THE PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN
Sözün söylendiği anda devam etmekte olan eylemleri gösterdiği için ŞİMDİKİ SÜREKLİ ZAMAN olarak da isimlendirilen bu zaman biçimi İngilizcede kök halindeki fiile ing eklenmesiyle meydana gelen “present participle – şimdiki zaman ortacı” ve cümlenin öznesine uygun to be fiilinden oluşur. Tekil öznelerle to be fiilinin is şekli, çoğul öznelerle are şekli kullanılır. I öznesi ile kullanılan şekil am’dir.
fiil kökü şimdiki zaman biçimi
go going
walk walking
sleep sleeping
work working
write writing
run running
 
özne to be fiili
she is
we are
the man is
the boys are
I am
they are
he is
Frank is
olumlu hal
Olumlu bir şimdiki zaman cümlesi özne, özneye uygun to be fiili, ing eki almış fiil ve diğer sözcükler şeklinde sıralanır. Bu cümlelerin kuruluşunu aşağıdaki örneklerde inceleyiniz.
She is sleeping. Uyuyor.
You are working. Çalışıyorsun.
I am writing. Yazıyorum.
They are playing. Oynuyorlar.
He is running. Koşuyor.
We are waiting. Bekliyoruz.
We are waiting for the postman. Postacıyı bekliyoruz.
He is running to the gate. Kapıya koşuyor.
I am writing a letter. Bir mektup yazıyorum.
You are learning English. İngilizce öğreniyorsun.
They are walking in the park. Parkta yürüyorlar.
The girls are reading magazines. Kızlar dergiler okuyorlar.
olumlu şimdiki zaman cümlesi
özne to be fiili şimdiki zaman ortacı diğer sözcükler
(ing eki almış fiil)
I am sleeping in my room.
You are talking to Tom.
He is going to school.
She is singing a song.
We are eating bananas.
You are shutting the window.
They are working in the fields.
olumsuz
Şimdiki zaman halinde bulunan bir cümleyi olumsuz şekle sokmak için to be fiilinden sonra not getirilir.
She is sleeping. Uyuyor.
She is not sleeping. Uyumuyor.
You are not walking. Yürümüyorsun.
He is not singing. Şarkı söylemiyor.
We are not reading. Okumuyoruz.
I am not running. Koşmuyorum.
They are not standing. Ayakta durmuyorlar.
It is not eating. Yemiyor.
I am not touching the glass. Bardağa dokunmuyorum.
She is not opening the box. Kutuyu açmıyor.
We are not bringing the flowers. Çiçekleri getirmiyoruz.
Mary is not counting the money. Mary parayı saymıyor.
olumsuz şimdiki zaman cümlesi
özne to be fiili not şimdiki z. ortacı diğer sözcükler
(ing eki almış fiil)
I am not teaching history.
You are not watching television.
He is not buying any chocolates.
She is not eating a sweet.
We are not giving them any food.
You are not washing your hands.
They are not building a new bridge.
soru
Şimdiki zaman cümlesini soru haline sokmak için to be fiili öznenin önüne getirilir.
She is sleeping. Uyuyor.
Is she sleeping? Uyuyor mu?
Are you working? Çalışıyor musun?
Is he smoking? Sigara mı içiyor?
Are they singing? Şarkı mı söylüyorlar?
Are we talking? Konuşuyor muyuz?
Am I running? Koşuyor muyum?
Is she resting? İstirahat mı ediyor?
Am I drawing a map? Bir harita mı çiziyorum?
Is he running after the cat? Kedinin arkasından mı koşuyor?
Are they teaching French? Fransızca mı öğretiyorlar?
Is Emma making tea? Emma çay mı yapıyor?
soru halinde şimdiki zaman cümlesi
to be fiili özne şimdiki zaman ortacı diğer sözcükler
(ing eki almış fiil)
Am I talking so loudly?
Are you taking a photo?
Is she making coffee?
Is he breaking the vase?
Are we drinking tea or coffee?
Are they pointing to the nurse?
olumsuz soru
Olumsuz soru haline sokmak için soru halinde bulunan şimdiki zaman cüm-lesinde özne ile şimdiki zaman ortacı arasına not konulur.
Is she sleeping? Uyuyor mu?
Is she not sleeping? Uyumuyor mu?
Are you not going? Gitmiyor musun?
Is he not drinking? İçmiyor mu?
Are they not coming? Gelmiyorlar mı?
Are we not speaking? Konuşmuyor muyuz?
Is she not swimming? Yüzmüyor mu?
Am I not answering? Cevap vermiyor muyum?
Is she not cleaning the kitchen? Mutfağı temizlemiyor mu?
Are you not coming with us? Bizimle gelmiyor musunuz?
Are they not washing the plates? Tabakları yıkamıyorlar mı?
Is he not bringing the slippers? TerIikleri getirmiyor mu?
olumsuz soru halinde şimdiki zaman cümlesi
to be özne not şimdiki zaman ortacı diğer sözcükler
fiili
Am I not learning correctly?
Are you not folding the paper?
Is he not following the guide?
Is she not listening to her mother?
Are we not sending a telegram?
Are you not lighting a cigarette?
