Temel ingilizce Ders notları ve Gramer 2 – Basic english Lesson and grammar 2

ÖĞRENİLECEK SÖZCÜKLER
spell harfleri tek tek söylemek
Spell your name. Adınızı harf harf söyleyiniz.
mechanic teknisyen
He’s a mechanic. O bir teknisyendir.
and ve
Bob and I are students. Bob ve ben öğrenciyiz.
pilot pilot
Ken is a pilot. Ken bir pilottur.
her onun (dişi)
That’s her radio. O onun radyosudur.
radio radyo
Don’t listen to the radio. Radyo dinleme.
his onun (erkek)
It’s his television. O onun televizyonudur.
recorder ses kayıt cihazı
This is my recorder. Bu benim ses kayıt cihazımdır.
I ben
I am a doctor. Ben bir doktorum.
student öğrenci
She is a student. O bir öğrencidir.
you sen
You are a teacher. Sen bir öğretmensin.
tape kaset, bant
Listen to the tape. Kaseti dinleyiniz.
these bunlar
These are her books. Bunlar onun kitaplarıdır.
teacher öğretmen
He is a teacher. O bir öğretmendir.
those şunlar, onlar
Those are radios. Onlar radyodur.
television televizyon
It’s my television. O benim televizyonumdur.
barber berber
She isn’t a barber. O bir berber değildir.
cook aşçı
I’m not a cook. Ben bir aşçı değilim.
doctor doktor
Those are doctors. Onlar doktordurlar.
NEGATIVE IMPERATIVE (Olumsuz Emir ve Rica Cümlesi)
Olumlu emir cümlelerini bir önceki dersimizde işlemiştik. Olumsuz emir cümleleri DON’T +FİİL yapısı ile oluşturulur. Nezaket unsuru katmak için cümlenin başına veya sonuna PLEASE sözcüğü eklenir.
Open the window, please. Lütfen pencereyi açınız.
Please don’t open the window. Lütfen pencereyi açmayınız.
Don’t circle the letter. Harfi daire içine alma.
Listen. Don’t repeat. Dinle. Tekrar etme.
Go to your desk. Sırana git.
UYGULAMA A
Olumsuz emir cümleleri yapınız.
Örnek: close/door Please don’t close the door.
1. write/name ………………………………………….. …………….
2. go/classroom ………………………………………….. …………
3. look/word ………………………………………….. ………………
4. repeat/letter ………………………………………….. …………..
5. spell/word ………………………………………….. ……………..
ALFABE
İngilizce alfabe 21 sessiz (ünsüz) ve 5 sesli (ünlü) harften oluşur. Büyük harflerde üst nokta işaretleri kullanılmaz (i, I ve j, J gibi)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
UYGULAMA B
(d, h, e, t, i, g, a, y)
1…….. 2. ……. 3. ……. 4. ….. 5. …… 6. ….. 7. ….. 8……
POSSESSIVE ADJECTIVES (İyelik Sıfatları)
His ve her iyelik sıfatları daha önce gördüğümüz my ve your gibi isimlerin önüne gelerek o cisimlerin kime ait olduğunu belirtirler. His sıfatı erkekler için “onun” anlamını verir; her sıfatı ise dişiler için “onun” anlamını verir.
my
This is your notebook.
his
her
That’s her book. O onun(dişi) kitabıdır.
This is his chair. Bu onun(erkek) sandalyesidir
UYGULAMA C
my, your, his, her kullanarak cümledeki boşlukları doldurunuz.
1. Ali: What’s …………. name?
Bob: …….. name is Bob.
2. Bill: What’s ……. name?
John: ……… name is Janet.
3. George: …….. name is George. What’s ………… name?
Jack: ……. name is Jack.
4. Pat: What’s ……….. name?
Pam: ……….. name is Ted.
UYGULAMA D
1. ……………….. (listen) (table)(picture) (number) (write)
2. ………………..
3. ………………..
4. ………………..
5. ………………..
