İngilizcede cümle yapısı, ingilizce cümle kurma, ingilizce cümle kalıpları, ingilizcede cümle nasıl kurulur, ingilizcede cümle kuruluşu, ingilizcede cümleler, ingilizcede cümle yapısı, ingilizce cümlede kelime sırası, sentense sturcture

Önemli Not: Arkadaşlar Başlık üstündeki (Facebook’ta beğen) Sayfamızı facebookta beğenerek İngilizcede cümle yapısı ile ilgili tüm haberleri anında facebook sayfanızda görebilirsiniz.. Yapmanız gereken tek şey başlık üstündeki (Teknolojiweb.Net facebook’ta) beğen butonuna tıklayarak sayfamızı beğenmek.. Teşekkürler
İngilizce’de Cümle Yapısı
İngilizce ile Türkçe’nin sözcük dizilişi farklıdır.
Cümle yapısı Türkçe’de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce’de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.
Ben İngilize öğrenirim.
Özne + Nesne + Yüklem
I learn English.
Özne + Yüklem + Nesne
Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce’de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce’de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).
Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce’de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.
Ben akşamları İngilizce çalışırım.
Özne + Zarf + Nesne + Yüklem
I study English in the evenings.
Özne + Yüklem + Nesne + Zarf
Cümle Yapısı
Düzenli bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE – olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” çekimleri kullanılır.
Türkçe Cümle Yapısı: Özne+ Nesne + Fiil
İngilizce Cümle Yapısı: Özne + Varsa yardımcı fiil + Fiil + Nesne
Aşağıdakiler, kişi/varlık isimlerinin yerine kullanılan öznelerdir.
I (Ben)
You (Sen)
He (O-erkek)
She (O-kadın)
It (O-hayvanlar ve cansızlar)
We (Biz)
You (Siz)
They (Onlar)
Örnek Cümleler:
I am (I’m) here. (Ben buradayım)
You are (You’re) here. (Sen buradasın)
He is (He’s) here. (O burada)
She is (She’s) here. (O burada)
It is (It’s) here. (O burada)
We are (We’re) here. (Biz buradayız)
You are (You’re) here. (Siz buradasınız)
They are (They’re) here. (Onlar buradalar)
Aşağıdakiler ise, nesnenin hangi kişilere/varlıklara ait olduklarını göstermek için kullanılırlar. Fakat tek başlarına değil, ardından gelen bir isim ile birlikte kullanılarak onu tamamlarlar.
My (Benim)
Your (Senin)
His (Onun – erkek)
Her (Onun – kadın)
Its (Onun – hayvanlar ve cansız varlıklar)
Our (Bizim)
Your (Sizin)
Their (Onların)
Örnek Cümleler:
My book is red. (Benim kitabım kırmızı)
Your pencil is good. (Senin kalemin güzel)
His father is doctor. (Onun babası doktor)
Her sister is 29 years old. (Onun kız kardeşi 29 yaşında)
Its name is Boby. (Onun adı Boby)
Our flat has 4 rooms. (Dairemiz dört odalı)
Your brother is tall. (Kardeşiniz uzun)
Their car is blue. (Onların arabası mavi)
Hatırlatma 1: Her ne kadar its ile it’s benzermiş gibi görünse de ikisi birbirinden farklıdır.
its = “onun”
it’s = “it is” (kısaltması)
Hatırlatma 2: Tüm bunları çalışırken, körü körüne ezberden kaçının. Örneğin, özne olarak Ayşe ismini kullanacaksanız, Ayşe’nin aynı anda “she ” kelimesiyle aynı işlevi gördüğünü unutmayın.
Ayşe is a student. (Ayşe bir öğrencidir.)
She is a student. (O bir öğrencidir.)
İkisi de gramer yönünden aynı anlama sahiptirler. Yardımcı fiil Ayşe için neyse, she için de aynı olacaktır. Öznemiz Ahmet ise, aynı kural burada da geçerli olacaktır. Ahmet ve “he” aynı yardımcı fiilleri alacaklar, olumsuz cümlede aynı biçimde ek alacaklardır. Ahmet ve “he” / Ayşe ve “she” arasında hiçbir fark yoktur. Sadece ismin yerine şahıs zamiri kullanmış oluruz.
(SENTENCE STRUCTURE)
İngilizcede bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için bir öznesi (subject) ve yüklemi (predicate) olması gerekir.
I eat.
Özne yüklem
Cümlede yüklem yapılan eylemdir, özne ise bu eylemi yapandır.Bu cümle Türkçeye Ben yerim olarak çevrilebilirse de daha çok, gizli özne kullanılarak Yerim.biçiminde ifade edilir.Fiile sorulacak “kim yapar?”sorusu,yani bu durumda “kim yer?”sorusunun karşılığı öznedir: (Ben) yerim.
Bir cümlenin öznesinde zamir yada isim kullanılır.
 