Are they not taking the plates away?
to be ile şahıs zamirleri ve not kaynaşması
kaynaşma şekli okunuşu
is not isn’t /izınt/
are not aren’t /a:nt/
I am I’m /aym/
you are you’re /yuı/
he is he’s /hi:z/
she is she’s /şi:z/
it is it’s /its/
we are we’re /wiı/
you are you’re /yuı/
they are they’re /deyı/
Olumlu şimdiki zaman cümlelerindeki to be fiili ile zamir kaynaştırmasını aşağıda cümle içinde de görelim.
I’m taking the suitcase to Bavulu bodruma götürüyorum.
the cellar.
You’re reading a newspaper. Bir gazete okuyorsun.
He’s waiting for his wife. Karısını bekliyor.
She’s filling the bottle with Şişeyi sütle dolduruyor.
milk.
It’s running towards the hens. Tavuklara doğru koşuyor.
We’re teaching them how to Onlara bisikletlerin nasıl tamir
repair bicycles. edildiğini öğretiyoruz.
You’re standing on the dirty Kirli halının üzerinde
carpet. duruyorsun.
They’re holding my umbrella. Benim şemsiyemi tutuyorlar.
I’m changing all the old and Bütün eski ve kirli perdeleri
dirty curtains. değiştiriyorum.
Olumsuz şimdiki zaman cümlelerinde kaynaştırma zamirle to be fiilinde olabileceği gibi to be ile not arasında da yapılabilir. Sadece I am not sözünde am ile not birleşemez. Bu durumda kaynaşma I’m not şeklinde olur.
 
I’m not writing your name. Adını yazmıyorum.
You aren’t listening to the Müziği dinlemiyorsun.
music.
You’re not listening to the Müziği dinlemiyorsun.
music.
He isn’t drinking the milk. Sütü içmiyor.
He’s not drinking the milk. Sütü içmiyor.
She isn’t counting the money. Parayı saymıyor.
She’s not counting the money. Parayı saymıyor.
It isn’t eating the meat. Eti yemiyor.
It’s not eating the meat. Eti yemiyor.
We aren’t helping them. Onlara yardım etmiyoruz.
We’re not helping them. Onlara yardım etmiyoruz.
You aren’t learning anything. Hiçbir şey öğrenmiyorsunuz.
You’re not learning anything. Hiçbir şey öğrenmiyorsunuz.
They aren’t giving us any food. Bize hiç yiyecek vermiyorlar.
They’re not giving us any food. Bize hiç yiyecek vermiyorlar.
Olumsuz soru halinde kaynaşma to be ile not arasında olur. Sadece Am I not yapısının kaynaşma şekli bir ayrıcalık gösterir. Bu, aren’t I şeklinde yapılır.
Aren’t I serving you well? Size iyi hizmet etmiyor muyum?
Aren’t you coming to the cinema? Sinemaya gelmiyor musun?
Isn’t he sleeping in his bed? Yatağında uyumuyor mu?
Isn’t she taking a bath? Banyo yapmıyor mu?
Isn’t it falling from the wall? Duvardan düşmüyor mu?
Aren’t we growing potatoes of İyi kalite patates yetiştirmiyor
good quality? muyuz?
Aren’t they leaving the football Futbol alanını terketmiyorlar mı?
ground?
fiile (ing) ilave ederken uyulacak kurallar
Fiilin son harfi e ise bu fiile ing eklenirken e harfi kalkar.
give giving
love loving
come coming
take taking
Fiilin sonu ee şeklinde bitiyorsa fiilde hiç değişiklik yapmadan ing getirilir.
agree agreeing
see seeing
Tek heceli bir fiil ortasında bir tek sesli harf varsa ve fiil sessiz bir tek harfle bitiyorsa bu fiile ing eklenirken son harf çift yazılır.
dig digging
put putting
run running
hit hitting
stop stopping
swim swimming
İki veya daha fazla heceli fiillerden son hecesinde tek bir sessiz bulunan ve sonu tek bir sessiz olan bir fiilde vurgu son hecedeyse sondaki sessiz harf çift yazılır.
begin beginning
forbid forbidding
prefer preferring
Sonu I ile biten bir fiilde I’den önce tek bir sesli varsa I harfi çift yazılır.
travel travelling
compel compelling
Sonu ie ile biten bazı fiillere ing eklenirken ie yerine y konulur.
lie lying
tie tying
die dying
She is giving me a souvenir. Bana bir hatıra (eşyası) veriyor.
We’re taking the old carpets. Eski halıları alıyoruz.
Tom is putting the vase on the Tom vazoyu masanın üzerine
table. koşuyor.
The man is hitting the boy. Adam çocuğa vuruyor.
The policeman is stopping the Polis otomobilleri durduruyor.
cars.
They are running towards the Nehire doğru koşuyorlar.
river.
You are swimming in a Tehlikeli bir yerde yüzüyorsunuz.
dangerous place.
It is beginning to rain. Yağmur yağmaya başlıyor.
She is travelling around the Dünyanın çevresinde seyahat edi-
world. yor. (Dünya turu yapıyor.)
The wounded man is dying. Yaralı adam ölüyor.
I’m tying a ribbon around his Boynuna bir kurdela bağlıyorum.
neck.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.