Temel ingilizce Ders notları ve Gramer 3 – Basic english Lesson and grammar 3 Örnekler, alıştırmalar, uygulamalar, soru ve cevaplar

ÖĞRENİLECEK SÖZCÜKLER
he o (üçüncü tekil şahıs zamiri)erkek
He is a doctor. O bir doktordur.
she o (üçüncü tekil şahıs zamiri)dişi
She is a cook. O bir aşçıdır.
they onlar (üçüncü çoğul şahıs zamiri)
They are students. Onlar öğrencidir.
we biz (birinci çoğul şahıs zamiri)
We are teachers. Biz öğretmeniz.
you sizler (ikinci çoğul şahıs zamiri
You are mechanics. Sizler teknisyenlersiniz.
not olumsuzluk eki
She is not a pilot. O bir pilot değildir.
cent sent (1 doların %1’i)
A dollar is one hundred cents. Bir dolar yüz senttir.
dime on sent (1 doların onda biri)
A dime is ten cents. Bir onluk on senttir.
dollar dolar
One hundred cents is a dollar. Yüz sent bir dolardır.
half dollar elli sent, yarım dolar
Fifty cents is a half dollar. Elli sent bir yarım dolardır.
money para
The dollar is U.S. money. Dolar Amerikan parasıdır.
nickel beş sent
One nickel is five cents. Bir beşlik beş senttir.
penny bir sent
Penny is another word for cent. Penny sent için başka bir sözcüktür.
quarter çeyrek dolar; 25 sent
A dollar is four quarters. Bir dollar dört çeyrekliktir.
student control number (SCN) öğrenci numarası
What is your SCN? Öğrenci numaranız nedir?
Para miktarlarını şu şekillerde okuyabilirsiniz.
$1.01 a dollar one $1.02 a dollar two
one dollar one cent one dollar and two cents
$1.10 one ten $1.50 one fifty
a dollar ten a dollar fifty
one dollar and ten cents one dollar and fifty cents
ÖNEMLİ NOT
Örnek cümlelerde para miktarlarının özne durumunda kullanıldıklarında çoğul dahi olsalar (Fifty cents gibi ) tekil fiil is aldıklarına dikkat ediniz. (Twenty-five cents is a quarter.)
SUBJECT PRONOUNS (ÖZNE ZAMİRLERİ) HE, SHE, THEY, WE, YOU
Önceki derslerde özne zamirlerinden I, you, it zamirlerini inceledik. Bu derste tüm özne zamirlerini öğreneceğiz. Tabloyu inceleyiniz.
I am I’m
You are You’re
He is He’s
She is She’s
It is It’s
We are We’re
You are You’re
They are They’re
Yukarıdaki tabloda görülen zamirler cümlede sadece özne pozisyonunda görev yaparlar.
Sue + is Sue’s
a pilot.
She + is She’s
Bill + is Bill’s
a doctor.
He + is He’s
He is a mechanic. O bir tamircidir.
He is a student. O bir öğrencidir.
She is a doctor. O bir doktordur.
She is a teacher. O bir öğretmendir.
They (Onlar) zamiri birden fazla kişi ve nesnenin yerini tuttuğu için cümlede işaret ettiği isim de çoğul hale getirilmelidir.
She is a pilot.
He is a pilot.
They are pilots.
UYGULAMA A
Cümleleri örnekteki gibi değiştiriniz.
Örnek: He’s a cook. They’re cooks.
He’s a student. ………………………………………….. …..
She’s a teacher. ………………………………………….. …
He’s a pilot. ………………………………………….. ……….
She’s a barber. ………………………………………….. ….
He’s a mechanic. ………………………………………….. .
We (biz) zamiri de birden fazla kişiyi işaret eder; bu nedenle be fiilinin çoğul hali olan are çekimini gerektirir.
She is a mechanic.
I am a mechanic.
We are mechanics.
You and I are cooks. We’re cooks. Sen ve ben aşçıyız. Biz aşçıyız.
He and I are students. We’re students. O ve ben öğrenciyiz. Biz öğrenciyiz.
Ted and I are barbers. We’re barbers. Ted ve ben berberiz. Biz berberiz.
You (siz) zamiri birden fazla kişiye seslenirken kullanılır. Tekil you gibi be fiilinin are çekim halini gerektirir. Ancak tekil you’ dan farklı olarak işaret ettiği kişi çoğuldur.
She is a doctor.
You are a doctor.
You are doctors.
Bill’s a teacher. You’re a teacher. You’re teachers.
She’s a cook, and you’re a cook. You’re cooks.
UYGULAMA B
Cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. You ……….. a mechanic.
2. He ……….. a doctor.
3. They ……… pilots.
4. I ……… a barber. He ……… a barber. We ……….. barbers.
5. He …….. a cook. She ………. a cook. They ……… cooks.
6. Bob and Sue ………. students. ………… are in class now. Sue listens to
the teacher. ……….. opens her book. Bob opens ……… book.
NEGATIVE (Olumsuz) BE + NOT
Be fiiline not olumsuzluk kelimesi eklenerek cümleye olumsuz bir anlam kazandırılır.
They’re not doctors. Onlar doktor değildirler.
They’re mechanics. Onlar teknisyendir.
I’m
He’s
She’s not a pilot.
Bill’s
You’re
We’re
Bill and I are
They’re not doctors.
