GEÇMiŞTE BİTMİŞ ZAMANIN KULLANILDIĞI YERLER

1. Şimdiki bitmiş zaman nasıl geçmiş zamanda yapılmış bir eylemin şu andaki sonuç ve etkisini anlatmak suretiyle geçmişi şimdiki zamana bağlıyorsa geçmişte bitmiş zaman da geçmişte olan bir eylemi yine geçmişte olan bir noktaya bağlamaktadır. Bu noktadan önce o eylemin yapılması bitmiş durumdadır. Bu an çoğu zaman ikinci bir eylemin yapıldığı zamandır.
Doris had eaten the cake when Erkek kardeşi geldiği zaman Doris
her brother came. pastayı yemişti.
Bu cümlede iki eylem vardır: Birincisi, Doris’in pastayı yemesi, ikincisi, erkek kardeşinin gelişi. Burada önce yapılan eylem pastanın yenmesidir. İşte bu geçmişte bitmiş zamanla anlatılmaktadır.
Doris had eaten the cake. Doris pastayı yemişti.
İkinci eylem, ilk eylemin yapılışının bittiği noktadır. İlk eylem ikincisinin yapıldığı ana kadar uzamış veya ondan biraz önce bitmiştir. İkinci eylem geçmiş zamanla ifade edilir.
Her brother came. Erkek kardeşi geldi.
Yeme işinin gelme eylemi ile noktalandığını gösteren sözcük when geçmiş zaman cümlesinin başına gelmektedir.
When her brother came …. …. erkek kardeşi geldiği zaman
(…. geldiğinde, …. geldiği an)
They had married when the Kraliçe İspanya’ dan döndüğünde
queen came back from Spain. onIar evlenmişlerdi.
When the rain stopped we had Yağmur durduğu zaman şehre var-
arrived in the city. mıştık.
After she had written the letter Mektubu yazdıktan sonra postaneye
she went to the post office. gitti.
After they had gone we cleaned Onlar gittikten sonra evi temizledik.
the house.
The boys had broken the window Arka bahçeye koştuğum zaman ço-
when I ran to the backyard. cuklar pencereyi kırmışlardı.
When we finished the repairs Tamir etmeyi bitirdiğimiz zaman
the passengers had got on yolcular otobüse binmişlerdi.
the bus.
As soon as the man had finished Adam kitabı bitirir bitirmez onu rafın
the book he put it on the shelf. üzerine koydu.
He had disappeared when the Polis otomobili geldiğinde o gözden
police car arrived. kaybolmuştu.
2. Şimdiki bitmiş zaman cümlesinde eylemin oluş zamanı ve yerini belirtmek mümkün değildir. Zira bu, otomatikman eylemin şimdiki sonucunu değil oluş şeklini gözönüne getirdiğinden bunu geçmiş zaman kipiyle vermek gerekir. Fakat şimdiki bitmiş zamanın geçmiş şekli olan geçmişte bitmiş zaman cümlesinde eylemin yeri ve zamanı belirtilebilir.
We had seen them last week. Onları geçen hafta görmüştük.
You had kept the money in a Parayı küçük bir kutuda muhafaza
small box. etmiştiniz.
3. İlk eylemin, ikincisinin oluşundan biraz önce yapıldığını anlatmak için bu yapı içinde just kullanılır.
She had just gone out when they Onlar geldiğinde o henüz çıkmıştı.
came.
When we arrived the train Biz vardığımızda tren henüz hareket
had just departed. etmişti.
4. Bir dizi olay hikâye edilirken ilk olarak belirtilen noktadan önceki eylemler geçmişte bitmiş zamanla anlatılır.
My son won the first prize. He Oğlum birinci ödülü kazandı. Çok
had worked very hard. He had çalışmıştı. Bazı kurslara devam et-
attended some courses, and had mişti, ve özel dersler almıştı. Eğlen-
taken private lessons. He had ce için hiç vakit ziyan etmemişti.
not wasted any time on enter-
tainments.
5. I wish, if only, would rather, would sooner gibi deyimlerle kullanılan geçmişte bitmiş zaman gerçekleşmemiş arzu ve istekleri belirtirken bir dilek kipi görevi yapar.
I wish you had seen that film. O filmi görmüş olmanı isterdim.
(Keşke o filmi görseydin.)
If only she had learnt some Keşke biraz İngilizce öğrenseydi.
English.
If only the man had punished Keşke adam çocuklarını cezalandır-
his children. saydı.
I would rather Doris had not Keşke Doris oraya yalnız gitmesey-
gone there alone. di.
I would sooner they had taken Keşke önlem alsaydılar.
precautions.
6. Geçmişte bitmiş zaman dolaylı anlatımda çok kullanılır. Şimdiki bitmiş zaman cümleleri dolaylı anlatım şekline dönüştürüldüğünde geçmişte bitmiş zaman kipi kullanılır.
He said, “I have learnt some “Biraz İngilizce öğrenmiş durumda-
English.” yım.” dedi.
He said that he had learnt Biraz İngilizce öğrenmiş durumda
some English. olduğunu söyledi.
Geçmiş zaman halindeki cümleler de dolaylı anlatım şekline dönüştürüldü-ğünde yine geçmişte bitmiş zaman kipi kullanılır.
He said, “l learnt some English.” “Biraz İngilizce öğrendim.” dedi.
He said that he had learnt Biraz İngilizce öğrendiğini söyledi.
some English.
Dolaylı anlatım konusu ileride ele alınarak geniş bilgi verilmektedir.
the past perfect tense – geçmişte bitmiş zaman çekim tablosu
affirmative – olumlu
I had broken. Kırmıştım.
You had broken. Kırmıştın.
He had broken. Kırmıştı.
She had broken. Kırmıştı.
It had broken. Kırmıştı.
We had broken. Kırmıştık.
You had broken. Kırmıştınız.
They had broken. Kırmışlardı.
negative – olumsuz
I had not broken. Kırmamıştım.
You had not broken. Kırmamıştın.
He had not broken. Kırmamıştı.
She had not broken. Kırmamıştı.
It had not broken. Kırmamıştı.
We had not broken. Kırmamıştık.
You had not broken. Kırmamıştınız.
They had not broken. Kırmamışlardı.
interrogative – soru
Had I broken? Kırmış mıydım?
Had you broken? Kırmış mıydın?
Had he broken? Kırmış mıydı?
Had she broken? Kırmış mıydı?
Had it broken? Kırmış mıydı?
Had we broken? Kırmış mıydık?
Had you broken? Kırmış mıydınız?
Had they broken? Kırmış mıydılar?
negative interrogative – olumsuz soru
Had I not broken? Kırmamış mıydım?
Had you not broken? Kırmamış mıydın?
Had he not broken? Kırmamış mıydı?
Had she not broken? Kırmamış mıydı?
Had it not broken? Kırmamış mıydı?
Had we not broken? Kırmamış mıydık?
Had you not broken? Kırmamış mıydınız?
Had they not broken? Kırmamış mıydılar?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.