ŞİMDİKİ ZAMANIN KULLANILDIĞI YERLER

ŞİMDİKİ ZAMANIN KULLANILDIĞI YERLER
1. Sözün söylendiği anda devam etmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılır.
She is writing a letter now. Şimdi bir mektup yazıyor.
We are watching television. Televizyon seyrediyoruz.
He is sleeping in his room. Odasında uyuyor.
The girl is playing with her Kız bebeği ile oynuyor.
doll.
It is raining. Yağmur yağıyor.
My son is watching television Oğlum şimdi televizyon seyrediyor.
now.
Bu gibi cümlelerde now, at present, at this moment gibi “şimdi, şu anda” anlamında sözcüklere sık sık rastlanır.
At present the farmers are dig- Şu anda çiftçiler pamuk tarlalarını
ging their cotton fields. kazıyorlar.
Now the aeroplanes are flying Şimdi uçaklar dağın üzerinde uçu-
over the mountain. yorlar.
At this moment all the students Şu anda bütün öğrenciler öğretmeni
are listening to the teacher. dinliyorlar.
Is she studying now? Şimdi çalışıyor mu?
What is she reading? Ne okuyor?
What are they doing just now? Tam şimdi ne yapıyorlar?
Why are they waiting in the Niçin bahçede bekliyorlar?
garden?
Why aren’t they waiting in the Niçin bahçede beklemiyorlar?
garden?
What are you doing? Ne yapıyorsun?
I am counting the plates. Tabakları sayıyorum.
2. Sözün söylendiği anda yapılıyor olmasa bile o sıralarda yapılmasına devam edilen eylemleri anlatmak için kullanılır.
He is planting roses in his Bahçesine güller ekiyor.
garden.
I am learning English. İngilizce öğreniyorum.
They are publishing books Türkiye hakkında kitaplar yayınlı-
about Turkey. yorlar.
She is making a dress for my Kız kardeşim için bir elbise yapıyor.
sister.
We are building another bridge. Başka bir köprü inşa ediyoruz.
I am reading a novel. Bir roman okuyorum.
3. Yakın bir gelecekte yapılması planlanmış eylemler çoğu zaman şimdiki zaman kipiyle anlatılır. Bu cümleler içinde today, tonight, this evening, tomorrow, this week, next week gibi gelecek zaman işaret eden sözcüklere çok yer verilir.
We are going to London tonight. Bu akşam Londra’ya gidiyoruz.
They are coming to Istanbul next Gelecek hafta İstanbul’a geliyorlar.
week.
What are you doing today? Bugün ne yapıyorsun?
She is leaving tomorrow. Yarın ayrılıyor.
The bus is starting at one Otobüs saat birde hareket ediyor.
o’clock.
He is going to Germany next Gelecek ay Almanya’ya gidiyor.
month.
Is she coming with you tonight? Bu akşam sizinle geliyor mu?
The birds are leaving our town Kuşlar yakında kasabamızdan ayrılı-
soon. yorlar.
I’m meeting Helga tonight. Bu akşam Helga’yla buluşuyorum.
We’re changing the curtains Perdeleri yarın değiştiriyoruz.
tomorrow.
He is playing chess with Martin Martin’le bu akşamüstü satranç
this afternoon. oynuyor.
4. Always gibi süreklilik ve sıklık gösteren birkaç zarfla kullanılan şimdiki zaman cümlelerinde sözü söyleyen tarafından o eylemin yapılmasından memnun olmayış anlamı vardır.
He is always making the same Daima aynı hatayı yapıyor.
mistake.
We are always waiting for the Hep biz başkalarını bekliyoruz.
others.
She is frequently writing to Nişanlısına sık sık yazıyor.
her fiancé.
We’re always helping them. Onlara hep yardım ediyoruz.
I am aIways working here. Hep burada çalışıyorum.
Bu örneklerdeki eylemlerin sözü söyleyenin hoşuna gitmediği, bunların ya-pılmasını gereksiz bulduğu için kızdığı anlamı ifade edilmektedir. Örneğin, We are always waiting for the others. cümlesinde “Hep biz başkalarını bekliyoruz. Diğerlerini hep beklememiz gerekiyor. Diğerlerini hep bekle- mekten bıktık.” anlamı vardır.
