KPSS/1-AB-PS/2006 soruları3

13. Emek piyasasında monopson durumunda olan
bir firmada, emeğin marjinal (girdi) maliyeti
nasıldır?
A) Ücret haddinden büyüktür.
B) Sermayenin marjinal (girdi) maliyetine eşittir.
C) Ücret haddine eşittir.
D) Emeğin marjinal maliyet eğrisi, emek arz eğrisinin
altında seyreder.
E) Ücret haddinden küçüktür.
14. Engel eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Orijinden çıkan bir doğruysa, talebin gelir esnekliği
her noktada 1’dir.
B) Miktar eksenine dik bir doğruysa, talebin gelir
esnekliği sonsuzdur.
C) Gelir eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa,
talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
D) Fiyat eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa,
talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
E) Lüks mallarda negatif eğimlidir.
15. Makroiktisatta, işsizlikten tam istihdam dengesine
geçmek için ileri sürülen “İşsizlik ortamında
nominal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlar
düşer. Bu gelişme ile para piyasasında reel para arzı
artar, faiz düşer. Bunun sonucunda yatırım harcamaları
artar, gelir düzeyi tam istihdam sağlanıncaya
kadar yükselir.” şeklindeki mekanizmaya ne ad
verilir?
A) Hızlandıran etkisi
B) Çarpan etkisi
C) Keynes etkisi
D) Nominal katılık (rigidity) etkisi
E) Reel balans (servet) etkisi
16. Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan
nedenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Doğal işsizlik oranının yüksek oluşu
B) Likidite tuzağında faiz oranlarının düşük kalması
ve böylece sermayenin marjinal etkinliğinin yüksek
oluşu
C) Devresel (konjonktürel) dalgalanmalar ve yaşanan
durgunluk (resesyon)
D) Eksik rekabet, sabit marjinal maliyetler ve nominal
ücretlerde katılık
E) Efektif talebin yetersizliği ve belirsizlik
17. Yeni Keynesyen iktisat kuramının rasyonel beklentiler
kuramından ayrıldığı nokta aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Para arzında öngörülmeyen değişikliklerin reel
çıktı (hasıla) etkisi yaratması
B) İşgücünün artan marjinal verimliliğinin söz konusu
olması
C) Ücretlilerin sistematik öngörü hataları yapması
D) Ücretlerin kısa dönemde sözleşmeler nedeniyle
katı olması
E) Optimal politikalarda zaman tutarsızlığı problemi
olması
18. Eπt beklenen enflasyon, πt gerçekleşen enflasyon,
Yt gerçekleşen üretim, Yt∗ doğal veya potansiyel
üretim, zt işgücünün üretkenlik (verimlilik) artışı,
λ, α ve β katsayılardır ve λ > 0, 0 < α ≤ 1 ve
0 < β < 1 geçerlidir.
Buna göre, aşağıdaki denklemlerden hangisi
bekleyişleri içeren Philips eğrisini gösterir?
A) t t t t t π = λ(Y − Y∗ ) − αEπ + βz
B) t t t t t π = λ(Y − Y∗ ) + αEπ − βz
C) t t t t t π = −λ(Y − Y∗ ) − αEπ − βz
D) t t t t t π = −λ(Y − Y∗ ) + αEπ − βz
E) t t t t t π = λ(Y − Y∗ ) + αEπ + βz
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.