THE PAST PERFECT TENSE – GEÇMİŞTE BİTMİŞ ZAMAN

THE PAST PERFECT TENSE – GEÇMİŞTE BİTMİŞ ZAMAN
Geçmişte bitmiş zaman had ile fiilin üçüncü şeklinin birlikte kullanılmasıyla yapılır.
Had bütün şahıslar için aynıdır. Tekil ve çoğul olmalarıyla bir değişikliğe uğramaz.
Bu zaman şimdiki bitmiş zamanın geçmiş halidir. Nitekim aynı yapıdaki have (has) yerine onun geçmiş şekli olan had kullanılmak suretiyle meydana gelmiştir.
Geçmişte yapılmış bir eylemden önce başka bir eylemin yapılışı anlatılmak istendiğinde ilk eylem geçmişte bitmiş zaman kipiyle söylenir.
Anita had gone when Tom came. Tom geldiğinde Anita gitmişti.
Burada iki eylem vardır: Birincisi, Anita’nın gitmesi, ikincisi, Tom’un gelmesi. İlk eylem, yani Anita’nın gidişi önce, Tom’un gelmesi ondan sonra olmuştur. İkinci eylemin meydana geldiği anda bitmiş olan ilk eylem geçmişte bitmiş zamanla anlatılır.
present perfect tense past perfect tense
(şimdiki bitmiş zaman) (geçmişte bitmiş zaman)
I have seen. I had seen.
Gördüm. Görmüştüm.
She has left. She had left.
Terketti. Terketmişti.
You have worked. You had worked.
Çalıştın. Çalışmıştın.
He has written. He had written.
Yazdı. Yazmıştı.
They have begun. They had begun.
Başladılar. Başlamışlardı.
Mary has gone. Mary had gone.
Mary gitti. Mary gitmişti.
The girls have finished. The girls had finished.
Kızlar bitirdiler. Kızlar bitirmişlerdi.
 
I have finished the work. İşi bitirdim. (İşi bitirmiş durumda-
yım. İş bitmiş halde.)
I had finished the work. İşi bitirmiştim.
I had finished the work when the Doktor geldiği zaman işi bitirmiştim.
the doctor came.
She has left the hospital. Hastaneden ayrıldı. (Ayrılmış
durumda.)
She had left the hospital. Hastaneden ayrılmıştı.
She had left the hospital when Hastalar geldiği zaman o hastane-
the patients came. den ayrılmıştı.
They have seen the suspension Asma köprüyü gördüler.
bridge.
They had seen the suspension Asma köprüyü görmüşlerdi.
bridge.
They had seen the suspension Şehir turu yapmadan önce asma
bridge before they took the köprüyü görmüşlerdi.
sightseeing tour.
Mary has cleaned the bathroom. Mary banyoyu temizledi.
Mary had cleaned the bathroom. Mary banyoyu temizlemişti.
Mary had cleaned the bathroom Biz geldiğimiz zaman Mary banyoyu
when we came. temizlemişti.
He has changed the curtains. Perdeleri değiştirdi.
He had changed the curtains. Perdeleri değiştirmişti.
He had changed the curtains Biz evi kiralamadan önce perdeleri
before we rented the house. değiştirmişti.
Bilindiği gibi şimdiki bitmiş zaman cümlesinde eylemin oluş zamanını gösteren bir sözcük kullanmak mümkün değildir. Şayet kullanılırsa bu durum şimdiki bitmiş zamanla değil geçmiş zaman kipiyle anlatılır. Halbuki şimdiki bitmiş zamanın geçmiş şekli olan geçmişte bitmiş zaman için böyle bir durum yoktur. Onunla eylemin oluş zamanını gösteren bir sözcük kullanılabilir.
She has seen your brother. Erkek kardeşini gördü. (Şimdiki bit-
miş zaman)
She saw your brother yesterday. Dün erkek kardeşini gördü. (geçmiş
zaman)
She had seen your brother at Erkek kardeşini geçen hafta ziyafet-
the party last week. te görmüştü. (geçmişte bitmiş
zaman)
We had finished our food when Misafirler geldiği zaman yiyeceğimi-
the guests came. zi bitirmiştik.
She had left the house before Babası gelmeden önce evi terket-
her father came. mişti.
