Temel ingilizce Ders notları ve Gramer 1 – Basic english Lesson and grammar 1

ÖĞRENİLECEK SÖZCÜKLER
circle daire; daire çizmek
Circle the word. Sözcüğü daire içine alınız.
close kapatmak
Close the door, please. Lütfen kapıyı kapatınız.
go (to) (-e) gitmek
Go to the classroom. Sınıfa git.
is -dir, -dır
This is a book. Bu bir kitaptır.
listen (to) (-i) dinlemek
Listen to the teacher. Öğretmeni dinleyiniz.
look (at) (e) bakmak
Look at the chalkboard. Tahtaya bakınız.
open açmak
Open your notebook, please. Lütfen defterinizi açınız.
repeat tekrar etmek
Repeat the sentence. Cümleyi tekrar ediniz.
write yazmak
Write your name. Adınızı yazınız.
it (zamir) o
It is a pencil. O bir kurşunkalemdir.
my (iyelik sıfatı) benim
That’s my tape. O benim kasetimdir.
please lütfen
Please listen. Lütfen dinleyiniz.
that o, şu
That’s a chair. O bir sandalyedir.
the isim belirleyici
Open the window. Pencereyi açınız.
this bu
This is a capital letter. Bu bir büyük harftir.
what ne
What’s that? O nedir?
your (iyelik sıfatı) senin
This is your lab. Bu senin laboratuarındır.
alphabet alfabe
The alphabet is 26 letters. Alfabe 26 harftir.
book kitap
It’s my book. O benim kitabımdır.
capital letter büyük harf
Write in capital letters. Büyük harflerle yazınız.
chair sandalye
That’s your chair. O senin sandalyendir.
classroom sınıf
Where is your classroom? Senin sınıfın nerede?
clock duvar/masa saati
It’s a clock. O bir saattir.
door kapı
Open the door. Kapıyı aç.
example örnek
Look at the example. Örneğe bakınız.
lab laboratuvar
Go to the lab. Laboratuara git.
letter harf
Write the letter. Harfi yazınız.
name isim,ad
What’s your name? Adın nedir?
notebook defter
Write in your notebook. Defterinize yazınız.
number sayı
These are numbers. Bunlar sayılardır.
page sayfa
Open page 7, please. Sayfa 7’yi açınız lütfen.
pen tükenmez kalem
Where is his pen? Onun kalemi nerededir?
pencil kurşun kalem
Where is my pencil? Kurşun kalemim nerede?
picture resim
Draw a picture. Bir resim çiz.
sir efendim, komutanım
Hi, sir. Merhaba efendim.
small küçük
This table is small. Bu masa küçüktür.
table masa
This is a big table. Bu büyük bir masadır.
window pencere
Close the window. Pencereyi kapat.
word kelime
Read the word. Kelimeyi okuyunuz.
IT (O) ZAMİRİ
Cansız varlıklar için zamir olarak genellikle “it” (o) zamiri kullanılır.
It zamiri tekil varlıkları işaret eder ve be fiilinin geniş zamandaki tekil çekimi olan is halini gerektirir. Tekil isimler asla önlerinde bir belirteç (a, the,my gibi) olmadan cümlede kullanılamazlar. It is ifadesi It’s şeklinde kısaltılabilir.
It is a book./ It’s a book. O bir kitaptır.
It is a pen./ It’s a pen. O bir kalemdir.
It is a letter./ It’s a letter. O bir harftir.
UYGULAMA A Verilen sözcükleri kullanarak cümle yapınız.
Örnek: number It is a number.
1. door ………………………………………….. …
2. clock ………………………………………….. ..
3. chair ………………………………………….. ..
4. picture …………………………………………..
5. table ………………………………………….. …
IMPERATIVE (EMİR CÜMLESİ)
İngilizce’de emir cümlesi kurarken cümleye fiil ile başlanır ve fiilin yalın hali kullanılır. Emir cümlesi kalıbı Fiil + Nesne şeklindedir. Emir cümlesine nezaket anlamı katmak için cümlenin başına veya sonuna please (lütfen) sözcüğü eklenir. Olumsuz emir cümlesi yapısını bir sonraki derste inceleyeceğiz.The belirteci isimlerin önünde o nesneyi belirginleştirmek amacı ile kullanılır. A door belirgin olmayan herhangi bir kapıyı anlatırken, the door ifadesi hakkında konuşulmakta olan belirgin bir kapıyı işaret eder.
Repeat. Tekrar et.
Repeat, please. Lütfen tekrar ediniz.
Go to the door. Kapıya git.
Go to the door, please. Lütfen kapıya gidiniz.
Circle the word, please. Lütfen kelimeyi daire içine alınız.
UYGULAMA B Verilen sözcükleri kullanarak emir cümleleri yapınız.
Örnek: write/word “Write the word.”
1.open/door ………………………………………….. ….
2.close/window ………………………………………….
3.listen to/teacher ………………………………………
4.read/book ………………………………………….. …..
5.look at/desk ………………………………………….. ..
