Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin İşlenişi , Program Hedefler ve Genel Amaçlar

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin İşlenişi
Programlar ve Hedefler
Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, Atatürk İlke ve Inkılaplarının ışığında, çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak ana dilimizi başarılı bir biçimde öğretme ve öğrencilerimizin doğru kullanmalarını sağlama amacındayız. Bu nedenle okuma etkinlikleri düzenlemekte, her düzeyde her ay en az bir kitap incelemesi yaptırmaktayız. Öğrencilerimizin edebi zevklerini geliştirme, bakış açılarını genişletmek, ana hedeflerimizdendir. Öğrencilerimiz, okudukları kitaplardan sınavlarda da sorumlu tutulmakta sözlü ve yazılı değerlendirme kriterlerimizde bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.
Düzeylere göre yapılan çalışmalarımız ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir:
HAZIRLIK SINIFI -TÜRKÇE
Hazırlık sınıfında amacımız, temel özelliklerini öğreterek öğrencilerimizin Türkçeyi doğru konuşmalarını ve yazmalarını sağlamaktır.
Öğrencilerimizi, edebiyatımızın seçkin örnekleri ve yazarlarıyla tanıştırmayı, okuma zevklerini geliştirmeyi; okudukları metinleri kavrama, üzerinde düşünme, yorumlama, bunları sözlü ve yazılı olarak anlatabilme becerisini kazandırmayı hedefliyoruz.
Sanatsal kaygı taşıyan, dili doğru ve etkili kullanan, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak için okumanın ve düşünmenin gerekliliğine inanan öğrenciler yetiştirmeyi ve dersimizi bu doğrultuda işlemeyi planlıyoruz.
Böylece lise öğrenimi için gerekli olan alt yapıyı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
LİSE 1. SINIF DİL ve ANLATIM
Dil ve Anlatım dersinde yeni programın gereği olarak iletişim, dil ve kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve dilimizin dünya dilleri arasındaki yeri, ses bilgisi, noktalama ve yazım kuralları, sözcük, cümle ve paragraf bilgisi konularını işleyeceğiz. Dilimizin kurallarını öğrenerek ana dilimizi doğru kullanma konusunda bilinçlenme çabası içinde olacağız. Bunları da okutacağımız kitaplarla sağlayacağız.
LİSE 1. SINIF-TÜRK EDEBİYATI
Bu yılki programımızla hem edebiyatımızın seçkin örneklerini tanıtmayı hem de edebi bir eseri inceleme için gerekli ilk bilgileri öğretmeyi amaçlıyoruz. Sonraki yıllarda bir metni incelemek için gerekli olan bilgilerle tanışma senesi bu sene… Programdaki teorik bilgileri yumuşatmak için Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatı’nın güzel örneklerinden seçtiğimiz altı kitap okuyacağız bu yıl. Böylelikle ülkemizin son yüzyılını tarihi ve sosyal olaylarıyla tanıtıp günümüzle tarihimiz arasında bağlantı kurulmasını sağlayacağımız ve bu konuda öğrencilerimizin duyarlılıklarını artıracağımız kanısındayız. Programımızda bu yıl, güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri, edebiyatın bilimlerle ilişkisini belirledikten sonra edebî metnin özelliklerini kavrayacağız. Daha sonra; coşku ve heyecanı dile getiren, olay çevresinde oluşan edebî metinleri ve öğretici metinleri inceleyeceğiz.
LİSE 2. SINIF TÜRK EDEBİYATI
Sözlü edebiyatımızdan 19. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı Edebiyatı’nda yaratılmış eserleri, bu eserleri oluşturan isimleri, edebiyatımızın dönemlerinin özelliklerini tanıyacağız. Böylelikle yüzyıllardır insan düşüncesinin nasıl geliştiğini, bu gelişimin, toplumların yapılarını nasıl etkilediğini göreceğiz. Türk ve Dünya Edebiyatı’nın seveceğine inandığımız yapıtlarla tanışacaksınız bu yıl. Bu yapıtlar ile ilgili tartışmaktan zevk alacağınızı umuyoruz. Bu yıl, edebiyat ve tarihin iç içe olduğunu, toplumların düşünce yapılarındaki ve yaşam biçimindeki değişikliklerin edebi eserlere nasıl yansıdığını göreceğimiz bir yıl olacak.
