İngilizce Gramer ve Konu Anlatımı PLACE CLAUSE, WHERE,WHEREVER, CONCESSION CLAUSE, Although / Though, Even if/Even though,Whereas,While /Whilst, Despite, In spite of, As … as, Despite/In spite of,still / yet, Given Kullanımı

PLACE CLAUSE
1. WHERE
KULLANIMI
where + cümle
ÇEVİRİSİ
yüklem + -DIğI yerde
– Where I come from, this is called injustice.
Benim geldiğim yerde buna haksızlık derler.
2. WHEREVER
KULLANIMI
wherever + cümle
ÇEVİRİSİ
(neresi olursa orada)
yüklem + -DIğI her yer(d)e/yerin
– They went wherever they expected to find work.
İş bulmayı umdukları her yere gittiler.
CONCESSION CLAUSE
1. CÜMLE İLE KULLANILANLAR
1.1. Although / Though
“yüklem” + -mEsInE rağmen/karşın; -DIğI halde
– Although he is young, he is not inexperienced.
Genç olmasına karşın tecrübesiz değil.
Devrik yapı ile de kullanılabilir.
– Careful though/as she was, she couldn’t prevent the accident.
(=Although she was …)
1.2. Even if/Even though
Türkçe’ye çevirisi “although” ile aynıdır. “Even if” “-sE bile” olarak aktarılabilir.
– He borrowed my jacket even though I’d told him not to.
Almamasını söylememe rağmen ceketimi ödünç aldı.
– You have to be on time even if the lesson starts very early.
Ders çok erken başlasa bile dakik olmalısın.
1.3. Whereas
Türkçe’ye “although” gibi ya da “… ise de”, “… iken” ile aktarılır.
– Whereas he has plenty of money, he has no-one to trust.
Çok parası varsa da güvenileceği bir tek kimsesi yok.
1.4. While /Whilst
Türkçe’ye “although” gibi aktarılır.
– While he is rather nice, sometimes he is a menace.
Oldukça sevimli olmasına rağmen bazen bir başbelası.
1.5.
Despite
In spite of
Irrespective of + the fact that
Regardless of
Notwithstanding
Türkçe’ye “…( gerçeğin)e karşın/rağmen” ile aktarılırlar.
– Despite the fact that he is rather nice, sometimes he is a menace.
(=Although he is …)
1.6. As
Devrik yapı durumunda “rağmen” anlamı taşıyabilir.
– Tired as I was, I went on walking.
(=Although I was tired …)
– Change your mind as you will, you will gain no support.
(=Although you may change …)
Bu yapı “Reason ” veya “Similarity Clause” olarak da kullanılabilir.
“As” kelimesi yerine “that” kullanıldığı da görülür.
– Fool that he was, he made no mistakes.
Aptal olmasına rağmen hiç hata yapmadı.
1.7. As … as
Bu yapı ender olarak kullanılır.
– As widespread as his fame may be, he is not well-known in this part of the country.
(=Although his fame may be widespread, …)
2. CÜMLE İLE KULLANILMAYANLAR
2.1. Despite/In spite of
KULLANIMI
isim [1]
despite/in spite of +
-ing [2]
ÇEVİRİSİ
yüklem + -mEsInE rağmen/karşın
isim + -E rağmen/karşın
– He came in spite of his illness. [1]
being ill. [2]
Hastalığına/Hasta olmasına rağmen geldi.
2.2. Irrespective of, Regardless of, Notwithstanding
KULLANIMI
irrespective of isim
regardless of +
notwithstanding WH
ÇEVİRİSİ
isim + -E rağmen/karşın
yüklem + -mEsInE rağmen/karşın
“göz önüne alınmaksızın”
– Regardless of whatever he may say, do it as you please.
Onun ne diyebileceğini düşünmeksizin, dilediğin gibi yap.
2.3. …, still / yet
KULLANIMI
…, still/yet + -ing [1] / cümle [2]
ÇEVİRİSİ
yine de, ancak, fakat, bun(lar)a karşın
– He suffered a lot, yet never giving in. [1]
he never gave in. [2]
Çok acı çekti ama asla pes etmedi.
3. Given (that)
Yerine göre koşul anlamı da verebilen bu yapı pek sık kullanılmamaktadır.
– Given her charm, she is alone.
that she has charm, she is alone.
Çekici olmasına rağmen/Cazibesine rağmen, yalnız.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.