When I saw him he had begun to Onu gördüğüm zaman bir lokantada
work in a restaurant. çalışmaya başlamıştı.
He had lost alI his money when Yeni dükkânı açtığı zaman parasının
he opened the new shop. hepsini kaybetmişti.
She had changed the colour of Ona rastladığım zaman saçının ren-
her hair when I met her. gini değiştirmişti.
They had lived in London since İngiltereye geldiklerinden beri Lon-
they came to England. dra’da oturmuşlardı.
He had sold his house before Oğlu gelmeden önce evini satmıştı.
his son came.
Tom had died two years ago, so Tom iki yıl önce ölmüştü. Bu yüz-
we didn’t see him. den onu görmedik.
We didn’t see the fisherman Balıkçıyı görmedik, çünkü yirmi gün
because he had left twenty days önce ayrılmıştı.
ago.
It had started raining when Kapıyı açtığımız zaman yağmur yağ-
we opened the door. maya başlamıştı.
The waiters had started to Garsonlar bütün masaları temizle-
clean all the tables because meye başlamışlardı, çünkü saat
it was half past eleven. on bir buçuktu.
olumlu geçmişte bitmiş zaman cümlesi
özne had fiilin 3. diğer sözcükler
şekli
She had prepared the meal when the guests arrived.
We had heard the news before she wrote to us.
They had died before the earthquake.
Gerald had met the players before the match.
I had finished the homework when they came.
The man had gone before the policeman came.
You had learnt English before you went to England.
olumsuz
Geçmişte bitmiş zaman cümlesini olumsuz yapmak için had yardımcı fiilinden sonra not getirilir.
She had died before the winter. Kıştan önce ölmüştü.
She had not died before the Kıştan önce ölmemişti.
winter.
We had sold the house when the Diğer alıcılar geldiğinde biz evi
other buyers came. satmıştık.
We had not sold the house when Diğer alıcılar geldiği zaman evi
the other buyers came. satmamıştık.
Bu cümlelerde de had ile not kaynaştırılır.
My wife had not seen the farm. Karım çiftliği görmemişti.
My wife hadn’t seen the farm. Karım çiftliği görmemişti.
We had learnt their names before Buraya gelmeden önce isimlerini
we came here. öğrenmiştik.
We hadn’t learnt their names Buraya gelmeden önce isimlerini
before we came here. öğrenmemiştik.
The play had started when we Tiyatroya girdiğimizde oyun başla-
entered the theatre. mıştı.
The play hadn’t started when we Tiyatroya girdiğimizde oyun başla-
entered the theatre. mamıştı.
Emma had learnt some German Almanya’ya gitmeden önce Emma
before she went to Germany. biraz Almanca öğrenmişti.
Emma hadn’t learnt any German Almanya’ya gitmeden önce Emma
before she went to Germany. hiç Almanca öğrenmemişti.
I hadn’t repaired the car when Sen telefon ettiğin zaman arabayı
you telephoned. tamir etmemiştim.
My son hadn’t come before the Yağmur başlamadan önce oğlum
rain started. gelmemişti.
She hadn’t understood the Onu ben açıklamadan önce konuyu
subject before I explained it. anlamamıştı.
They hadn’t come home before Saat ondan önce eve gelmemiş-
ten o’clock. lerdi.
We hadn’t taken lessons İngiltere’ye gitmeden önce ders
before we went to England. almamıştık.
Dora hadn’t drunk her tea when Garson fincanları aldığı zaman Dora
the waiter took the cups. çayını içmemişti.
His son hadn’t done his military Onun oğlu evlendiği zaman asker-
duty when he married. liğini yapmamıştı.
olumsuz geçmişte bitmiş zaman cümlesi
özne hadn’t fiilin 3. diğer sözcükler
şekli
We hadn’t seen them when we entered the haII.
She hadn’t typed the report before he cami in.
They hadn’t brought their children when they visited us.
Doris hadn’t posted the letter when her husband
telephoned.
I hadn’t answered her first letter when I received
another.
Mr Miller hadn’t forgotten to send her a present before
Christmas.
They hadn’t finished their meals when the train arrived.
soru
Geçmişte bitmiş zaman cümlesini soru haline sokmak için had yardımcı fiili cümlenin başına getirilir.
