Aşık Paşa
IV. Hüsn ü Aşk – Seyh Galip
V. Şikayetname – Fuzuli
Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A)III ve V                  B) I. ve IV            C) I ve II      D) II ve V     E) I ve IIII
 
13
I. Şarkı
II. Murabba
III.Müstezat
IV. Kaside
V. Rubai
Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
A)II. ve V                  B) III. ve IV            C) III ve V      D) I ve IV     E) II. ve IIII
 
14
I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.
II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk… gibi konular işlenir.
III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.
IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel            B) Müstezat           C) Mesnevi              D) Kaside       E) Müsemmen
 
15 Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki’nin, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa’nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.
Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Murabba           B) Müstezat           C) Tuyuğ             D) Terkib-i Bent      E) Şarkı
 
16
Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.
 Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarkı          B) Murabba           C) Mesnevi            D) Kaside       E) Gazel
 
17
I. Hece ölçüsü kullanılması.
II. İlk iki dizenin doldurma olması.
III. Hep tunç uyak kullanılması.
IV. Tek dörtlükten oluşması
V. Anonim olması
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?
A)II ve V                  B) Yalnız I            C) Yalnız IV        D) III ve V     E) I ve III
 
 18
I. Nedim
II. Baki
III. Şeyh Galip
IV. Evliya Çelebi
 V. Katip Çelebi
Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?
A)IV ve V                  B) Yalnız I            C) Yalnız II        D) II ve V     E) I ve IV
 
19 (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V
 
20
I. Tevhid
II. Fahriye
III. Hicviye
IV. Mersiye
V. Girizgah
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?
A)I ve V                  B) Yalnız II           C) Yalnız V        D) II ve V     E) II ve III
 
CEVAP ANAHTARI
 
11. A    12.  C    13. B     14. C     15. D    16. A      17. C    18. A   19. C    20. D
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.