LİSE 2. SINIF DİL ve ANLATIM
Bu dersimizde ilk konularımız sözlü anlatımın özelliklerinden oluşuyor. Sunum, tartışma ve panel kuralları uygulamalı olarak öğrenilecek. Öğrencilerimiz, grup çalışmalarıyla, öğrendikleri sözlü anlatım kurallarını uygulamalı olarak sergileyecekler. Anlatım ve özellikleri; anlatımda konu, tema, sınırlandırma; anlatımın amacı, özellikleri, oluşumu; anlatıcının tavrı ve amacı yönlerinden değerlendirilerek metinlerin incelenmesiyle verilecek. Anlatım türleri ve dilbilgisi konuları birlikte işlenecek. İsimler öyküleyici anlatımla, sıfatlar betimleyici anlatımla, zamirler lirik anlatımla, fiil ve fiilimsiler epik ve emredici anlatımla, zarflar öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımla birlikte verilecek. Edatlar düşsel anlatımla, bağlaçlar gelecekten söz eden anlatımla, ünlemler de söyleşmeye bağlı anlatımla birlikte işlenecek. Sözcük türlerinin metinlerde değerlendirilmesinin dil kurallarının pekişmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
LİSE 3. SINIF TÜRK EDEBİYATI
Türk Dilini düzgün ve güzel kullanmayı öğretmeye çalışmak, Türk Edebiyatı’nın seçkin örneklerini okuyup inceleyerek edebiyat ve okuma sevgisini oluşturmak genel amaçlarımızdandır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için Batı etkisinde gelişen edebiyatımızın, Cumhuriyet dönemine kadar en değerli yazarlarından seçilmiş; öykü, şiir, roman, tiyatro türünde yapıtlar sene sonuna kadar, verilen program dahilinde, okutulup incelenecektir. Birikim kazanmada estetik kaygı taşıma ve nitelikli bir okur olarak okuduğu eseri, değerlendirebilme becerisini öğrencilerimizin kazanmasını hedefliyoruz.
LİSE 3. SINIF DİL ve ANLATIM
Bu yıl dersimizin programı çerçevesinde edebiyatımızın seçkin metinlerini inceleyerek şiir, öykü, roman dışında kalan türlerinin en seçkin örneklerini tanıma ve değerlendirme amacındayız. Bu amaç çerçevesinde ders kitabımızdaki metinlerin yanında, seçtiğimiz ilave metinlerle de dersimizin içeriğini zenginleştireceğiz. Okuyacağımız metinleri yazıldıkları dönemin şartları içinde ve karşılaştırmalı olarak tartışacağız. Bu düzeyde bu amaçla seçilen kitaplar, derinlikli olarak incelenecek sözlü ve yazılı sunumlarla öğrencilerimizin anlatım gücünü arttırmada yardımcı olacaktır. .Bu çalışmaları yapabilmek için inceleme ve araştırmalarda bulunmanın, değişik türlerde okumanın ve yazmanın öğrencilerimiz için yararlı olacağına inanıyoruz.
LİSE 4. SINIF TÜRK EDEBİYATI
Dersimizin amaçları; Cumhuriyetle başlayan ve günümüze kadar gelen edebiyatımızın seçkin eserlerinin biçim, içerik ve estetik değerler açılarından incelenerek öğrencilerde edebî zevkin, sanatsal bakış açısının ve entellektüel birikimin oluşmasını sağlamaktır. Bu yolla dünya değerlerini benimsemiş, ulusaldan evrensele ulaşma yöntemlerini içselleştirmiş bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda çağdaş yazarlarımızın eserleri incelenecektir.
LİSE 4. SINIF DİL ve ANLATIM
Amacımız, öğrencilerin özellikle kendilerini yazılı ve sözlü ifade etmelerini sağlayarak kusursuz, nitelikli ve etkileyici bir kişilik oluşturmada onlara katkı sağlamaktır. Bu şekilde, geleceği şekillendirebilecek bilinçli insanların yetişmesi mümkün olacaktır. Derslerimizde Türk ve dünya edebiyatından seçme öykü, roman, tiyatro gibi olay çevresinde gelişen türlerin örnekleri incelenecek;bu yolla öğrencilerin duygu ve hayal dünyasındaki yaratıcılıklarını ortaya çıkarması sağlanacaktır.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.