She had bought a hat. Bir şapka almıştı.
Had she bought a hat? Bir şapka mı almıştı?
They had opened the doors. Kapıları açmışlardı.
Had they opened the doors? Kapıları açmışlar mıydı?
The postman had brought two Postacı iki mektup getirmişti.
letters.
Had the postman brought two Postacı iki mektup mu getirmişti?
letters?
You had written four letters Postacı geldiğinde dört mektup yaz-
when the postman came. mıştın.
Had you written four letters Postacı geldiğinde dört mektup mu
when the postman came? yazmıştın?
The secretary had left the Müdür telefon ettiği zaman sekreter
office when the manager tele- bürodan ayrılmıştı.
phoned.
Had the secretary left the Müdür telefon ettiği zaman sekreter
office when the manager tele- bürodan ayrılmış mıydı?
phoned?
Had the woman cooked the food Çocuklar uyandıkları zaman kadın
when the children got up? yiyeceği pişirmiş miydi?
Had they learnt the truth before Onu gazetede görmeden önce ger-
they saw it in the newspaper? çeği öğrenmiş miydiler?
Had the students done the home- Öğrenciler sinemaya gitmeden önce
work before they went to the ev ödevlerini yapmış mıydılar?
cinema?
Had you taken your medicine Yemeye başlamadan önce ilacını al-
when you started to eat? mış mıydın?
Had Mary got on the bus when Yağmur yağmaya başladığı zaman
it began to rain? Mary otobüse binmiş miydi?
 
 
soru halinde geçmişte bitmiş zaman cümlesi
had özne fiilin 3. diğer sözcükler
şekli
Had they seen an elephant before they visited the zoo?
Had she received the letter when you talked to her?
Had you finished your work when the guests arrived?
Had we lost everything before the war started?
Had Mary lost her ring before the summer vacation?
Had you left the classroom when the teacher came?
Had he done the exercises before dinner?
olumsuz soru
Olumsuz soru haline sokmak için esas fiilin önüne not getirilir.
Had she seen a lion? Bir aslan görmüş müydü?
Had she not seen a lion? Bir aslan görmemiş miydi?
Had they reached the river? Nehire varmışlar mıydı?
Had they not reached the river? Nehire varmamışlar mıydı?
Bu cümlelerde de had ile not kaynaştırılabilir.
Had he learnt English? İngilizce öğrenmiş miydi?
Hadn’t he learnt English? İngilizce öğrenmemiş miydi?
Had the waiter prepared the Müşteriler gelmeden önce garson
tables before the customers masaları hazırlamış mıydı?
arrived?
Hadn’t the waiter prepared the Müşteriler gelmeden önce garson
tables before the customers masaları hazırlamamış mıydı?
arrived?
Had your mother died before Annen 1980’den önce ölmüş
1980? müydü?
Hadn’t your mother died before Annen 1980’den önce ölmemiş
1980? miydi?
Had the soldiers repaired the Düşman saldırdığı zaman askerler
bridge when the enemy attacked? köprüyü tamir etmişler miydi?
Hadn’t the soldiers repaired Düşman saldırdığı zaman askerler
the bridge when the enemy köprüyü tamir etmemişler miydi?
attacked?
Hadn’t the players changed their İkinci yarı başladığında oyuncular
shorts when the second haIf şortlarını değiştirmemiş miydiler?
began?
Hadn’t the drivers rested before Tekrar hareket etmeden önce şoför-
they started again? ler istirahat etmemiş miydiler?
Hadn’t we decided not to eat Lokantaya geldiğimiz zaman çok
too much when we came to the fazla yememeye karar vermemiş
restaurant? miydik?
Hadn’t she learnt French before Fransa’ya gitmeden önce Fransızca
she went to France? öğrenmemiş miydi?
olumsuz soru halinde geçmişte bitmiş zaman
hadn’t özne fiilin 3. diğer sözcükler
şekli
Hadn’t the man painted the walls before he moved in?
Hadn’t she given you a present when she left Turkey?
Hadn’t the rain stopped when you went out?
Hadn’t they caught the thief when the policeman came?
Hadn’t we met them before the party?
Hadn’t he lived in Berlin before 1990?
Hadn’t you locked the door when you went to bed?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.