SHOULD

Should, shall’in geçmiş zaman halidir. Fakat bu şekil kullanılışı hemen hemen sadece nakledilen sözde vardır. Shall ile yapılmış bir cümle nakledilen söz şekline sokulunca shall yerine should kullanılır.
I shall eat the cake. Pastayı yiyeceğim.
He said he should eat the cake. Pastayı yiyeceğini söyledi.
Shall we clean the walls? Duvarları temizleyelim mi?
They asked if they should clean Duvarları temizleyip temizleyeme-
the walls. yeceklerini sordu.
Bunun dışında should’un pek çok kullanılış yeri vardır. Bunlar hep şimdiki zaman ve gelecek zaman anlamındadırlar.
Shall ile fikir ve öğüt sormak için yapılan cümlelerde shall yerine should kullanılabilir.
Shall I wash the dishes? Bulaşığı yıkayayım mı?
Should I wash the dishes? Bulaşık yıkayayım mı?
Shall we meet at the station? İstasyonda buluşalım mı?
Should we meet at the station? İstasyonda buluşalım mı?
Where shall I take them? Onları nereye götüreyim?
Where should I take them? Onları nereye götüreyim?
Should bir şeyin yapılmasının doğru, makul ve görev olduğunu öğütlemek için kullanılır. Bu kullanılışı ought ile aynı anlamdadır.
You ought to visit your elders. Büyüklerinizi ziyaret etmelisiniz.
You should visit your elders. Büyüklerinizi ziyaret etmelisiniz.
They should drive more carefully Kalabalık bölgelerde daha dikkatli
in crowded areas. araba kullanmalılar.
You should listen to your teacher. Öğretmenini dinlemelisin.
You should take this medicine Bu ilacı düzenli olarak almalısın.
regularly.
He shouldn’t make any noise Kitaplıkta hiç gürültü yapmamalı.
in the library.
We should park behind the Binanın arkasında park etmeliyiz.
building.
She shouldn’t spend all her Bütün parasını giysilere harca-
money on dresses. mamalı.
You should see that film. It’s O filmi görmelisiniz. Harika.
wonderful.
Geçmişte, yukarıda gördüğümüz anlamda bir eylemin gerçekleşmemiş olduğunu anlatmak için should ile mişli mastar (have ile fiilin 3. şekli) kullanılır.
You should have visited your Büyüklerinizi ziyaret etmiş olma-
elders. lıydınız.
He should have finished the work. İşi bitirmiş olmalıydı.
They shouldn’t have broken the Vazoları kırmış olmamalıydılar.
vases.
We shouldn’t have sold our Evimizi satmış olmamalıydık.
house.
İlk iki cümlede ziyaret etme ve çalışma fiillerinin yapılmış olmaları gerektiği halde yapılmamış oldukları anlatılmaktadır. Diğer iki cümlede ise yapılmaması gereken eylemlerin yapılmış olduğu belirtilmektedir.
The milkman should have come Sütçü yediden önce gelmiş olmalıy-
before seven, but he didn’t come. dı, fakat gelmedi.
We shouldn’t have wasted the Parayı israf etmiş olmamalıydı; fakat
money, but he wasted it. onu israf etti.
Bazı eylemlerin yapılması gerektiğini bildiren belirli fiillerle that … should kalıbı içinde should’un çok sık kullanıldığı görülür. Bu fiillerin başlıcaları insist, recomend, suggest, propose, advise, agree, demand, order, command’dır.
He insisted. Israr etti.
He insisted that we should Gömleği değiştirmemizde ısrar etti.
change the shirt.
He insisted that the shirt should Gömleğin değiştirilmesinde ısrar
be changed. etti.
I recommended that they should Kontratı tekrar yazmalarını tavsiye
write the contract again. ettim.
Örneklerde fiilin etken çatıda (active voice) olduğu gibi edilgen çatı (passive voice) halinde olması durumunda da should’un aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Diğer fiillerle that … should yapısının kullanılışını aşağıdaki örneklerde izleyeceğiz.
They suggested that we should Almanca öğrenmekten vazgeçme-
give up learning German. mizi önerdiler.
I proposed that they should Otomobili satmalarını teklif ettim.
sell the car.
I proposed that the car should Otomobilin satılmasını teklif ettim.
be sold.
They advised that we should Çiçekleri daha ılık bir yerde muha-
keep the flowers in a warmer faza etmemizi öğütlediler.
place.
She advised that the books Kitapların raflarda muhafaza edilme-
should be kept on the shelves. sini öğütledi.
The teacher agreed that the Öğretmen öğrencilerin ev ödevlerini
students should bring their home- salı günü getirmelerine razı oldu.
works on Tuesday.