Mr. and Mrs. Jones are
You’re
ÖNEMLİ NOT Birden fazla özne olduğunda are fiili ‘re şeklinde kısaltılmaz.
This is a pen. It’s not a pencil. Bu bir tükenmez kalemdir. O bir kurşun
kalem değildir.
That’s a picture. It’s not a clock. O bir resimdir. O bir duvar saati değildir.
These are books. They’re not tables. Bunlar kitaplardır. Onlar masa değildir.)
Those are windows. They’re not doors. Onlar pencerelerdir. Onlar kapı değildir.
is not ve are not, isn’t ve aren’t şeklinde kısaltılabilir.
He is not isn’t a student.
She
You
We are not aren’t students.
They
UYGULAMA C
Verilen cümleleri olumsuz yapınız.
1. They’re teachers. ………………………………………….. ……..
2. My name is Tom. ………………………………………….. ……..
3. Sally is a mechanic. ………………………………………….. ….
4. I am a barber. ………………………………………….. …………..
5. This is his book. ………………………………………….. ………..
6. Those are notebooks. ………………………………………….. ..
7. You’re students. ………………………………………….. ………..
8. We’re pilots. ………………………………………….. ……………..
9. Mary and I are teachers. ………………………………………….
10.He is a cook. ………………………………………….. ……………..
YES/NO QUESTIONS (Evet/Hayır Soruları)
Şimdiye kadar düz cümle kalıplarını öğrendik. Düz cümle kalıbı Özne + fiil sırasını takip eder. Evet/Hayır soruları ise Fiil+ özne sırasını izler. Bu soru kalıbı bir kişi veya nesnenin bahsedilen özelliğe sahip olup olmadığını öğrenmek için kullanılır.
Is he a student? O bir öğrenci midir?
Are they pilots? Onlar pilot mudurlar?
Am I
he
Is she a mechanic?
Joe
it a picture?
you a mechanic?
you
Are we mechanics?
they
UYGULAMA D
Verilen düz cümleleri soru cümlesine çeviriniz.
1. Betty’s a student. ………………………………………….. ………
2. He’s a teacher. ………………………………………….. …………
3. They’re pencils. ………………………………………….. …………
4. These are chairs. ………………………………………….. ………
5. Sam’s a pilot. ………………………………………….. ……………
6. That’s a book. ………………………………………….. …………..
7. Tom and John are mechanics. ………………………………..
8. We’re doctors. ………………………………………….. ………….
YES/NO QUESTIONS – Short answers (Kısa yanıtlar)
Evet/hayır sorularına Yes, + Özne + Fiil ve No, + Özne + Fiil + not yapısı ile kısa yanıt verilir. Kısa yanıt verilirken olumlu kısa yanıtlarda Özne’ye yapışık (Yes, he’s veya Yes, they’re veya Yes, I’m, Yes, it’s) gibi kısaltmalar yapılmaz.
Is this a book? Bu bir kitap mıdır? Yes, it is. Evet, öyledir.
Are they cooks? Onlar aşçı mıdır? No, they, aren’t. Hayır, değildir.
Yes, it is.
Is this a pen?
that No, it’s not.
it isn’t.
Yes, I am.
Are you a student?
No, I’m not.
Are these books? Yes, they are.
those
No, they’re not.
they aren’t.
UYGULAMA E
Kısa yanıtları tamamlayınız.
1. Are you students? Yes, …………………. .
2. Is he a doctor? Yes, …………………. .
3. Are you a doctor? No, …………………… .
4. Is Mr. Anderson a teacher? Yes, ………………….. .
5. Are we teachers? No, …………………… .
6. Is Tom a pilot? Yes, ………………….. .
7. Is Mary a barber? No, …………………… .
8. Are these pens? No, …………………… .
9. Is that your picture? Yes, ………………….. .
10.Is this his notebook? No, …………………… .
DİYALOG
(Sgt, sergeant (çavuş) sözcüğünün kısaltmasıdır.)
Sgt Jones: What’s your name? Adınız nedir?
Student : John Doe.
Sgt Jones: Spell it, please. Harf harf söyleyin lütfen.
Student : J-O-H-N D-O-E.
Sgt Jones: What’s your student control number? Öğrenci numaranız
nedir?
Student : 83576542.
Sgt Jones: Repeat that, please. Tekrar edin, lütfen.
Student : 83576542.
Sgt Jones: Okay. Tamam.
UYGULAMA CEVAPLARI
A. 1. They are students. 2. They’re teachers. 3. They are pilots. 4. They are
barbers. 5. They’re mechanics.
B. 1. are 2. is 3. are 4. am/is/are 5. is/is/are 6. are/they/she/his
C. 1. They aren’t teachers. 2. My name isn’t Tom. 3. Sally isn’t a mechanic.
4. I’m not a barber. 5. This isn’t his book. 6. Those aren’t notebooks.
7. You are not students. 8. We aren’t pilots. 9. Mary and I aren’t teachers.
10. He isn’t a cook.
D. 1. Is Betty a student? 2. Is he a teacher? 3. Are they pencils? 4. Are these
chairs? 5. Is Sam a pilot? 6. Is that a book? 7. Are Tom and John
mechanics? 8. Are we doctors?
E. 1. Yes, we are. 2. Yes, he is. 3. No, I’m not. 4. Yes, he is. 5. No, you
aren’t. 6. Yes, he is. 7. No, she isn’t. 8. No, they aren’t. 9. Yes, it is. 10. No, it isn’t.
kAYNAK: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.