NEED

NEED
Must, sözü söyleyen kişinin bir hareketin yapılmasını zorunlu gördüğünü, have to’nun yine bir hareketin yapılmasının zorunlu oluşunu belirttiğini, ancak bu zorunluluğun sözü söyleyenin isteği değil, durum, kural gibi dış etkenlerin meydana getirdiği bir zorunluluk olduğunu inceledikten sonra yardımcı fiillerle anlam yakınlığı olan need fiilini görelim:
Need fiili iki şekilde kullanılır. Birincisi normal bir fiil olarak, diğeri yardımcı fiil olarak.
Normal bir fiil olarak kullanıldığında bütün diğer fiillerin uyduğu kurallara göre kullanılır. Verdiği anlam “ihtiyacı olmak” tır.
I need your help. Yardımına Ihtiyacım var.
He needs some hot water. Biraz sıcak suya ihtiyacı var mı?
They need better equipment Daha iyi malzemeye ihtiyaçları var.
Gloria needs new dresses. Gloria’nın yeni elbiselere ihtiyacı
var.
Do you need any money? Hiç paraya ihtiyacın var mı?
We don’t need your advice. Öğüdünüze ihtiyacımız yok.
She didn’t need the car then. O zaman otomobile ihtiyacı yoktu.
Did he need’ a typepwriter? Daktiloya ihtiyacı var mıydı?
Will they need a map? Bir haritaya ihtiyaçları olacak mı?
You will need a boat. Bir kayığa ihtiyacınız olacak.
How many workors wilI you need? Kaç işçiye ihtiyacınız olacak?
He needed a lot of milk for Çocukları için çok süte ihtiyacı
his children. vardı.

Need yardımcı fiil olarak kullanıldığında diğer yardımcı fiiller gibidir. Öznenin tekil olması halinde sonuna s almaz, geçmiş zaman şekli yoktur. Sadece geniş zaman ve gelecek zaman için kullanılır. Olumsuz şekli need not, kısaltılmışı needn’t şeklindedir. Soru hali need özne önüne getirilerek yapılır.
Yardımcı fiil olarak kullanılan need fiilin kök hali, yani to’suz şekli ile bulunur.
Need bu anlamda olumlu cümlede kullanılmaz. Ancak olumsuz bir fiili takiben gelirse veya cümlede şüphe veya never, hardly gibi sözcükler nedeniyle olumsuz bir anlam varsa need olumlu halde kullanılabilir.
Do you think he need go with Onlarla gitmesi gerekir mi dersiniz?
them?
They want my help, but I don’t Yardımımı istiyorlar, fakat onlara
think I need help them. yardım etmem gerektiğini zannet-
miyorum.
need not
Need yardımcı fiili olumsuz olarak kullanıldığında mecburiyet olmayış anlamını verir. Must not ile sözü söyleyen tarafından bir şeyin yapılmaması istenmekte, yani bir yasak belirtilmektedir. Need not ile yine sözü söyleyenin bir kararı belirtilmektedir. Ancak, bu karar bir fiilin yapılmasının mecburi olmadığı şeklindedir.
You must not answer them. Onlara cevap vermemelisin. (Onlara
cevap vermen yasaktır.)
You need not answer them. Onlara cevap vermek mecburiye-
tinde değilsin. (Cevap vermeye
mecbur tutmuyorum.)
You mustn’t tell her. Ona söylememelisin.
You needn’t tell her. Ona söylemek mecburiyetinde
değilsin. (Gerek yok.)
She needn’t get up so early. Bu kadar erken kalkmasına
gerek yok.
They needn’t bring their food Yiyeceklerini beraberlerinde
with them. getirmelerine gerek yok.
Martin needn’t take these pills. Martin’in bu hapları almasına
gerek yok.
(needn’t) ve (have) ile fiilin 3. şeklinin kullanılması
Bu yapıda kullanılan bir fiilin gereksiz yere, boşuna yapıldığı anlatılmış olur.
She needn’t have written the Mektupları yazmasına gerek yoktu.
letters. Boşuna yazdı.)
They needn’t have waited for Öğretmeni beklemelerine gerek
the teacher. yoktu. (Boşuna beklediler.)
Hilda needn’t have brought the Hilda’nın kitabı getirmesine
book. We had it in our library. gerek yoktu. O kitaplığımızda
vardı. (Boşuna getirdi.)
We needn’t have walked to the İstasyona yürümemize gerek yoktu.
station. Mary could have taken us Mary bizi oraya arabasında götü-
there in her car. rebilirdi. (Boşuna yürüdük.)
You needn’t have bought such Böyle pahalı bir oyuncağı almana
an expensive toy. gerek yoktu.
didn’t need to
Yukarıda örneklerini gördüğümüz olumsuz cümleler gibi didn’t need to ile de olumsuzluk hali yapılabilir. Burada need fiili yardımcı fiil değil olağan fiil durumundadır. Bu tip cümlelerin diğerinden farkı, söz konusu olan fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilinmemesidir.
You needn’t have cleaned the Masayı temizlemene gerek yoktu.
table. (Boşuna temizledin.)
anlamındadır. Bu cümle didn’t need to ile yapılırsa,
You didn’t need to clean the Masayı temizlemene gerek yoktu.
table.
anlamını verir. Burada temizlemenin yapılıp yapılmadığı belli değildir.
We needn’t have gone to the Karakola gitmemize gerek yoktu.
police-station. (Boşuna gittik.)
We didn’t need to go to the Karakola gitmemize gerek yoktu.
police-station. (Gidip gitmediğimiz belli değil.)
Görüldüğü gibi ilk şekilde have ile fiilin 3. şekli (gone) kullanılmış, ikincisinde need’ten sonra gelen fiil mastar halinde (to go) yer almıştır.
He needn’t have quarrelled with Arkadaşlarıyla kavga etmesine
his friends. gerek yoktu. (Boşuna kavga etti.)
He didn’t need to quarrel with Arkadaşlarıyla kavga etmesine
his friends. gerek yoktu. (Edip etmediği belli
değil.)
Norman needn’t have carried Norman’ın bavulları taşımasına
the suitcases. gerek yoktu. (Boşuna taşıdı.)
Norman didn’t need to carry Norman’ın bavulları taşımasına
the suitcases. gerek yoktu.
(need) ile soru cümlesi
Must ile yapılan soruda olduğu gibi need ile soruda da kendisine soru yöneltilen kişinin şahsi fikri sorulmaktadır.
Must I give you my passport? Size pasaportumu vermeli miyim?
(Vermemi gerekli görüyor musunuz?
Need I give you my passport? Size pasaportumu vermem gerekli
mi? (Vermemi gerekli görüyor
musunuz?)
Need ile yapılan soruda olumsuz bir cevap umulmaktadır. Örneğin yukarıdaki soruda (Pasaportumu vermemi gerekli görmüyorsunuz, değil mi?) gibi bir anlam vardır.
Must she type the letter again? Mektubu tekrar daktilo etmeli mi?
Need she type the letter again? Mektubu tekrar daktilo etmesine ge-
rek var mı?
Need I get up early tomorrow? Yarın erken kalkmama gerek
var mı?
Need they shave every morning? Her sabah tıraş olmalarına gerek
var mı?
Need he wash his shoes? He is Ayakkabılarını yıkamasına gerek var
very tired. mı? Çok yorgun.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Önceki İçerikUSED TO
Sonraki İçerikHAVE TO
PAYLAŞ
CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.