QUESTION TAGS-SORU EKLERİ (DEĞİL Mİ?)

QUESTION TAGS-SORU EKLERİ (DEĞİL Mİ?)
Bir sözün dinleyici tarafından tasdik edilmesi, onayının alınması için bu cümlenin sonuna Türkçede “değil mi?” sorusu eklenir. Bu soru Türkçede hiç değişmez. Her türlü cümlenin arkasında aynı şekliyle kullanılır.
İngilizcede durum değişiktir. Bir cümle için kurulacak “değil mi?” yapısı o cümlede bulunan yardımcı fiil, yardımcı fiil yoksa do, ile yapılır. Özne olarak da cümledeki özne alınır. Şayet özne bir isimse ona uygun zamir kullanılır. Ayrıca, cümle olumluysa “değil mi?” olumsuz, cümle olumsuzsa “değil mi?” olumlu halde bulunur.
Yardımcı fiil ile not daima kısaltılmış halde kullanılır.
She is a teacher, isn’t she? O bir öğretmendir, değil mi?
She is not a teacher, is she? O bir öğretmen değildir, değil mi?
He is English, isn’t he? O İngilizdir, değil mi?
He isn’t English, is he? O İngiliz değildir, değil mi?
Bernard is a good student, isn’t Bernard iyi bir öğrencidir,
he? değil mi?
Bernard isn’t a good student, Bernard iyi bir öğrenci değildir,
is he? değil mi?
They are waiting for you, aren’t Seni bekliyorlar, değil mi?
they?
They aren’t waiting for you, Seni beklemiyorlar, değil mi?
are they?
The tourists like the climate Turistler Türkiye’deki iklimi severler,
in Turkey, don’t they? değil mi?
The tourists don’t like the Turistler Türkiye’deki iklimi sevmez-
climate in Turkey, do they? ler, değil mi?
She came yesterday, didn’t she? Dün geldi, değil mi?
Mary came yesterday, didn’t she? Mary dün geldi, değil mi?
She will accept the offer, won’t Teklifi kabul edecek, değil mi?
she?
She won’t accept the offer, Teklifi kabul etmeyecek, değil mi?
will she?
You speak German, don’t you? Almanca bilirsiniz, değil mi?
You don’t speak German, do you? Almanca bilmezsiniz, değil mi?
The priests were angry, weren’t Papazlar kızgındı, değil mi?
they?
The priests weren’t angry, Papazlar kızgın değildi, değil mi?
were they?
The nurse must take care of the Hemşire yaralı askerlere bakmalı,
wounded soldiers, mustn’t she? değil mi?
We could swim to that island, Şu adaya yüzebilirdik, değil mi?
couldn’t we?
Christine can go there alone, Christine oraya yalnız gidebilir, de-
can’t she? ğil mi?
His father has a new car, hasn’t Babasının yeni bir otomobili var,
he? değil mi?
The doctor came by train, didn’t Doktor trenle geldi, değil mi?
he?
Mrs Green cooked the meat, Bayan Green eti pişirdi, değil mi?
didn’t she?
Question tag (soru eki) konusunda örnekler üzerinde bir özetleme yapalım:
Türkçedeki “değil mi?” karşılığı olan question tag bir cümlede söylenen şeyin dinleyen tarafından onaylanması istendiği zaman kullanılır.
İngilizcede question tag esas cümlenin içindeki yardımcı fiil ile kurulur. Özne olarak da yine esas cümlenin öznesi alınır. Bu özne bir isimse question tag’da bu isme uygun zamir kullanılır.
Helen is writing a letter, Helen bir mektup yazıyor, değil mi?
isn’t she?
Bu örnekte görüldüğü gibi is yardımcı fiili “değil mi?” yapısında yer almış ve Helen karşılığı olarak she kullanılmıştır.
Cümle olumluysa question tag olumsuz olur kuralı uyarınca yukarıdaki “değil mi?” sözü de olumsuz olmuştur. Isn’t she?
Cümle olumsuz olursa question tag olumlu olur.
They aren’t working for the Hükümet için çalışmıyorlar, değil
government, are they? mi?
Bu örnekte cümle olumsuz olduğu için soru ekinde olumsuzluk yoktur, yani olumsuzluk belirten not bulunmamaktadır. Are they?
Cümlede is (was, were), have (has), will, can, must gibi yardımcı fiiller varsa question tags bunlarla yapılır. Yoksa do kullanılır. Cümle geçmiş zaman halindeyse doğal olarak do yerini did alır.
She mustn’t smoke here, must Burada sigara içmemeli, değil mi?
she?
The girl must help her mother, Kız annesine yardım etmeli, değil
mustn’t she? mi?
My son will be handsome, won’t Oğlum yakışıklı olacak, değil mi?
he?
He won’t be a doctor, will he? Doktor olmayacak, değil mi?
They were in the other room, Diğer odadaydılar, değil mi?
weren’t they?
The students weren’t in the Öğrenciler sınıfta değildiler değil
classroom, were they? mi?
We have eaten all the food, Bütün yiyeceği yedik, değil mi?
haven’t we?
We haven’t any books in English, Hiç İngilizce kitabımız yok,
have we? değil mi?
He can drink ten glasses of beer, On bardak bira içebilir, değil mi?
can’t he?
The policeman can’t catch the Polis hırsızı yakalayamaz, değil mi?
thief, can he?
He shouldn’t take your slippers, Terliklerinizi almamalıydı, değil mi?
should he?
The young man should be more Delikanlı daha terbiyeli olmalıydı,
polite, shouldn’t he? değil mi?
Doris doesn’t go to the hospital Doris pazar günleri hastaneye git-
on Sundays, does she? mez, değil mi?
They learn English in one year, Bir yılda İngilizce öğrenirler, değil
don’t they? mi?
The women don’t go to the fields, Kadınlar tarlalara gitmezler, değil
do they? mi?
The postman brought two letters, Postacı iki mektup getirdi, değil mi?
didn’t he?
He didn’t swim in the swimming Yüzme havuzunda yüzmedi, değil
pool, did he? mi?
Elizabeth sang a Turkish song, Elizabeth bir Türkçe şarkı söyledi,
didn’t she? değil mi?
The old woman didn’t eat too Yaşlı kadın çok fazla yemedi, değil
much, did she? mi?
I am ile kurulmuş bir cümle için yapılacak question tag bir özellik gösterir. Bunda aren’t kullanılır.
I am your best friend, aren’t I? Ben senin en iyi arkadaşınım, değil
mi?
I am older than your father, Ben senin babandan yaşlıyım, değil
aren’t I? mi?
I am learning very well, aren’t Çok iyi öğreniyorum, değil mi?
I?
I am doing my best, aren’t I? Elimden geleni yapıyorum, değil
mi?
İlk cümle olumsuzsa question tag normal olarak, yani ilk cümledeki am kullanılarak yapılır.
I’m not their servant, am I? Onların uşağı değilim, değil mi?
I’m not disturbing you, am I? Seni rahatsız etmiyorum, değil mi?
I’m not a bad student, am I? Fena bir öğrenci değilim, değil mi?
I’m not dialing the wrong Yanlış numarayı çevirmiyorum, değil
number, am I? mi?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Önceki İçerikTENSES – ZAMANLAR
Sonraki İçerikWILL, WOULD
PAYLAŞ
CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.