The students eat. :Öğrenciler yer.
İsim/özne yüklem : isim/özne yüklem
 
Cümlede yüklemin ne (yi)yaptığı sorusuna cevap veren öğe nesnedir(object).
The students eat meat. : öğrenciler et yer.
Özne yüklem nesne özne nesne yüklem
Öğrenciler ne (yi)yer : et yer Türkçede öğe diziminin farklı oluşuna dikkat ediniz.
İngilizcede bütün fiiller nesne olamazlar. Örneğin go(gitmek)fiiline neyi gitti sorusu sorulmaz,dolayısıyla böyle fiiller nesneyle kullanılamazlar.Bu fiillerden bazıları şunlardır
Go (gitmek) come (gelmek) run (koşmak) swim(yüzmek) sleep (uyumak) stay (kalkmak) sit (oturmak)lie(uzanmak)vb.
Nesne alan fiillere geçişli fiil (transitive verbs) nesne almayanlara geçişsiz fiil (intransitive verbs)denir.
Cümlede isimler özne ve nesne olarak kullanıldığında ikinci kez tekrarlanmamak için zamirler(pronouns) yer değiştirirler.Zamir ,isim yerine kullanılan sözcüklere denir.the students ismi yerine theymeat ismi yerinede it (o,onu) zamirleri kullanılabilir. Zamirlerin öznel (subjective) ve nesnel (objective) durumları vardır. (onlar),
 
they eat it : onlar onu yerler.
Özne yüklem nesne
(zamir) (zamir)
Cümlede fiil (yüklemi) niteleyen, yani fiilin nasıl,nerede,ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklere zarf (adverb) denir.. Zarflar eğer cümlede nesne varsa nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.
The students eat meat hungrily at school on Sundays.
1 2 3 4 5 6
Öğrenciler Pazar günleri okulda iştahla et yerler
1 6 5 4 3 2
 
 
 
   1. Özne ( kim yer?)
   2. Yüklem (ne yapar?)
   3. Nesne (ne yerler?)
   4. Hal zarfı(nasıl yerler?)
   5. Yer zarfı (nerede yerler?)
   6. Zaman zarfı (ne zaman yerler?)
 
 
Bir cümlede bütün bu öğelerin bulunması gerekli değildir,ama bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.
 
 
İsimlerin niceliği hakkında bilgi veren sözcüklere sıfat (adjective) denir.Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.
The new students eeat fresh meat.
(yeni öğrenciler taze et yerler. )
 
Önüne be fiili alarak özneyi niteleyen sıfatlara yüklem sıfat (predicate adjective )denir.
The new studtens are hungry.(yeni öğrenciler açtılar.)
Yüklem sıfat
Yukarıdaki örnekler öğe ve sözcük sayıları ne olursa olsun basit cümlelerdir(simple sentence ). karmaşık cümle (complex sentence ) basit cümlenin öğelerinden biri kullanılan, kendi öznesi ve fiili olan sözcük dizeleridir. Bu dizeye yan cümlecik (subordinate clause) denir.
I eat meat. : et yerim. (basit cümle
İsim /nesne
I eat what they eat.:ben onların yediği yerim.(karmaşık cümle)
Nesne/yan cümlecik nesne
İkinci örnekte cümlenin nesnesi olan isim yerine kendi öznesi (they) ve fiili (eat)
Olan ve bir bağlaçla (what) temel cümleye (I eat)bağlanan bir isim cümleciği (noun clause) kullanılmıştır.
Yan cümlecikler fiili niteleyen bir zarf yerine kullanılırsa zarf cümleciği(adver bial clause) isimleri niteleyen bir sıfat gibi kullanılrsa sıfat cümleciği/bağ zamiri cümleciği (adjectival/realitive clause) olarak arlandırılırlar
Ör:The students eat meat when they want.
Özne yük. Ne. Zaman zarfı cümleciği
(Öğrenciler istedikleri zaman et yerler .)
Zam.zar. cüml.
Ör:The students who came late ate meat.
Özne sıfat cümleciği yük. Nesne
(gec kalan öğrenciler et yediler.)
Sıf. Cüml.
Yukarıdaki cümlenin öznesi the students who came late (geç kalan öğrenciler)
Yüklemi ate (yediler) , nesnesi ise meat (et)olduğuna göre ingilizced ister basit ister karmaşık cümle olsun ,yapının değişmediğinisöyleyebiliriz.
 
