THE PAST CONTINUOUS TENSE – SÜREKLİ GEÇMiŞ ZAMAN

THE PAST CONTINUOUS TENSE
SÜREKLİ GEÇMiŞ ZAMAN
Bir hareketin geçmiş bir zamanda bir süre devam ettiğini belirtmek için kullanılan sürekli geçmiş zaman kipi, ing eki almış fiil ile bunun önünde to be fiilinin geçmiş zaman şekli olan was (were) kullanılarak oluşturulur.
Bu zamanın şekil bakımından şimdiki zamanla tek farkı is yerine was, are yerine were gelmesidir. Fiil her iki zamanda da aynı, yani ing almış durumdadır.
Aşağıdaki örneklerde şimdiki zaman cümleleri ile bu cümlelerdeki fiillerle yapılmış sürekli geçmiş zaman cümlelerini karşılıklı görüyoruz.
şimdiki zaman sürekli geçmiş zaman
She is writing a letter. She was writing a letter.
Bir mektup yazıyor. Bir mektup yazıyordu.
Martin is eating a biscuit. Martin was eating a biscuit.
Martin bir bisküvi yiyor. Martin bir bisküvi yiyordu.
We are counting the money. We were counting the money.
Parayı sayıyoruz. Parayı sayıyorduk.
They are running to the gate. They were running to the gate.
Kapıya koşuyorlar. Kapıya koşuyorlardı.
The man is waiting at the door. The man was waiting at the door.
Adam kapıda bekliyor. Adam kapıda bekliyordu.
Your friends are going to the Your friends were going to the
museum. museum.
Arkadaşlarınız müzeye gidiyor. Arkadaşlarınız müzeye gidiyordu.
Örnek cümlelerde de görüldüğü gibi özne tekil olduğu zaman was, çoğul olduğu zaman were yardımcı fiili ing eki almış esas fiil önünde yer almaktadır.
Mary was learning French. Mary Fransızca öğreniyordu.
She was cleaning the kitchen. Mutfağı temizliyordu.
We were playing in the corridor. Koridorda oynuyorduk.
They were sleeping under the Ağaçların altında uyuyorlardı.
trees.
The horses were running to the Atlar suya koşuyorlardı.
water.
Mr Green was reading a Mr Green bir gazete okuyordu.
newspaper.
I was working in the workshop. Atölyede çalışıyordum.
The soldiers were resting by the Askerler nehirin yanında istirahat
river. ediyorlardı.
The doctor was examining the Doktor hastaları muayene ediyordu.
patients.
olumlu sürekli geçmiş zaman cümlesi
was veya ing almış diğer sözcükler
özne were fiil
She was waiting for her husband.
Norman was having a cup of coffee.
We were correcting the examination papers.
They were eating bread and cheese.
The girls were washing their blouses.
He was looking at the clouds.
His mother was cooking the food.
olumsuz
Sürekli geçmiş zaman cümlesini olumsuz hale sokmak için was ve were sözcüklerinden sonra not getirmek gerekir.
She was walking to the cupboard. Dolaba yürüyordu.
She was not walking to the cup- Dolaba yürümüyordu.
board.
We were sitting on a bench. Bir sıra üzerinde oturuyorduk.
We were not sitting on a bench. Bir sıra üzerinde oturmuyorduk.
Bilindiği gibi was ve were yardımcı fiilleri de not ile kaynaştırılarak bir kısaltma yapılabilir.
He was swimming to the boat. Kayığa yüzüyordu.
He wasn’t swimming to the boat. Kayığa yüzmüyordu.
They were listening to the radio. Radyoyu dinliyorlardı.
They weren’t listening to the Radyoyu dinlemiyorlardı.
radio.
Mary was making a pillow. Mary bir yastık yapıyordu.
Mary wasn’t making a pillow. Mary bir yastık yapmıyordu.
The workers were playing football. İşçiler futbol oynuyorlardı.
The workers weren’t playing İşçiler futbol oynamıyorlardı.
football.
She wasn’t learning German. Almanca öğrenmiyordu.
The woman wasn’t following Kadın köpeği izlemiyordu.
the dog.
The aeroplanes weren’t flying Uçaklar Londra’ya doğru uçmuyor-
towards London. lardı.
We weren’t living in BrightonO zaman Brighton’da oturmuyor-
then. duk.
The girl wasn’t playing the Kız piyano çalmıyordu.
piano.
They weren’t going to the Tiyatroya gitmiyorlardı.
theatre.
The man and the woman weren’t Adam ve kadın parkta yürümüyor-
walking in the park. lardı.