NUMBERS (SAYILAR) (1’den 100’e kadar)
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
23 twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
26 twenty-six
27 twenty-seven
28 twenty-eight
29 twenty-nine
30 thirty
31 thirty-one
32 thirty-two
33 thirty-three
34 thirty-four
35 thirty-five
36 thirty-six
37 thirty-seven
38 thirty-eight
39 thirty-nine
40 forty
41 forty-one
42 forty-two
43 forty-three
44 forty-four
45 forty-five
46 forty-six
47 forty-seven
48 forty-eight
49 forty-nine
50 fifty
51 fifty-one
52 fifty-two
53 fifty-three
54 fifty-four
55 fifty-five
56 fifty-six
57 fifty-seven
58 fifty-eight
59 fifty-nine
60 sixty
61 sixty-one
62 sixty-two
63 sixty-three
64 sixty-four
65 sixty-five
66 sixty-six
67 sixty-seven
68 sixty-eight
69 sixty-nine
70 seventy
71 seventy-one
72 seventy-two
73 seventy-three
74 seventy-four
75 seventy-five
76 seventy-six
77seventy-seven
78 seventy-eight
79 seventy-mine
80 eighty
81 eighty-one
82 eighty-two
83 eighty-three
84eighty-four
85 eighty-five
86 eighty-six
87 eighty-seven
88 eighty-eight
89 eighty-nine
90 ninety
91 ninety-one
92 ninety-two
93 ninety-three
94 ninety-four
95 ninety-five
96 ninety-six
97 ninety-seven
98 ninety-eight
99 ninety-nine
100 a hundred
Yirmiden sonra her onluk dilimde 1-9 arası sayıların tekrarlandığına dikkat ediniz.
UYGULAMA E
1. ……….. (23)
2. ……….. (45)
3. ……….. (78)
4. ……….. (38)
5. ……….. (19)
6. ……….. (90)
7. ……….. (64)
8. ……….. (18)
PLURAL FORMS (Çoğul haller)
Birden fazla isimden bahsederken isimin sonuna –s takısı eklenir. İngilizce’de isimlerin çoğulları bu şekilde düzenli olarak yapılırken düzensiz çoğul yapıları da vardır. Örneğin child (çocuk) sözcüğünün çoğulu childs değil children’ (çocuklar)dır. Düzensiz çoğul isimler konusunu daha sonraki derslerde ele alacağız.
a pen bir tükenmez kalem
two pens iki tükenmez kalem
a book bir kitap
three books üç kitap
ÖNEMLİ NOT Çoğul –s takısı okunurken iki ses halinde okunur. P,t,k harfleri ile biten kelimelerde /s/ sesi çıkarılır. Diğer durumlarda /z/ sesi ile okunur.
1. seven rooms
2. two clocks
3. ten windows
4. three words
5. twenty notebooks
DEMONSTRATIVES (İşaret zamirleri) THIS, THESE; THAT, THOSE
Tekil işaret zamirleri (this, that) ile sayısı bir olan nesneler işaret edilirken, sayısı birden fazla olan nesneler yakında ise THESE (bunlar), uzakta ise THOSE (şunlar) zamirleri ile işaret edilirler. Tekil zamirlerde “be” fiilinin tekil hali olan “is” kullanılırken, çoğul işaret zamirlerinde “are” kullanılır.
This is a table. That is a chair.
These are tables. Those are chairs.
UYGULAMA F
Cümleleri tekilden çoğula çeviriniz.
Örnek: This is a radio. These are radios.
That is a radio. Those are radios.
1. That is a cassette player. ………………………………………….. …………..
2. This is a table. ………………………………………….. ………………………….
3. This is a window. ………………………………………….. ………………………
4. That is a notebook. ………………………………………….. …………………..
5. That is a television. ………………………………………….. …………………..
QUESTIONS (Sorular) WHAT ARE THESE/THOSE?
“What” ile yapılan sorularda soru cümlesinin öznesine bakarak fiilin çekimi belirlenir. This ve that ile is kullanılır; these ve those ile çoğul işaret zamiri olmaları nedeni ile are kullanılır.
this? these?
What is What are
that? those?
UYGULAMA G
Cümlede bırakılan boşlukları doldurunuz.