İngilizce öğrenebilmek herşeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar.Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır.
Unutmayın İngilizce öyle kolay bir lisandır ki ezberlemediğiniz sürece öğrenmemek için özel çaba sarf etmeniz gerekir.
İngilizcede istisnai durumlar dışında hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçede olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak herşeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar.
İngilizce bir cümle yapılırken ;
 
ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN
sıralaması uygulanır
Örneğin ;
Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi cümlesi
Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce mantığı ile yapılır
Ö Y N B Y Z
temizliyor
temizleyecek
Tom temizliyordu masayı bir fırça ile bahçede saatlerce
temizleyebilir
temizlemeli
Yukarıdaki örneğe dikkat edilirse cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir.Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır.
İngilizceyi kısa sürede öğrenebilmenin gerek ve yeter koşulu iyi Türkçe altyapısına sahip olmaktır. Kullandığı malzemenin Türkçe gramerindeki karşılığını bilmeyen bir insanın İngilizce öğrenebilmesindeki başarı ne derece gerçekçidir.
Bir ikinci nokta da İngilizcede Türkçede olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir.
baba-cığım
gide-cegini
sev-diğimi
hasta olduğumuzu
Basit ingilizce cümleler kurma
Basit cümleler sadece tümcenin temel öğelerini barındıran cümlelerdir. Basit cümleler herhangi
bir yan cümle içermez. Aşağıdaki örnek cümleler basit cümlelerdir.
Cümleler özne, fiil ve bir nesneden / tamamlayıcıdan oluşmaktadır.
I drink milk.
They read book.
I walk for three hours.
I slept all day.
İngilizcede basit cümleleri en yalın haliyle 4 biçimde kurabiliriz
Subject-Verb (Özne – Fiil)
Ahmet sleeps.
Ahmet is eating.
Ahmet will arrive next week.
Subject-Verb-Adjective (Özne -Fiil -Sıfat)
He is funny.
The students are lazy.
Ahmet seems angry.
Subject-Verb-Adverb (Özne -Fiil -Zarf)
Ahmet is here.
Flowers are everywhere.
No one was there.
Subject-Verb-Noun (Özne -Fiil – İsim)
She is my mother.
The men are techers.
Mr. Jones is a teacher.
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir..

60 YORUMLAR

  1. çok beğendim süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  2. ewt bncede 1. sınıf bilgileri gibi biraz daha derin olsaydı en azından geçmiş zaman olsaydı süper olurdu ama yinede elinize sağlık 🙂

  3. gerçekten güzel anlatmışsınız ingilizce öğrenmek isteyenlere bir önerim: ingilizce şarkılar dinleyin ve çevirin denendi işe yarıyor:) 🙂 😉

  4. bu ne ya böyle ben 4 e gitmiyorum ki zaten böyle sorular gelse gözüm kapalı yaparım hiçbir şey yapmamışsınız ben 7 ye gidiyorum bi site açsam sizden daha güzel yaparım bi de büyükleri düşünün bence…

  5. basit ingilizce istemiyoruz biz yorumlara baksanıza ya bu kadar mı düşüncesizsiniz ne berbat olmuş böyle siz de ingilizce bilmiyosanız işiniz ne burda doğru düzgün bi tane bilgi yok yaa))))))

  6. Ulan salaklar site kursam daha iyi yaparim diyonuz konunun.
    TAG bölümünde ne yazio AMK sahilleri bi laf atacaksaniz basliga bakin krolar sayfanin title URL kismindada ne diyor cümle yapisi PKK kar gramer mi diyo

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.