Most Commonly Used English Words 401-450 (En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve Türkçe karşılıkları nedir 401-450)

401           v              stop        durmak, son vermek, bırakmak, dindirmek, durdurmak, stop ettirmek,
kesmek
402           n              control   kontrol, güç, otorite, hakimi
403           n              value      değer, kıymet, önem, gerçek anlam, ton
404           v              send       göndermek, sevketmek, yollamak, atmak
405           n              health     sağlık, sıhhat, sağlık durumu, afiyet
406           v              decide    karar vermek, kararlaştırmak, karar verdirmek
407           a              main       ana, asıl, esas, başlıca, belli başlı
408           v              win         galip gelmek, kazanmak, elde etmek, ele geçirmek
409           v              understand anlamak, iyi anlamak, kavramak, bilmek
410           n              decision karar, hüküm, kararlı
411           v              develop geliştirmek, gelişmek, ilerlemek
412           n              class       sınıf, derslik, grup; mevki, zümre, cins, bölüm, tür, çeşit
413           n              industry endüstri, sanayi, işletmecilik
414           v              receive   almak, teslim almak, kabul etmek
415           n              back       sırt, belkemiği; arka, geri; arkalık, elin tersi
416           det            several   birkaç, farklı
417           v              return     dönmek, geri dönmek,  nüksetmek, tekrarlamak, geri gelmek, geri vermek
418           v              build       inşa etmek, inşaatçılık yapmak, kurmak, yapmak
419           v              spend     harcamak, geçirmek (vakit), tüketmek, etkisini azaltmak
420           n              force       kuvvet, güç, zorlama, kudret, zor, şiddet, baskı, etki, nüfuz
421           n              condition koşul, şart, durum, hal, alem
422           pron          itself       kendisi
423           n              paper      kâğıt, kâğıt para, evrak, rapor, gazete
424           pron          themselves kendileri
425           a              major      büyük, önemli, başlıca, majör
426           prep          off           den, dan, dışında, haricinde, izinli, olası
427           v              describe tanımlamak, tarif etmek, tasvir etmek, anlatmak; betimlemek; ifade
etmek
428           v              agree      aynı fikirde olmak, hemfikir olmak, birleşmek, kabul etmek, razı olmak,
anlaşmak
429           a              economic ekonomik, iktisadi, hesaplı
430           v              increase artmak, çoğalmak, çoğaltmak, büyümek, artırmak, üremek
431           prep          upon      üzerine, üzerinde
432           v              learn       öğrenmek, haber almak
433           a              general   genel, yaygın, tahmini, baş, umumi
434           n              century yüzyıl, asır, yüz taneden oluşan grup
435           adv          therefore bu nedenle, bundan dolayı, o yüzden, bu yüzden, bunun için, onun için
436           n              father     baba, papaz, peder
437           n              section   kesit, kesim, kesme, kısım, bölüm, bölme
438           adv          around   etrafına, etrafında, etrafta, çevrede, bu civarda; arada burada, oraya
buraya
439           n              patient   hasta, ayırt edemeyen kimse
440           n              activity   faaliyet, etkinlik, iş, hareket halinde olma; eylem
441           n              road        yol, cadde, karayolu, demiryolu
442           n              table       masa,tablo
443           prep          including kapsayan, dahil
444           n              church   kilise
445           v              reach      uzatmak, uzanmak, bulmak, yetişmek, iletişim sağlamak, ulaşmak, varmak
446           a              real         gerçek, asıl, hakiki, saf, sahici
447           v              lie            yalan söylemek, kandırmak, yatmak, uzanmak
448           n              mind       akıl, us, zihin, bellek, hafıza, şuur, fikir, düşünce, istek
449           a              likely       olası, muhtemel, mümkün, mantıklı, inandırıcı, uygun
450           prep          among    arasına, arasında, içinde
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.