Most Commonly Used English Words 301-350 (En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve Türkçe karşılıkları nedir 301-350)

301           det            much      çokça, pek, fazlaca, çok, hemen hemen
302           v              carry       taşımak, kaldırmak, nakletmek, götürmek, çekmek
303           n              authority otorite, yetki, yetki belgesi, hüküm, nüfuz, itibar
304           adv          long        uzun zamandır, epeydir, çoktan
305           a              early       erken, başlangıç, ilk, eski, çabuk, acele
306           n              view        bakış, görüş, görüş alanı, manzara, panaroma, görünüm
307           pron          himself   kendi, kendine, kendisi, kendini, kendisini, bizzat, kendinde
308           a              public     halk, kamu, genel, umumi, aleni, halka açık, devlete ait, ulusal, milli
309           adv          together beraber, birlikte, hep birden, hiç durmadan
310           v              talk         konuşmak, görüşmek
311           n              report     rapor, tutanak, bildiri, haber
312           conj          after        dikten sonra
313           a              only        tek, biricik, ancak, ağırbaşlı, başhemşire vakarlı
314           conj          before    önce, karşı, önceki, önde, önden
315           n              bit           bit [bilg.]; parça, kırıntı, lokma
316           n              face        ön, yüz, çehre, surat, sima, hal, tavır, eda, yüz ifadesi, görünüş
317           v              sit           oturmak, poz vermek, modellik yapmak, sınava girmek, konmak
318           n              market    pazar, çarşı, panayır, piyasa, borsa
319           v              appear    görünmek, gözükmek, ortaya çıkmak, belirmek, gibi gelmek
320           v              continue devam etmek, sürmek, sürdürmek, uzatmak; uzamak, kalmak
321           a              able        yapabilen, muktedir, gücü yeten, yetenekli, beceri gerektiren, ebilen
322           a              political politik, siyasal, siyasi, hükümet, devlet
323           adv          later        daha sonra, sonra, sonradan
324           n              hour       saat, zaman, vakit
325           n              rate         oran, kur, rayiç, değer, ücret
326           n              law          kanun,yasa
327           n              door       kapı, eşik, giriş
328           n              court      mahkeme; avlu, dar sokak; kort, oyun alanı
329           n              office      ofis, büro, devlet dairesi, bakanlık, görev, sorumluluk, ima
330           v              let           bırakmak, izin vermek, meydan vermek, ses çıkarmamak
331           n              war         savaş, harp, mücâdele, uğraşma
332           v              produce üretmek, yapmak, göstermek, ortaya koymak, yayınlamak
333           n              reason    sebep, neden, gerekçe, sağduyu
334           adv          less         daha az, daha küçük
335           n              minister bakan, vekil
336           n              subject   konu, fail, husus, söz konusu, mevzu, tema, ders, branş, sebep
337           n              person   adam, şahıs, kişi, tip, kimse, zat, birey
338           n              term        süre, dönem, koşul, devre, terim, ifade, söz, sınır taşı
339           a              particular belli, belirli, özel, özgü, dikkatli, müşkülpesent, titiz, detaylı, ayrıntılı
340           a              full          dolu, tam, tok, etine dolgun, balıketi
341           v              involve   sarmak, yol açmak, gerektirmek, kapsamak, karıştırmak
342           n              sort         tür, çeşit, sınıf, kalite, tip
343           v              require   istemek, gerektirmek, icap etmek, gerekmek, gerekli olmak
344           v              suggest önermek, teklif etmek, akla getirmek, tavsiye etmek
345           a              far           uzak, ırak, öbür, öteki, mesafe katetmiş
346           prep          towards e doğru, karşı, e karşı, e yakın, yönünde
347           pron          anything bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey,
348           n              period    periyot, dönem, çağ, devir, süre
349           v              consider göz önüne almak, hesaba katmak, addetmek, göz önünde bulundurmak,
düşünmek, göz önünde tutmak, dikkate almak
350           v              read        okumak, anlamına gelmek, okunmak; çözmek, sökmek
 
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.