Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı (test)

1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı-dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.
2. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.
IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul-dan seçilmiştir.
V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.
Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) IV. ve V. E) II. ve V.
 
 
 
3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?
A) Ahmet Haşim
B) Namık Kemal
C) Tevfik Fikret
D) Ziya Paşa
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
 
 
 
 
4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
C) Mehmet Rauf – Eylül
D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey
 
 
 
 
5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil-in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi-nin kız kardeşi Lamia-ya olan aşkını başarıyla anlatır.
Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
E) Peyami Safa – Sözde Kızlar
 
 
 
 
 
6. Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896-dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. -Balıkçılar- -Seza- -Verin Zavallılara- adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk-un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı -Şermin- de ise hece ölçüsünü tercih eder.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Cahit Sıtkı Tarancı
 
 
 
7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?
A) Eylül – Mehmet Rauf
B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
C) Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Küçük Ağa – Tarık Buğra
E) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
 
 
 
8. I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
 
 
 
 
9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?
A) H. Ziya Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm
B) Namık Kemal Cezmi Realizm
C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm
D) Mehmet Rauf Eylül Realizm
E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm
 
 
 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?
A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Cenap Şahabettin
 
 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.
 
 
 
12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Tevfik Fikret
E) Ziya Gökalp
 
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?
A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap Şahabettin
C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf – Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin
 
 
 
 
14. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat
B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
C) Mehmet Rauf – Tanzimat
D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati
 
 
 
 
15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.
 
 
 
16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret-e aittir?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Bir Ölünün Defteri
C) Nadide
D) Evrak-ı Eyyam
E) Tamat
 
 
 
17. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır. Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Ömer Seyfettin
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil
 
 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.
 
 
…Yanıtlar…
1) A
2) B
3) A
4) D
5) C
6) C
7) A
Karizmatik A
9) B
10) D
11) E
12) A
13) D
14) C
15) C
16) A
17) E
18) D
 
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.