1. What………. these?
2. What ……… that?
3. What ……… those?
4. What ……… this?
I/YOU/PROPER NOUN+BE+PROFESSION.
(BEN/SEN/ÖZEL AD + “BE” FİİLİ + MESLEK)
Kutucuklardaki cümle yapıları incelendiğinde I zamiri ile be fiilinin am çekimi; you zamiri ile are çekimi; Betty isimi ile is çekimi kullanıldığı görülecektir.
UYGULAMA H
Cümleleri İngilizce’ye çeviriniz.
1. Ben bir öğretmenim. ………………………………………….. ………………..
2. Bill bir teknisyendir. ………………………………………….. ………………….
3. Sen bir aşçısın. ………………………………………….. ……………………….
4. Sue bir pilottur. ………………………………………….. ………………………..
5. Joe bir berberdir. ………………………………………….. ……………………..
QUESTIONS (WHAT ARE YOU? WHAT AM I? WHAT IS SUE?)
Bir kişiye mesleğini sorarken veya kendi mesleğimizden bahsederken bu cümle yapısı kullanılır. Günlük yaşamda What are you? kalıbından çok What do you do? veya What do you do for a living? veya What’s your job? kalıpları kullanılmaktadır.
I am a teacher. Ben bir öğretmenim. What am I? Ben neyim?
What’s my job?
Joe is a mechanic. Joe bir teknisyendir. What is Joe? Joe nedir?
What’s his job?
You are a doctor. Sen bir doktorsun. What are you? Sen nesin?
What’s your job?
UYGULAMA I
Cümlede boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1. What …….. Joe?
2. What………… you?
3. You ……….a teacher.
4. Bill ………… a pilot.
5. What ………… I?
6. I ………….. a barber.
7. Betty ………… a doctor.
8. Joe ……… a mechanic.
DİYALOG
Bob: Hello. My name is Bob. Merhaba. Benim adım Bob.
What’s your name? Sizin adınız nedir?
Ken: My name is Ken Bates. Benim adım Ken Bates.
Bob: Repeat your name,please. Lütfen adınızı tekrar söyleyiniz.
Ken: It’s Ken Bates. Ken Bates
Bob: Spell your name, please. Lütfen adınızı harf harf söyleyiniz.
Ken: K-e-n. B-a-t-e-s. Ke-e-ne. Be-a-te-e-se.
DİYALOG
Ms. Evans: Good morning. I’m Ms. Evans. Günaydın. Ben Bayan Evans.
Don : Hi! I’m Don, and this is Steve. Merhaba! Ben Don ve bu da Steve.
Ms. Evans: Don, this is your classroom, Don, bu senin sınıfın, ve
and I’m your teacher. ben de senin öğretmeninim.
Don : Thank you, Ms. Evans. What’s Teşekkür ederim, Bayan
his clasroom? Evans. Onun sınıfı nedir?
Ms. Evans: His classroom is number 22. Onun sınıfı 22 numaradır.
Don : Oh, yes. Mr. Davis is his teacher. Ah, evet. Bay Davis onun öğretmenidir.
UYGULAMA CEVAPLARI
A. 1. Don’t write your name. 2. Don’t go to your classroom please. 3. Don’t
look at the word. 4. Don’t repeat the letter, please. 5. Don’t spell the
word, please.
B. 1. d 2. h 3. e 4. t 5. i 6. g 7. a 8. y
C. 1. your/my 2. her/her 3. my/your/my 4. his/his
D. 1. listen 2. table 3. picture 4. number 5. write
E. 1. 23 2. 45 3. 78 4. 38 5. 19 6. 90 7. 64 8. 18
F. 1. Those are cassette players. 2. These are tables. 3. These are windows.
4. Those are notebooks. 5. These are televisions.
G. 1. are 2. is 3. are 4. is
H. 1. I am a teacher. 2. Bill is a mechanic. 3. You are a cook. 4. Sue is a pilot.
5. Joe is a barber.
I. 1. is 2. are 3. are 4. is 5. am 6. am 7. is 8. is
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.