Most Commonly Used English Words 251-300 (En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve Türkçe karşılıkları nedir 251-300)

251           n              order      düzen, tertip, asayiş, sıra, dizi, tabaka, usul, yöntem, çalışır durum
252           n              book       kitap, defter; liste
253           adv          often      sıkça, sık sık, çoğu kez
254           n              development büyüme, geliştirme, gelişme; tab etme; son durum; kalkınma;
255           a              young    genç, küçük, acemi, yeni
256           a              national ulusal, milli
257           v              pay         ödemek, karşılığını vermek, para vermek, değmek, etmek
258           v              hear        duymak, işitmek, dinlemek, kulak vermek, ifadesini almak, haber almak,
mektup almak, öğrenmek, onaylamak
259           n              room       oda, boş yer, yer, neden
260           conj          whether eğer, olup olmadığını
261           n              water      su, kaplıca suyu, su birikintisi, sular, karasuları, sıvı, kalite, hare          
262           n              form        form, şekil, biçim, kalıp, model, tarz, yöntem, yapı, beden
263           n              car          araba, otomobil; vagon, kabin
264           n              other      başkası, diğer, öteki
265           adv          yet          hâlâ, henüz, daha, şimdiye kadar, şimdiye dek, sonunda, hatta, yine de
266           adv          perhaps belki, bir ihtimal, muhtemelen
267           v              meet       görüşme yapmak, karşılaşmak, rastlamak, toplanmak, bulmak, tanışmak,
görüşmek, buluşmak, karşılamak, kavuşmak
268           n              level        düzlük, düzey, seviye, hiza, su terazisi, düzeç, zemin
269           conj          until        inceye kadar, kadar
270           conj          though   gerçi, olduğu halde, karşın, rağmen, olsa da, sa bile
271           n              policy     plan,politika
272           v              include   içermek, kapsamak, içine almak, katmak, dahil etmek
273           v              believe   inanmak, güvenmek, inancı olmak
274           n              council   meclis, kurul, divan, yönetim kurulu, konsey
275           adv          already   zaten, çoktan; şimdiden, önceden; bile
276           a              possible mümkün,olanaklı
277           pron          nothing hiç, asla, katiyen
278           n              line         çizgi, hiza, hat, sıra, halat, satır, dize, kuyruk, kablo, bilgi, yöntem, işkolu
279           v              allow      izin vermek, bırakmak, kabul etmek, imkân vermek
280           n              need       ihtiyaç, gereksinim, gerek, lüzum, yoksulluk, muhtaçlık
281           n              effect      etki, tesir, netice, sonuç, izlenim, reaksiyon, gerçeklik
282           a              big          büyük, kocaman, iri kıyım
283           n              use         kullanım, faydalanma, kullanma, fayda, menfaat, yarar, alışkanlık, adet,
kullanım hakkı, amaç
284           v              lead        başında olmak, yol göstermek, öncülük etmek, önde gitmek, önderlik etmek,
yönetmek, yönlendirmek
285           v              stand      dikilmek, ayakta durmak, ayağa kalkmak, kalmak, durmak, bulunmak
286           n              idea        fikir, düşünce, görüş, kanı, amaç, plan, niyet
287           n              study      öğrenim, tahsil, tetkik, çalışma, inceleme, araştırma, araştırma konusu
288           n              lot           kısmet, kader, nasip, arsa, hisse, çok, bir sürü
289           v              live          yaşamak, hayatta kalmak; oturmak; hayatın tadını çıkarmak
290           n              job          tip, meslek, iş,
291           conj          since      den beri, olalı, edeli, madem, yapalı, mademki, dığı için
292           n              name      isim, ad, nam, ün, ünlü kimse
293           n              result      sonuç, netice, son, akıbet, semere, ürün
294           n              body     vücut, gövde, beden
295           v              happen olmak, başından geçmek, meydana gelmek,
296           n              friend     arkadaş, dost, tanıdık, ahbap
297           n              right       doğruluk, gerçek, hak, düzen, sağ
298           adv          least       en az derece
299           a              right       doğru, dürüst, haklı, gerçek, en uygun, sağlıklı, sağ, düzenli, düz
300           adv          almost    yaklaşık olarak, hemen hemen, neredeyse, az kalsın, az daha, adeta
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.