He is always working in the Hep bahçede çalışıyor.
garden.
cümlesinde de onun bahçede devamlı olarak çalışmasının anlamsız ve gereksiz olduğu şikâyeti yapılmaktadır.
şimdiki zaman halinde bulunmayan (ing almayan) fiiller
İngilizcede bazı fiiller vardır ki bunlar şu anda yapılan bir hareketi bildiriyor bile olsalar şeklen şimdiki zaman halinde bulunmaz, yani ing takısı almazlar. Geniş zaman halinde bulunurlar.
Bu tip fiiller genellikle insanların istek ve iradeleri dışında kendiliğinden olan, çaba gerektirmeyen, duyu, his, düşünme fiilleridir.
Bunu bir örnek üzerinde görelim:
See “görmek” fiili ing almayan bir fiildir. Bu fiil bir kimsenin istek, irade ve kararı ile yapılan, bir çaba sonucu gerçekleşen bir eylem değildir. Göz açık olduğu sürece otomatikman meydana gelmektedir. Buna karşın look “bakmak” fiili bir kimsenin isteği sonucu olan bir eylemdir.
We see children in the garden; Bahçede çocuklar görüyoruz;
they are looking at us. onlar bize bakıyorlar.
Aşağıdaki listede ing almayan başlıca fiiller görülmektedir.
have sahip olmak
see görmek
hear işitmek
notice farkına varmak
smell kokusunu duymak
feel hissetmek
believe inanmak
think zannetmek
know bilmek
understand anlamak
remember hatırlamak
forget unutmak
suppose farzetmek
mean demek istemek
want istemek
wish arzu etmek
forgive affetmek
love sevmek
hate nefret etmek
like sevmek, hoşlanmak
care önem vermek
seem görünmek
belong to ait olmak
contain içine almak
possess sahip olmak
desire arzu etmek
Bir liste halinde gördüğümüz bu fiillerle yapılmış örnek cümleleri aşağıda inceleyiniz.
She has four sisters. Dört kız kardeşi var.
I have only one table. Sadece bir masam var.
You see a horse in the field Şimdi tarlada bir at görüyorsunuz.
now.
Do you hear the noise? Gürültüyü işitiyor musun?
Does she notice the missing part? Eksik kısmın farkına varıyor mu?
We smell something burning. Yanan bir şey kokusu duyuyoruz.
She feels better today. Bugün kendisini daha iyi hissediyor.
I don’t believe you. Sana inanmıyorum.
They think we won’t keep our Bizim vaadimizi tutmayacağımızı
promise. zannediyorlar.
I know you are in a hurry. Acelen olduğunu biliyorum.
The girl understands them now. Kız şimdi onları anlıyor.
Do you remember the small hotel Brighton’daki küçük oteli hatır-
in Brighton? lıyor musun?
I forget the new words quickly. Yeni sözcükleri çabuk unutuyorum.
We suppose the enemy will attack Düşmanın sabahleyin hücum
attack in the morning. edeceğini zannediyoruz.
What does this word mean? Bu sözcük ne anlamına geliyor?
She doesn’t want to work in the Tarlalarda çalışmak istemiyor.
fields.
We wish you a pleasant journey. Size güzel bir seyahat diliyoruz.
They forget to give us the key. Anahtarı bize vermeyi unutuyorlar.
They love their countries. Ülkelerini seviyorlar.
I hate working in the kitchen. Mutfakta çalışmaktan nefret ediyo-
rum.
She likes her dog very much. Köpeğini çok seviyor.
They don’t care about our health. Bizim sağlığımıza önem vermiyorlar.
It seems to be a valuable thing. Kıymetli bir şey gibi görünüyor.
Do all these buildings belong Bütün bu binalar şu yaşlı adama mı
to that old man? ait oluyor?
This tank contains forty litres Bu depo kırk litre petrol alıyor.
of petrol.
