SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI)
 
1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A)  Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B)  Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C)  Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D)  Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E)  Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.
 
2.  I.   Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
     II.  Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
     III. Bu dönem  sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.
     IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan  seçilmiştir.
      V.  Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.
Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?
A)  I. ve II.                  B) II. ve III.                C) III. ve IV.
D)  IV. ve V.               E) II. ve V.
 
3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?
A)  Ahmet Haşim       B) Namık Kemal   
C) Tevfik Fikret         D)  Ziya Paşa      
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
 
4.  Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)  Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
B)  Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
C)  Mehmet Rauf – Eylül
D)  Ahmet Haşim – Hac Yolunda
E)   Ömer Seyfettin – Efruz Bey
 
5. Yazar, bu romanında  herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını,  hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.
Bu paragrafta  sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A)  Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
B)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
C)  Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah 
D)  Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
E)  Peyami Safa – Sözde Kızlar
 
6. . Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar”     “Seza”  “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür.
Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı
“Şermin”  de ise hece ölçüsünü tercih eder.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Cenap Şahabettin    
B)  Ahmet Haşim  
C)  Tevfik Fikret
D)  Yahya Kemal Beyatlı
E)   Cahit Sıtkı Tarancı
 
7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?
A)  Eylül – Mehmet Rauf
B)  Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
C)  Hüküm Gecesi  – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)  Küçük Ağa – Tarık Buğra
E)   Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
 
8. .    I.   Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
         II.   Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
        III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
         IV.  Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
         V.  Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A)  I             B) II             C) III             D) IV            E)  V
 
9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?
          sanatçı     .       .  eser    .        .   akım    .
A)   H.Z. Uşaklıgil    Kırık Hayatlar     Realizm
B)   Namık Kemal         Cezmi             Realizm
C)   Ahmet Haşim         Piyale              Sembolizm
D)   Mehmet Rauf         Eylül               Realizm
E)   Yahya Kemal    Eğil Dağlar           Parnasizm
 
10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?
A)  Mehmet Rauf    
B)  Tevfik Fikret  
C)  Halit Ziya Uşaklıgil 
D)  Ahmet Mithat Efendi
E)  Cenap Şahabettin
 
CEVAP ANAHTARI
 
1. A    2. B    3. A    4. D   5. C   6.  C    7. A    8. A    9. B   10. D
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.