TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI VE TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI,EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI VE TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI)
 
1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A)  Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
B)  Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
C)  Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
D)  Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
E)  Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.
 
2. Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İntibah – Namık Kemal
B)  Eylül –  Mehmet Rauf
C)  Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)  Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
E)  Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai
 
3. Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?
A)  Mehmet Rauf
B)  Samipaşazade Sezai
C)  Namık Kemal
D) Ahmet Mithat Efendi
E)  Peyami Safa
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
A)  Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
B)  Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
C)  Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
D)  Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
E)  İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.
 
5. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Şair Evlenmesi       B)  Araba Sevdası      C)Karabibik
D)  Cezmi                     E)  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 
6. 18. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İntibah           B) Cezmi       C) Eylül        D) Sergüzeşt                 E) Yaban
 
7.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)  İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”  adlı eserdir.
B)  İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem’in  “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat”  adlı eseridir.
C)  Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
D)  Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”  adlı eseridir.
E)   Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.
 
8. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?
A)  Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa
B)  R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – T.Fikret
C)  Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ö. Seyfettin
D)  H.Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp
E)  Ali Bey – A.Vefik Paşa – Ali Canip
 
9. “Vatan  şairi” olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863’te Tercüme Odası’na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir.  “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür. 
Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Abdulhak  Hamit Tarhan         B)  Ziya Paşa      
C)  Namık Kemal   D)  Ahmet Mithat Efendi   E)  Ali Bey
 
10. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek  eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.
Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Namık Kemal           B) Abdulhak  Hamit Tarhan         C)  Ziya Paşa             D) Ahmet Mithat Efendi 
E)  Ali Bey
 
CEVAP ANAHTARI
 
1.D     2.  D      3. D    4. E   5. D  6. A    7. B   8. A   9. C    10.   C
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.