David possesses twenty restau- David Londra’da yirmi lokantaya sa-
rants in London. hip bulunuyor.
I wish happiness for you and Size ve ailenize mutluluk diliyorum.
your family.
(ing) almayan fiillerin ayrıcalık gösterenleri
Listede gördüğümüz fiillerden feel fiili ing almış halde de kullanılabilir.
How do you feel? (Kendini) nasıl hissediyorsun?
How are you feeling? (Kendini) nasıl hissediyorsun?
I feel quite well. (Kendimi) çok iyi hissediyorum.
I am feeling quite well. (Kendimi) çok iyi hissediyorum.
Bunun dışında listede görülen fiillerden bazıları değişik anlamlarda kullanıldıklarında ing alabilirler. Örneğin, see fiili resmi bir görüşme yapmak için “buluşmak, görüşmek” anlamında kullanıldığında ing alır.
I am seeing the new manager Yeni müdürle bu akşam buluşu-
this afternoon. yorum.
(Görüşüyorum.)
She is seeing the doctor Doktorla yarın görüşüyor.
tomorrow.
Turistik ziyaret yapma anlamında kullanıldığında da see fiili yine ing alabilir.
We are seeing the interesting Şehrin ilginç kısımlarını ziyaret edi-
parts of the city. yoruz.
Bunun dışında see ile çeşitli sözcüklerin birleşmesinden oluşan deyimlerde see fiili ing alabilir. See about, see off gibi.
Think fiili akıldan geçen şeyleri bir fikir beyan etmeksizin söylerken ing alır.
What is she thinking about? Neyi düşünüyor?
She is thinking about her ÇocukIarını düşünüyor.
children.
Bir fikir belirtme söz konusu olduğunda think fiili ing almaz.
I think they are too big for Zannederim (bence) onlar bizim
our room. odamız için fazla büyük.
What do you think of the new Yeni mobilya hakkında ne düşü-
furniture? nüyorsunuz?
Have fiili “sahip olmak” anlamında kullanıldığında ing almaz. Ancak çeşitli sözcüklerle oluşturduğu anlamlarda kullanıldığında ing alabilir.
She is having breakfast now. Şimdi kahvaltı ediyor.
They are having a pleasant time Kampta hoş vakit geçiriyorlar.
at the camp.
I’m having a bath. Banyo yapıyorum.
Bir şeyden zevk alma anlamında kullanıldığında like fiili ing alabilir. Aynı anlam için like, ing’siz olarak da kullanılabilir. AnIamIarı aynıdır.
How are you liking your new Yeni evinden hoşlanıyor musun?
house?
Do you like horse races? At yarışlarından hoşlanıyor musun?
the present continuous tense – şimdiki zaman çekim tablosu
affirmative – olumlu
I am eating. Yiyorum.
You are eating. Yiyorsun.
He is eating. Yiyor.
She is eating. Yiyor.
It is eating. Yiyor.
We are eating. Yiyoruz.
You are eating. Yiyorsunuz.
They are eating. Yiyorlar.
negative – olumsuz
I am not eating. Yemiyorum.
You are not eating. Yemiyorsun.
He is not eating. Yemiyor.
She is not eating. Yemiyor.
It is not eating. Yemiyor.
We are not eating. Yemiyoruz.
You are not eating. Yemiyorsunuz.
They are not eating. Yemiyorlar.
interrogative – soru
Am I eating? Yiyor muyum?
Are you eating? Yiyor musun?
Is he eating? Yiyor mu?
Is she eating? Yiyor mu?
Is it eating? Yiyor mu?
Are we eating? Yiyor muyuz?
Are you eating? Yiyor musunuz?
Are they eating? Yiyorlar mı?
 
negative interrogative – olumsuz soru
Am I not eating? Yemiyor muyum?
Are you not eating? Yemiyor musun?
Is he not eating? Yemiyor mu?
Is she not eating? Yemiyor mu?
Is it not eating? Yemiyor mu?
Are we not eating? Yemiyor muyuz?
Are you not eating? Yemiyor musunuz?
Are they not eating? Yemiyorlar mı?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.