Tanzimat Dönemi Edebiyatı (test)

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
D) Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.
 
 
 
2. Yazar, bu romanında Bihruz Bey-in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah – Namık Kemal
B) Eylül – Mehmet Rauf
C) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
E) Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai
 
 
 
3. Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?
A) Mehmet Rauf
B) Sami Paşazade Sezai
C) Namık Kemal
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Peyami Safa
 
 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
C) Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.
 
 
 
 
5. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şair Evlenmesi
B) Araba Sevdası
C) Karabibik
D) Cezmi
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 
 
 
 
 
 
6. 18. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah B) Cezmi C) Eylül D) Sergüzeşt E) Yaban
 
 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa-nın Fenelon-dan çevirdiği -Telemak- adlı eserdir.
B) İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem-in -Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat- adlı eseridir.
C) Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım-ın -Karabibik- adlı eseridir.
D) Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi-nin -Şair Evlenmesi- adlı eseridir.
E) Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.
 
 
 
 
8. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?
A) Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa
B) R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – T.Fikret
C) Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ö. Seyfettin
D) H.Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp
E) Ali Bey – A.Vefik Paşa – Ali Canip
 
 
 
9. -Vatan şairi- olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863-te Tercüme Odası-na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi-nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris-e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. -Vatan Yahut Silistre- adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa-ya sürülmüştür.
Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ali Bey
 
 
 
10. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. -Şiir ve İnşa- makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.
Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ali Bey
 
 
 
 
11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal-e ait bir eser değildir?
A) İntibah
B) Zavallı Çocuk
C) Cezmi
D) Gülnihal
E) Zafername
 
 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?
A) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
B) Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.
C) Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.
D) Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.
E) Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.
 
 
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?
A) Araba Sevdası
B) Çok Bilen Çok Yanılır
C) Nejat Ekrem
D) Sergüzeşt
E) Muhsin Bey
 
 
 
14. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
B) Şinasi – Şair Evlenmesi
C) Namık Kemal – Gülnihal
D) Ziya Paşa – Cezmi
E) Ahmet Mithat Efendi – Henüz On Yedi Yaşında
 
 
 
15. Aşağıdaki verilen belirtici niteliklerden hangisi Tanzimat romanında rastlanmaz?
A) Kişiler genellikle tek yönlüdür.
B) Birinci dönem romancıları romantizmin etkisinde kalmıştır.
C) Roman kahramanları çoğu kez ilk görüşte aşık olur.
D) Batıyı yanlış anlayan tipler eleştirilir.
E) Romanlara sadece günlük hayatın ufak tefek sorunları konu olarak seçilir.
 
 
 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
B) Siyasetle yakından ilgilenirler.
C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..
D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.
 
 
 
 
15. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?
A) Karabibik
B) Küçük Şeyler
C) Muhsin Bey
D) Araba Sevdası
E) Makber
 
 
 
16. İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telemak
B) Cezmi
C) Şair Evlenmesi
D) Karabibik
E) Zehra
 
 
 
 
17. Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?
A) Fitnen
B) Şair Evlenmesi
C) İntibah
D) Çok Bilen Çok Yanılır
E) Araba Sevdası
 
 
 
 
18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?
A) Tevfik Fikret
B) Şinasi
C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi
 
 
…cevaplar…
1) D
2) D
3) D
4) E
5) D
6) A
7) B
Karizmatik A
9) C
10) C
11) E
12) C
13) D
14) D
15) E
16) A
17) B
18) A
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.