The student wasn’t reading his Öğrenci kitaplarını okumuyordu.
books.
olumsuz sürekli geçmiş zaman cümlesi
wasn’t veya ing almış
özne weren’t fiil diğer sözcükler
I wasn’t expecting you.
She wasn’t reading your newspaper.
They weren’t waiting for your sister.
The girl wasn’t washing her stockings.
Your sons weren’t doing their homework.
Mr Brown wasn’t playing cards.
We weren’t feeding the rabbits.
soru
Olumlu bir sürekli geçmiş zaman cümlesini soru haline sokmak için was ve were fiilin önünden alınarak cümlenin başına getirilir.
He was writing a story. Bir hikâye yazıyordu.
Was he writing a story? Bir hikâye mi yazıyordu?
They were counting the boxes? Kutuları sayıyorlardı.
Were they counting the boxes? Kutuları mı sayıyorlardı?
The maid was cleaning the glass. Hizmetçi bardağı temizliyordu.
Was the maid cleaning the glass? Hizmetçi bardağı mı temizliyordu?
The teacher was drawing a map. Öğretmen bir harita çiziyordu.
Was the teacher drawing a map? Öğretmen bir harita mı çiziyordu?
The drivers were waiting at Şoförler hudutta bekliyorlardı.
the frontier.
Were the drivers waiting at Şoförler hudutta mı bekliyorlardı?
the frontier?
You were telling them the truth. Onlara gerçeği söylüyordun.
Were you telling them the truth? Onlara gerçeği mi söylüyordun?
She was making a cake. Bir pasta yapıyordu.
Was she making a cake? Bir pasta mı yapıyordu?
Were the buses going to the Otobüsler terminale mi gidiyorlardı?
terminal?
Was the old man waiting for his Yaşlı adam oğlunu mu bekliyordu?
son?
Was he helping the tourists? Turistlere yardım mı ediyordu?
Were they sitting on our beds? Yataklarımızın üzerinde mi oturu-
yorlardı?
Was Christine talking to her Christine babasıyla mı konuşu-
father? yordu?
Were the children throwing Çocuklar pencerelere taş mı atıyor-
stones at the windows? lardı?
Were you sweeping the floor? Yeri süpürüyor muydun?
Was she drinking wine? Şarap mı içiyordu?
soru halinde sürekli geçmiş zaman cümlesi
was veya özne ing almış diğer sözcükler
were fiil
Was Hilda singing a song?
Was the boy carrying a basket?
Were they drinking beer or wine?
Was the telephone ringing again and again?
Were the boys stealing cakes?
Were you sleeping in your room?
Was she ironing the trousers?
olumsuz soru
Soru halindeki sürekli geçmiş zaman cümlesinde fiilin önüne not getirilirse olumsuz soru meydana gelir.
Was she powdering her face? Yüzünü mü pudralıyordu?
Wasn’t she powdering her face? Yüzünü pudralamıyor muydu?
Were they making a basket? Bir sepet mi yapıyorlardı?
Weren’t they making a basket? Bir sepet yapmıyorlar mıydı?
Was the teacher writing the new Öğretmen yeni sözcükleri yazıyor
words? muydu?
Wasn’t the teacher writing the Öğretmen yeni sözcükleri yazmıyor
new words? muydu?
Bu cümlelerde was ve were ile not kaynaştırılabilir.
Was the man catching fish? Adam balık mı tutuyordu?
Wasn’t the man catching fish? Adam balık tutmuyor muydu?
Were the children playing in Çocuklar parkta mı oynuyorlardı?
the park?
Weren’t the children playing Çocuklar parkta oynamıyorlar
in the park? mıydı?
Were you staying in a cheap Ucuz bir otelde mi kalıyordunuz?
hotel?
Weren’t you staying at a cheap Ucuz bir otelde kalmıyor
hoteI? muydunuz?
Was John waiting for his mother? John annesini mi bekliyordu?
Wasn’t John waiting for his John annesini beklemiyor muydu?
mother?
Was your daughter working in Kızın bir bankada mı çalışıyordu?
a bank?
Wasn’t your daughter working Kızın bir bankada çalışmıyor
in a bank? muydu?
Were the policemen stopping Polisler otomobilleri durduruyorlar
the cars? mıydı?
Weren’t the policemen stopping Polisler otomobilleri durdurmuyorlar
the cars? mıydı?
olumsuz soru halinde sürekli geçmiş zaman cümlesi
wasn’t veya ing almış
weren’t özne fiil diğer sözcükler
Wasn’t she sleeping in the living room?
Wasn’t the girl washing the dishes?
Weren’t the students doing their homework?
Wasn’t he taking his medicine?
Weren’t your friends coming with you?
Weren’t they learning Turkish?
Wasn’t Betty working in a restaurant?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.