We agreed that their car should Önce onların arabasının tamir edil-
be repaired first. mesine razı olduk.
The commander demanded that Komutan köprünün iki günde inşa
the bridge should be built in edilmesini istedi.
two days.
He ordered that the soldiers Askerlerin köyü terk etmesini
should leave the village. emretti.
I ordered that the kitchen Mutfağın her gün temizlenmesini
should be cleaned every day. emrettim.
They arranged that everybody Herkesin hissesini alacağı şekild
should take his share. ayarladılar. (düzenlediler.)
We arranged that everybody Herkesin memnun olacağı şekilde
should be pleased. düzenledik.
Mary urged that we should go Mary onunla gitmemizde ısrar etti.
with her.
The official urged that the Memur bavulların kontrol edilmesin-
suitcases should be examined. de ısrar etti.
In case ve if ile kullanılan should ihtimalin çok az olduğunu belirtir.
We’ll shut the window in case Belki yağmur yağar diye pencereyi
it should rain. kapatacağız.
Take your passport with you in Belki otelde sorarlar diye pasapor-
case they should ask at the tunu al.
hotel.
We must start early in case Belki trafik sıkışıklığı olur diye
there should be a traffic jam. erken hareket etmeliyiz.
Bu cümleler ihtimalin pek az olduğunu ifade etmektedir. Şayet normal bir ihtimal söz konusuysa o zaman should kullanılmaz.
We’ll take the umbrella in case Yağmur yağar diye şemsiyeyi alaca-
it rains. ğız.
We’ll take the umbrella in case Yağmur yağar diye şemsiyeyi alaca-
it should rain. ğız.
İlk cümlede yağmur yağmasının muhtemel oIduğu, ikincisinde ise bu ihtimalin pek zayıf olduğu anlatılmaktadır.
Bu tip cümleler geçmiş zaman halinde de olabilir.
He bought eight packets of Orada belki birkaç gün kalır diye
cigarettes in case he should sekiz paket sigara aldı.
stay there for a few days.
If I were you “senin yerinde olsaydım” ile should kullanılır.
If I were you, I should buy the Senin yerinde olsaydım diğer
other shirt. gömleği alırdım.
I shouldn’t go with them if I Senin yerinde olsaydım onlarla
were you. gitmezdim.
If I were you, I shouldn’t Senin yerinde olsaydım özür
apologise. dilemezdim.
Why, how gibi soru sözcükleriyle should kullanıldığında bir eylem ve durumun nasıl olup da gerçekleştiğini bir türlü anlayamama şaşkınlığı ifade edilmiş olur.
Why should I give them any Onlara niçin para verecek mişim?
money? They got their salaries Maaşlarını daha dün aldılar.
only yesterday.
How should I know that he was Onun amcan olduğunu nasıl bilebili-
your uncle? rim?
Why should my son work longer Oğlum diğerlerinden niçin daha
than the others? uzun süre çalışsın?
bazı sıfatlardan sonra (that … should)
Çoğunlukla it is, it was şeklinde başlayan cümlelerle, interesting, amazing, surprising, ridiculous, absurd, natural, better gibi sıfatların kullanıldığı ve bir kimsenin olaylara gösterdiği reaksiyonu belirten cümlelerde that… should kullanılır.
It is amazing that the old man Yaşlı adamın bu kadar hızlı koşabil-
should be able to run so fast. mesi şaşırtıcı.
It is ridiculous that we should Onlardan yardım istememiz
ask them for help. gülünçtür.
It is interesting that the presi- Başkanın toplantıda bize katılması
dent should join us at the ilginçtir.
meeting.
It is absurd that you should be Bana kızman saçma.
angry with me.
It is natural that the children Çocukların annelerini tercih etme-
should prefer their mother. leri olağandır.
It is better that you should İlk önce babanı ziyaret etmen
visit your father first. daha iyi.
It is natural that they should Kendilerini korumaya çalışmaları
try to defend themselves. doğaldır.
so that, in order that ile should
Should geçmiş zaman cümlelerinde so that, in order that ile kullanılabilir.
He opened the door quietly so Karısını uyandırmasın diye kapıyı
that he shouldn’t wake his wife. sessizce açtı.
We hid the toys in the cupboard Çocuklar onları bulamasın diye
in order that the children oyuncakları dolaba sakladık.
shouldn’t find them.
I brought the maid with me so Sana yardım etsin diye hizmetçiyi
that she should help you. beraberimde getirdim.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Önceki İçerikWILL, WOULD
Sonraki İçerikSHALL, SHOULD
PAYLAŞ
CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.