İngilizce Bilgisayar ve Bilişim Terimleri Sözlüğü D (English – Turkish Computer Terms Dictionary)

damping nedir sönüm, söndürme
dash nedir kısa çizgi
dashed line nedir kesikli çizgi
data backup nedir veri yedekleme
data bank nedir veri bankası
data bus nedir veri yolu
data capture nedir veri yakalama
data code nedir veri kodu
data communication nedir veri iletişimi
data compression nedir veri sıkıstırma
data converter nedir veri çevirici
data density nedir veri kayıt yoğunluğu
data entry nedir veri girişi
data file nedir veri kütüğü
data integrity nedir veri bütünlügü
data label nedir veri etiketi
data log nedir veri günlügü
data management nedir veri yonetimi
data name nedir veri adı
data network nedir veri ağı
data processing nedir veri işleme, bilgi işleme
data processor nedir veri işlemci

data rate nedir veri hızı
data receiver nedir veri alıcısı
data record nedir veri tutanağı
data recording nedir veri kayıdı
data security nedir veri güvenliği
data set nedir veri (iletişim) aygıtı
data source nedir veri kaynaği
data storage nedir veri saklatımı, depolama
data transfer nedir veri aktarımı
database nedir veritabanı
database administrator nedir veritabanı yönetmeni
database integrity nedir veritabanı bütünlügü
database management nedir veritabanı yonetimi
datasheet nedir veri yaprağı
deactivate nedir etkinliğini kaldırmak
deadline nedir son gün
deallocate nedir serbest bırakma (bellek)
debug nedir hata ayıklama
debugger nedir hata ayıklayıcı
debugging program nedir hata bulucu program
decimal nedir onlu
decimal character nedir ondalık damga
declarative nedir bildirim deyimi
declare nedir bildirmek
decoder nedir kodçözücü
decompile nedir kaynak koduna donüştürme
decomposition nedir ayrıştırma, ayrışım
decompress nedir sıkıstırmayı açma
deemphasize nedir vurguyu kaldırmak
default nedir varsayılan, olağan, öntanımlı
default assignment nedir olağan deger ataması
default option nedir olagan secenek
default parameters nedir olağan parametreler
default value nedir olağan değer
definite nedir kesin
definition nedir tanımlama
definition list nedir tanımlama listesi
del key nedir sil tuşu
delay nedir gecikme
delay line nedir gecikme hattı
delay time nedir gecikme süresi
delayed call nedir geciktirilmiş cağrı
delete nedir silmek
delimiter nedir sınır belirteci
density nedir yoğunluk
dependent nedir bağımlı
dependent variable nedir bağımlı değişken
derivation nedir türetme
de******ion nedir betimleme
deselect nedir seçimi kaldırmak
design nedir tasarım
design language nedir tasarım dili
desktop nedir masaüstü
desktop manager nedir masaüstü yöneticisi
destination address nedir varış adresi
detach nedir ayırmak
detect nedir algılamak, sezimlemek
detector nedir sezici, algılayıcı, detektor
determination nedir belirleme, saptama
detonation nedir vuruntu, patlama
developer nedir geliştirici
development tool nedir geliştirme aracı
deviation nedir sapma
deviation ratio nedir sapma oranı
device (apparatus) nedir aygıt
device driver nedir cevre birimi surucusu
diagnostic nedir tanılayıcı, tanılama
diagram nedir çizenek, diyagram
dial nedir teker gösterge, kadran
dial tone nedir çevir sesi
dial up terminal nedir aramalı uçbirim
dial-up connection nedir aramalı bağlantı
differential nedir türevsel, diferansiyel, ayrımsal, fark, farksal
diffusion process nedir yayınım süreci
digit nedir nedir sayamak, basamak
digit value nedir sayamak değeri
digital channel nedir sayısal kanal
digital computer nedir sayısal bilgisayar
digital connection nedir sayısal bağlantı
digital data nedir sayısal veri
digital device nedir sayısal aygıt
digital signal nedir sayısal sinyal
digital signature nedir sayısal imza
digital switch nedir sayısal anahtar
digital transmission nedir sayısal iletim
dimension nedir boyutlandırmak
dimension of a matrix nedir matrisin boyutu
direct nedir yönlendirmek, doğrultmak
direct access nedir doğrudan erişim
direct addressing nedir doğrudan adresleme
direct instruction nedir doğrudan (dolaysız) komut
direct measurement nedir doğrudan (dolaysız) ölçme
direct memory access, DMA nedir doğrudan bellek erişimi
directed line nedir yönlü doğru
direction key nedir yön tuşu, oklu tuş
directory nedir rehber, dizin
directory listing nedir dizin içerik listesi
directory location nedir dizin yeri
directory tree nedir dizin ağacı
disable nedir seçilemez kılmak, etkisizleştirmek
disabled nedir etkisiz, çalışamaz seçilemez kılınmış
disabled state nedir çalışamazlık durum
disadvantage nedir götürü, sakınca
disassemble nedir sökmek, demonte etmek
disaster nedir olağanüstü durum, çökuş
discharge nedir boşaltım, yük boşalımı
disconnect (to) nedir bağlantı(yı) kesmek (telefon)
disk nedir disk, teker
disk controller nedir disk denetleyicisi
disk drive nedir disk sürücü
disk error nedir disk hatası
disk operating system(dos) nedir disk işletim sistemi
disk space nedir disk alanı
disk storage nedir disk bellek, diskte saklama
disk unit nedir disk birimi
disk volume nedir disk birimi
diskette nedir disket
display nedir gösterici, ekran gösterim, sunus, göruntü
display (to) nedir göruntülemek, ekrana getirmek
display background nedir ekran arkaplanı
display card nedir ekran kartı
display command nedir ekran komutu
display driver nedir ekran surucusu
display file nedir ekran kütüğü
display memory nedir ekran belleği
display monitor nedir görüntü uçbirimi, ekran
display screen nedir görüntü ekranı
display surface nedir ekran yüzeyi
distance learning nedir uzaktan eğitim, teleeğitim
distributed nedir dağıtımlı, dağıtık
diversity combiner nedir çeşitleme birleştiricisi
division line nedir kesir çizgisi
document nedir belge
document format nedir belge biçimi
document library nedir belge kitaplığı
document management nedir belge yönetimi
document name nedir belge adı
document reader nedir belge okuyucu
document template nedir belge şablonu
documentation nedir belgeişlem, belgeleme
documentation system nedir belgeişlem dizgesi
domain nedir etki alanı , tanım kümesi
domain name server nedir alan ad sunucusu
donor level nedir verici düzeyi
dot matrix nedir nokta matris
dot matrix printer nedir iğneli yazici
double nedir çift
double click nedir çift tıklatma
downloading nedir merkezden güncelleme
drag and drop nedir sürükleyip bırakmak
drawing character nedir çizim damgasi (karakteri)
drive nedir sabit disk sürücü
drive (to) nedir sürmek
drive indicator nedir sürücu göstergesi
driver nedir sürücü
drop down list nedir açılan liste
drop down menu nedir açılan menu
drop line nedir çıkma hat
dual cable nedir çifte kablo
dual processor nedir çift islemci
dumb terminal nedir akılsız (programlanmayan) uçbirim,
duplex nedir çift yönlü
duplicate nedir ikinci kopya
dynamic buffering nedir dinamik yastıklama
dynamic memory allocation nedir dinamik bellek ayırtma
dynamic storage nedir dinamik bellek
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.