TÜRK EDEBİYATI VE TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TÜRK EDEBİYATI VE TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)
 
1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?
A) Yerli   kaynaklara,   halkın   sorunlarına önem verme
B) Şiirde hece ölçüsünü benimseme
C) Klasisizm akımına uygun ürünler verme
D) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanma
E) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma
 
2. Bu romanda okurun ilgisini çekecek neler yok ki!.. Batı ülkelerinde pek rastlanmayan o mahalle ruhu, Osmanlı İmparatorluğu’nda zorbalık rejiminin en yüksek biçimini aldığı dönemin portresi; II. Abdülhamit sarayının içyüzü, Jön Türkler, ortaoyununun ve karagözün Türk toplumundaki estetik değerleri, eski düğünler… Ve nihayet sevgiyi esas alan tasavvuf… Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede’nin müziği ile İtalyan Peregri’nin temsil ettiği Batı müziği… Roman kahramanı Rabia Peregrini’yi değil, musikiyi sever aslında. Hiçbir tarih, hiçbir sosyoloji, hiçbir ekonomi kitabı bundan yüz yıl önceki İstanbul’u bu kadar gerçeğe uygun anlatamaz, canlandıramaz.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mai ve Siyah       B) Şıpsevdi C) Sinekli Bakkal     D) Kiralık Konak E) Kırık Hayatlar
 
3. Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfettin’le ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Türkçenin sadeleşmesine katkıda bulunmuş, milli bir edebiyatın doğması için çaba göstermiştir.
B) Sağlam bir öykü tekniği oluşturamamış, bu yüzden çok eleştirilmiştir.
C) Bazı öykülerinde tarihten, efsane ve menkıbelerden yararlanmıştır.
D) Öykülerinde çok yalın bir dil kullanmış, süslü anlatımdan kaçınmıştır.
E) Öykülerinde çocukluk anılarına ve yaşadığı olaylara da yer vermiştir.
 
4. O, Fecr-i Ati’ye mensup olmakla beraber, dil bakımından onlardan ayrılır. Meşrutiyet devriminden sonra Servet-i Fünun’da çıkan hikayeleriyle özlediğimiz Türkçenin en güzel örneklerini vermiştir. Hikayelerinde üslupçuluk özentisi bulunmadığı gibi, gereksiz bir sanat cilvesi de yoktur. Onda, harcadığı emeği okuyucudan saklamasını ustalıkla beceren, gerçek bir sanatçı kimliği vardır. Hikayelerinin dili, tam anlamıyla bir İstanbul Türkçesidir.
Bu parçada, aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanıtılmaktadır?
A) Refik Halit Karay
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 
5.  Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu köyüne yönelik ürünler bir arada verilmiştir?
A) Zehra, Eylül, Kırık Hayatlar
B) Sergüzeşt, Araba Sevdası, Nimetşinas
C) İnce Memet, Kalp Ağrısı, Yaprak Dökümü
D) Yorgun Savaşçı, Küçük Ağa, Ateşten Gömlek
E) Karabibik, Küçük Paşa, Yaban
 
6. Yakup Kadri bir dizi romanıyla toplumumuzun Tanzimat’tan günümüze kadar geçirdiği aşamaları anlatır. Sanatçı Bir Sürgün’de II. Abdülhamit’e başkaldıran Jön Türklerin durumunu……….adlı eserinde Tanzimat’tan I.Dünya Savaşı’na değin yetişen üç kuşağın çatışmasını, Hüküm Gecesi’nde II. Meşrutiyet döneminin parti kavgalarını……… ise
Bektaşi tekkelerinin görünümünü başarıyla yansıtır.
Bu parçadaki boş yerlere, sırasıyla getirilebilecek eserler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Sodom ve Gomore, Yaban
B) Hep O Şarkı, Erenlerin Bağından
C) Kiralık Konak, Nur Baba
D) Bir Sürgün, Panaroma
E) Panaroma, Sodom ve Gomore
 
7. I.   Yahya Kemal
II. Ahmet Haşim
III. Mehmet Akif
IV. Tevfik Fikret
V. Cenap Şehabettin
Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
A) I., II. ve III. B) II. III. ve V.
C) I., IV. veV. D) II., III. ve IV.
E) III., IV. veV.
 
8. Biçim olarak belli bir kalıba bağlı kalmayan sanatçı, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış; onda aruz sesini bulmaya başlamıştır. Şiirlerinde sosyal gerçeklere, toplum sorunlarına yer vermez; sessizlik, dinginlik arar. Bunu da rüyalarda ve musikide bulur. Şiirlerinde toplum değil, “ben” vardır; dış dünya değil, bilinçaltı daha çok yer tutar.
Bu parçada, aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Orhan Seyfi Orhon
 
9. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin’in ortak özelliği aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
B) Türkçülük düşüncesine yönelik çalışmalar yapmaları
C) Genç Kalemler dergisini birlikte çıkarmaları
D) Edebiyata Servet-i Fünun topluluğunda başlamış olmaları
E) Yalnızca öykü türünde eser vermeleri
 
10.      Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
 Ve bulutlar geçiyor aynadan
 Ve bugünlerde Melih Ve ben
 Aynı kızı seviyoruz
Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayışını yansıtmaktadır?
A) Garipçiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Beş Hececiler
D) II. Yeniciler
E) Milli Edebiyatçılar
 
CEVAP ANAHTARI
 
1)C 2)C 3)B 4)A 5)E 6)C 7)B 8)A 9)B 10)A
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.