NUMBERS (SAYILAR)
1 one 11 eleven
2 two 12 twelve
3 three 13 thirteen
4 four 14 fourteen
5 five 15 fifteen
6 six 16 sixteen
7 seven 17 seventeen
8 eight 18 eighteen
9 nine 19 nineteen
10 ten 20 twenty
UYGULAMA C
(4, 8,14, 12, 20) script
1. ………………………………………….. ……
2. ………………………………………….. ……
3. ………………………………………….. ……
4. ………………………………………….. ……
5. ………………………………………….. ……
DEMONSTRATIVES ( İşaret Zamirleri)
Bize yakın nesneleri işaret ederken “this”, uzak nesneler için ise “that” işaret zamirleri kullanılır. This ve that sözcükleri isimlerin önünde sıfat olarak da kullanılabilir. (this book – bu kitap, that window – şu pencere gibi.) Ancak bu derste sadece zamir olarak kullanımları üzerinde duracağız.
This is a picture. Bu bir resimdir. “Yakında”
That is a clock. O/ şu bir saattir. “Uzakta”
UYGULAMA D Verilen sözcükleri kullanarak cümleler yapınız.
Örnek: table/yakın This is a table.
1.door/uzak ………………………………………….. .
2.pen/ yakın …………………………………………..
3.letter/yakın ………………………………………….
4.word/uzak …………………………………………..
5.lab/yakın ………………………………………….. ..
WHAT QUESTIONS (WHAT SORULARI)
Bir nesnenin ne olduğu sorulurken “What is this?” veya “What is that?” şeklinde sorulur ve “That is a book.” veya “ It is a book.” olarak cevaplanır.What is this? ve What is that? sorularındaki is fiili What’s this ve What’s that şeklinde kısaltılabilir.
Örnek: A: What is this? Veya What’s this?
B: It is a classroom. Veya It’s a classroom.
UYGULAMA E
Verilen sözcükleri kullanarak cümleler yapınız
Örnek: What/that/picture What’s that? This is a picture.
1.what/this/that/clock ………………………………………….. ……………………………..
2.what/that/this/notebook ………………………………………….. ……………………….
3.what/it/that/letter ………………………………………….. ………………………………..
4.what/that/it/chair ………………………………………….. …………………………………
5.what/this/it/lab ………………………………………….. ……………………………………
POSSESSIVE ADJECTIVES (İyelik sıfatları) MY, YOUR
İyelik sıfatları isim cinsinden sözcüklerin önüne gelerek o cisimlerin kime ait olduğunu belirtir. Bu derste sadece my ve your sıfatlarını öğreneceğiz. İyelik sıfatları önüne geldikleri isimi belirginleştirdikleri için ayrıca the ve a gibi belirteçler kullanmaya gereksinim yoktur.
This is your book. That’s my book. Bu senin kitabındır. O benim kitabımdır.
UYGULAMA G
Cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1. A: What’s ……….. ?
B: This is …………. pencil.
2. A: What ……… this?
B: It’s ………….. chair.
3. A: ………. is this?
B: That’s …………… picture.
4. A: What’s your name?
B: …………. name is Robert.
5. A: What’s …………… number.
B: My number is 2431.
TANIŞMA VE SELAMLAŞMA
Bir kişi ile karşılaştığımızda o kişi ile selamlaşır ve tanışırız. İngilizce’de sabah bir insana selam verirken good morning, öğlen ve öğleden sonra good afternoon, akşam good evening , ve gece good night şeklinde hitap edilir. How do you do ifadesi hem nasılsınız, hem de memnun oldum anlamlarında kullanılır. Bir kişiye veda ederken ise goodbye (allahaısmarladık) veya see you later (sonra görüşürüz) şeklinde seslenilir.
John: Good morning. Günaydın.
Mary: Hello. How are you? Merhaba. Nasılsınız?
John: Fine, thank you. And you? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Mary: Fine. I’m Mary. What’s your İyiyim. Ben Mary. Sizin adınız
name? nedir?
John: My name is John. Nice to Adım John. Tanıştığımıza
meet you. memnun oldum.
UYGULAMA CEVAPLARI
A. 1. It is a door. 2. It is a clock. 3. It is a chair. 4. It is a picture. 5. It is a
table.
B. 1. Open the door. 2. Close the window. 3. Listen to the teacher. 4. Read
the book. 5. Look at the desk.
C. 1. 4 2. 8 3. 14 4. 12 5. 20
D. 1. That is a door. 2. This is a pen. 3. This is a letter 4. That is a word.
5. This is a lab.
E. 1. What’s that? It’s a clock. 2. What’s that? It’s a word. 3. What’s that? It’s
a table 4. What’s that? It’s a window. 5. What’s that? It’s a chair.
F. 1. What’s this? That’s a clock. 2. What’s that? This is a notebook. 3. What
is it? That’s a letter. 4. What’s that? It’s a chair. 5. What’s this? It’s a lab.
G. 1. that/my 2. is/your 3. what/my 4. my 5. your
kAYNAK: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.